بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

به دارایی هایی اطلاق می شود که دارای ویژگی های زیر باشد:

برای تولید یا عرضه کالاها و خدمات استفاده شود.

جهت اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری نگهداشته  شود.

بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد.

دارای موجودیت عینی باشد.

بخش عمده ای از دارایی های واحد تجاری را تشکیل دهد.

اسلاید 2 :

دارایی های ثابت مشهود به سه طبقه تقسیم می شود :

. دارایی های مشهود قابل استهلاک.

   این دارایی ها دارای عمر محدود بوده و قابل استهلاک می باشد.

. دارایی های مشهود استهلاک ناپذیر.

   این دارایی ها دارای عمر نامحدود بوده و مستهلک نمی شوند.

. دارایی های نقصان پذیر.

    این دارایی ها در نتیجه بهره برداری تحلیل یافته و به دارایی های دیگر

     مثل مواد یا کالا تبدیل می شود مثل معادن و منابع طبیعی.

اسلاید 3 :

²قیمت تمام شده دارایی های ثابت شامل اقلام زیر است:

. قیمت خرید.

. هزینه حمل وبیمه و عوارض گمرکی.

. مخارج نصب.

. مخارج پیاده سازی و جابجایی دارایی.

. هر گونه هزینه ای که برای رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره برداری تحمل شود.

اسلاید 4 :

. قیمت تمام شده دارایی ثابت نباید ازقیمت نقدی آن تجاوز نماید. بنابراین هـرگـونه تخفیف تـجاری یا نـقدی لازم اسـت ازقیـمت خرید کسر شود.

. در محاسبه قیمت تمام شده ، اقلام غیرعادی و پیش بینی نشده مثل هزینه تعمیر تجهیزاتی که در جریان حـمل آسیب دیده و یا جریمه تاخیر در پرداخت عوارض گمرکی نباید جز بهای تمام شده آورده شود.

اسلاید 5 :

شامل کلیه مخارج مربوط به خرید و آماده سازی زمین بوده و شامل هزینه های زیر می باشد:

. قیمت خرید زمین و کارمزد دلالی

. مالیات خرید ، حق الثبت و هزینه های دفتری

. هزینه تسطیح و آماده سازی

. مخارج تخریب ساختمان قدیمی موجود در زمین پس از کسر مواد و مصالح اسقاط

اسلاید 6 :

در صورتیکه در زمین خریداری شده ، تاسیساتی نـظیر نــرده کشی ، آسـفالت محـوطه یا پیاده روسازی ، احداث پارکینگ و غیره ایجاد گردد، هزینه مربوط به آن ، قابل احتساب به قیمت تمام شده زمین نخواهد بود.

هزینه چنین اقلامی لازم است که در بدهکار حساب جداگانه ای به نام « تاسیسات و مستحدثات در زمین » ثبت شده و در طی عمر مفید آن مستهلک گردد.

اسلاید 7 :

قیمت تمام شده ساختمان خریداری شده :

قیمت خرید ساختمان و هزینه های انتقال مالکیت

کلیه هزینه های لازم جهت استفاده مناسب از ساختمان

قیمت تمام شده ساختمان ساخته شده :

هزینه های مستقیم مثل مواد و دستمزد مستقیم

حق الزحمه طراحی، مهندسی و مخارج احداث کارگاه

هزینه های سربار ثابت و متغیر مرتبط با دارایی

اسلاید 8 :

قیمت تمام شده ماشین آلات وتجهیزات شامل اقلام زیرمی باشد:

. قیمت خرید پس از کسر کلیه تخفیفات تجاری و نقدی.

. هزینه حمل و بیمه و بارگیری

. حقوق و عوارض گمرکی

. هزینه نصب و راه اندازی اولیه

. هزینه بازسازی و مرمت ماشین آلات دست دوم خریداری شده

. کلیه هزینه هایی که جهت استفاده بهینه لازم و ضروری است

اسلاید 9 :

اطلاعات زیر در رابطه با اموال و ماشین آلات دردست است:

الف زمین :

. قیمت خرید زمین ( شامل امتیاز آب و برق )       200.000

. هزینه انتقال مالکیت                                   15.000

. هزینه تسطیح و خاک ریزی                          20.000

. مخارج تخریب ساختمان قدیمی                       18.000

. درآمد حاصل از فروش مصالح اسقاط                10.000

اسلاید 10 :

. هزینه نرده کشی دور زمین                            4.000

. هزینه احداث پارکینگ                                 7.000

در ضمن ارزش امتیاز آب و برق مریوط به زمین خریداری  

    شده معادل مبلغ  25.000 ریال تعیین شده است.

ب- ساختمان :

. پروانه ساخت و نقشه های فنی                       18.000

. هزینه احداث ( مواد و تبدیل )                         140.000

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید