دانلود مقاله رله دیستانس

word قابل ویرایش
78 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

رله دیستانس

مقدمه
رله دیستانس اولین بار در آلمان در سال ۱۹۲۳در یک شبکه فشار قوی نصب گردید.این رله یک رله حفاظتی است که زمان قطع آن تابع مقاومت طول سیم می باشد.در اغلب اوقات باید زمان قطع رله تابع محل اتصال کوتاه نسبت به رله باشد؛واز این جهت بایدزمان قطع هررله ؛تابع جهت معینی از انرژی اتصال کوتاه نیز گردد.با توجه به اینکه هر چه محل اتصالی رله بیشتر باشد مقامت ظاهری قطعه سیم بین محل اتصالی تا رله بزرگتر میگردد.از آنجا که در رشد تاسیسات برقی

رابطه مستقیمی بین مقاومت و طول سیم موجود است؛لذا با استفاده از رله دیستانس بعنوان رله حفاظتی در سراسر خطوط انتقال انرژی ؛عملا ومشکل حفاظت موضعی و سلکتیو وتنظیم جهش زمانی رله های پی در پی نیز برطرف می گردد.

اگر یک شبکه حلقوی را با رله های دیستانس حفاظت کرده باشیم در آن اگراتصال کوتاهی رخ دهد تمام رله های دیستانس موجود که جریان اتصال کوتاه از آن عبور می کند تحریک میشوند؛ولی فقط نزدیکترین رله به محل اتصالی موفق به قطع سیم اتصال شده از شبکه می شودزیرا قطعه سیم بین این دو نقطه نزدیکترین مقاومت را شامل است و بدین جهت زمان قطع این رله نیز از همه کوتاهتر است.

رله دی ستانس را می توان جهت هر نوع شبکه ای با هر فشار الکتریکی بکار برد.برای حفاظت شبکه های با ولتاژ بالاتر از ۶۰هزار ولت؛امروزه فقط از رله دیستانس استفاده میشود.
۱-عضو سنجشی(عضو زمانی)
۲-عضو تحریک کننده
۳-عضو جهت یاب

۴-رله های کمکی
در ضمن باید دانست که عضو سنجشی رله دیستانس مطلقا مقدار قدر مطلق عوامل مؤثر را نمی سنجد ،بلکه تغییرات مقدار کمیتی را که قبلا تنظیم شده است می سنجد .
عامل مؤثر در رله دیستانس می تواند هر یک از کمیتهای زیر باشد:

۱-مقاومت ظاهری (امپدانس)
۲-هدایت ظاهری (ار میتانس)
۳-مقاومت اهمی Zcos(رزیستانس)
۴-هدایت اهمی (کندو کتانس)
۵-مقاومت غیر اهمی Zsin (راکتانس)
۶-هدایت غیراهمی (سوسپتانس)
۷-امپدانس مخلوط

رله ای که کمیت Zرا می سنجد رله امپدانس ورله ای که کمیت X را می سنجد رله را کتانس گفته می شود.
– دستگاه مختصات R-Xو اصول مربوط به آن
با استفاده از این دستگاه مختصات می توان نمودار مشخصه عملکرد هر رله فاصله را بر نمودار مشخصه هر سیستم برق رسانی سوار کرد و پاسخ رله را بی درنگ مشخص ساخت.

رله فاصله به ازای رابطه معینی بین مقدار جریان و ولتاژ و اختلاف فاز بین آنها عمل خواهد کرد.در هر موقعیت مفروض از استقرار رله فاصله،بعضی روابط مشخص بین ولتاژ جریان و اختلاف فاز وجود خواهد داشت.بنابر این،طریقه کار این است که نموداری بسازیم که روابط بین این سه کمیت را (اولا )آن طور که سیستم به وجود می آید و(ثانیا) آن گونه که برای عملکرد رله لازم است نشان دهد .

همانگونه که بیان شد ،در دستگاه مختصات R-X ،سه متغییر ولتاژ و جریان واختلاف فاز به دوم متغییر تبدیل می شوند.این منظور،از تعیین خارج قسمت مقدار مؤثر ولتاژ بر مقدار مؤثر جریان که امپدانس نام دارد حاصل می شود(با امپدانس)کاری فعلا نداریم).سپس مؤلفه های مقاومت و راکتانس Z را از روی رابطه های آشنا R=Zcosو X=Zsi استخراج می کنبم. راوقتی مثبت می دانیم که با فرض همبندیهای معینی در رله ومبادی مقایسه مشخص،I نسبت به Vپس افت د اشته باشد.

این مقادیرRو X،مختصات نقطه ای در دستگاه R-X هستند که ترکیب معینی از V و I و را نشان می دهند.,R X می توانند مقادیر مثبت یا منفی اختیار کننداما Z همیشه باید مثبت باشد.هر مقدار منفیZ راکه از گذاردن مقادیر خاصی از در معادله بدست آید باید نادیده گرفت،زیرا این مقدارهای منفی ارزش عملی ندارند.
در شکل صفحه بعد،دستگاه مختصاتR-X ونقطهP که نمایشگر مقدارهای ثابتی از VوIو است دیده می شود ودر این شکل ،فرض بر این است که I مقداری کمتر از ۹۰ درجه نسبت به Vپس افت داشته باشد.

پاره خط مستقیمی که ا ز مبدابه نقطه Pکشیده شود مقدار Z را نمایش می دهدو زاویه ای است که در جهت پاد ساعتگر از محور +R بطرف Z اندازه گیری می شود.
پیداست که محل نقطه P رامی توان با دانستن مقدارهای Zو وبدون استخراج مؤلفه های RوXبدست آورد،و یا محاسبه نسبت مختلط VبرI،مقادیر RوXرا مستقیما وبدون در- نظرگرفتن تعیین کرد.
اگر V وIو تغییر کنند می توان چندین نقطه را در دستگاه مختصات مشخص ساخت و از بهم پیوستن آنها یک منحنی بدست آورد که مشخصه عملکرد را نمایش دهد .

-قرار داد های سوار کردن مشخصه های رله و سیستم برق رسانی بر یکدیگر
نمودار مشخصه سیستم برق رسانی به منظور تعیین عملکرد رله هر دو نمودار باید بر یک مبنا تهیه شده باشند.هر رله مفروض در پاسخ به ولتاژ وجریانی که ا ز فاز فازهای خاص گرفته شده است عمل می کند.بنا بر این مشخصه سیستم برق رسانی باید بر حسب کمیتهای مربوط به همان فاز بصورتی که در محل نصب رله وجود دارند ترسیم شود.علاوه بر این ،واحدهای اندازه گیری مختصات رله و سیستم باید یکسان باشند برای این منظور معمولا از روش یک درصدی استفاده می شود.اگر اهم های واقعی بکار روند مشخصه های هر دو سیستم برق رسانی و رله باید به یکسان بر مبنای کمیتهای اولیه و یا ثانویه باشند و نسبتهای تبدیل جریان و ولتاژ بصورت زیر در محا سبات منظور شوند .
اهم ثانویه* نسبت مبدل جریان =اهم ثانویه
نسبت مبدل ولتاژ

با لاخره هر دو مختصه باید دارای مقیاس یکسان باشند زیرا برخی از مشخصه ها در صورتی که مقیاسها را یکسان بگیریم دایره ای خواهند بود .
لازم است برای مرتبط ساختن مشخصه ر له با مشخصه سیستم برق رسانی در دستگاه مختصات R-X قراری بگذاریم.قرار مزبور باید این نیا ز را برآورده سازد که در حالتهایی که سیستم،نیاز به عملکرد رله دارد مشخصه سیستم درمنطقه عملکردمشخصه رله واقع شود.قرارها چنین است که علامتهای RوXرا وقتی مثبت می گیریم که توان حقیقی و توان واکنشی پس افتی در حالت بار متعادل سه فازه در سوی قطع کنندگی رله فاصله بگذرند.در اینجا فرض بر این است که وقتی

جریان در سوی معینی،بار را چنان تغذیه کند که گویی راکتانس بار عمدتا القایی است،گذر توان پس افتی نیز در همان سو باشد .معمول این است که وقتی بار له های فاصله سر و کار داریم هدف هم همین است جریان و ولتاژ های مثلثی را بعنوان مبنا برای ترسیم مشخصه های رله و سیستم به کار برند ویا هنگامی که رله های فاصله زمین در کار باشند از جریان فاز و ولتاژ فاز به زمین متناظر با آن استفاده کنند.در هر یک از دو حالت،سه رله در کار است که هر کدام جریان و ولتاژ خود را از فازهای متفاوتی می گیرند.

هر یک از ترکیبهای جریان و ولتاژ ستاره ای یا مثلثی در حالت بار سه فازه متعادل نقطه واحدی را در مختصات R-X به دست می دهند.
برای نمایش این قرار داد به شکل صفحه بعد رجوع می کنیم که درآن رله فاصله از ولتاژ و جریان محل مفروضی از از سیستم استفاده می کند.مختصات نقطه امپدانس در مختصات R-Xکه مبین حالت سیستم سه فازه ای متعادل در حالتی است که از سوی قطع کنندگی رله نگاه شود جدولی حاصل می شو دکه جدول نیز در صفحه بعد رسم شده است.

نمایش قرار داد برای ارتباط بین مشخصه های رله و سیستم در مختصات
علامت علامت
توان از Aبه B
توان از BبهA
توان واکنشی پس افتی ازAبهB
توان واکنشی پس افتی از BبهA
توان واکنشی پیش افتی AبهB
توان واکنشی پیش افتی از BبهA +

+


+
علا مت قرار دادیRوX
رابطه های زیر مقدار عددیRوX را برای تمام حالتهای بار سه فازه متعادل بدست
می دهند .

در این رابطه ها (رابطه های صفحه قبل)Vمقدار ولتاژ فاز به فاز،W توان حقیقی سه فازه است.RوXمؤلفه های امپدانس توالی فاز مثبت هستند که در حالت بار سه فازه متعادل از تقسیم ولتاژ بین فاز و زمین بر جریان نظیر همان فاز بدست می آیند تمام کمیتها در رابطه ها باید بر حسب مقادیر واقعی (یعنی اهم،ولت و ولت امپر واکنشی)ویا همگی بر حسب پریونیت بیان شوند.

با بکار بردن علامتهای درست برای RوX می توان نقطه ای را بر صفحه مختصات
R-Xمشخص کرد که امپدانس هر بارسه فازه متعادل را درسیستم نشان دهد.مثلا نقطه P در صفحه مختصات R-X ،نماینده حالتی است که توان حقیقی و توان واکنشی پس افتی از نقطه AبهBدر سوی قطع کنندگی رله می گذرند.
در موارد بار عادی ،فقدان همزمانی ،فقدان تحریک واتصالی سه فازه که همه از حالتهای متعادل سه فازه هستند مشخصه سیستم در نظر هر یک از رله های فاصله منصوب روی

فاز های مختلف به یکسان ظاهرخواهد شد.در اتصالیهای نامتعادل مشخصه در نظر هر یک از رله هاب صورت متفاوتی جلوه خواهد کرد.
با بکار بردن رله های نوع فاصله بطور منفرد یا مرکب،می توان هر منطقه از صفحه مختصات R-X را محصور کرد و یا با کمک مشخصه های یک یا چند رله از قسمتهای دیگر جدا ساخت.با آگاهی از منطقه ای که مشخصه ای از سیستم در آن واقع می شود یا از آن می گذرد می توان مشخصه رله فاصله را به طرزی قرار داد که رله به ازای مشخصه ویژه ای از سیستم ،عملکرد دلخواهی را در پیش گیرد .

-طرز کار رله دیستانس
با توجه به شکل،طرز کار رله دیستانس را می توان بطور ساده بیان نمود.
از الکترو مغناطیس ۲جریانی که متناسب با جریان اتصال کوتاه است عبور می کند
بمحض اینکه جریان اتصال کوتاه بمقدار معین رسید،هسته داخلی آن جذب شده و کنتاکتها بسته می شود ودر نتیجه مدار رله قطع کننده کلید اصلی بسته شده و سبب قطع کلید می گردد.در ضمن الکترو مغناطیس ۳ نیز بروی فشار خط بسته می شود و از بوبین آن جریانی که متناسب با فشار این نقطه از شبکه است عبور می کند.

الکترو مغناطیس ۳ نیروی مقاوم رله را تولید میکند و سبب گشتاوری در خلاف جهت گشتاور نیروی الکترو مغناطبس ۲می شود.لذا هر چه ولتاژ بیشتر باشد یا بعبارت دیگر هر چه اتصال کوتاه از محل نصب رله دورتر باشد نیروی مقاوم الکترو مغناطیس ۳بیشتر و در ضمن مقاومت ظاهری خط تا نقطه اتصالی نیز بیشتر میشود.عمل سنجش ولتاژ و جریان بسته به نوع رله دیستانس بصورت اندازه گیری امپدانس یا راکتانس یا ادمیتانس صورت می گیرد .این سنجش معمولا توسط مقایسه کننده ها بعمل می آید.
-معادله عمومی مقایسه کننده ها

با انتخاب یک حالت خیلی عمومی برای بررسی تمام مشخصه های رله های دیستانس فرض می کنیم s وs دو سیگنال ورودی باشند بطوریکه روابط فازی یا دامنه ای آنها چنانچه به مقادیر از پیش تعیین شده ای برسند عمل ققطع انجام شود.سیگنالهای ورودی از طریق ترانسهای جریان و ولتاژ توسط کمیتهای موجود در سیستم قدرت تامین می گردند.صورت کلی یک مقایسه کننده بصورت زیر نشان داده می شود :

معادله این مقایسه کنند بدین حالت می باشند:

که و مقادیر اسکا لر ثابتی بوده و و نیز ،بردارهای ثابتی با زوایای و می باشند با فرض A بعنوان بردار مرجع و اینکه بردار B به اندازه از آن پس فاز می باشند.

-تجز یه و تحلیل مقایسه کننده دامنه
اگر ملاک عمل کردن برای مقایسه کننده بصورت بیا ن شده باشد . بنا بر این در آستانه عمل کنندگی خواهد بود و معادلات بالا را می توان بصورت زیر نوشت:

معادله فوق را مرتب می کنیم :

معادله ۲ را بر تقسیم می کنیم

با توجه به فرضیات معادله فوق را می توان بدین صورت نوشت:

معادله اخیر در صفحه که J|B/A|SIN و |B/A|COS محورهای آن می باشند و با J|B\A|q , |B/A|p نمایش داده می‌شوند. نمایشگر یک دایره به مشخصات:

-تجزیه و تحلیل مقایسه کننده فاز
دو کمیتی که باید مقایسه گردند و میباشند اگر زاویه فاز مربوط به کمیت ورودی باشد ،زمانی که حاصلظرب و مثبت می باشد رله عمل خواهد نمود ،این حا صلظرب وقتی حداکثر می باشدکه دو کمیت هم فاز باشند .تمام مشخصه های قرار دادی رله ها می توانند تو سط یک مقایسه کننده فازی متقارن که۹۰ = – میباشد بد ست آیند.بنا بر این در آستانه عمل شرایط زیر برقرار می باشد.

با توجه به معادله کلی مقایسه کننده ها (۱)

که میتوان به این صورت نیز بیان نمود:

و این دایره دارای شعاع

می باشد .

در بیشتر رله ها یکی از ثوابت را (K1,K2,K3,K4)صفر فرض نمود و دو تای دیگر را برابر در نظر می کیرند . هم چنین زاویه دو برابر ثابت را نیز برابر فرض می کنند و یا چنین فرضیاتی ، شرایط عملی بسیار ساده میگردد. حال اگر = فرض شود مقادیر c و را می توان در جدول صفحه بعد نمایش داد .

مقایسه کننده فاز مقایسه کننده دامنه

معا دلات (۲)و(۳) به تر تیب نشا نگر مشخصه کلی عمل کنندگی رله هائی که در آنها از مقایسه کننده دامنه و مقایسه کننده فاز استفاده شده می باشد.این معادلات نشان دهنده یک دایره در صفحه مختلط بوده و نشان میدهد معادله مشخص کننده عمل می توان دبا انتخاب مناسب k(از K1 تا K4 )یا توسط مقایسه کننده دامنه یا مقایسه کننده فاز بدست آید .بد ین تر تیب امکان وجود یک رابطه ساده بین دو مقایسه کننده پیشنهاد می شود و می توان ثابت نمو دکه با تعویض کمیتهای ورودی یک مقایسه کننده دامنه به مجموع و تفازل این کمیتها ،این مقایسه کننده تبدیل به یک مقایسه کننده فاز میشود و بر عکس.
فرض می کنیم یک مقایسه کننده دامنه که دارای ورودی های این مقایسه کننده به A+B و A-B تغییر یابد ،بطوریکه وقتی |A+B|>|A-B| باش داین مقایسه کننده عمل نماید ،حال با این تغییر،مقایسه کننده مذکور تا یک مقایسه کننده فاز شده است .

اگر کمیتهای ورودی در مقایسه کننده دامنه به A+B و A-Bتغییر یابد،این مقایسه کننده،فاز ورودی A وb را مقایسه خواهد نمود.

ـ رله های امپدانسی
رله هائی هستند که مسافت را تو سط مقایسه کننده جریان اتصال کوتاه و ولتاژ موجود در حلقه اتصال اندازه گیری می نمایند. قبل از اینکه رله امپدانسی را تو صیف کنیم،ابتدا طرز عمل این نوع رله ساخت شرکت زیمینس آلمان را بیان می کنیم.

چنانچه در شکل پایین دیده می شود ،صفحه گردان آلومینیومی F در بین دو حوزه الکترو مغناطیسی که یکی توسط ولتاژ خط تغذیه می شود قرار دارد.
اثر نیروی بوبین ولتاژ جریان و بوبین ولتاژ در صفحه F مخالف یکدیگر می‌باشد و می‌توان بتوسط فرم مخصوصی که به صفحه گردان Fداده می شود ،حالت سکون و تعادل صفحه را در هر حال متناسب با نمود.در این صورت دستگاه تبدیل به یک اهم متر می شود و را در این دستگاه بمنزله عقربه اهم متر است.بدین تر تیب صفحهF متناسب با = Z که برابربا امپدانس قطعه خط می باشد،

 

می‌گرددو عقربه محل سکون را که متناسب با Z است نشان می‌دهد. همزمان با تحریک شدن دستگاه سنجشی امپدانس،رله زمانی Zنیز شروع بحر کت می کنند و در نتیجه کنتاکت با سر عت یکنواختی بطرف عقربه حر کت می‌کند. در اثر اتصالی این دو کنتاکت،کلید شبکه مربوط قطع می‌گردد.
رله های امپدانسی توسط مقایسه کننده های دامنه بد ست می آید .اگر معادله کلی مقایسه کننده ها رابیاد بیاوریم :

و مقدار ثوابت را بدین قرار تعریف می کنیم که و حال اگر در معادله قرار دهیم و ساده نمائیم خواهیم داشت:
مقدار ثابت
مشخصه بین چنین رابطهای در صفحه محود های R وXیک دایره به مبدا مختصات و شعاع Z=K می باشد.

با تو جه به شکل مشخص می گردد که رله امپدانس برای تمام مقادیر امپدانس واقع در داخل دایره عمل خواهد نمود. این مشخصه هم چنین غیر جهت دار بودن رله امپدانسی را نشان می دهد و ضرورت بکار گیری رله جهت دار نیز کاملا مشهود می باشد و در غیر اینصورت رله برای اتصال های موجود در پشت باس بار نیز عمل خواهد نمود .چگونگی این عمل را در دیاگرام شکل نمایش داده شده است.اگر فرض کنیم A نقطه ای ازست که رله می تواند عمل نماید ،لذا رله ،امپدانس موجود در امتداد AC را نیز می تواند تشخیص دهد که عبارتست از امپدانس خط AC که در قسمت پشت رله قرار گرفته.برای

جلوگیری از عمل رله برای اتصالات واقع در پشت باس بار رله را به یک المان جهت دار نیز مجهز می‌نمایند، به نحوی که مشخصه عمل المان جهت دار طوری باشد که نسبت به اتصالاتی که در جلو نقطه رله گذاری شده رخ میدهد حساس باشد و. معمولا مشخصه المان جهتدار طوری است که اگر در صفحه محور های R-X رسم شود به صورت یک خط راست خواهد بود . ترتیب قرار گرفتن و تر کیب مشخصه رله امپدانسی و عامل جهت دار در شکل زیر نمایش می دهیم .
برای حفاظت خطوط انتقال نیرو ،هر رله تکفازه فاصله ای از نوع امپدانس ،متشکل ا زیک جزء جهتدار تکفاز ،سه رله امپدانس و یک جز زمانگذار همراه با پرچمها

،جز تثبیت کننده و سایر ملحقات است.سه رله امپدانس یا Z1 و Z2 و Z3 و علامتگذاری شده اند.مشخصه های رله عملکرد این سه جز مستقلا تنظیم پذ یرند.
در مختصات R-X ،دایره کوچکترین ،دایره بزرگترین و دایره حد وسط است .در این صورت واضح است که به ازای هر مقدار امپدانس که در درون دایره واقع باشد هر سه جزء امپدانس به کار خواهند رفت .به کار افتادن و جزء جهتدار ، کلید را مستقیما و در زمان بسیار کوتاهی که آن را آمی می نامیم قطع خواهد کرد.هرگاه وجزء جهتدار عمل کنند ، جزء زمان گذار به کار می افتد .بعد از زمان معینی ،جزء زمانگذار ابتدا کنتاکت وپس از آن کنتاکت را می بندد و این دو زمان ،مستقلا

قابل تنظیم اند.پس دیده می شو دکه به ازای مقداری امپدانس ،که در درون دایره باشد قطع در زمان انجام می شود و بالاخره به ازای مقدار بیرون از دایره های و و در درون دایره ،قطع کلید در آن زمان صورت می گیرد.
اگر عمل قطع بنحوی سد شود ،تعداد تلا شهای رله برای انجام عمل قطع به تعداد دایره های مشخصه ای که نقطه امپدانس ومفروض را در بر می گیرند خواهد بود .ولی نباید از این خصیصه استفاده کرد .

از آنجایی که جز جهتدار فقط در منطقه گشتاور مثبت خود اجازه قطع می دهد این نتیجه عاید ما می شو دکه عمل قطع فقط برای نقاطی روی خواهد داد که هم درون دایره هاو هم در بالای مشخصه جزء جهتدار واقع باشند .

مدار طرح واره‌ای همبندیهای رله فاصله از نوع امپدانس

مشخصه عملکردتاخیر زمانی در رله فاصله از نوع امپدانس

رله امپدانس دارای سه عیب بسیار مهم می باشد .
۱-غیر جهتدار بوده و اتصالات موجود در جلو رله پشت آن را اندازه می گیرد .
۲-بوسیله مقاومت جرقه ،اتصال بسیار تاثیر پذیر است .
۳-نسبت به نوسانات قدرت بسیار حساس می باشد.
ـ رله های راکتانسی

رله های راکتانسی معمولا توسط مقایسه کننده های فاز بدست می آیند .جز راکتانس در این نوع رله فاصله در واقع متشکل است ا زیک جزء اضافه جریان که گشتاور مثبت تولید می کند و یک جزء جهتدار جریان-ولتاژ که بسته به زاویه فاز بین جریان و ولتاژ با گشتاور حاصل از جزء اول مقابله یا همراهی می کند .بعبارت دیگر رله راکتانسی نوعی رله اضافه جریان با مهار جهتدار است .

جزء جهتدار چنان آرایشی دار دکه گشتاور ماگزی مم منفی را در حالتی به وجود می‌آورد که جریان نسبت به ولتاژ ۹۰ درجه پس افت داشته باشد .
ساختار استوانه ای القایی یا دو حلقه ای القایی برای تحریک رله های تند کاری از این نوع از همه مناسبتر است.
اگر اثر فنر تنظیم را – بگیریم معادله گشتاور چنین می شود.

که در آن هنگامی که I نسبت به V پس افت داشته باشد مثبت فرض می شود .
در نقطه تعادل ،.گشتاور خالص صفر است و لذا داریم .

با تقسیم دو طرف بر داریم

اگر فرض شود .

به عبارت دیگر،مشخصه عملکرد این رله چنان است که همه بردارهای امپدانسی که انتهای آنها بر این مشخصه قرارگیرندمولفهXثابتی دارند.این حالت مبین خط مستقیم است. موضوع مهم دراین مشخصه آن است که مولفه مقاومتی امپدانس،اثری درعملکرد رله ففط به مولفه راکتانس پاسخ میدهد. هر نقطه ای که درزیر خط مشخصه چه دربالاوچه در پایین محورR واقع باشند در منطقه گشتاور مثبت قرارمی گیرند.

اگر اثر تنظیم را هم به حساب آوریم مشخصه عملکرد قدری به جانب محور Rپایین می‌آید و در جریانهای بسیار کم قدری هم ازاین محور پایین می رود .این اثر را می توان ،در کاربردهای معمولی رله های رئاکتانس نادیده گرفت .
ضمنا باید توجه داشت که اگر معادله عمومی گشتاور به صورت

باشدوآ مقداری غیر از ْ۹۰ اختیارکند بازهم مشخصه ای بصورت خط مستقیم بدست
می آیدامادراین حالت ،موازی با محور R نخواهد بود.این صورت عمومی رله را”زاویه –امپدانس” گویند.

رله فاصله از نوع راکتانس نمی تواند برای حفاظت خط انتقال مانند رله امپدانس ا زجز جهتدار ساده ای استفاده کند .زیرا رله راکتانس در حالت بار عادی و در هنگامیکه ضریب توان مساوی با واحد یا نزدیک به آن است عمل قطع را انجام می دهد.رله فاصله از نوع راکتانس نیاز به جزء جهتداری دارد که در حالت بار عادی عمل نکنند.وسیله ای که برای این منظور بکار می رود جزء مهار کننده ای متاثر از ولتاژ دار دکه با یک جز جهتدار مقابله می کند.و بنام جزء یا رله ادمیتانس خوانده می شود.
یا بعبارت دیگر رله جهتدار با مهار ولتاژ می باشد.این جزء را وقتی در رله فاصله از نوع راکتانس بکارمی رود” جزء آغاز گر “ نیز می گویند.

اگر از اثر فنر تنظیم صر فنظر کنیم

در حالت تعادل T=0

با تقسیم طرفین بر

بنا بر این رله یک مشخصه دایره ای شکل دارد . و قطر آن مستقل از جریان و یا ولتاژ است جز ء در مقادیر کو چک جریان و ولتاژ که اثر فنر کنترل را هم باید به حساب آورد.در نتیجه قطر دایره قدری کوچکتر می شود.
جزء آغازگر S وظیفه دو گانه ای دارد زیرا نه تنها عمل جهت یابی را انجام می دهد بلکه مرحله سوم اندازه گیری فاصله را نیز با خاصیت ذاتی خود که همان تشخیص جهت ا ست به انجام می رساند.

مشخصه عملکرد در رله فاصله از نوع راکتانس

-رله های دیستانس موهو (ادمیتانس )
اگر سیگنال های ورودی به مقایسه کننده فاز را به گونه ای که اشاره می شود.ترتیب داده ودر معادله مر بوط به مقایسه کننده فاز قرار دهیم .

و A=V و B=I باشد خواهیم داشت:

و اگر رابطه اخیر را بر تقسیم کنیم:

حال اگر در صفحه محور های R-X رسم شود ،نمایشگر دایره ای خواهد بود که از مبدا مختصات می گذرد و در صفحه ادمیتانسی شکل نشانگر یک خط مستقیم می باشد .

چون محیط دایره از مبدا مختصات عبور می کند لذا رله ذاتا جهتدار شده و تنها در یک جهت به اندازه گیری می پردازد وبنا بر این در رله های موهو لزومی به اضافه کردن رله جهتدار نمی باشد. و چنانچه از معادله (۴)برمی آید اگر ولتاژ به صفر برسد رله نمی تواند عمل نما ید و ممکن است در این شرایط با اضافه کردن یک مدار حا فطه از عملکرد رله در مواقع اتصال های سه فاز جلوگیری بعمل آ ید و این روش سبب می شو دکه خط قبل از اینکه اتصال از بین رفته با شد برقرار گردد

سریعا بطور صحیح عمل نماید عمل حافظه خصیصه ای است که از راه طراحی بدست می آید و در اثر آن وقتی که ولتاژ در طرف فشار قوی ترانس فور ماتور تامین کننده ولتاژ تا صفر کاهش آنی می یابد،گذر جریان در پیچگی که عمل قطبی سازی را به وسیله ولتاژ انجام می دهد ناگهان بند نمی آید در عوض انرژی ذخیره شده در مدار ولتاژ، سبب می شود سینوسی تا مدت کوتاهی از پیچک ولتاژ بگذرد.فرکانس و زاویه فاز این جریان عموما در عمل همانند زمان قبل از سقوط ولتاژ فشار قوی به صفر است لذا رله به نحو درست قطبی می شود.

عمل‌حافظه به درد رله های تند کاری می خور دکه می تواننددر مدت کوتاهی که جریان گذرای قطبی ساز برقرار است عمل کنند .و برای آنکه عمل حافظه مؤثر باشد باید رله از ابتدا زیر ولتاژ باشد .بعبارت دیگر ،اگر ولتاژ رله فاصله از طرف خط یک کلید قدرت تغذیه شود و کلید ،در حالی که اتصالی در خط وجود دارد ،بسته شود عمل حافظه بی فایده است .

در واقع ،این امر که ولتاژ تغذیه کننده در حالت اتصالی به صفر برسد از رو یداد های بسیار نادر است .در چنین حالتی باید اتصالی درست در روی سر فشار قوی مبدل ولتاژ روی دهد و قوس الکتریکی نیز در اتصال کوتاه پدید نیاید .تقریبا تنها موردی که عملا چنین چیزی ممکن است روی دهد این است که تعمیر کاران فراموش کرده باشند وسایل اتصال به زمین حفاظتی را قبل از وصل کلید ازروی خط بردارند .ولتاژ دو سر قوس الکتریکی بندرت کمتر از ۴ درصد ولتاژ عادی است و همین مقدار کفایت می کند که رله فاصله می تواند حتی بدون کمک گرفتن از عمل حافظه کار خود را انجام دهد .
عمل حافظه در قابلیت فاصله سنجی ر له های فاصله اثر منفی ندارد .این قابلیت فقط هنگامی مهم است که مقدار امپدانس نزدیک به مقداری باشد که زمان عملکرد ازیله T1

به T2 و یا T2 به T3 می ر ود.در این گونه امپدانسها ولتاژ اولیه در محل نصب رله به صفر نزول نمی کند و اثر ید ید گذرا محو می شود .
-مشخصه رله هاOFFSET MHO
این نوع مشخصه رله های موهو مبدا مختصات را در بر می گیرد و از آن می تواند به منظورهای زیر استفاده نمود:
۱-حفاظت پشت شینما

۲-واحد استارت کننده carrier در سیستم هایی از دیستانس ک هبا کمک carrier عمل قفل کردن انجام می شود .
۳-بلوک کردن در مواقع نوسانات قدرت
در مورد اول مشخصه بعنوان یک اشکار ساز اتصال بکار رفته و اتصال های موجود در محو طه نشین می تواند در زون ۳ تمیز داده شوند .

و اگر از این واحد برای شروع سیگنالیزاسیون carrier استفاده شود ،برای اتصال های واقع در خارج از خط مورد حفاظت،ولی داخل در محدوده اندازه گیری رله OFFSET MHO ،فرمان carrier فرستاده می شود ،اما برای جلو گیری از قطع سرعت یافته زون ۲ یا زون (۳) ایستگاه دور دست از ارسال فرمان carrier برای اتصال های واقع در داخل خط مورد حفاظت توسط کنتا کت رله اندازه گیر mho جلوگیری شده و تنها بریکر های واقع در دو انتهای خط در zon1 قطع می شوند.

در کار برد سو م این رله برای بلوک کردن واحدهای اندازه گیری موهو در خلال نو سانات قدرت مورد استفاد واقع می شود مکان هندسی بردار امپدانس دیده شده در حالت نوساناتی قدرت مشخصه رله OFFSET MHO و رله های اندازه گیر مسافت را قطع می کند ،بمحض انجام این عمل ، رله اندازه گیرموهو عمل نموده و سبب بلوک شدن واحدهای اندازه گیر مسافت می گردد ،اگر این واحدها در خلال زمان معینی پس از عملکردن رله اندازه گیر عمل کرده باشند فرمان صدور قطع مجاز بوده و نشان دهنده وجود اتصال می باشدکه بر یکر قطع می گردد اما اگر پس از زمان معینی رله های واحد اندازه گیر مسافت عمل نکنندفرمان صدور قطع بلوکه می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 78 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد