دانلود مقاله بررسی سینتیک جذب و تاثیر دبی ، غلظت و ولتاژ اعمال شده در روش الکترودیونیزاسیون به منظور حذف استرونسیوم از محلولهای آبی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

افزایش فعالیت نیروگاههای هستهای و آزمایشگاههای هستهای سرچشمه پسماندهای هستهای است که در محیطزیست آزاد میشوند .[1] برای رسیدن به استانداردهای تعیین شده در قوانین ملی، باید روی پسمانها عملیات شامل کاهش حجم و کاهش ترکیبات رادیواکتیو مواد محلول در پساب انجام شود. از روشهای عملیات بر روی پساب رادیواکتیو میتوان رسوب دادن شیمیایی، ته نشین سازی، تبادل یون، تبخیر گرمایی ، روشهای بیولوژیکی و روش های غشایی را نام برد .[2] یکی از روشهای غشایی روش الکترودیونیزاسیون است. الکترودیونیزاسیون یک فرایند غشایی است که به صورت ترکیبی از الکترودیالیز و تبادل یون است که برای تولید آب فوقخالص مورد استفاده قرار میگیرد. در الکترودیونیزاسیون، رزین تبادل یونی در بین غشای کاتیونی و آنیونی قرار میگیرند و محفظه رقیقکننده را تشکیل میدهند که دارای بازده حذف بالایی است 3] و .[4


985


روش کار

واحد آزمایشگاهی الکترودیونیزاسیون شامل چند ظرف برای نگهداری خوراک و محصول، یک پمپ پریستالتیک، یک منبع تغذیه مستقیم و یک سلول الکترودیونیزاسیون است (شکل .(1 سلول از سه قسمت تشکیل شده که توسط غشاهای کاتیونی و آنیونی از هم جدا شدهاند.


شکل :1 شماتیک واحد الکترودیونیزاسیون


سطح موثر هر کدام از غشاها 25 سانتیمترمربع بود، در حالی که ضخامت قسمت رقیقکننده ( قسمت میانی) و هر کدام از محفظههای الکترودی ( محفظه آندی و کاتدی) که در طرفین محفظه رقیقکننده قرار داشتند 5 میلیمتر بود. بنابراین، حجم قسمت رقیقکننده 12/5 cm3 و سطح هرکدام از الکترودها 4/5 × 5 cm2 بود. یک منبع تغذیه مستقیم برای تامین جریان برق استفاده شد که توانایی اعمال ولتاژ 0 تا 40 ولت را داشت. غلظتهای 10، 50 و 100 ppm با استفاده از نمک نیترات استرونسیوم ساخته شد.

برای اطمینان از عملکرد سیستم الکترودیونیزاسیون و اطمینان از اینکه کار جداسازی در سیستم توسط جذب رزین صورت نمیگیرد، برای هر تست ابتدا رزینها در حالت بدون اعمال ولتاژ با استفاده از محلول غلیظ استرونسیوم اشباع شد طوریکه غلظت محلول ورودی و غلظت محلول خروجی برابر شود. سپس برای هر تست و باتوجه به شرایط عملیاتی به سیستم ولتاژ اعمال شده و برای نمونهگیری از جریان محصول نیز، مدت 300 دقیقه به سیستم اجازه داده میشد تا به حالت پایا برسد و سپس نمونهگیری انجام میشد. غلظت استرانسیوم در محلول با روش نشر اتمی (ICP) تعیین گردید. برای بررسی حذف استرونسیوم سه فاکتور تاثیرگذار دبی خوراک، ولتاژ اعمال شده و غلظت خوراک ورودی به سیستم به صورت کلاسیک مورد مطالعه قرار گرفت. بدینصورت که برای بررسی هر پارامتر بقیه پارامترها را ثابت قرار داده و با تغییر دادن پارامتر مورد نظر میزان تأثیر آن مورد بررسی قرار گرفت.

986


نتایج

رزین تبادل یونی خود دارای ظرفیت جذب بالایی است و درصورت عدم حضور غشا و عدم اعمال ولتاژ به سیستم نیز جذب زیادی دارد. برای اطمینان از عملکرد سیستم الکترودیونیزاسیون و اطمینان از اینکه کار حذف یون در سیستم توسط جذب رزین صورت نمیگیرد، ابتدا از رزین آماده برای حذف یون استفاده گردید و میزان حذف یون بر حسب زمان رصد گردید تا زمانی که تغییرات میزان حذف به صفر برسد و شاهد حذف پیوسته و پایای یون باشیم.

بدین منظور رزین کاتیونی که با اسیدسولفوریک 10 درصد آمادهسازی شده بود در سیستم قرار داده شد و در سه شرایط 100ppm)، 2/5v، (5ml/min، 100ppm)، 5v، (5ml/min و 50ppm)، 5v، (5ml/min میزان حذف یون با زمان (برحسب ساعت) بررسی شد (شکل.(2 همچنین رزینها اشباع شد و تاثیر دبی، غلظت و ولتاژ بر جداسازی بررسی شد که نتایج آن در شکلهای 3، 4 و5 آمده است.

بحث و نتیجهگیری


-1 بررسی سینتیک جذب در واحد الکترودیونیزاسیون


همانطور که در شکل 2 مشاهده میشود، برای هر سه شرایط در زمانهای اولیه میزان حذف یون نزدیک 100 درصد است. این ناحیه قسمتی است که جذب رزین در آن غالب است و نمیتوان حذف یون را محصول عملکرد غشاهای تبادل یونی دانست. هرچند برای ولتاژهای بالاتر این زمان طولانیتر است و این به معنای این است که در این شرایط سهم حذف یون با غشا افزایش و سهم حذف یون با جذب توسط رزین کاهش یافته است. در ادامه کاهش شدیدی در حذف یون رخ میدهد. این ناحیهی با شیب زیاد، قسمتی است که سیستم از جذب به مرور فاصله گرفته و به سمت حذف پیوسته میرود. سپس حذف پایدار با زمان اتفاق میافتد که در شرایط 100ppm)، 5v، (5ml/min و 50ppm)، 5v، (5ml/min درصد جداسازی به ترتیب 32/5 و 47/6 شده است. همچنین در حالت 100ppm)، 2/5v، (5ml/min در نهایت مقدار حذف یون صفر شده است و این حاکی از این واقعیت است که در ولتاژ 2/5 ولت نمیتوان به حذف یون پایا دست یافت.


987

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله جذب فلزات سنگین از محلولهای آبی با استفاده از بیوچار حاصل از کاه گندم و سبوس برنج

word قابل ویرایش
18 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
فعالیت های انسانی در دهه های اخیر اثرات منفی بر کیفیت محیط زیست داشته است. سوزاندن ضایعات کشاورزی بهجامانده پس از برداشت محصول باعث انتشار گازهایی نظیر مونواکسیدکربن، دی اکسیدکربن، اکسید نیتروژن و سایر گازهای گلخانه ای به اتمسفر شده که از عوامل اصلی آسیب رساننده به لایه ازن، گرمایش جهانی و تغییر اقلیم هستند. ...

دانلود مقاله تحلیل عناصر موجود در ذرات معلق هوای دو شهرستان ک رمانشاه و همدان به روش فعال سازی نوترونی و جذب اتمی و تاثیر فضای سبز بر میزان غلظت ریزگردها

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمه:در بررسی آلاینده های هوا میتوان به روش فعالسازی نوترونی اشاره کرد. قدمت استفاده از روش آنالیز به وسیله فعالسازی نوترونی دستگاهی، در جهان به بیش از 60 سال میرسد. اندازهگیریهای ذرات معلق هوای شهر تهران توسط معطر در سال [1] 1982 و کار سهرابپور که در سال 1992 در کنفرانس بین المللی کاربردهای مهندسی مکانیک ار ...

مقاله کنترل و بهینه سازی غلظت توده زیستی فتوبیوراکتور به روش تاگوچی و بررسی عملکرد آن در تصفیه بیولوژیکی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** کنترل و بهینه سازی غلظت توده زیستی فتوبیوراکتور به روش تاگوچی و بررسی عملکرد آن در تصفیه بیولوژیکی چکیده: پژوهش حاضر شامل شبیه سازی عددی یک فتوبیوراکتور صفحهای عمودی به منظور تعیین پارامتر های بهینه کنترلر به روش تاگوچی و کنترل توده زیستی ...

مقاله ارزیابی روشهای متفاوت تعریف کاتالیست در شبیه ساز کامسول بهمنظور بررسی هیدرودینامیک و انتقال حرارت در یک راکتور بستر ثابت

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ارزیابی روشهای متفاوت تعریف کاتالیست در شبیهساز کامسول بهمنظور بررسی هیدرودینامیک و انتقال حرارت در یک راکتور بستر ثابت چکیده: راکتورهای بستر ثابت نقش بسزایی در تولید محصولات شیمیایی صنعتی در مقیاس بالا دارند. راکتورهای بستر ثابت بدلیل وی ...

مقاله حذف سولفید هیدروژن از جریانات گازی با استفاده از محلولهای آبی سولفات آهن

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** حذف سولفید هیدروژن از جریانات گازي با استفاده از محلولهاي آبی سولفات آهن چکیده جذب واکنشی سولفید هیدروژن در محلولهاي آبی سولفات آهن ، در یـک راکتـور ناپیوسـته مـورد بررسـی قـرار گرفته است. دما بین 25 تا 65 درجه سانتیگراد تغییر میکند و غلظ ...

مقاله حذف پنی سیلین G از محلول های آبی با استفاده از پوسته میوه بلوط اصلاح شده با اسید سولفوریک : بررسی ایزوترم و سینتیک جذب

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** حذف پني سيلين G از محلول هاي آبي با استفاده از پوسته ميوه بلوط اصلاح شده با اسيد سولفوريک : بررسي ايزوترم و سينتيک جذب چکيده زمينه و هدف : آنتي بيوتيک ها آلاينده هاي بالقوه خطرناکي هستند که به دليل اثرات سمي آنها بر روي زنجيره غذايي وجري ...

مقاله بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری مشتریان در صنعت خرده فروشی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری مشتریان در صنعت خرده فروشی   چکیده: در دنیای پر رقابت امروز که سرعت ورود رقبای جدید به بازار و ارائه خدمات متفاوت بسیار باال است، با توجه به هزینه های باالی یافتن مشتریان جدید، حفظ مشتریان فعلی بسیار مهم است .از طرفی مهمترین عامل حفظ و رشد یک برند، ایجاد وفاداری در نگرش ه ...

مقاله تاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماش

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر بیوچار و فاضلاب بر غلظت کادمیوم قابل جذب خاک و رشد گیاه ماش   چکیده امروزه افزایش جمعیت و در مقابل آن خشکسالیهای پیدرپی و کمبود آب، توجه پژوهشگران را به استفاده از آبهای غیر متعارف جلب کرده است. با وجود مزایای استفاده از فاضلابها در کشاورزی، به علت وجود بعضی از آلایندهها (به خصوص عناصر سنگین) در فاضل ...