دانلود مقاله سیستم سوخت رسانی انژکتوری

word قابل ویرایش
30 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

۱ـ واحد کنترل کننده الکترونیکی Ecu) موتور(
۲ ـ سنسور دور موتور
۳ ـ سنسور فشار هوای منیفولد
۴ ـ پتانسیومتر دریچه گاز

۵ ـ سنسور دمای آب
۶ ـ سنسور دمای هوای ورودی
۷ ـ سنسور سرعت خودرو
۸ ـ اکسیژن سنسور (فقط در خودرو پژو ۲۰۶ وجود دارد)
۹ ـ باتری
۱۰ ـ رله دوبل (در خودرو پژو ۲۰۶ مالتی پلکس وجود ندارد)

۱۱ ـ کویل دوبل
۱۲ ـ باک بنزین
۱۳ ـ پمپ بنزین
۱۴ ـ صافی بنزین
۱۵ ـ ریل سوخت
۱۶ ـ رگولاتر فشار سوخت (در خودرو پژو ۲۰۶ بر روی پمپ بنزین نصب شده است . فشار آن در پژو پارس با سیستم مگنتی مارلی۵/۲ بار و پارس وسمند با سیستم ساژم حدود ۳ بار وپیکان انژکتوری ۵/۳ بار است)
۱۷ ـ انژکتور
۱۸ ـ مخزن کنیستر (در خودروهای ما نصب نشده است)
۱۹ ـ شیر برقی کنیستر (در خودروهای مانصب نشده است )
۲۰ ـ دریچه گاز

۲۱ ـ گرم کن دریچه گاز (فقط در خودروهای پارس وسمند نصب شده است)
۲۲ ـ موتور مرحله‌‌‌‌ای دور آرام
۲۳ ـ لامپ اخطار سیستم جرقه و انژکتور
۲۴ ـ سوکت اتصال به دستگاه عیب یاب
۲۵ ـ سنسور ضربه
۲۶ ـ سوییچ فشار فرمان هیدرولیک (فقط در خودرو پژو ۲۰۶ وجود دارد)

اجزایی که به E.C.Uپیغام ارسال می‌‌‌‌‌‌کنند:
BSI/8221 ـ ایموبیلایزر
۱۸۰۵ ـ رله دوبل سوم (در خودر ما موجود نیست)
۱۳۰۴ ـ رله دوبل (در خودرو ۲۰۶ مالتی پلکس وجود ندارد)
۷۰۰۱ ـ سویچ فشار فرمان هیدرولیکی( فقط در خودرو ۲۰۶ وجود دارد)
BBOO ـ باتری
۸۰ ـ کلید AC کولر

C001 ـ کانکتور اتصال به دستگاه عیب یاب
۱۱۲۰ ـ سنسور ضربه
۱۳۱۳ ـ سنسور دور موتور
۱۳۱۲ ـ سنسور فشار هوای مانیفولد
(در خودرو ۲۰۶ سنسنور فشار و سنسور دمای هوا در یک مجموعه قرار گرفته است.)
۱۳۱۶ ـ پتانسیومتر دریچه گاز
۱۲۲۰ ـ سنسور دمای آب

۱۲۴۰ ـ سنسور دمای هوای ورودی
۱۳۵۰ ـ اکسیژن سنسور ( فقط در خودرو ۲۰۶ وجود دارد)
۱۶۲۰ ـ سنسور سرعت خودرو

عملگرها (ACTUATORS) :

C001 ـ کانکتوراتصال به دستگاه عیب یاب
۱۳۰۴ـ رله دوبل
BSI/ 8221 ـ ایمبیلایزر و BSI
1350 ـ سنسور اکسیژن
۱۲۱۰/۴۳۱۵ ـ پمپ بنزین و شناور آن

۷۲۱۰ ـ کامپیوتر راه یابی (GPS) در خودروهای ما نصب نشده است.
۱۳۳۴ ـ ۱۳۳۱ ـ انژکتورها
۱۲۲۵ ـ استپر موتور ( موتور مرحله‌‌ ای دور آرام)
۱۱۳۵ ـ کویل دوبل
۱۲۱۵ ـ شیر برقی کنیستر (در خودروهای ما وجود ندارد.)
V1300 ـ لامپ اخطار سیستم سوخت و جرقه
۴۲۱۰ ـ دور سنج موتور
۸۰٫٫- کلید AC کولر

۱۲۷۰ ـ گرمکن دریچه گاز ( در خودرو ۲۰۶ و پیکان انژکتوری وجود ندارد.)
۱ ـ رگولاتور فشار سوخت (این قطعه در خودرو ۲۰۶ در داخل باک بنزین و روی پمپ بنزین قرار دارد)
۲ ـ دریچه گاز
۳ ـ مانیفولد هوای ورودی
۴ ـ شیر برقی کنیستر (در خودروهای ما وجود ندارد)
۵ ـ مخزن کنیستر
۶ ـ لوله انتقال بخارات سوخت به مخزن کنیستر
۷ ـ باک
۸ ـ پمپ بنزین و متعلقات آن
۹ ـ لوله انتقال سوخت
۱۰ ـ لوله برگشت سوخت اضافی (در خودرو ۲۰۶ وجود ندارد)
۱۱ ـ فیلتر سوخت
۱۲ ـ انژکتورها
۱۳ ـ ریل سوخت

توجه: بعد از جدا کردن اتصال مدار سوخت قسمت نری آن را تمیز کرده و روی آن را به روغن آغشته نمایید.
پمپ بنزین :

وظیفه پمپ بنزین ارسال سوخت به ریل سوخت است.رگولاتور فشار در مسیر ارسال سوخت نصب شده و فشار مدار سوخت را در حد معینی ثابت نگه می‌‌دارد.شکل فوق پمپ بنزین پژو ۲۰۶ را نشان میدهد که رگولاتور آن بر خلاف سایر خودروهای انژکتوری در داخل پمپ بنزین نصب شده است.پمپ بنزین داخل باک قرار دارد وولتاژ تغذیه ۱۲ ولت آن رله دوبل از مسیر سوییچ اینرسی در زمانهای زیر تامین میشود:
ـ در زمان سوییچ باز به مدت ۳ تا ۵ ثانیه

ـ در زمان موتور روشن بطور دائم
فیلتر بنزین :
عنصر اصلی از جنس کاغذ و دارای یک صافی میباشد.این فیلترها قادر به تصفیه ذرات ۸ تا ۱۰ میکرونی و هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر باید تعویض شوند. توجه: مطمئن شوید که فیلتر در جهت صحیح با توجه به فلش نشان داده شده روی بدنه نصب شده است.
شما تیک محل قرارگیری سیستم سوخت رسانی:

۱ ـ سنسور فشار هوای منیفولد
۲ ـ لوله باز یاب بخارات روغن
۳ ـ گرمکن دریچه گاز (در خودرو ۲۰۶ ایران نصب نشده است)
۴ ـ موتور مرحله‌‌‌ای دور آرام (استپ موتور)
۵ ـ محفظه فیلتر هوا

۶ ـ دریچه گاز
۷ ـ پتانسیومتر دریچه گاز
۸ ـ مانیفولد هوای ورودی
۹ ـ انژکتورها
۱۰ ـ ریل سوخت
۱۱ ـ مدار بازیاب بخارات سوخت (کنیستر)

موتور مرحله‌‌ای دور آرام :
این قطعه جریان هوای دریافتی موتور از دریچه گاز را در حالتهای زیر توسط E.C.U کنترل می‌‌کند.
۱ ـ ایجاد حالت ساسات در زمان سرد بودن موتور
۲ـ تنظیم دور آرام در زمان گرفتن بار اضافی از موتور (کولرو….)
۳ ـ تنظیم مخلوط سوخت و هوای در دور آرام
۴ ـ جلوگیری از بسته شدن سریع مسیر هوای زمانی که سرعت‌‌های بالا راننده به طور ناگهانی پا را از روی پدال گاز بر می‌‌‌دارد.

مکانیزم عملکرد موتور مرحله‌‌‌ای دور آرام :
موتور مرحله‌‌‌‌ای دور آرام پالس‌‌‌‌های ۱۲ ولتی ارسالی توسط E.C.U را به حرکت خطی در راستای محور طولی موتور مرحله‌‌‌ای تبدیل کرده تا مقدار جریان هوای اضافی را تنظیم کند.کورس حرکتی آن ۸MM بوده و ۲۰۰ مرحله دارد که هر مرحله آن ۰۴/ میلیمتر است.سیم پیچ اول پایه‌‌‌ های B وC سیم پیچ دوم و مقاومت هر یک از سیم پیچها ۵۳ اهم است.

سنسور فشار هوای منیفولد (MAP SENSOR) :
سنسور فشار هوای مانیفولد در خودرو پژو ۲۰۶ نسل جدیدی از سنسورها می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که سنسور دمای هوای ورودی هم ضمیمه آن است.مجموعه سنسور فشار هوای مانیفولد فشار و دمای هوای مانیفولد را دائماً اندازه‌‌‌‌‌‌‌گیری می‌‌‌‌‌‌‌کند.ولتاژ تغذیه آن ۵ ولتی وتوسطE.C.U تأمین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.ولتاژ بازگشتی از سنسور متناسب با فشار اندازه‌‌‌‌گیری شده توسط پیزوالکتریک(مقاومت متغییر با فشار) تغییر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

E.C.U از این اطلاعات برای محاسبه موارد زیر استفاده میکند:
ـ اندازه‌‌‌‌‌‌گیری جرم هوای ارسال شده به موتور
ـ تغییر نسبت سوخت به هوا متناسب با بار وارده به موتور و فشار هوای محیط
ـ آوانس جرقه
سنسور فشار هوای منیفولد در اندازه‌‌‌‌‌گیری کمیت‌‌‌‌‌های فوق در موارد ذیل موثر است:
۱ ـ در حالت سوییچ باز
۲ ـ در حالت تمام بار (دور پایین موتور) زمانی که از سربالایی‌‌‌‌ها عبور می‌‌‌‌‌‌کنیم.
جرم هوای ارسال شده به موتور متناسب با عوامل زیر تغییر می‌‌‌‌‌کند:
۱ ـ فشار اتمسفر
۲ ـ دمای هوای ورودی
۳ ـ دور موتور
نکته : اگر این سنسور درست کار نکند E.C.U دیگر قادر نخواهد بود میزان هوای ورودی را بطور دقیق تعیین کنند.

سنسور دمای هوای ورودی:
مقاومت بکار رفته در سنسور دمای هوا از نوع NTC (مقاومت آن با فزایش دما کاهش می‌‌‌‌یابد) می‌‌‌‌باشد. E.C.U برای محاسبه جرم هوای ورودی به موتور از اطلاعات اسن سنسور استفاده می‌‌‌کند.در خودرو پژو ۲۰۶ سنسور دمای هوا و سنسور فشار هوا در یک مجموعه قرار دارد.
تذکر: این سنسور در زمان سوییچ باز فعال میباشد تا اطلاعات دمای هوای ورودی را به E.C.U بدهد.

۱ ـ واحد کنترل کننده الکترونیکی
۲ ـ سنسور دور موتور
۳ ـ کویل دوبل استاتیکی
۴ ـ شمع جرقه

کویل دوبل داخل یک واحد قرار دارد و بر روی سر سیلندر نصب شده است.وظیفه آن ایجاد ولتاژ مورد نیاز شمع جهت جرقه می‌‌‌‌‌باشد. جرقه مورد مربوط به سیلندرهای یک و چهار همزمان و جرقه مربوط به سیلندرهای دو وسه نیز باهم زده می‌‌‌‌‌شود. بنابراین این دو جرقه برای هر سیلندر به وجود می‌‌‌‌آید که یکی از آنها در انتهای مرحله تراکم و دیگری در مرحله تخلیه زده می‌‌‌‌‌‌شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 30 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد