بخشی از مقاله

چکیده:

نانو مونتموریلونیت اصلاح شده برای حذف بنزن و تولوئن از محلولهای آبی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بررسیها نشان داد که ظرفیت جذب نانو مونتموریلونیت تابع پارامترهایی مانند زمان تماس، pH محلول، مقدار جاذب و غلظت آلاینده است. تعادل در مدت 24 ساعت صورت گرفت. جذب بنزن وتولوئن بر روی جاذب، بر اساس ظرفیت جذب آن، بصورت تعادلی بود. دادههای ایزوترم تجربی با استفاده از معادلات فرندلیچ و لانگمویر بررسی شدند. در مدل فرندلیچ ضریب همبستگی جذب سطحی تولوئن 0/9958 و بنزن 0/9972 بدست آمد که در مقایسه با ضرائب همبستگی بدست آمده در مدل لانگمویر، خطای کمتری را نشان داد. بنابراین جذب سطحی بنزن وتولوئن بر روی نانو مونتموریلونیت با همبستگی بیشتری از ایزوترم فرندلیچ پیروی کرد.

کلمات کلیدی: جذب سطحی، بنزن، تولوئن، نانومونتموریلونیت، ایزوترم جذب.

-1 مقدمه:

آب مایع حیات است که نقش بسیار مهمی در حفظ و بقای موجودات زنده دارد و انجام بیشتر واکنشهای شیمیایی نیز مستلزم وجود محیط آبی است. با توجه به خواص ویژه و منحصر به فرد که این ماده از آن برخوردار است، میتوان گفت نقش تنظیم کنندهای در طبیعت داشته و مانع تغییرات ناگهانی دما در محیط میشود. این در حالی است که بخش قابل توجهی از آب مصرفی در محیطهای خانگی، صنعتی و مزارع کشاورزی تبدیل به پساب میشود که میتواند منجر به آلودگی آبهای سطحی و منابع زیرزمینی و همچنین آلودگی محیط زیست شود.منابع آب، اغلب در بر دارنده ناخالصیهای شیمیایی هستند.

این ناخالصیها ممکن است ناشی از آلودگی هوا، آلودگی خاک یا مواد آلاینده ناشی از فعالیتهای انسانی که به صورت فضولات جامد و مایع به محیط تخلیه میگردد، باشد. آلاینده-
های شیمیایی با اشکال متفاوت که از زبالههای صنعتی و فضولات جامد و مایع شهری حاصل میشوند منابع آب را بیش از پیش تهدید مینمایند. این آلایندهها عبارتند از حلالهای شوینده، سیانید، فلزات سنگین، اسیدهای آلی و معدنی، مواد ازته، مواد سفید کننده، رنگها، رنگدانهها، سولفیدها، آمونیاک، مواد سمی و انواع گوناگون ترکیبات آلی کشنده موجودات زنده.آلایندههای شیمیایی نه تنها میتوانند بطور مستقیم بر سلامت انسان آسیب برسانند، بلکه از طریق تجمع در آبزیان بطور غیر مستقیم هم میتوانند بر انسان اثر کنند.

نظیر ماهی که برای تغذیه انسان مورد استفاده قرار میگیرد. آلایندههای شیمیایی موجود در آب ممکن است ایجاد آسیبهای سمی حاد یا مزمن در انسان نمایند. به هر حال برخی از آلایندهها حتی در دز پایین ممکن است سلامت انسان را تحت تاثیر قرار دهند یا اینکه مواجهه دراز مدت انسان با برخی آلایندهها سبب ضایعات پاتولوژیکی در انسان شود - یعقوبزاده، ز. . - 1390تشخیص وجود آلایندههای آلی و اندازهگیری غلظت آنها در خاک، هوا، آبهای سطحی، زیر زمینی، آب دریا و رسوبات، موضوع حائز اهمیتی در آنالیزهای مرتبط با محیط زیست است.

هیدروکربنهای نفتی از قبیل بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلینها از مهمترینها آلایندههای موجود در کشورهای مصرف کننده فرآوردههای نفتی میباشند. هیدروکربنهای آروماتیک دارای حلقه بنزنی میباشند، این ترکیبات ایجاد خطرات قابل توجهی در محیط مینمایند. این مواد در مرحله اول محرک و سوزش آور بوده و در صورت تماس طولانی با پوست ایجاد التهاب پوستی مینمایند. تماس هیدروکربورها با بافت ریه باعث تورم شدید ریوی، عفونت ریه و ایجاد خونریزی خواهد نمود - اسماعیلی، س. . - 1390

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید