دانلود مقاله محاسبات انرژی آزاد شده ی فوتون در راکتور تحقیقاتی تهران بر اساس کتابخانه ی تولیدی کد محاسباتی ORIGEN2

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

در صورتی که NPHO(1-3)کوچکتر یا مساوي صفر باشد کتابخانه در خروجی خوانده نمی شـود و در صـورتی کـه بزرگتر از صفر باشد کتابخانه در خروجی خوانده می شود .همچنین NPHO(4)نیز شماره شناسایی واحدي مـی باشـد که کتابخانه ها جهت خوانده شدن در آن واحد جمع آوري می شوند . باید این نکته را در نظر داشـت کـه ،مـاگزیمم تعداد هر دستور PHOدر یک برنامه ORIGEN2 برابر 5 عدد می باشد [7].

در ادامه باید عنوان نمود که هر کدام از پارامترهاي قابلمحاسبه توسط کـد ORIGEN2 در قالـب یـک جـدول در نظر گرفته شده که هر جدول شماره ي مخصوص خود را دارا میباشد . براي انجام یک محاسبه مورد نظر باید شـماره جدول آن محاسبه را در کارت OUT وارد نمود [3].بنـابراین مقـادیر انـرژي آزاد شـده ي طیـف فوتـون در 18 گـروه انرژي بر حسب روز براي سه گروه محصولات فعال سازي ، آکتنید ها و تولیدات شکافتمحاسبه می گردد.

نتایج

پس از محاسبات سطح مقطع و تولید کتابخانه جدید کد ORIGEN2 ، کتابخانه ي فوتونبراي محصولاتفعالسازي،آکتنیدهاوتولیداتشکافت توسطکد ORIGEN2 محاسبه شده و در نهایت مقدارانرژیآزادشدهبرحسبروز براي هر سه گروه محصولاتفعالسازي،آکتنیدهاوتولیداتشکافتدر خروجی برنامه ي اجرا شدهبه دست می آید.

بنابراین باتقسیم بیم انرژیبرمقدارانرژیآزادشدهبرحسبروزکه درخروجی برنامه قرار دارد، انرژیآزادشدهیفوتوندر 18 گروه انرژي بهدستمیآید. در انتهانتایج محاسباتبر حسب نماد علمی نوشته می شوند.

بــــه عنــــوان نمونــــه بــــراي ســــیکل 30 روزه ي تولیــــدات شــــکافت داریــــم: . _

86E − 6
بر همین اساس براي هرسه گروه، سیکل هاي در نظر گرفته شده محاسبه و در نهایت به صورت نمودار مورد پـردازش
= . . _
قرار می گیرند.
جدول:2 نتایج سیکل 30 روزه ي تولیدات شکافتدر 6 گروه از 18 گروه انرژي فوتون
1.250 8.500 5.750 3.750 2.500 1.000 18 GROUP
E-01 E-02 E-2 E-02 E-02 E-02 SPECIFIC
ENERGY

21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan


_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان

۶و۷ ا" د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان
5.959 6.083 6.634 2.957 2.980 5.571 PHOTON
E+04 E+04 E+04 E+04 E+04 E+04 SPECTRUMFOR
FISSION
PRODUCTS


شکل :1 نرخ انرژي آزاد شده ي محصولات فعال سازي


شکل:2 نرخ انرژي آزاد شده ي آکتنیدها

21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan


_ ت و ی_ ن ا س _ ه _ی ان

۶و۷ ا" د ماه ۳۹۳۱ دا+ گاه ) هان

شکل:3 نرخ انرژي آزاد شده ي محصولات شکافت

شکل هاي 1و2و3 ،نرخ انرژي محصولات فعالسازي،آکتنیدها و محصولات شکافت بر حسب18 گروه انرژي فوتون باتوجه به طول سیکل (تعدادروزهاي سپري شده) را نشان می دهند.

بحث و نتیجه گیري

از آنجایی که کد ORIGEN2 نتایج جامعی از انتشار فوتـون ( 18 گـروه انـرژي از طیـف فوتـون)را تـأمین میکنـد بنابراین می توان این موضوع را به عنوان یک کاربرد به حساب آورد . به گونه اي که می توان نتاج حاصـل از انتشـار فوتون را به عنوان یک پیش بینی دقیقتر از شرایط حاکم در راکتورهاي تحقیقاتی به شمار آورد .

21st Iranian Nuclear Conference 25-26Feb 2015 University of Isfahan

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله شبیه سازی فرآیند ذوب مواد تغییر فاز دهنده جهت ذخیره انرژی به کمک دینامیک سیالات محاسباتی

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهاستفاده از منابع جدید انرژي و ابداع روش هاي نوین در راستاي کاهش مصرف انرژي همواره مورد توجه بوده است. یکی از روش هاي نوین و کارآمد در ذخیره انرژي به فرم مناسب، استفاده از مواد تغییر فاز دهنده است. این مواد انرژي را به صورت گرماي نهان ذوب ذخیره می کنند . در سیستم هاي ذخیره انرژي از محفظه هایی با اشکال مخت ...

دانلود مقاله بررسی رفتاردینامیکی قلب راکتورتحقیقاتی تهران درهنگام وقوع زلزله

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
1مقدمهدر راکتورهاي هستهاي، شناسایی سازهها و اجزاییکه تحت بارگذاري زلزله دچار آسیب میشوند، ضروري است. روند انجام کار به طور معمول یا با استفاده از تحلیلها و شبیهسازيها صورت میپذیرد یا به کمک انجام آزمایش مشابه با واقعیت و مقایسه با آزمایشات قبلی انجام میشود.مدلهاي ریاضی بسیاري به منظور پیشبینی رفتار دینامیکی ی ...

دانلود مقاله بررسی رفتاردینامیکی قلب راکتورتحقیقاتی تهران درهنگام وقوع زلزله

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
1مقدمهدر راکتورهاي هستهاي، شناسایی سازهها و اجزاییکه تحت بارگذاري زلزله دچار آسیب میشوند، ضروري است. روند انجام کار به طور معمول یا با استفاده از تحلیلها و شبیهسازيها صورت میپذیرد یا به کمک انجام آزمایش مشابه با واقعیت و مقایسه با آزمایشات قبلی انجام میشود.مدلهاي ریاضی بسیاري به منظور پیشبینی رفتار دینامیکی ی ...

دانلود مقاله تولید کتابخانه کد محاسباتی ORIGEN 2 بر اساس کتابخانه ی مرجع ENDF ( VII ) جهت محاسبات فرسایش سوخت در راکتور تحقیقاتی تهران

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهمهمترین عامل در محاسبات فرسایش سوخت داشتن کتابخانه سطح مقطع نوترونی، فوتونی و الکترونی قابل اعتماد می باشد ولیکن کدهای محاسباتی با استفاده از کتابخانه های عمومی اقدام به محاسبات فرسایش سوخت می نماید. از آن جمله کدها می توان به کد کامپیوتری (Oak Ridge Generation and Depletion) ORIGEN به عنوان ابزاری همه ک ...

دانلود مقاله طراحی و ساخت کانال اندازه گیری قدرت در راکتور تحقیقاتی تهران

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
1 مقدمههر راکتوری در اثرحرارت تولید شدهی ناشی از شکافت هستهای تولید توان حرارتی1 مینماید.[1] اما اندازه-گیری مقدار این توان حرارتی روش مناسبی برای تشخیص میزان تغییرات در سطح توان نوترونی بمنظور کنترل رآکتور نیست چراکه مانیتورینگ آن نمیتواند نمایانگر تغییرات لحظهای توان نوترونی درون رآکتور باشد. برای کنترل شار ...

دانلود مقاله طراحی و تحلیل ترموهیدرولیکی محفظه ویژه پرتودهی صفحات سوخت مینیاتوری در راکتور تحقیقاتی تهران

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
-1 مقدمه:به منظور اطمینان یافتن از کارایی و دوام سوختهای تولید شده در هر مجتمع تولید سوخت هستهای وتضمین کیفیت آنها، تستهای مختلفی بر روی سوختها میبایست انجام گیرد.[1] تستهای پس از پرتودهی یا PIE (Post Irradiation Examination) گستره وسیعی از تستها و آزمایشات مخرب و غیر مخرب را در بر میگیرد که پس از قراردادن سو ...

مقاله بررسی رضایت از کیفیت خدمات آزادراه تهران ساوه بر اساس مدل سروکوال

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رضایت از کیفیت خدمات آزادراه تهران ـ ساوه بر اساس مدل سروکوال چکیده هدف از این تحقیق بررسی رضایت از کیفیت خدمات آزادراه تهران ـ ساوه بر اساس مدل سروکوال میباشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه ترددکنندگان آزادراه تهران ـ ساوه تشکیل میدهند .این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری دادهها توصیفی ا ...

مقاله طراحی روش جدید محاسباتی تعیین حداکثر وزن قطارهای باری عبوری براساس طول شیب بحرانی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحی روش جدید محاسباتی تعیین حداکثر وزن قطارهای باری عبوری براساس طول شیب بحرانی چکیده جهت افزایش ظرفیت حمل بار توسط سیستم های ریلی بررسی شیبهای طولی مسیر از اهمیت نر باکدی برخوردار است. زیرا پارامتر اصلی در تعیین میزان حمل بار قطار های ...