مقاله تاثیر فشار همه جانبه بر مدول برشی دینامیکی خاک

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان

*** این مقاله تعدادی فرمول دارد که در سایت قابل نمایش نیست ***

تاثير فشار همه جانبه بر مدول برشي ديناميکي خاک
خلاصه
مدول برشي ديناميکي يکي از اساسي ترين ويژگي هاي خاک در زلزله يا ساير باگذاريهاي ديناميکي مي باشد و مي تواند از طريق ٣.٥ cmروش هاي آزمايشگاهي و ميداني (در محل ) تعيين شود. در اين مقاله نتايج تحقيقيات محققان در بررسي تاثير نسبت فشار همه جانبه بر مدول برشي خاک با استفاده از آزمايش ستون تشديد ارائه مي شود. با استفاده از آزمايش هاي ستون تشديد، تاثير ضرايب تحکيم بر حداکثر مدول برشي ديناميکي براي دو نمونه ماسه و سه نوع خاک دست نخورده مورد بررسي قرار گرفت . نتايج اين آزمايش نشان مي دهد که تابع انرژي فرمي مناسب براي توصيف ارتباط بين "نسبت حداکثر مدول برشي ديناميکي ناشي از تحکيم هاي ايزوتروپيک و غيرايزوتروپيک" با "افزايش نسبت فشار همه جانبه " مي باشد. "ضريب تاثير زلزله " و "دوره تناوب مشخصه ي شتاب سطحي " براي دو لايه خاک انتخاب شده از بين چند نمونه از امواج زلزله با استفاده از روش خطي سازي معادل يک بعدي محاسبه شدهاند. در مقايسه با تحکيم ايزوتروپيک، تحکيم غيرايزوتروپيکِ قابل ملاحظه مي تواند باعث کاهشِ "دوره تناوب مشخصه " و افزايش "ضريب تاثير زلزله " شود.
کلمات کليدي: مدول برشي ديناميکي ، ضرايب تحکيم ، مدول برشي ، آزمايش ستون تشديد، تابع انرژي

١. مقدمه
مدول برشي پايه ايترين پارامتر در ميان ويژگي هاي خاک است و مي تواند از طريق آزمايش در محل يا آزمايشگاه بدست آيد [١-٤]. ستون تشديد به عنوان پيشرفته ترين ابزار جهت آزمون مدول برشي ديناميکي براي مقادير اندک کرنش در آزمايشگاه بشمار مي رود و مي تواند عمليات آزمايش را به صورت مناسبي و با ميزان خطاي کم و در محدوده ي کرنش کم و بر اساس قاعده کلي مکانيکيِ "شرايط تنش خالص " مقدار مدول برشي ديناميکي را تعيين کند[٥, ٦]. به دليل شرايط خاک بين آزمايش هاي انجام شده در آزمايشگاه و تست هاي ميداني ممکن است خطاهايي رخ دهد و برخي از اين خطاها ممکن است بسيار بزرگ باشند. ملاحظه مي کنيد که نسبت فشار همه جانبه (Κc) در خاک بستر واقعي حدود ١,٤ تا ٣ مي باشد [٥]. برخي محققان و مهندسان از فرمول هاردين و بلک براي پيش بيني حداکثر مدول برشي ديناميکي تحت نسبت تحکيم هاي متفاوت استفاده کرده اند [٧].
با استفاده از فرمول هاردين و بلک حداکثر مدول برشي ديناميکي براي ١.٥ = Κc و٢ = Κc به ترتيب ٨ و ١٥ درصد بيشتر از مقدار مشابه براي ١ = Κc مي باشد [٥]. بايد در نظر داشت که نسبت فشار همه جانبه ، kc، در محدوده ١,٤ تا ٣ در خاک بستر متغير است . برخي محققان و مهندسين تلاش کرده اند تا فرمول هاردين و بلک را جهت پيش بيني حداکثر مدول برشي خاک ها تحت نسبت فشار همه جانبه متفاوت kc بکار گيرند[٨] ولي در عين حال برخي از محققين صحتِ فرمول هاردين و بلک را در پيش بيني حداکثر مدول برشي ديناميکيِ خاک تحت تحکيم غيرايزوتروپيک در آزمايش هاي ديناميکي چندمحوره زير سوال برده اند[٦]. بنابراين تاثير ضرايب تحکيم بر حداکثر مدول برشي ديناميکي همچنان سوالي است که بايد بيشتر مورد مطالعه قرار بگيرد و مطالعات بيشتري بايد بر روي حداکثر مدول برشي ديناميکي و تقابل مدول برشي ديناميکي و کرنش برشي خاک تحت ضرايب تحکيم متفاوت انجام شود[٩].

٢. تجهيزات آزمايش ستون تشديد
وسيله ي مورد استفاده براي بررسي مدول برشي ديناميکي خاک دست نخورده و دو نمونه ماسه تحت تحکيم غيرايزوتروپيک شامل يک ستون تشديديک سر آزاد – يک سر گيردار دارد، با اين حال شامل دو طراحي ويژه جهت اعمال تنش انحرافي در آزمايش هاي تحکيم مي باشد. يکي از اين طراحي ها مکانيزم انتقال ويژهاي است که نيروي انحرافي استاتيکي قائم را بر نمونه هاي خاک بدون نيروي گريز از مرکز اعمال مي کند. طراحي ديگر قرار دادن يک ابزار کنترل کننده در کنار لوله تحت فشار (ستون خاک) است تا از مشکل ناپايداري که در فرايند ثابت کردن نمونه و اعمال تنش انحرافي به نمونه خاک به وجود مي آيد، جلوگيري نمايد (شکل ١)[٥, ٩].

٣. نمونه خاک و روند انجام آزمايش ها
سه نوع خاک دست نخورده ي لاي، رس لاي دار و خاک رسوبي ته رودخانه [٥] و دو نمونه ماسه ، ماسه استاندارد فوجيان ١و ماسه هاربين ٢چين [٩]، مـورد آزمايش قرار گرفتند. مشخصات فيزيکي اين خاک ها در جدول هاي ٢،١و٣ ارائه شده است .


٤. نتايج آزمايش خاکهاي دست نخورده
١,٤. نتايج آزمايش روي خاک لاي
در اين آزمايش ها سه نمونه ي آزمايشگاهي از منطقه ي تائوره دريج ١ براي آزمايش بر روي لاي گرفته شدهاست . از تنش محصورشدگي و پنج نسبت فشار همه جانبه ٢. ١.٧ , ١.٥ , ١.٢ , ١ = Kc در اين تحليل استفاده شده است . براي هر تنش محصورشدگي پنج نمونه ييکسان با پنج نسبت فشار همه جانبه متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است . پس از پايان تحکيم ، بارهاي ايجاد کنندهي لنگرپيچشي به صورت مرحله مرحله (درجه بندي ) بر نمونه ي خاک اعمال مي شود. مدول برش ديناميکي با به کاربردن تکنيک ارتعاش آزاد بدست مي آيد[٥]. ارتباط بين مدول برشي ديناميکي و کرنش برشي ديناميکي ، γ-G ، براي نمونه ي مختلف لاي محاسبه شده است . معادله ي هذلوليِ براي تعيين منحني رگرسيون γ -G استفاده شده است . حداکثر مدول برشي ديناميکي ، Gmax ، با اعمال شرطِ " ٠ → y" از معادله ي رگرسيون تعيين مي شود. منحني رگرسيون رابطه ي براي لايِ منطقه ي تائوره در شکل ٢ نشان داده شده است [٥].

بر اساس رابطه ي بين ماکزيمم مدول برشي ديناميکي و تـنش محصـور شـدگي ، مـاکزيمم مـدول برشـي دينـاميکي بـا رابطـه ي ذيـل بسـط داده مي شود.

با استفاده از رگرسيونِ نتايج تجربي يک حالتِ منحصر به فرد براي بسط رابطه ي حداکثر مدول برشي ديناميکي تحت ضرايب تحکيم متفاوت (Kc ) در رابطه ي ذيل ارائه شده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 12 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی معیارهای تسلیم فلزات با استفاده از تست فشار برشی

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهتست فشار با استفاده از نمونههای تست فشار برشی یک روش جدید برای رسیدن به مقادیر واقعیتر خواص مکانیکی فلزات از جمله تنش تسلیم برشی که به خصوص نقش مهمی در تعیین پارامترهای فرآیندهای شکلدهی فلزات دارد، ضمن اینکه بدست آوردن این خصوصیات در تست فشار ساده با خطاهایی حاصل از اثراتی همچون ناهمسانی ناحیه کرنشی ناشی ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر عدم قطعیت بر مدول یانگ قاب های برشی فولادی با استفاده از روش اجزای محدود تصادفی طیفی ( ( SSFEM

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
.1 مقدمهدر خلال دو دهه اخیر، توجه به ماهیت تصادفی سیستم های فیزیکی، به تدریج و به طور گسترده ای از اهمیت خاصی از سوی محققین و مهندسین برخوردار گردیده است. به نظر می رسد که ارائه مدل های احتمالاتی از سیستم های مکانیکی، موضوع بسیاری از پژوهش ها در طول چند دهه آینده باشد [1]، اگرچه امروزه هم ارزیابی عدم قطعیت سا ...

مقاله تخمین مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته دینامیکی بتن سبکدانه با استفاده از تکنیک سرعت پالس فراصوتی ( Ultrasonic Pulse Velocity Method )

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تخمين مقاومت فشاري و مدول الاستيسيته ديناميکي بتن سبکدانه با استفاده از تکنيک سرعت پالس فراصوتي ( Ultrasonic Pulse Velocity Method) چکيده : در اين تحقيق ، نحوه عملکرد تکنيک سرعت پالس فراصوت به عنوان يک آزمون غيرمخرب براي بتن ، به منظور ت ...

مقاله بررسی تاثیر نانورس بر مقاومت فشاری خاک آلوده به نفت سفید

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر نانورس بر مقاومت فشاری خاک آلوده به نفت سفید چکیده بروز آلودگیهای نفتی در خاک در طی فرآیند عملیات تولید و توزیع نفت و گاز با وجود تمام اقدامهای پیشگیرانه امری اجتنابناپذیر است. علاوه بر پاکسازی خاکهای آلوده، استفاده از مواد افزودنی نانو جهت بهبود خواص ژئوتکنیکی این خاکها میتواند به عنوان راهکاری ...

مقاله تاثیر استفاده از مخلوط خاک و ژئوفوم در کاهش فشار جانبی وارد بر دیوارهای حائل

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر استفاده از مخلوط خاک و ژئوفوم در کاهش فشار جانبی وارد بر دیوارهای حائل خلاصه به کارگیری مصالح سبک وزن در خاکریز یکی از روشهای متداول کاهش فشار جانبی به حساب میآیـد و تـاکنون مطالعـات مختلفـی در زمینـه کاربرد برخی از این مصالح نظیر خرده لاستیک، بلوکهای ژئوفوم پلی استایرن انبساطی (EPS)، انواع پوکههای مع ...

مقاله تاثیر زاویه امواج ورودی زلزله بر ساختگاه سدهای سنگریزه ای با توجه به پاسخ دینامیکی سد ، مطالعه موردی : سد آزادی کرمانشاه

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر زاویه امواج ورودی زلزله بر ساختگاه سدهای سنگریزه ای با توجه به پاسخ دینامیکی سد، مطالعه موردی : سد آزادی کرمانشاه خلاصه گرچه سابقه بررسی تاثیر زلزله بر سدهای خاکی به چند دهه قبل بر می گردد ولی پیچیدگی های رفتاری اینگونه سازه های خاکی در شرایط مختلف هندسی و فیزیکی و نیز تفاوت ویژگی های زلزله ها موجب می ...

مقاله بررسی تاثیر خواص خاکهای واگرا در ایجاد ترک در کانالهای انتقال آب و نحوه کنترل آنها ، مطالعه موردی : شبکه جایزان استان خوزستان

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر خواص خاکهاي واگرا در ایجاد ترك در کانالهاي انتقال آب و نحوه کنترل آنها، مطالعه موردي: شبکه جایزان استان خوزستان   چکیده: آب بعنوان مهمترین سرچشمه حیات، نقش اساسی در زندگی انسان کنونی ایفا میکند. افزایش روز افزون جمعیت نیاز به علمیتر شدن روشهاي کشاورزي، پژوهشگران را بر آن داشته تا هر روزه راهحله ...

مقاله بررسی مدول الاستیسیته خاک ( Es ) بر اساس روابط همبستگی Nspt در خاکهای دانه ای

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی مدول الاستیسیته خاك (Es) بر اساس روابط همبستگی Nspt در خاکهاي دانه اي چکیده معمولاً انجام آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) به کررات و آزمایش بارگذاري صفحه اي (PLT) به ندرت صورت می گیرد. سؤال در اینجا این است که با توجه به موارد عملی و آز ...