دانلود مقاله محاسبات نوترونیک و طراحی مجتمع سوخت با هندسهی هگزاگونال برای راکتورهای تحقیقاتی از نوع MTR

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان

مقدمه

در اکثر راکتورهای تحقیقاتی از نوع MTR از سوختهای صفحهای تخت استفاده می گردد، که استفاده از این نوع سوخت برای انتقال حرارت مناسب و رسیدن به قلبی شبه همگن و دارا بودن بالاترین سطح شار نوترون میباشد. هندسه قلب به دلیل تخت بودن سوخت در این نوع از راکتورها مربعی میباشد، که این هندسه نسبت به هندسه دایرهای، باعث از دست رفتن اقتصاد نوترونی در درون قلب و غیر یکنواختی بیشتر در توان حرارتی تولیدی و مصرف سوخت میشود، و باعث افزایش فرار و کاهش شار نوترون در قلب و در نتیجه کاهش راکتیویته اضافی قلب میگردد. از طرفی غیر یکنواختی توان حرارتی در هندسه مربعی باعث افزایش فاکتور نقطه اوج قدرت2 در قلب میشود که در هندسه دایرهای توان و مصرف سوخت یکنواختتر و فاکتور نقطه اوج قدرت کمتر میباشد که این به معنای افزایش ضریب ایمنی قلب از دیدگاه ترموهیدرولیک میباشد. به این منظور و برای نزدیکی هندسه قلب به هندسه دایرهای با شرط تخت بودن صفحههای سوخت، به طراحی


1 Material testing reactor 2 Total power peaking factor

800


مجتمع سوخت هگزاگونال پرداخته شد. این طراحی بر اساس مجتمع سوخت راکتور تهران با فرض ثابت بودن تمامی پارامترها اعم از جرم و ضخامتها در صفحهی سوخت، گام شبکه بین صفحات سوخت، نسبت مواد و دبی خنککننده برای هر مجتمع انجام شده است، و تنها هندسه مجتمع و طول صفحات سوخت تغییر یافته است. که در شکل((1 نحوه چیدمان و طراحی بستههای سوخت مشخص میباشد.

روش کار

محاسبات و مدل سازی قلب با استفاده از مجموعه MTR_PC[1] (کدهای CITVAP[2] و (WIMS-D5 و کد MCNPX 2,6[3] انجام گرفت، که صحت نتایج با SAR[4] و دادههای تجربی مقایسه گردید، و تطابق قابل قبولی بین نتایج مشاهده شد. طراحی با توجه به ثابت نگه داشتن مقادیر سوخت و کندکننده در بستههای سوخت استاندارد و کنترل انجام گردید. یعنی نسبتهای مواد در سوخت، آلومینیوم و آب و همچنین گام شبکه بین صفحههای سوخت برای هر مجتمع ثابت فرض شده است. شکل فریمها به صورت هگزاگونال، و صفحات سوخت در10 طول مختلف برای بستهی سوخت استاندارد1 طراحی گردید. بستهی سوخت کنترل2 نیز به همین صورت با دو محل برای میلهی کنترل با ابعادی برابر با راکتور تهران طراحی گردید. تعداد بستههای سوخت نیز در طراحی هگزاگونال 19 عدد میباشد. سعی شده در طراحی فقط تغییر در هندسه صورت پذیرفته باشد تا معیار مناسبی از جهت مقایسه و بررسی پارامترهای نوترونیک با یکدیگر باشند.

شکل :1 هندسه شبیه سازی شده

1 Standard fuel element (SFE) 2 Control fuel element (CFE)

801


نتایج

در ابتدا به منظور راست آزمایی1، محاسبات قلب اول راکتور تهران با دقت بالا و به صورت سه بعدی با دادههای موجود در SAR2 راکتور تهران مقایسه گردید، که نتایج آن در جدول (1) قرار داده شده است. سپس مدل سازی قلب هگزاگونال با دو کد MCNPX2,6 و CITVAP v3.2 انجام گردید.

جدول: 1 محاسبات پارامترهای نوترونیک در قلب اول و مقایسه آن با داده های SAR راکتور تحقیقاتی تهران

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 5 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی اثرات نوترونیک استفاده از نانوسیال در راکتورVVER - 1000همراه با مجتمع های سوخت حلقوی با قابلیت خنک کنندگی ازداخل وخارج

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه:مطالعات اخیر نشان میدهد که استفاده از سوخت حلقوي در نیروگاههاي هستهاي، موجب بهبود نرخ برداشت حرارت از میلههاي سوخت میشود.به این منظورمطالعاتی در زمینههاي نوترونیک و ترموهیدرولیک این نوع سوختها و خنک کنندهاي که همراه آن به کار می رود،صورت گرفته است.[1]این عمل علاوه بر افزایش سطح انتقال حرارت، موجب کاهش د ...

دانلود مقاله تولید کتابخانه کد محاسباتی ORIGEN 2 بر اساس کتابخانه ی مرجع ENDF ( VII ) جهت محاسبات فرسایش سوخت در راکتور تحقیقاتی تهران

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهمهمترین عامل در محاسبات فرسایش سوخت داشتن کتابخانه سطح مقطع نوترونی، فوتونی و الکترونی قابل اعتماد می باشد ولیکن کدهای محاسباتی با استفاده از کتابخانه های عمومی اقدام به محاسبات فرسایش سوخت می نماید. از آن جمله کدها می توان به کد کامپیوتری (Oak Ridge Generation and Depletion) ORIGEN به عنوان ابزاری همه ک ...

دانلود مقاله آنالیز نوترونیک قلب ترکیبی راکتور تهران با جایگزینی مجتمع سوخت کنترلی با سوخت میله ای جدید

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهبه دلیل پیچیدگی ساخت سوخت صفحه ای در داخل کشوردر سال 89، بررسی در مورد ساخت نوع ساده تری ازسوخت مد نظر قرار گرفتهشد. مخصوصاً در آن زمان که راکتور تهران با اتمام سوخت از نوع کنترلی (CFE) مواجه گشت و با توجه به استفاده از سوخت میله ای در راکتورهای تحقیقاتی، در مورد راکتور تهران نیز تبدیل سوخت بعنوانیک راهک ...

دانلود مقاله طراحی و تحلیل ترموهیدرولیکی محفظه ویژه پرتودهی صفحات سوخت مینیاتوری در راکتور تحقیقاتی تهران

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته فیزیک
-1 مقدمه:به منظور اطمینان یافتن از کارایی و دوام سوختهای تولید شده در هر مجتمع تولید سوخت هستهای وتضمین کیفیت آنها، تستهای مختلفی بر روی سوختها میبایست انجام گیرد.[1] تستهای پس از پرتودهی یا PIE (Post Irradiation Examination) گستره وسیعی از تستها و آزمایشات مخرب و غیر مخرب را در بر میگیرد که پس از قراردادن سو ...

دانلود مقاله تحلیل و بررسی محاسبات مصرف سوخت یک مجتمع سوخت VVER - 1000 LEU با استفاده از کد دراگن

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهدر یک راکتور از محاسبات مصرف سوخت به منظور بررسی مصرف ایزوتوپ ها مختلف بر حسب زمان، استفاده می شود.پیش بینی دقیق پارامترهای نوترونیک راکتور نیازمند شبیه سازی دقیق فرآیند ترابرد1ذرات با استفاده از حل معادله ترابرد می باشد.کدهایی از قبیل کد WIMS، MCNPX و دراگن می توانند محاسبات مربوط به تهی شدن2 را انجام د ...

مقاله تبیین اصول طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد ارتقای تعاملات اجتماعی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تبیین اصول طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد ارتقای تعاملات اجتماعی چکیده به دلیل رشد فزاینده شهرنشینی در دهه های اخیر در ایران، الگوی تولید مسکن نیز مانند کشورهای دیگر به تدریج تغییر یافته و لزوم ایجاد تعداد زیادی مسکن، توجه و حساسیت لازم در جهت طراحی مطلوب را کاهش داده است. طراحی مجموعه های مسکونی امروزی د ...

مقاله بررسی اصول پایداری اجتماعی در طراحی مجتمع های زیستی همچون فرهنگسراها

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی اصول پایداری اجتماعی در طراحی مجتمع های زیستی همچون فرهنگسراها چکیده: پایداری اجتماعی در معنای کلی مترادف با بالا بردن کیفیت زندگی انسان نسل حاضر و نسل اینده با در نظر گرفتن استعدادها و ظرفیت های او و براوردن نیازهای همه اقشار است. امروزه پایداری به عنوان یکی از مباحث مطرح در کلیه عرصه ها، بویژه در ...

مقاله فضایی برای ماندن؛ طراحی مجتمعهای تجاری تفریحی با نگرش افزایش سرزندگی و تعاملات اجتماعی

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
فضایی برای ماندن؛ طراحی مجتمعهای تجاری تفریحی با نگرش افزایش سرزندگی و تعاملات اجتماعی چکیده کیفیت عرصههای عمومی یکی از مهمترین معیارها در تشکیل فضاهایی جهت رشد اجتماعی افراد و پویایی شهرهاست. هدف از این پژوهش بررسی سرزندگی و ارتباطات اجتماعی در مجتمع های تجاری تفریحی است. روش تحقیق در این پژهش توصیفی-تحلیل ...