دانلود مقاله تولید کتابخانه کد محاسباتی ORIGEN 2 بر اساس کتابخانه ی مرجع ENDF ( VII ) جهت محاسبات فرسایش سوخت در راکتور تحقیقاتی تهران

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان

مقدمه


مهمترین عامل در محاسبات فرسایش سوخت داشتن کتابخانه سطح مقطع نوترونی، فوتونی و الکترونی قابل اعتماد می باشد ولیکن کدهای محاسباتی با استفاده از کتابخانه های عمومی اقدام به محاسبات فرسایش سوخت می نماید. از آن جمله کدها می توان به کد کامپیوتری (Oak Ridge Generation and Depletion) ORIGEN به عنوان ابزاری همه کاره جهت محاسبات تولید رادیو نوکلیدها در موارد هسته ای نوشته شده است، اشاره کرد. به طور کلی این کد با هدف شبیه سازی چرخه سوخت هسته ای و محاسبه میزان رادیونوکلیدهای تولید شده، طراحی و نوشته شده است . با بررسی همه جانبه کارکرد یک چرخه سوخت به طور تجربی و تطابق نتایج به دست آمده از این آزمایشات با جواب های ORIGEN مشاهده شد که در گستره وسیعی این داده ها با هم یکسان هستند . [1] و [2]اهمیت تعریف و به کارگیری برنامه ی ORIGEN2 برای راکتور تحقیقاتی تهران شامل موارد ذیل می باشد:

-1 تحلیل محاسبات فرسایش سوخت که کارکرد اصلی برنامه ی ORIGEN2 می باشد .

-2 تحلیل پرتودهی یا فعالسازی مواد غیرسوخت

-3 مدیریت سوخت قلب راکتور


717


-4 تطبیق پذیری برنامه ی ORIGEN2 با استفاده از سری داده های جدید

روش کار

در ابتدا مطالعات اولیه راکتور TRR انجام پذیرفته است و همچنین نوع سوخت و ایزوتوپهای مهمی که هنگام بهره برداری تولید می شوند شناسایی میگردند. در ادامه محاسبات سوختن توسط کد ORIGEN 2 با کتابخانه جدید صورت گرفته و با محاسباتی که با کتابخانه موجود در کد بدست آمده مقایسه می شود .

در مبحث برنامه ی مورد نظر، مجموعه داده های ضـروری ORIGEN2 (واپاشی، سطح مقطع، محصولات شــکافت و فوتون ) برای رآکتورهایی با مدل های مختلف گنجانده شــده اســت . چنانچه مدل رآکتور مورد استفاده کاربر در بسته لحاظ شده باشد می توان بدون آماده سازی به سهولت از برنامه استفاده کند . [5] و [6] و در صــورتی که موجود نباشــد ، کاربر می بایســت »نزدیکترین« و »شــبیه ترین« مدل به رآکتور موردنظر را برگزیند و یا در غیر اینصـورت مجموعه داده های ORIGEN2 آماده نمود. چنانچه کاربری تصمیم به آماده سـازی این مورد داشـته باشد، همچنین بایستی سطح مقاطع اکتینید وابسته به فرسایش سوخت را که باید در خود برنامه ی ORIGEN2 تنظیم شده باشد را نیز آماده سازد . [5] و [3]
بنابراین باتوجه به موارد مذکور بررسی سه محور اصلی ضروری به نظر می رسد: .

• ساختار کتابخانه ENDF(VII) و نحوه ی استخراج داده های سطح مقطع

• ســاختار کتابخانه ســطح مقطع ORIGEN2 و نحوه ی تولید کتابخانه توســط محاســبات

MCNPX

• ساختار برنامه ORIGEN2 و نحوه ی محاسبات فرسایش سوخت

برای محاسبه سطح مقطع باید این نکته را در نظر داشت که کد ORIGEN2 دارای یک سطح مقطع میانگین در تمامی انرژیها میباشــد درحالی که کد MCNP دارای ســطح مقطع در تمام انرژیها میباشــد. بنابراین بایسـتی با اسـتفاده از کارت F4 شـار میانگین کل رآکتور را به دست آورد . و با استفاده از کارت Fm4 شار مربوط به هر ایزوتوپ در هر واکنش را به دست آورد .

در حالت کلی با کارت FM4 میتوان هر کمیتی را به صورت زیر بدست آورد:
× ∫ ɸ( ) ( ) ( 1 )

که پارامترها عبارت اند از:
ɸ( ) شار وابسته به انرژی بر حسب ( / 2)

( ) یک اپراتور جهت اضـافه یا ضرب کردن یک تابع در شار است که این اپراتور از کتابخانهی سطح مقطع MCNP گرفته میشود.

C یک ثابت اختیاری برای ضرب در نتیجه ی محاسبه به جهت نرمالایز کردن نتایج است.

718


فرمت نوشتاری کارت FM4 به شکل زیر است:
FM4 C m r1 … ri (2 )

که پارامتر ها عبارت اند از : = C ثابت دلخواه

=m شماره مادهی مورد نظر. این ماده حتماً باید در قسمت مواد تعریف شده باشد ولی میتواند در سلولی که قصد محاسبه شار در آن را داریم حضور نداشته باشد.

به بیان دیگر میتوان سـطح مقطع ایزوتوپی که اصلاً در ساختار رآکتور ، خنککننده یا سوخت استفاده نشده اســت را مورد محاســبه قرار داد . تنها کافیســت آن ایزوتوپ را در قالب یک ماده تعریف کرده و در کارت FM4 شماره آن را وارد گردد .
= شـماره اختصاصی واکنشهای مورد نظر جهت محاسبه می باشد ; که میتوان چندین واکنش را در یک کارت وارد کرد . این شـمارهها به ENDF مشـهورند و برای هر واکنش عددی مشخص است .به بیان دیگر میتوان سـطح مقطع ایزوتوپی که اصلاً در ساختار رآکتور ، خنککننده یا سوخت استفاده نشده است را مورد محاسـبه قرار داد . تنها کافیسـت آن ایزوتوپ را در قالب یک ماده تعریف کرده و در کارت FM4 شماره آن را وارد گردد .

ابتدا با کارت F4 شــار کلی رآکتور را مورد محاســبه قرار داده و ســپس برای هر ایزوتوپ و برای هر واکنش کارت FM4 را در سـلول اصـلی به دست آورده ; که برابر حاصلضرب شار در سطح مقطع تمام انرژیهای مربوط به هر ایزوتوپ و هر واکنش میباشــد. و در نهایت با انجام عمل تقســیم ،کارت Fm4 بر F4 ســطح مقطع میانگین برای ایزوتوپ مورد نظر در تمام انرژیها به دست میآید .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مواد رادیو اکتیو ، استخراج و آماده سازی جهت استفاده در راکتورها و تولید برق . ( بررسی چرخه سوخت هسته ای و تکنولوژی پالایشی در ایرا

word قابل ویرایش
200 صفحه
44700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
مواد راديو اكتيو، استخراج و آماده سازي جهت استفاده در راكتورها و توليد برق. (بررسي چرخه سوخت هسته اي و تكنولوژي پالايشي در ايران)فصل اولمعرفي مواد پرتوزا 1-1- راديواكتيويته (Radio activity)فروپاشي خودبخود هسته يك اتم باعث گسيل پرتوهائي از اتم مي گردد كه اين پديده را راديواكتيويته وپرتوهاي ساطع شده را در مجموع ...

دانلود مقاله محاسبات انرژی آزاد شده ی فوتون در راکتور تحقیقاتی تهران بر اساس کتابخانه ی تولیدی کد محاسباتی ORIGEN2

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
در صورتی که NPHO(1-3)کوچکتر یا مساوي صفر باشد کتابخانه در خروجی خوانده نمی شـود و در صـورتی کـه بزرگتر از صفر باشد کتابخانه در خروجی خوانده می شود .همچنین NPHO(4)نیز شماره شناسایی واحدي مـی باشـد که کتابخانه ها جهت خوانده شدن در آن واحد جمع آوري می شوند . باید این نکته را در نظر داشـت کـه ،مـاگزیمم تعداد هر د ...

دانلود مقاله تحلیل کمی و کیفی مواد با استفاده از کتابخانه ی دادههای PGNAA و بر اساس دو روش شبکه عصبی و حداقل مربعات

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
1 مقدمهآنالیز به روش NAA روشی کارا در آنالیز انواع نمونه بصورت کمی وکیفی میباشد. در این روش، در صورتی که فعالسازی با استفاده از نوترونهای حرارتی اتفاق بیفتد، نوترون با انرژی خیلی کم به یک هسته برخورد میکند و یک هسته مرکب برانگیخته را تشکیل میدهد ونهایتاً هستهی برانگیخته به حالت پایه آمده گاما گسیل میکند .آشکا ...

دانلود مقاله طراحی و تحلیل ترموهیدرولیکی محفظه ویژه پرتودهی صفحات سوخت مینیاتوری در راکتور تحقیقاتی تهران

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
-1 مقدمه:به منظور اطمینان یافتن از کارایی و دوام سوختهای تولید شده در هر مجتمع تولید سوخت هستهای وتضمین کیفیت آنها، تستهای مختلفی بر روی سوختها میبایست انجام گیرد.[1] تستهای پس از پرتودهی یا PIE (Post Irradiation Examination) گستره وسیعی از تستها و آزمایشات مخرب و غیر مخرب را در بر میگیرد که پس از قراردادن سو ...

دانلود مقاله محاسبات نوترونیک و طراحی مجتمع سوخت با هندسهی هگزاگونال برای راکتورهای تحقیقاتی از نوع MTR

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهدر اکثر راکتورهای تحقیقاتی از نوع MTR از سوختهای صفحهای تخت استفاده می گردد، که استفاده از این نوع سوخت برای انتقال حرارت مناسب و رسیدن به قلبی شبه همگن و دارا بودن بالاترین سطح شار نوترون میباشد. هندسه قلب به دلیل تخت بودن سوخت در این نوع از راکتورها مربعی میباشد، که این هندسه نسبت به هندسه دایرهای، باع ...

دانلود فایل پاورپوینت خدمات مرجع در کتابخانه ها

PowerPoint قابل ویرایش
46 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : هدف از برگزاری کارگاه üآشنایی کتابداران با خدمات مرجع سنتی و دیجیتال üآشنایی  با شیوه های مصاحبه مرجع üآشنایی با فناوری های جدید در خدمات مرجع ( مزایا و معایب) اسلاید 2 : مقدمه همواره کتابداران بخش مرجع با مراجعان مختلفی سرو کار دارند که درجستجوی نیاز ا ...

مقاله ارزیابی و واسنجی مدل های تبخیر و تعرق گیاه مرجع باتوجه به اثر دوره محاسباتی برای اقلیم نیمه خشک سرد

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** ارزيابي و واسنجي مدل هاي تبخير و تعرق گياه مرجع باتوجه به اثر دوره محاسباتي براي اقليم نيمه خشک سرد چکيده به منظور تعيين مقدار آب آبياري در بخش تحقيقات کشاورزي ، لازم است مقدار نياز آبي گياه يا تبخير و تعرق گياه مرجع (ET٠) محاسبه شود و ...

مقاله بررسی تاثیر جایگاه نور در کیفیت فضایی کتابخانه ها نمونه موردی ( کتابخانه ملی تهران )

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر جایگاه نور در کیفیت فضایی کتابخانه ها نمونه موردی (کتابخانه ملی تهران) چکیده کتابخانه ها از مراکز مهم فرهنگی در جوامع محسوب میشوند که باعث ارتقا سطح علمی آن می گردند. در فضای کتابخانه، روشنایی نقش بسیار مهمی را ایفا میکند که باید مورد توجه قرار گیرد. طبق استانداردها همان اندازه که کمبود نور در ...