دانلود مقاله بررسی خواص ساختاری و اپتیکی سیلیسن (Silicene) با استفاده از اصول اولیه

word قابل ویرایش
12 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
5700 تومان

چکیده

هدف این مقاله، مطالعه خصوصیات ساختاری و اپتیکی سیلیسن دوبعدی در حد ضخامت نانومتر لایه نشانی شده روی Ag که به

صورت شبکه لانه زنبوری و دارای خمیدگی کمی است با استفاده از نظریه تابع چگالی و محاسباتsiesta میباشد. نتایج ما روی خصوصیات اپتیکی نشانمیدهد که محاسبات به شدت به جهت پولاریزاسیون نور بستگی دارد. طیف جذب اپتیکی سیلیسن دارای

دو پیک مهم است: :iیک پیک تیز در ۱٫۷۷ evکه ناشی از گذار حالتهای به میباشد. :iiیک پیک پهن در بازه ۴-۱۰ evکه ناشی از گذار حالتهای به نوارهای هدایت است و نیز بر روی اثر میدان الکتریکی استاتیکی اعمالی روی ساختار الکترونیکی سیلیسن بحث خواهیمکرد که این منجر به باز شدن شکاف نواری در سیلیسن میگردد و نوار ظرفیت و هدایت به طور متقارن از سطح فرمی دور میشوند و نیمهفلز سیلیسن خاصیت نیمهرسانایی پیدا میکندکه در ساخت ترانزیستورهای اثرمیدان

( Field Effect Transistors) کاربرد دارد.

کلید واژهها: نظریه تابع چگالی، سیلیسن، خواص الکترونیکی، خواص اپتیکی

.۱ مقدمه

بعد از بررسیهای انجام شده روی گرافیت توجه خاصی به کریستالهای دوبعدی عناصر گروه چهار شده است۲]،[۱ بعد از

گرافن پاتریک وگت((patrickvogt توانست یک لایهی تنها از اتمهای سیلیکون را روی یک سطح نقره ۴] Ag،[۳ به نام سیلیسن تولید کندکه دارای ساختارشش وجهی لانه زنبوری میباشد.۸ ]،۷،۶،.[۵ مطالعه نظری روی سیلیسن نشان میدهد به خاطر

پراکندگی خطی اطراف انرژی فرمی در نقطه k در شبکه معکوس۱۰]،[۹که نوارهای هدایت و ظرفیت بر یکدیگر مماس شدهاند حاملهای بار فرمیونهای دیراک بدون جرم هستند. سیلیسن به خاطر ویژگی منحصر به فردش خواهان کاربردهایی در نانو تکنولوژی میباشد، کاربرد مهم آن به خاطر این است که شکاف نواری آن توسط اعمال میدان الکتریکی استاتیکی خارجی باز میشود و قابل کنترل است۱۴]،۱۳،۱۲،[۱۱ و در وسایل نانوالکترونیکی، رسانندگی الکترونیکی آن قابل تنظیم میباشد ولی گرافن

۱

این ویژگی را ندارد. بنابراین در این مقاله ما به خصوصیات ساختاری و الکترونیکی و اپتیکی سیلیسن با استفاده از نظریه تابع چگالی

(DFT) براساس محاسبات سایستا میپردازیم.

.۲ روش محاسبات

ما از کد سایستا۱۷]،۱۶،[۱۵ برای انجام محاسبات نظریه تابع چگالی خود سازگار با حل معادلات استاندارد کوهن-شم استفاده

میکنیم. اوربیتالهای کوهن-شم با استفاده از ترکیب خطی اوربیتالهای شبه پتانسیلی که توسطSankeyوNiklewski

[۱۸]تولید شده بسط داده شدهاست، شکل استاندارد آن در شبه پتانسیلهای۱۹]Troullier-Martins،[۲۰جمعآوری شدهاست.

برای پتانسیل تبادل-همبستگی از تقریب شیب تعمیم یافته دادهشده توسطPerdew-Buke-Ernzerhof استفاده میشود.[۲۱]

برای محاسبه چگالی بار انرژی قطع را ۴۰۰Ry در نظر میگیریم. مونخورست پک ۴۵ ۴۵ ۱ نقاط k برای برهمکنشهای منطقه

بریلوئن استفادهشد ولی شبکه مناسب برای محاسبات اپتیکی۲۵۰ ۲۵۰ ۱ میباشد ودقت انرژی در دوره گردش خودسازگار
eV در نظرگرفتیم. تمامی ساختارها تا نیروها روی هر اتم کمتر از ریلکس شدند. به حداقل رساندن انرژی با

استفاده از روش استاندارد شیبهای مزدوج((CG انجامشد. سایستا از نظریه اختلال مرتبه اول برای محاسبات خصوصیات دی
الکتریک مواد و مولکولها و از ویژه مقادیر و توابع پایه DFT حالت پایه استفاده میکند. پهن شدگی اپتیکی را eV در

نظرگرفتیم و همه حالتهای اشغال نشده برای محاسبات طیف اپتیکی استفادهشد.

.۳ نتایج و بحث

همانطور که در مقدمه ذکرگردید هدف اصلی ما مطالعه خصوصیات اپتیکی سیلیسن است اما چون محاسبات خصوصیات اپتیکی داخل چارچوب DFT میباشد در اجرای سایستا احتیاج به توابع پایه و مقادیر پایه از حالت کوهن-شم داریم. بنابراین قبل از اینکه وارد بحث جزئیات روی نتایج خصوصیات اپتیکی شویم ابتدا نتایج ساختارهای هندسی و الکترونیکی سیلیسن که بعداً در خصوصیات اپتیکی استفاده میشود را بدست میآوریم.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 12 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد