دانلود مقاله بررسی کاربرد امواج فراصوت در صنایع غذایی با تاکید بر صنایع لبنی

word قابل ویرایش
4 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:
این مقاله یک بررسی جامع در مورد برنامههای کاربردی اخیر اولتراسوند بر خواص تکنولوژیکی و زیستی غذا میباشد. علاوه بر بحث کوتاهی در مورد اصول تکنولوژی اولتراسـوند، نمونـههـایی از اثـرات فیزیکـی امـواج فراصوت در بهبود خواص تکنولوژیکی غذا مانند توانایی امولسیفیکاسـیون، حلالیـت، بافـت و همچنـین برنامـههـای کاربردی مانند هموژنیزاسیون، تغییر ویسکوزیته، استخراج، خشک کردن، تبلور و کـفزدایـی بیـان شـدهاسـت. در میان آنها، تاکید ویژهای بر استخراج به کمک اولتراسوند شدهاسـت. امـروزه تحـولات در تجهیـزات اولتراسـوند بـه گونهای است که فرصتهای تجاری استخراج اولتراسونیک از مواد فعال زیستی در مقیاس صـنعتی ، از لحـاظ سـود اقتصادی به نظر امکان پذیر است. علاوه بر این، به تازگی کشف شده کـه محـدودیتهـای اولیـه مربـوط بـه تولیـد رادیکال آزاد در فرآیند استخراج به کمک اولتراسوند موجب افزایش عملکرد برخی از انواع مواد غذایی شدهاست

.و در نهایت خوشبختانه با وجود طراحی تجهیزات پیشرفته و بازده بالای سیستمهـای امـواج فراصـوت کـه در حـال حاضر برای برنامه های کاربردی دیگـر اسـتفاده مـیشـود، درک بهتـری از مکانیسـم عمـل فیزیکوشـیمیایی پیچیـده اولتراسوند با شدت بالا و اثر آن بر خواص تکنولوژیکی و کارکردی مواد غـذایی نیـز بـرای تحکـیم حضـور آینـده اولتراسونیک در صنعت مواد غذایی لازم است.

کلمات کلیدی: اولتراسوند، استخراج، ترد کردن بافت، خواص بافتی، صنایع لبنی، کاربردها، فیلتراسیون

مقدمه:

تا به امروز، استفاده از گرما شایع ترین روش برای فرآوری مواد غذایی است کـه این به دلیل توانایی آن در نابودی میکروارگانیسم ها و غیر فعـال کـردن آنـزیمهـا است. با این حال، فرآیند حرارتی به خصوص تحت شرایط شـدید ممکـن اسـت منجر به تغییرات شیمیایی و فیزیکی و آسیب به خواص حسی و کاهش محتـوا و دسترسی زیستی به برخی از مواد مغذی است. به این دلیل، صنایع غذایی بـه طـور مداوم در جستجوی فن آوریهای ملایم مانند فرآیند فشار بالا، میدان های پالسـی الکتریکـی و مغناطیسـی و غیـره اسـت تـا نــه تنهـا مـواد غـذایی بـا کیفیـت بــالا و ویژگیهایی مشابه غذاهای تازه بلکه مواد غذایی با ویژگی های بهبـود یافتـه و یـا حتی ویژگیهای جدید حاصل شود.[۱] در میان فن آوری های نوظهور، فرآینـد اولتراسوند در چند سال گذشته توجه خاصـی را بـه خـود جلـب کـردهاسـت، بـه خصوص زمانی که این فرآیند با فشار خفیف و یـا درجـه حـرارت همـراه باشـد. علاوه بر این، تعدادی از برنامه های کاربردی اولتراسوند وجـود دارد کـه مربـوط به نگهداری مواد غذایی نیست، مانند قابلیـت اصـلاح بافـت و تغییـر ویسـکوژیته، امولسیفیکاسیون، استخراج و کاربردهای آن در صنایع لبنی. هـدف از ایـن مقالـه ارائه یک بررسی دقیق و جامع از آخرین برنامه های کاربردی امواج فراصـوت بـا توجــه بــه بهبــود برخــی از خــواص تکنولــوژیکی و فعالیــت زیســتی غــذا اســت.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 4 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد