بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

هدف‌ اين‌ استاندارد تجويز نحوه‌ حسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود است‌. موضوعات‌ اصلي‌ درحسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود عبارت‌ از زمان‌ شناخت‌ دارايي‌، تعيين‌ مبلغ‌ دفتري‌، شناخت‌ هزينه‌ استهلاك‌ مربوط‌ و نحوه‌ حسابداري‌ ساير موارد كاهش‌ در مبلغ‌ دفتري‌ است‌.

اسلاید 2 :

دامنه کاربرد

.1اين‌ استاندارد بايد در مورد حسابداري‌ كليه‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود بكار گرفته‌ شود ، مگر اين‌ كه‌ به‌موجب‌ استانداردي‌ ديگر نحوه‌ حسابداري‌ متفاوتي، تجويز شده‌ باشد . ازجمله‌ اين‌ موارد مي‌توان‌ به‌ نمونه‌هاي‌ زير اشاره‌ كرد :

الف‌. نحوه‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ .

ب‌ . نحوه‌ حسابداري‌ حقوق‌ ناشي‌ از اجاره‌ سرمايه‌اي‌ .

ج‌ . منظوركردن‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ به‌ حساب‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود .

د . داراييهايي‌ كه‌ در نتيجه‌ تركيب‌ واحدهاي‌ تجاري‌ تحصيل‌ شده‌ است‌.

ه . سرمايه‌گذاري‌ در املاك‌ .

با اين‌ حال‌ در موارد بالا ، جنبه‌هاي‌ عمومي‌ نحوه‌ حسابداري‌ براي‌ اين‌ داراييها براساس‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد تعيين‌ مي‌شود .

اسلاید 3 :

.2 اين‌ استاندارد، نحوه‌ حسابداري‌ اقلام‌ زير را مورد بحث‌ قرار نمي‌دهد:

الف‌. جنگلها و منابع‌ طبيعي‌ مشابهي‌ كه‌ احياشونده‌ است‌، و

ب‌ . حق‌ امتياز معادن‌، اكتشاف‌ و استخراج‌ مواد معدني‌، نفت‌ و گاز طبيعي‌ و منابع‌ مشابهي‌ كه‌ احياشونده‌ نيست‌.

.3 جنبه‌هاي‌ خاصي‌ از حسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود كه‌ در يك‌ سيستم‌ جامع‌ منعكس‌كننده‌ آثار تغيير قيمتها مطرح‌ مي‌شود، در اين‌ استاندارد مورد بررسي‌ قرار نمي‌گيرد.

اسلاید 4 :

دارايي ثابت مشهود

دارايي‌ ثابت‌ مشهود به‌ دارايي‌ مشهودي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه:

الف‌. به‌منظور استفاده‌ در توليد يا عرضه‌ كالاها يا خدمات‌ ، اجاره‌ به‌ ديگران‌ يا براي‌ مقاصد اداري‌ توسط‌ واحدتجاري‌ نگهداري‌ مي‌شود ، و

ب‌. انتظار رود بيش‌ از يك‌ دوره‌ مالي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد .

اسلاید 5 :

عمر مفيد

عمر مفيـد عبارت‌ است‌ از :

الف‌. مدت‌ زماني‌ كه‌ انتظار مي‌رود يك‌ دارايي‌ مورد استفاده‌ واحد تجاري‌ قرار گيرد،يا

ب‌ . تعداد توليد يا ساير واحدهاي‌ مقداري‌ مشابه‌ كه‌ انتظار مي‌رود در فرايند استفاده‌ از دارايي‌ توسط‌ واحد تجاري‌ تحصيل‌ گردد .

اسلاید 6 :

مبلغ بازيافتني

مبلغ‌ بازيافتني‌ عبارت‌ است‌ از:

 خالص‌ ارزش‌ فروش‌ يا ارزش‌ اقتصادي‌ يك‌ دارايي‌ ، هر كدام‌ بيشتر است‌ . ارزش‌ اقتصادي‌ يك‌ دارايي‌ عبارت‌ از خالص‌ ارزش‌ فعلي‌ جريانهاي‌ نقدي‌ آتي‌ ناشي‌ از كاربرد مستمر دارايي‌ از جمله‌ جريانهاي‌ نقدي‌ ناشي‌ از فروش‌ نهايي‌ آن‌ است‌.

اسلاید 7 :

بهاي جايگزيني مستهلک شده

بهاي‌ جايگزيني‌ مستهلك‌ شده‌ عبارت‌ است‌ از:

 بهاي‌ ناخالص‌ جايگزيني‌ يك‌ دارايي‌ (يعني‌ بهاي‌ جاري‌ جايگزيني‌ يك‌ دارايي‌ نو با توان‌ خدمت‌دهي‌ مشابه‌) پس‌ از كسراستهلاك‌ مبتني‌بر بهاي‌ مزبور و مدت‌ استفاده‌ شده‌ از آن‌ دارايي‌ .

اسلاید 8 :

شناخت اوليه دارايي ثابت مشهود

يك‌ قلم‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود زماني‌ به‌ عنوان‌ دارايي‌ شناسايي‌ مي‌شود كه‌ :

الف‌ . جريان‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ مرتبط‌ با دارايي‌ به‌درون‌ واحد تجاري‌ محتمل‌ باشد* ، و

ب‌ . بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ براي‌ واحد تجاري‌ ، به‌گونه‌اي‌ اتكاپذير قابل‌ اندازه‌گيري‌ باشد.

*  جهت اطمينان از جريان منافع اقتصادي به درون واحد تجاري بايد مزايا و مخاطرات دارايي به واحد تجاري منتقل شده باشد.

اسلاید 9 :

شناخت اوليه دارايي ثابت مشهود

üچنانچه اجزاي تشکيل دهنده دارايي خاصي داراي عمرمفيد متفاوتي باشد يا منافعي که نصيب واحد تجاري مي کند از الگوهاي متفاوتي پيروي کند ، تخصيص کل مخارج مرتبط با آن دارايي به اجزاي تشکيل دهنده آن و نگهداري حسابهاي جداگانه براي هريک از آنها، مناسب است.

üتحصيل داراييهاي ثابت مشهود براي مقاصد زيست محيطي يا ايمني ممکن است براي تحصيل منافع اقتصادي آتي ساير داراييهاي واحد تجاري ضروري باشد، بنابراين اين دارايي ها واجد شرايط شناخت به عنوان دارايي مي باشند.

اسلاید 10 :

اندازه گيري دارايي ثابت مشهود
 به هنگام شناخت اوليه

يك‌ قلم‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود كه‌ حائز شرايط‌ شناخت‌ به‌ عنوان‌ يك‌ دارايي‌ باشد ، به‌ هنگام‌ شناخت‌ اوليه‌ بايد به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ اندازه‌گيري‌ شود .

vاجزاي تشکيل دهنده بهاي تمام شده عبارتند از:

قيمت خريد شامل عوارض گمرکي و مالياتهاي غير قابل استرداد خريد

تخفيفات تجاري

هرگونه مخارج مرتبط مستقيمي که براي رساندن دارايي به وضعيت قابل بهره برداري تحمل مي شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید