دانلود مقاله سیستم استهلاک دارایی ثابت

word قابل ویرایش
26 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

سیستم استهلاک دارایی ثابت

کلیات
۱ـ۱ـ اهداف
۲ـ۱ـ منابع و مدارک مرجع

۱ـ کلیات
۱ـ۱ـ اهداف
هدف از تهیه این گزارش مشروح از مکانیزه نمودن عملیات دستی سیستم استهلاک دارائیهای ثابت می باشد عملیات مکانیزه نمودن سیستم فوق با توجه به بررسی های اولیه در نظر گرفته شده و به منظور :
۱ـ سهولت و سرعت بخشیدن به روش دستی سیستم .
۲ـ قابلیت مرتبط بودن با سایر سیستمهای مجتمع .
۳ـ ایجاد کد های واحد در سیستم جهت یکپارچه سازی بیشتر.
۴ـ بهره گیری ازمحدودیت های متنوع در گزارشات .

۵ـ محدودنمودن دستیابی به اطلاعات برای عناصر غیرمجاز .
۶ـ ارائه آمارتلفیقی و خروجیهائی که دارای پردازشهای تکراری و زیاد در زمان اندک باشند .

۲ـ۱ـ منابع و مدارک مرجع
به منظور طراحی مشروح و راه اندازی سیستم مکانیزه مطرحه بخش های گوناگون مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و اطلاعات لازم در مورد ورودیها،
خروجیها ، گردش کار ،وظایف نیروی انسانی و ارتباطات با دیگر قسمت ها از این طریق کسب گردید.

۲- شرح سیستم
۱-۲- تعریف سیستم
۲-۲ – نمودار سیستم

۲ـ شرح سیستم
۱ـ۲ـ تعریف سیستم
هدف از این سیستم مکانیزه نمودن عملیات حسابداری اموال می باشد که به منظور سهولت و سرعت بخشیدن در روند تعیین استهلاک اموال و صدور سند
حسابداری آن طراحی گردیده . این سیستم امکاناتی نظیر سهولت در بازاریابی اطلاعات توان تعیین ماهانه استهلاک اموال بر حسب طبقه بندی خاص آن پشتیبانی و حفظ امنیت سیستم با تعویض اسم رمزها ، فشرده سازی و باز سازی ونسخه برداری داده ها را در اختیار می گذارد .
سیستم حسابداری اموال در حالت کلی به زیرسیستم های ذیل تقسیم می گردد:
الف ـ ورودی اطلاعات .

(ثبت و تصحیح اطلاعات جمعداری و حسابداری اموال و قطعی نمودن دوره)
۱ـ ثبت اطلاعات
۲ـ نقل و انتقال بین مراکز هزینه
۳ـ ثبت سند خرید
۴ـ ثبت سند تعدیلات
۵ـ حذف یا فروش مال
۶ـ پاکسازی اطلاعات بانک
۷ـ ثبت قطعی دوره
ب ـ بخش عمومی سیستم
( ورود و تصحیح کدینگ عمومی سیستم )
۱ـ کد محل مال
۲ـ کد نوع مال

۳ـ کدینگ حساب گروهها
۴ـ کدینگ مراکز هزینه
۵ـ کد تحویل گیرنده
۶ـ نوع حذف
ج ـخروجی سیستم
(گزارشات استهلاک و جمعداری اموال )
۱ـ صدور کارت دارائی ثابت
۲ـ صورت ریز استهلاک

۳ـ صورت استهلاک مرکز هزینه
۴ـ صورت استهلاک انباشته
۵ـ گزارش سوابق انتقالات اموال
۶ـ گزارش سوابق اموال حذف شده
۷ـ گزارش لیست اموال مستهلک شده
د ـ اپراتور
(توانائیهای مورد نیاز کاربران سیستم )

۱ـ تغییر محدودیت کاربران
۲ـ نسخه برداری
۳ـ بازسازی
۴ـ صفحه کلید
۵ـ بارگذاری
۶ـ فشرده سازی
و ـ گزارش آماده
لازم بذکر است تقسیم بندی فوق صرفا جهت آشنائی با عملکرد سیستم بوده و هیچگونه اولویت بندی مد نظر نبوده در صورتیکه روابط و اولویتها مد نظر نبوده در صورتیکه روابط و اولویتها مد نظر باشد بایستی بصورت زیر مد نظر گرفته شود.
بخش ذخیره سازی اطلاعات اسناد خرید اموال از اولویت اولبرخوردار است و سپس بخش ذخیره سازی اطلاعات اسناد تغییرات اموال ، در واقع این بخش فعال نخواهد بود
مگر بعد از ورود اطلاعات خرید اموال .

بعد از قسمتهای بالا بازیابی اطلاعات و صدور سند استهلاک را می توان نام برد .
ذکر این نکته حائز اهمیت است که توانائی اپراتور دارای قدرت و رمز گذاری و امکان دهی به کاربران و ایجاد محدوده کاری برای آنان می باشد ، جای مشخص در ترتیب و توالی مراحل فعالیتهای سیستم ندارد . ترتیب انجام فعالیتهای سیستم بصورت نمودار زیر است .

ذخیره سازی اطلاعات اسناد
خرید اموال

ذخیره سازی اطلاعات اسناد
تغییرات اموال

بازیابی اطلاعات
حسابداری اموال

ارتباط با مالی و صدور سند
استهلاک

۳- ورودیهای اولیه سیستم

۰-۳- صفحه اول ورود به سیستم
۱-۳ – صفحه ورودی ثبت اطلاعات
۲-۳- صفحه ورودی ثبت سند تعدیلات

۳-۳- صفحه ورودی نقل و انتقالات بین مراکز هزینه
۴-۳- صفحه ورودی حذف یا فروش مال
۵-۳- صفحه ورودی ثبت سند خرید
۶-۳- صفحه ورودی سند خرید
۷-۳- صفحه بخش عمومی

۰ـ۳ـ صفحه اول ورود به سیستم
۱ـ۰ـ۳ـ شکل صفحه

۲ـ۰ـ۳ـ شرح صفحه

الف ـ کد کاربر : طول این مشخصه شش کارکتر می باشد . این کد تعیین کننده کاربری است که با سیستم مشغول به کار است .
ب ـ تاریخ : در این مقطع سال مورد نظر وارد می گردد و بر حسب آن فهرست مربوطه و فایلهای آن باز می شوند.

صفحه انتخاب ورودی این بخش به شکل زیر است
سیستم استهلاک دارائی ثابت

ثبت و تصحیح اطلاعات جمعداری و حسابداری اموال و قطعی نمودن دوره

در این منوی اولیه هر کدام از موارد بالا خود دارای زیر مجموعه هائی هستند که با زدن کلیدENTERزیر مجموعه های مربوطه باز می شود که به قرار زیر می باشد.

۱ـ۳ـ صفحه ورودی ثبت اطلاعات
۱ـ۱ـ۳ـ شکل صفحه
جهت ورود اطلاعات اموال به سیستم جمع داری از این منو استفاده می شود .

بخش ورود اطلاعات اموال سیستم جمع داری

شماره برچسب: کد آخرین تحویل گیرنده :

نوع مال: تاریخ برگه اعلام وصول:

محل مال: شماره برگه اعلام وصول:

تاریخ تحصیل: وضعیت مال:

شماره قبض انبار: توضیحات:

تاریخ قبض انبار:

برچسب قبلی :PgUp برچسب فعلی:‍PgUp
نوع مال:
محل مال:
نام تحویل گیرنده:

۲ـ۱ـ۳ـ شرح صفحه
در این فرم شماره برچسب به طول ۷ رقم به صورت عددی پر می شود شماره برچسب نمی تواند خالی باشد و از دو قسمت (گروه) +(شماره مسلسل)تشکیل میگرددکه به وسیله(-)ازهم جدا میشود .

در این فرم در صورت وارد کردن ،اگر شماره برچسب وجود داشته باشد دستگاه اطلاعات مربوط به ان اموال را ریز میکنند که در این صورت سوالی مبنی بر وارد کردن این کد جدید می نماید که در صورت بلی/خیر مراحل بعدی کار انجام می شود :
در این اطلاعات خواسته شده کاربر میتواند نوع مال ، محل مال و کد آخرین تحویل گیرنده را با زدن
(؟)و بعد Enter اطلاعات را به صورت به صورت ضبط شده از روی سیستم انتخاب کند و موارد بعدی از طریق سند های موجود در دست ثبت قابل اجرا می شود.
منوی وضعیت مال در صورتی که مال شرکتی یا امانی باشد بااستفاده از کلید <Space>می توانید نسبت به انتخاب آنها اغدام نماید .

منوی توضیحات در صورتی که توضیح اضافی نسبت به مال وجود داشته باشد با انتخاب کردن منوی توضیحات می توانید به صورت خلاصه متنی را مبنی بر مال مورد نظر یادداشت کرده وبا کلید <Esc>یا<Enter> متن مورد نظر را به ثبت برسانید .
در پایان در صورتی که اطلاعات واردشد پنجره ای به شکل زیر باز می شود.

۲ـ۳ـ صفحه ورودی ثبت سند تعدیلات
۱ـ۲ـ۳ـ شکل صفحه
با انتخاب این منو پنجره ای به شکل زیر باز می شود

بخش ورود اطلاعات اسناد تغییرات حسابداری اموال

شماره بر چسب : شماره سند :

نوع مال :
محل مال :

۲ـ۲ـ۳ـ شرح صفحه
پس از ورود اطلاعا ت شماره بر جسب به صورتیکه شرح آن در بالا آمد در صورتیکه برای بر چسب مربوط سند خرید قبلا زده شده باشد ، مبادرت به گرفتن شماره سند می نماید در این حالت در صورتی که (؟) زده شود لیست تمامی سندهای مربوط به شماره برچسب برای انتخاب نمایش داده می شود . لازم به توضیح است که شماره وارد شده نباید شماره سند خرید باشد .
بعد از زدن شماره سند در صورتی که سند وجود داشته باشد نوع تغییر مشخص بوده و در صفحه نمایش داده می شود و در صورتی که سند وجود نداشته باشد منویی برای انتخاب نمایش داده می شود تا نوع تغییر مشخص گردد.

پس از مشخص نمودن نوع تغییر فیلدهای شماره و تاریخ برگه وضع تاریخ و شرح سند از کاربر گرفته می شود و در صورت تعدیل جابجایی فیلد کد حساب و در صورت فروش به صورت عددی ۱۲ رقمی نیز گرفته می شود.
پس از پر نمودن اطلاعات فوق منویی بصورت زیر برای انتخاب ظاهر می گردد که بنا بر انتخاب کاربر عمل مربوطه را انجام می دهد .

۳ـ۳ـ صفحه ورودی نقل و انتقال بین مراکز هزینه
۱ـ۳ـ۳ـ شکل صفحه
منوی مربوطه به شکل زیر می باشد :

بخش ورود اطلاعات سوابق نقل و انتقال

شماره جمعداری : تاریخ برگه :

شماره برگه : تحویل دهنده :

قسمت تحویل دهنده : تحویل گیرنده :

قسمت تحویل گیرنده :

ملاحظات :

نوع مال :
محل مال :
تحویل گیرنده :
۲ـ۳ـ۳ـ شرح صفحه
با وارد کردن شماره جمعداری مال مورد نظر شماره برگه و تاریخ برگه را وارد می کنید .
کدهای قسمت تحویل دهنده و تحویل گیرنده با کلید (؟) که یک به یک مراحل کد گذاری را انجام می دهند .
در قسمت تحویل دهنده کد بصورت سلسله مراتبی وارد می گردد که بر اساس تقسیمات وارد شده در کدینگ عمل می نماید و منوی تحویل دهنده از یکسری اسمها که با کدهایی از هم مشخص شده مجزا شده است منوی قسمت تحویل دهنده و تحویل گیرنده هم بصورت منوی پایین عمل می شود.
۴ـ۳ـ صفحه ورودی حذف یا فروش مال
۱ـ۴ـ۳ـ شکل صفحه

بخش ذخیره سازی اطلاعات حذف یا فروش اموال سیستم جمع داری

شماره بر چسب :

شماره برگه حذف :

تاریخ برگه حذف :

علت حذف :

توضیحات :

قبلی PGDN بعدی PGUP

وضعیت سال :
تاریخ تحصیل :
نوع مال :
محل مال :
نام تحویل گیرنده :
۲ـ۴ـ۳ـ شرح صفحه
با وارد کردن شماره بر چسب اگر حذف یا فروش صورت گرفته باشد اطلاعات بر روی صفحه مشخص می شوددر غیر اینصورت سئوالی به شکل زر ایجاد می شود .

کد مربوطه وجود ندا

که در صورت تصمیم گیری ، سیستم مراحل بعدی را انجام می دهد .در پایان منوی مربوط به

نمایان می شود .
۵ _ ۳ _ صفحه ورودی ثبت سند خرید
۱_۵_۳_ شکل صفحه
منوی مربوط به شکل زیر می باشد:
بخش ورود اطلاعات اسناد خرید حسابداری اموال
شماره برچسب: شماره سند:
نوع مال:
محل مال:

۲ _ ۵_۳_ شرح صفحه
ابتدا شماره برچسب را وارد کرده و بعد از<Enter> اگر شماره سند داشته باشد سیستم قید می کند در غیر اینصورت شماره سند جدید را وارد کرده و تاُیید می کنید.
در این مرحله پنجره ای به شکل زیر باز می شود.

شماره برگه: تاریخ برگه:
مبلغ سند: کد حساب:
تاریخ سند: روش استهلاک:
شرح سند: نرخ استهلاک:

قابل توجه: در این پنجره در صورتیکه تاریخ سند قبل از آخرین محاسبه استهلاک باشد منوی زیر ظاهر می شود:
مبلغ استهلاک انباشته :

قیمت تمام شده:

که مبلغ فوق از کارت دارائی استخراج و ضبط می گردد.
پس در این صورت اگر تاریخ سند خرید قبل از سال ۷۶ باشد سیستم سنوات را تا تاریخ (؟) خواسته می شود در هر سال نسبت به سال قبل روال سیستم طی خواهد شد.
کد حساب: از طریق مراکز هزینه قابل اجرا می باشد که با انتخاب مرکز هزینه جدولی تحت عنوان گروه دارائیها باز می شود که هر کدام کدهای بخصوصی می باشد.
روش استهلاک : این گزینه تحت دو عنوان قابل اجرا می باشد.

۱) مستقیم ۲) غیرمستقیم
اگر روش استهلاک مستقیم باشد نرخ استهلاک بصورت سال و اگر غیرمستقیم باشد نرخ استهلام بصورت درصد پرسیده می شود.
که در این گزینه روش استهلاک بصورت کلید <Space> تغییر می کند بعد از پرکردن اطلاعات منویی به شکل زیر باز می شود.

بعد از تاُیید هر یک از آنها سیستم به منوی اصلی اطلاعات اسناد خرید باز می گردد.
۶ _ ۳ _ صفحه ورود سند خرید
۱_۵_۳_ شکل صفحه
منوی مربوط به شکل زیر می باشد:
بخش انتقال قطعی دوره استهلاک
لطفاً مجدوده انتهای دوره را مشخص نمائید.

شماره برچسب :

شماره سند :

۲ _۶_ ۳ _ شرح صفحه :
با وارد کردن تاریخ و شماره سند ، سوالی به صورت زیر ایجاد می شود.

(آیا کاملاً مطمئن می باشید؟ خیر _ بلی )
در صورتیکه جواب مثبت باشد سیستم مراحل ثبت اسناد را انجام می دهد.

۷_۳ _ صفحه ورودی بخش عمومی
۱_۷_۳_ شکل صفحه
با انتخاب این منو پنجره ای به شکل زیر باز می شود:
سیستم استهلاک دارائی ثابت

ورود و تصحیح کدینگ عمومی سیستم

۲_۷_۳_ شرح صفحه
این بخش ، بخش کدینگ سیستم می باشد.
الف _ کد محل مال :
بصورت چهار مرحله انتخاب که از تفکیک ۱ شروع و به تفکیک ۴ پایان می یابد.
این تفکیک ها به صورت سلسله مراتبی به هم وابسته می باشند و تا ۴ سطح پیش می رود.

ب _ کد نوع مال :
که از سه قسمت تشکیل شده همانند شکل زیر:

طبقه این بخش از سیستم هم با استفاده از کلید (؟) فعال میشود و طبقات از ۰۱ شروع و تا ۱۳ پایان می یابد.
نوع : هر طبقه از اموال خود به خود زیر مجوعه هایی تقسیم شده که نوع گفته می شود و با کلید (؟) فعال وبا <Enter> انتخاب می شود.
مدل : هر نوع از اموال خود به زیر مجموعه هائی تقسیم می شود که بستگی به مدل دستگاه مورد نظر دارد.

ج _ کدینگ حساب گروهها :
با انتخاب این منو پنجره ای به شکل زیر باز می شود:
بخش ورود و استعلام کد گروهها
کد حساب شرح حساب نوع استهلاک نرخ استهلاک

اطلاعات مربوط به این بخش بصورت ثبت شده بر روی سیستم می باشد و نوع استهلاک به دو صورت مستقیم و یا غیرمستقیم می باشد.
و نرخ استهلاک بصورت سال و درصد می باشد که اگر در سیستم نوع استهلاک بصورت مستقیم بود نرخ استهلاک با سال قید می شود و اگر نوع استهلاک غیر مستقیم بود نرخ استهلاک بصورت درصد می باشد.

د _ کدینگ مراکز هزینه:
این بخش از دو منو کد و شرح تقسیم شده است که با استفاده از کلید (؟) اول کد مراکز هزینه باز می شود و با انتخاب یکی از مراکز هزینه شرح مربوطه در محل مخصوص شرح نوشته می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 26 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد