دانلود مقاله تهیه آلیاژ پلیمری مقاوم به شعله بر پایه پلی الفینهای داخلی به منظور تولید بشقابک قابل انقباض حرارتی با پرتوهای الکترونی

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان

مقدمه

امروزه استفاده از محصولات قابل انقباض حرارتی در صنایع کابل سازی، برقومخـابرات، جهـت عایقکـاری محل اتصالاتومحافظت آنها در برابر خوردگی افزایش یافتـه اسـت. در فرآینـد تولیـد ایـن مـواد، محصـول شبکهای شده در دمای بالا تحت کشش قرار میگیرد و در همان حالت سرد میگـردد. در اثـر جهـت گیـری مولکولی زنجیرههای پلیمر، حافظهای در ساختار ماده بوجود میآید که تنش اعمال شده در هنگـام کشـش را حفظ میکند. آزاد شدن این تنش محبوس در اثر اعمال حرارت، باعث برگشـت ایـن مـواد بـه حالـت اولیـه میگردد که از همین ویژگی برای عایقکاری محل اتصالات استفاده میشود. پلیالفینها و کوپلیمرهای آنها بـه عنوان پلیمرهای حافظهدار برای تولید محصولات قابل انقباض توسط حرارت بکـار میرونـد. وجـود نـواحی کریستالی در این مواد، باعث حفظ ساختار منبسط شده و ایجاد حافظه در به خاطر سـپردن شـکل اولیـه ایـن محصولات میشود .[ 1-3] ضعف پلیاتیلن در کاربردهای صنعتی تحت دمای بـالا پایـداری حرارتـینسـبتاً پایین آن است که این نقیصه با شبکهای کردن تاحدی قابل جبران است. مقاومت پلی الفینها در برابر شـعله را میتوان با استفاده از مواد شیمیایی تاخیردهنده شعله بهبود بخشید. این مواد با مکانیسمهای مختلـف مقاومـت ماده در برابر شعله را افزایش میدهند. بعضی از آنها مانند Al(OH)3 وMg(OH)2 نمیسـوزند و بـه صـورت گرماگیر تجزیه شده و آب تولید میکنند. گونهای دیگر نظیرهالیدهای مختلف مستقیماً بـه سـاختار شـیمیایی پلیمر وارد شده و با آزاد سازی ترکیبات هالوژندار در طول احتراق، نه تنها نرخ آزادسازی حرارت را کـاهش میدهند بلکه با رادیکالهای آزاد، ترکیب شده و با مصرف آنها واکنش احتراق را کند میکنند.[4-7]

بشقابک قطعهای است که نصب آن روی سـرکابلهای بـرق باعـث افـزایش طـول خـزش میشـود. شـکل 1 نمونهای از بشقابک را نشان میدهد. جهت تولید این محصول ابتدا توسط دسـتگاه مخلـوطکن آمیزههـایی بـا درصدهای مختلف از پلیاتیلن سبک، پلی اتیلن وینیل استات و مواد ضد شـعله تهیـه شـد. بـهکمک دسـتگاه پرس از این آمیزهها صفحاتی تهیه گردید که با باریکه الکترونهـای10 MeVدر گسـتره دز جـذبی120 تـا 170


495

کیلوگری پرتودهی شد. سپس خواص مکانیکی آمیزهها از قبیل استحکام کششی، درصد ازدیاد طول و سـختی قبل و بعد از پرتودهی، همچنین شاخص حدی اکسیژن 1 مطابق با ASTM D2863 نمونهها مورد بررسی قـرار گرفت و ترکیب درصد بهینه افزودنیها با در نظر گرفتن خواص مذکور تعیین گردید. لازم بـه ذکـر اسـت کـه برای انتخاب مواد اولیه و دستیابی به ترکیب درصد بهینه از مرجـع مشخصـات مـواد بشـقابک اسـتفاده شـده است. جدول1 حداقل خواص لازم در تهیه آمیزه مناسب را نشان میدهد.

جدول :1 مشخصات فنی بشقابک

Value Unit Property

Min 10 Mpa Tensile
Min 300 % Ultimate elongation
Min 45 shore D Hardness
Min 8 Mpa Tensile after aging(at 136°C for 168 hrs)
Min 200 % Elongation after aging(at 136°C for 168 hrs)
Min 2 % Color read content
24 % Limiting Oxygen Index (LOI)

شکل :1 نمونههایی از بشقابک

1- Limiting Oxygen Index (LOI)


496

روش کار

در این تحقیق از پلیاتیلن سبک تزریقی با شاخص جریان مذاب 22 گرم بر 10 دقیقه تولیدی پتروشیمی لالـه ، پلــی اتــیلن وینیــل اســتات %18 ، مســتربچ رنگــی قرمــز و ضداکســنده ایرگــانوکس1010 اســتفاده شــد. از تریاکسیدآنتیموان و دکابرومودیفنیلاتر به منظور مقاوم کـردن آمیزههـا دربرابـر شـعله و همچنـین ازکلسـیم استئارات بعنوان روانکننده استفاده گردید. شاخص جریان مذاب نمونهها با استفاده از دسـتگاه (Zwick4100) Extrusion Plastometer تعیین شد .[8] برای اختلاط اولیه مواد از دسـتگاه مخلـوطکن دو بـازویی و بـرای شکلدهی نمونهها به صورت صفحه از دستگاه پرس هیدرولیکی استفاده گردیـد. میـزان اسـتحکام کششـی و درصد افزایش طول نمونه ها با استفاده از دستگاه کشش هیوا دردمای محیط اندازهگیری شد. در ادامه سـختی نمونهها با استفاده از دستگاه سختی سنج، مطابق بـاShoreD تعیینگردیـد. شـاخص حـدی اکسـیژن نمونـهها توسـط دسـتگاه Flammability Tester و میـزان شـبکهای شـدن بـا آزمـون ژل مطـابق بـا ASTM D2765 اندازهگیری شد. شبکهایکردن نمونهها با استفاده از باریکه الکترونهای10 MeVحاصل از دسـتگاه شـتابدهنده الکترون مدل RhodotronTT200 انجام شـد. همچنـین خـواص مکـانیکی نمونـهها پـس از آزمـون کهنگـی حرارتی2 در شرایط دمایی136ºC به مدت168 h اندازهگیری گردید. در ابتدا با استفاده از دسـتگاه مخلـوطکن از مواد اولیه سه آمیزه در دمای170 ºC و دور80 rpm تهیه شد و سپس توسط دسـتگاه پـرس هیـدرولیکی در دمای170 C و فشـار 100 bar صـفحاتی بـه ضـخامت 2 میلیمتـر تهیـه گردیـد. سـپسخواص مکـانیکی و شاخصهای جریان مذاب نمونهها مورد بررسی قرار گرفت. جدول 2 ترکیب درصد سه آمیزه اولیه و خـواص آنها قبل از پرتودهی را نشان میدهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 7 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله پیش بینی مقاومت فشاری و بهینه یابی میزان مصرف الیاف در بتن الیاف پلیمری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی .

word قابل ویرایش
26 صفحه
21700 تومان
چکیدهمشکلی که بتن همواره با آن درگیر بوده تردی و شکنندگی و عدم قدرت باربری بعد از ترک خوردگی و در نتیجه طاقت و قدرت جذب انرژی پایین آن است. یکی از روشهای افزایش طاقت و قدرت جذب انرژی بتن، مسلح کردن آن به الیاف پلیمری میباشد. در طراحی ها، هریک از مواد تشکیل دهنده بتن بصورت یک پارامتر در نظر گرفته میشود در حالی ...

دانلود فایل پاورپوینت تولید نانو کامپوزیت های پلیمری

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : كامپوزيت‌هاي پليمري به علت خواصي مانند استحكام، سختي و پايداري حرارتي و ابعادي، چندين سال است كه در ساخت هواپيماها به كار مي‌رود. با ظهور و به‌كارگرفتن نانوتكنولوژي، كامپوزيت‌هاي پليمري در صنایع دیگر نیز بسيار مورد توجه قرار گرفته است. نیاز اقتصادی و افز ...

مقاله بررسی روشهای تولید استرهای اسیدچرب پلی اتیلن گلیکول وتهیه پلی اتیلن گلیکول دی استئارات

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** بررسي روشهاي توليد استرهاي اسيدچرب پلي اتيلن گليکول وتهيه پلي اتيلن گليکول دي استئارات چکيده : استرهاي اسيدچرب پلي اتيلن گليکول ترکيباتي غير سمي ميباشند که به عنوان امولسيفايرهاي غير يوني به کار ميروند.اين ترکيبات در صنايع مختلفي نظير ن ...

مقاله مقایسه تأثیر ترکیبات تری – اتری و تترا – اتری به عنوان الکترون دهنده های داخلی جدید بر کاتالیستهای زیگلر –ناتا برای پلیمریزاسیون پروپیلن بدون الکترون دهنده ی خارجی

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مقایسه تأثیر ترکیبات تری – اتری و تترا – اتری به عنوان الکتروندهندههای داخلی جدید بر کاتالیستهای زیگلر –ناتا برای پلیمریزاسیون پروپیلن بدون الکتروندهندهی خارجی خلاصه ترکیبات اتری -1متوکسی-2و-2بیس(متوکسیمتیل)بوتان و 1و-3دیمتوکسی-2و-2بیس( ...

مقاله سنتز الکتروندهندهی داخلی جدید و استفاده از آن در تهیه کاتالیستهای زیگلر - ناتا بر پایه کلریدمنیزیم برای پلیمریزاسیون پروپیلن

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
سنتز الکتروندهندهي داخلی جدید و استفاده از آن در تهیه کاتالیستهاي زیگلر-ناتا بر پایه کلریدمنیزیم براي پلیمریزاسیون پروپیلن چکیده 5و-5بیس(متوکسیمتیل)-1و-3دياکسان از 1و-3دياکسان-5و-5ديمتانول با استفاده از سوسپانسیون سدیمهیدرید و متیلیدید در تتراهیدروفوران سنتز شد. محصول با استفاده از تکنیکهاي FTIR و 1HNMR شنا ...

مقاله استفاده از مواد پلیمری به عنوان عامل کوئنج در عملیات حرارتی فولادها

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
استفاده از مواد پلیمری به عنوان عامل کوئنج در عملیات حرارتی فولادها چکيده محلول های پلیمری محیطهای کوئنچی هستند که در سالهای اخیر مورد توجه بسیار زیاد قرار گرفته اند و به عنوان جایگزین محیطهای کوئنچ سنتی مطرح شده اند. با تنظیم شرایط محیطهای پلیمری می توان ریزساختار و خواص مکانیکی قطعه عملیات حرارتی شده را د ...

مقاله بررسی تاثیر پوشش های هوشمند پلیمری ( بر پایه نانو ذرات پلی آنیلین و رزین اپوکسی استر ) بر مقاومت انتقال بار و ظرفیت خازنی پوشش

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر پوشش های هوشمند پلیمری (بر پایه نانو ذرات پلی آنیلین و رزین اپوکسی استر ) بر مقاومت انتقال بار و ظرفیت خازنی پوشش چکیده در این تحقیق، از پوشش پلیمری برپایه اپوکسی استر و 1 درصد وزنی بازدارنده پلی آنیلین برای حفاظت از خوردگی کربن استیل استفاده شده است. اثر محلول نمکی کلرید سدیم با غلظت های مختلف ...

مقاله تهیه و بررسی ویژگی های نانوکامپوزیت ها بر پایه پلی تیوفن و اکسید نقره در محیط آبی در حضور سورفکتانت های DBSNa و PEO

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تهیه و بررسی ویژگی های نانوکامپوزیت ها بر پایه پلی تیوفن و اکسید نقره در محیط آبی در حضور سورفکتانت های DBSNa و PEO چکیده در سالهای اخیر پلیمرهای هادی به عنوان پلیمرهای هتروسیکل مزدوج ، توجه ویژه ای را در ساختارهای کامپوزیت و نانوکامپوزیت به خود جلب کرده اند. پلی تیوفن و مشتقات آن به عنوان عضوی از خانواده ...