دانلود مقاله تحلیل و بررسی محاسبات مصرف سوخت یک مجتمع سوخت VVER - 1000 LEU با استفاده از کد دراگن

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

در یک راکتور از محاسبات مصرف سوخت به منظور بررسی مصرف ایزوتوپ ها مختلف بر حسب زمان، استفاده می شود.پیش بینی دقیق پارامترهای نوترونیک راکتور نیازمند شبیه سازی دقیق فرآیند ترابرد1ذرات با استفاده از حل معادله ترابرد می باشد.کدهایی از قبیل کد WIMS، MCNPX و دراگن می توانند محاسبات مربوط به تهی شدن2 را انجام دهند. به منظور انجام این محاسبات کد دراگن از ماژول EVO: استفاده می نماید.این ماژول محاسبات تهی شدن درون قلب3 و خارج4 آن را با استفاده از دو روش زیر انجام میدهد:

-1 حالت شار ثابت5

-2 حالت توان ثابت6

1 transport 2 depletion× 3 In-core 4 Out-of-core

5 Constant flux depletion 6 Constant power depletion
811


در این مقاله صحت کد دراگن با استفاده از پیش بینی رفتار نوترونی یک مجتمع سوخت VVER-1000 LEU می باشد که این مجتمع سوخت حاوی UO2 و UO2GdO3 می باشد.
محاسبات مصرف سوخت در کد دراگن[2]

معادلات تهی شدن برای ایزوتوپ های مختلف یک کتابخانه با استفاده از مصرف سوخت حل می شوند.در حالت محاسبات تهی شدن در درون قلب،فرض میشود که تغییرات شار برای هر مرحله زمانی1 (دوره تابشی(2 به صورت خطی باشد. تمامی اطلاعات مورد نیاز برای محاسبات مصرف سوخت پیدرپی در - ساختارهای داده مربوط به مصرف سوخت ذخیره میگردد.بنابراین، در هر زمان می توان به گام زمانی ماقبل رجوع کرد و محاسبات را دوباره از آنجا شروع نمود.

در هر مخلوط ایزوتوپی در یک سلول واحد، تهی شدن k ایزوتوپ در بازه زمانی ( (t0, tf به صورت زیر خواهد بود:

(1)


(2)


(3)


(4)

(5)

(t) (t)  S (t) N k dN

k k k dt


(t)(t) a,k  k (t)  k 

K L
(t) N l (t)  mkl (t)N l a,k(t)(t) Ykl S k (t)  
l 1 l 1

x,l(u)(t,u)du  x,l(t)(t)

0
x,k(t,u)(t,u)x,k(t0,u)(t0,u)
( (t  t0 , u) , u)(t0 x,k(tf,u)(tf,u)x,k(t0

t f  t0

که درآن داریم:

تعداد ایزوتوپ هایی که تهی می شوند K

تعداد ایزوتوپ های شکافت پذیر که محصولات فیژن تولید می نمایند. L


1 Time stage 2 Irradiation period

812


دانسیته k امین ایزوتوپ که وابسته به زمان می باشد

سطح مقطع وابسته به زمان و لتارژی1 مربوط به k امین ایزوتوپ

x=a واکنش جذب ، x=f واکنش فیژن ، x= ، واکنش radiative capture

شار نوترون وابسته به زمان و لتارژی

بازده فیژن برای تولید محصول شکافت k ناشی از فیژن ایزوتوپ شکافت پذیر ، l

تابت واپاشی رادیواکتیو در ترم  x,l (t)(t) برای تولید ایزوتوپ k بوسیله ایزوتوپ l
تابت واپاشی رادیواکتیو برای ایزوتوپ k ام


دراگن محاسبات تهی شدن را به دو روش زیر انجام می دهد:

-1حالت شار ثابت

(t) k N

(t, u) x,k 


(t,u)

Ykl

mkl (t)

k 

-2 حالت توان ثابت- در این حالت، توان آزاد شده به ازای عنصر سنگین اولیه در ابتدای مرحله و انتهای آن برابر با مقدار ثابت W می باشد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد نقش تقاطعات دارای دوربرگردان در کاهش مصرف سوخت و آلاینده

word قابل ویرایش
25 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
نقش تقاطعات داراي دوربرگردان در كاهش مصرف سوخت و آلايندهنقش تقاطعات داراي دوربرگردان در كاهش مصرف سوخت و آلايندهمقدمهدر جوامع امروز بشري همراه با رشد جمعيت، افزايش وسايل نقليه و نياز به جابجايي افراد و تبادل كالا، اهميت و نقش كليدي فراهم نمودن تسهيلات سريع و ايمن حمل و نقل بيش از پيش احساس مي‌شود. طراحي مناسب ...

دانلود مقاله چند توصیه مهم برای کاهش مصرف سوخت در ساختمان

word قابل ویرایش
83 صفحه
18700 تومان
چند توصیه مهم برای کاهش مصرف سوخت در ساختمانروشهای گوناگون بهینه سازی با توجه به ماهیت و کارآیی، دارای درصدهای متفاوتی در متوسط صرفه جویی مصرف سوخت می باشند. به عنوان مثال نوار درزگیر تا 5درصد و یا سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه تا 40 درصد در کاهش مصرف سوخت موثر می باشند.محمد میرزایی- کارشناس ارشد مکانیک، ا ...

دانلود مقاله بررسی اثرات نوترونیک استفاده از نانوسیال در راکتورVVER - 1000همراه با مجتمع های سوخت حلقوی با قابلیت خنک کنندگی ازداخل وخارج

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه:مطالعات اخیر نشان میدهد که استفاده از سوخت حلقوي در نیروگاههاي هستهاي، موجب بهبود نرخ برداشت حرارت از میلههاي سوخت میشود.به این منظورمطالعاتی در زمینههاي نوترونیک و ترموهیدرولیک این نوع سوختها و خنک کنندهاي که همراه آن به کار می رود،صورت گرفته است.[1]این عمل علاوه بر افزایش سطح انتقال حرارت، موجب کاهش د ...

دانلود مقاله تحلیل ترموهیدرولیکی مجتمع سوخت راکتور IR - 40 به روش CFD

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
Baglietto مطالعات گسترده ای در رابطه با بهبود و توسعه روشهای محاسباتی برای شبیه سازی میله های سوخت انجام دادند.[1] در سال Lee , 2007 و Choi عملکرد دو پره مخلوط کننده از نوع ورتکس مقیاس بزرگ LSVF را با دو پره مخلوط کننده از نوع ورتکس مقیاس کوچک SSVF را در آرایش 17در 17 میله های سوخت راکتور PWR مورد مقایسه قرار ...

دانلود مقاله بررسی حادثه تزریق راکتیویته در راکتور زیربحرانی آب سبک طراحی شده با استفاده از مجتمع های سوخت میله ای ساخته شده در ایران

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
مقدمهراکتورهای زیربحرانی، راکتورهاییکاملاً آموزشی و تحقیقاتی هستند. ایمنی ذاتی بالا، کم حجم بودن و تأسیسات جانبی کم مورد نیاز، ساخت این راکتورها را در موسسات دانشگاهی و پژوهشی امکان پذیر ساخته و به تحقق دانش هسته ای در ایران کمک زیادی خواهد کرد. با توجه به مزیت های ذکر شده در مورد این نوع از راکتورها، یک راکت ...

دانلود مقاله محاسبات نوترونیک و طراحی مجتمع سوخت با هندسهی هگزاگونال برای راکتورهای تحقیقاتی از نوع MTR

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهدر اکثر راکتورهای تحقیقاتی از نوع MTR از سوختهای صفحهای تخت استفاده می گردد، که استفاده از این نوع سوخت برای انتقال حرارت مناسب و رسیدن به قلبی شبه همگن و دارا بودن بالاترین سطح شار نوترون میباشد. هندسه قلب به دلیل تخت بودن سوخت در این نوع از راکتورها مربعی میباشد، که این هندسه نسبت به هندسه دایرهای، باع ...

مقاله تحلیل ریسک و ارزیابی قابلیت اعتماد در ایستگاههای سوخت رسانی CNG

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تحليل ريسک و ارزيابي قابليت اعتماد در ايستگاههاي سوخت رساني CNG چکيده در اين مقاله به بررسي ايمني و تحليل ريسک ايستگاههاي سوخت رساني CNG در سطح اول و دوم PRA پرداخته شده است . ابتدا در بخش شناخت سيستم ، ساختار يک ايستگاه سوخت رساني سريع به ٤ بخش تحويل و اندازه گيري گاز طبيعي، تراکم ، مخازن نگهدارنده تحت ...

مقاله روش های کاهش مصرف سوخت در شناورهای دریایی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
روش های کاهش مصرف سوخت در شناورهای دریایی چکیده هرینه سوخت یکی از بخشی های مهم و تاثیرگذار در هزینه های شناورها است. دراین مقاله روش های مختلفی که برای کاهش مصرف سوخت کشتی در طی سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است مرور شده است. با توجه به این که مقاومت شناور مهمترین پارامتر در مصرف سوخت شناور است. ابتدا ...