دانلود مقاله علائم استاندارد برای جوشکاری ،‌لحیم کاری و آزمون های غیر مخرب

word قابل ویرایش
88 صفحه
4900 تومان

علائم استاندارد برای جوشکاری ،‌لحیم کاری و آزمون های غیر مخرب
قسمت A

۱- علامت های اصلی

۱-۱ تفاوت میان علامت جوش و علائم قراردادی جوش
این استاندارد تفاوت میان علائم جوش و علائم قراردادی جوش را مشخص می کند.
علائم جوش به نوع جوش اشاره می کند و به عنوان یک قسمت از علائم قراردادی جوش مورد استفاده قرار می گیرد .

۲-۱ علائم جوش:
علائم جوش در شکل شماره ۱ نشان داده شده است . این علامت ها روی خط مرجع علائم جوش ترسیم می شوند ( برای گویا بودن و سرعت بخشیدن )‌

۳-۱ علائم قراردادی جوش :
علائم قراردادی جوش شامل چندین عنصر است ( شکل ۲ را ببینید )خط مرج علائم جوش و بردار فلش تنها عناصر ضروری هستند. عناصر اضافی می تواند برای انتقال اطلاعات خاص جوشکاری به کار برده شوند. ممکن است اطلاعات جوشکاری با وسایل دیگر نیز بیان شوند ، مثل نوشتن یاداشت یا جزئیات ، مشخصات ، استانداردها ، کدها یا دیگر ترسیمات و یا معادل آنها در علائم قراردادی جوش نمایش داده شوند .. تمام عناصر مورد استفاده دارای محل مشخصی در علائم قراردادی جوش هستند که در شکل ۲ نمایش داده شده اند .

۴-۱ علائم تکمیلی :
علامت های تکمیلی به صورت پیوند با علائم قراردادی جوش مورد استفاده قرار می گیرند که در شکل شماره ۳ علائم تکمیلی نمایش داده شده اند.

۵-۱ شیوه به کاربردن علائم قراردادی جوش:
فلش علائم قراردادی جوش به یک خط از نقشه اشاره می کند که قطعاً یک خط اتصال را نمایش می دهد . پیشنهاد می شود که فلش به یک خط ممتد اشاره کند ( خط یک موضوع، خط دید ) اگر چه ممکن است فلش به یک خط نامرئی ( نه دید ) اشاره کند .
۶-۱ توضیحات :

مثال های داده شده با اندازه های آن تنها به عنوان توضیح هستند و قصد نشان دادن اصول کاربرد صحیح را دارند . این مثال ها قصد ندارند جزئیات طراحی یا کدهای جایگزین یا نیازهای مشخصی را نمایش دهند.

شکل شماره ۱ – علامتهای جوشکاری
توجه : خطوط مرجع برای توضیح بهتر به صورت خط چین نشان داده شده است

شکل ۲- محل استاندارد عناصر علائم قراردادی جوشکاری

شکل ۳- علائم تکمیلی

۲- انواع اتصالات اساسی :
اساسی ترین اتصاللات جوشی در شکل شماره ۴ نمایش داده شده است.

۳- قوانین اصلی

۱-۳ مفهوم محلی که فلش علائم قراردادی جوش به آن اشاره می کند :
در صورتی که اطلاعات روی خط مرجع نوشته شوند به این معنی است که اطلاعات مربوط به سمت دیگری است که فلش به آن اشاره می کند
و در صورتی که سمت اشاره فلش مورد نظر باشد اطلاعات را زیر خط مرجع می نویسیم. به شکل های مقابل دقت کنید .

۱-۱-۳ علامت جوش گوشه ، جناقی و جوش لبه
برای این علائم فلش به یک قسمت از خط جوش متصل می شود و این سمت به عنوان سمت فلش (Arrow Siad ) شناخته می شود و سمت مقابل به عنوان سمت دیگر شناخته (Other Siad ) خواهد شد . ( رجوع کنید به شکل شماره ۵ )

۲-۱-۳ علائم جوش گل میخ ، دکمه جوش ، جوش زائده ای ، جوش برجسته و درزجوش
برای نمایش این علائم فلش را به خط مرجع متصل می کنیم ، ضمن این که خط مرجع خارج از سطح عضو اتصال قراردارد و فلش به خط اتصال یا خط مرکز مطلوب اشاره می کند . سمتی که فلش به آن اشاره می کند به عنوان سمت فلش (Arrow Siad ) شناخته می شود و سمت مقابل به عنوان سمت دیگر شناخته (Other Siad ) خواهد شد .
( مراجعه کنید به شکل های ۶ تا ۹ )

۳-۱-۳ علائمی که جهت و سمت برایشان بی معنی است :
برای بعضی از علائم جوشکاری سمت فلش یا سمت دیگر معنی ندارد ، اگر چه ممکن است عللائم تکمیلی مورد استفاده با آنها ارتباط داشته باشند .
( شکل های ۲-۱-۸ و ۴-۱-۸ و جداول ۱و۲ را ببینید )

۲-۲ مشخص کردن محل جوش با رجوع به محل اتصال :

۱-۲-۳ جهت فلش :
برای جوشکاری در سمت فلش Arrow Siad ) ) ، علامت جوش باید زیر خط مرجع درج شود ( مراجعه کنید به ۱-۱-۳ )

۲-۲٫۱ سمت دیگر فلش :
برای جوشکاری در سمت دیگر فلش (Other Siad ) ، علامت جوش باید روی خط مرجع درج شود ( مراجعه کنید به ۱-۱-۳ )

۳-۲-۳ هر دو سمت ( سمت فلش و سمت دیگر) :
در صورتی که هر دو طرف فلش جوشکاری شود علائم جوش در دو طرف خط مرجع ترسیم می شود
۱-۳-۲-۳ علامت های جوش متقارن :
اگر علائم جوش مورد استفاده در دو طرف خط مرجع یک محور تقارن عمودی یا نرمال نسبت به خط مرجع داشته باشند ، علائم نسبت به خط مرجع همراستا شده و ترسیم می شوند
۲-۳-۲-۳ علائم جوش غیر متقارن :
در صورتی که هر کدام از علائم جوش یک محور عمودی یا نرمال تقارن نداشته باشند ، آنگاه سمت چپ علائم جوشکاری برای هم ردیف شدن آن ها نسبت به خط مرجع مورد استفاده قرار می گیرند .
۳-۳ جهت و شکل قرار گیری علائم جوشکاری :
علائم جوش گوشه ، نیم جناقی ، نیم لاله ای و نیم جناقی لب گرد به گونه ای ترسیم شوند که پایه عمود آنها سمت چپ خط مرجع قرار گیرد

۴-۳ شکستن خط فلش :
وقتی فقط یک عنصر اتصال وجود داشته باشد برای ترسیم درزجناقی یا لاله ای می توان یک شکست به بردار فلش داد ( شکل ۶ را ببینید ) اگر مشخص است که عضو یک درز جناقی یا لاله ای دارد نیازی نیست خط فلش شکسته شود و در صورتی که شکست خط فلش دارای مزیتی نباشد ، نیازی به شکستن خط فلش نیست .

۵-۳ ترکیب علائم جوشکاری :
برای اتصالاتی که بیشتر از یک نوع جوش دارند یک علامت برای مشخص کردن هر کدام از جوش ها به کار برده می شود . ( شکل ۷ )

۶-۳ یک خط مرجع با چند فلش
ممکن است دو یا چند خط فلش با یک خط مرجع برای اشاره کردن به محل های مختلف جوش مورد استفاده قرار گیرند .

۷-۳ چند خط مرجع :
۱-۷-۳ سلسله عملیات :
ممکن است دو یا چند خط مرجع برای نمایش یک سلسله عملیات مورد استفاده قرار گیرد. اولین عملیات روی نزدیک ترین خط مرجع به فلش مشخص می گردد، عملیات دیگر به ترتیب روی خطوط مرجع دیگر مشخص می شوند.

۲-۷-۳ اطلاعات تکمیلی :
دنباله اضافه شده به خط مرجع می تواند برای مشخص کردن اطلاعات تکمیلی جوشکاری مورد استفاده قرار گیرد .

۳-۷-۳ علامت مکان جوشکاری و جوشکاری دور تا دور:
وقتی نیاز است جوشکاری ( یا آزمون ) دور تا دور انجام شود ، علامت آن در محل اتصال خط مرجع و خط فلش درج می شود .

۸-۳ علالمت مکان جوشکاری :
جوشکاری در محل ( محل مونتاژ ،کارگاه ساختمانی یا بیابان ) به وسیله اضافه کردن علامت پرچم به علائم قراردادی جوش مشخص می گردد . پرچم به صورت عمود نسبت به خط مرجع و در محل تقاطع خط مرجع با خط فلش ترسیم می شود.
( ضمیمه B – 3 – 8 را ملاحظه کنید )

۹-۳ توسعه دادن مفهوم جوشکاری به وسیله علائم :
۱-۹-۳ پیوستگی جوش : به غیر بعضی از موارد علائم جوش پیوسته هستند.
۲-۹-۳ تغییر در جهت جوشکاری :
علائم تنها بین هر تغییر درجهت جوشکاری ، برخورد با خط هاشور یا خط اندازه ( شکل ۸ ) به استثناء وقتی که علامت جوش دور تا دور است به کاربرده شود . موارد اضافه شده به علائم جوش یا استفاده از چند فلش برای تغییر در جهت جوش برای تغییرات مورد استفاده قرار می گیرد . وقتی استفاده از چندین فلش در یک علامت جوش پسندیده و خوب باشد ، فلش ها می توانند به یک خط مرجع متصل شوند ( شکل (A)9 ) یا به اولین خط مرجع در نمونه هایی که چند خط مرجع دارند متصل می شود.
( رجوع کنید به ضمضیه ۲-۹-۳ B )

۳-۹-۳ عضو نامرئی ( ندید )
وقتی یک عضو نامرئی مورد جوشکاری قرار می گیرد مانند شکل زیر آن را نمایش می دهیم . اگر جوشکاری عضو ندید با جوشکاری عضو دید متفاوت باشد . اطلاعات لازم برای هر دو طرف باید درج گردد .

۴-۹-۳ مشخصات محل جوش :
مشخصات محل جوش با طول جوش کم تر از طول قابل دسترس اتصال ، در محل مخصوص نوشته می شود . ( شکل ( C )8 را ببینید )

۵-۹-۳ محل جوش بدون مشخصات :
یک جوش با طول کم تر از طول قابل دسترس اتصال ، بدون مشخص شدن محل جوش در شکل ( D )8 آمده است .

۱۰-۳ علامت جوشکاری دور تا دور:

۱-۱۰-۳ جوشکاری در جهت ها یا صفحه های مختلف :
یک جوش پیوسته ، تک جوش یا چند نوع جوش به وسیله اضافه کردن علامت دور تا دور ، در محل اتصال خط مرجع مشخص می شود . مجموعه جوش ها ممکن است جهت های متفاوتی داشته باشند و یا روی چند صفحه باشند
( شکل B , C , D , E 9 و ضمیمه ۱۰-۳B را ببینید )

۲-۱۰-۳ جوش های جانبی ( پیرامونی ) :
جوشکاری دور تا دور یک لوله نیاز به نمایش علامت جوشکاری دور تا دور ندارد .
۱۱-۳ دنباله ( دم )‌علائم قراردادی جوش :

۱-۱۱-۳ جوشکاری و مشخصات پروسه مربوط به آن :
پروسه جوشکاری را می توان با استفاده از جداول ۱و۲ در قسمت دنباله علامت جوش نوشت ،‌یک پیشوند کمکی برای پروسه را می توان از جدول شماره ۴ استخراج کرده و مورد استفاده قرار داد.

۲-۱۱-۳ مراجع :
خصوصیات کدها یا هرگونه اسناد اجراشدنی دیگر را می توان به وسیله درج کردن در دنباله علامت جوشکاری مشخص کرد .
نیازی به درج محتوی اطلاعات و اسنادمرجع نیست.

۳-۱۱-۳ طراحی کردن انواع علائم جوشکاری :
ممکن است تکرار یکسان علائم جوشکاری در یک نقشه به وسیله معین کردن یک شاخص بر طرف شود ( شکل ۱۰ را ببینید ) کاربر ممکن است اطلاعات اضافی و تکمیلی را برای تمام اتصالات درج کند ( ضمیمه ۳-۱۱-۳ B را ببینید

۴-۱۱-۳ تشخیص انواع جوش های مخصوص :
وقتی که علائم جوشکاری برای تعیین جوش مطلوب ناقص هسستند ، جوش باید به وسیله یک برش عرضی یا اطلاعات دیگر با یک عطف ( اشاره) به آن در دنباله مشخص شود . این امر ممکن است برای اتصالات اریب ضروری باشد.

۵-۱۱-۳ حذف دنباله :
زمانی که نیاز به مشخص کردن مرجع نیست می توان دنباله را حذف کرد .

۶-۱۱-۳ نوشتن نکته ها :
نکات طراحی ممکن است در آماده کردن اطلاعات وابسته به جوش ها مورد استفاده قرار گیرند . این قبیل اطلاعات لازم نیست پیوسته در علائم جوشکاری درج شود .

۱۲-۳ بدست آوردن گرده مناسب به وسیله جوشکاری :
تقریبا ًگرده های به شکل تخت ، محدب ، مقعر را می توان بدون ماشینکاری مخصوص به وسیله جوش بدست آورد. برای مشخص شدن نوع گرده جوش به علائم قراردادی جوش علامت جوش تخت یا محدب و غیره را اضافه می کنیم .

عملیات تکمیلی جوش :

۱-۱۳-۳ بدست آوردن گرده جوش به وسیله عملیات تکمیلی :
به وسیله اضافه کردن علامت گرده و علامت عملیات تکمیلی تقریبا ً می توان با دستگاه های مکانیکی جوش با گرده تخت ، محدب و مقعر را فراهم کرد.

۲-۱۳-۳ روش های عملیات تکمیلی :
با استفاده از علائم زیر می توان شیوه عملیات تکمیلی را مشخص کرد، اما درجه تکمیل را نمی توان معین کرد.

۳-۱۳-۳ روش عملیات تکمیلی نامشخص:
در صورت نا مشخص بودن عملیات تکمیلی برای شکل گرده جوش می توان با قراردادن علامت ” U ” روی علامت جوش آن را بیان کرد .

علامت ذوب کامل :
علامت ذوب کامل تنها هنگامی که برای استحکام ریشه نفوذ کامل مورد نیاز است و قطعه از یک طرف با جوش داده شود مورد استفاده قرار می گیرد. ( شکل ۱۱ )

۱-۱۴-۳ محل قرارگرفتن علامت نفوذ کامل :
علامت نفوذ کامل در جهت مخالف محل علامت جوش روی خط مرجع قرارمی گیرد.
(شکل ۱۱ )
۲-۱۴-۳ ابعاد نفوذ کامل :
شاید بالاترین استحکام ریشه به وسیله نوشتن ابعاد مورد نیاز در سمت چپ علامت نفوذ کامل مشخص شود ( شکل ۱۱) می تواند بالاترین استحکام ریشه مشخص نگردد .

نفوذ کامل در جوش لبه ها :

۱-۱۵-۳ نفوذ کامل در جوش لبه ها روی اتصالات لب به لب فلانچ ها :
جوش لبه هایی که باید نفوذ کامل داشته باشند به وسیله علامت جوش لبه همرا با علامت نفوذ کامل مشخص می گردند. جزئیات فلانچ ها در نقشه مورد رسیدگی قرار می گیرد و روی علامت جوش مشخص نمی گردد. ( شکل ( D )11 )

۲-۱۵-۳ جوش لبه با نفوذ کامل روی اتصالات گوشه ای فلانچ ها :
جوش های لبه ای که نیاز به نفوذ کامل دارد به وسیله علامت جوش لبه همرا با علامت نفوذ کامل که در سمت دیگر علامت جوش درج می گردد مشخص می شوند .
جزئیات فلانچ ها در نقشه مورد رسیدگی قرار می گیرد و روی علامت جوش مشخص نمی گردد. ( شکل ( E )11 )

روش های ترسیم علامت ها :
علائم به صورت ماشینی ، الکترونیکی یا به صورت دستی ترسیم می شوند. علامت ها در نشریه ها نشان داده شده اند یا برای دقت بالا در ترسیم با ابعاد دقیق می توانید به ضمیمه A یا ضمیمه AM مراجعه نمائید.

واحد متریک :
استانداردهای مختلفی برای نمایش علائم به کار می رود . برای نمایش علائم از دو استاندارد در کنار هم استفاده نمی شود. اگر شما از سیستم متریک یا آمریکایی استفاده می کنید می توانید از ابعاد نشان داده شده در این استاندارد بهره ببرید . در صورتی که از استاندارد دیگری استفاده می کنید می توانید به مرجع ANSI Y14 مراجعه ننمایید .

تلرانس ابعاد جوش :
تلرانس ابعاد جوش در قسمت دنباله علائم قراردادی جوش نشان داده می شوند یا تلرانس به وسیله نوشتم متن ، کد یا مشخصات دیگر مشخص می گردد.

شکل ۴- اتصالات اصلی

شکل ۵- کاربرد فلش برای نمایش دادن سمتی که می خواهد جوش بخورد

شکل ۶-کاربرد فلش های شکسته در علائم جوش

شکل ۷- ترکیب علائم جوش

ادامه شکل ۷- ترکیب علائم جوش

شکل ۸- مشخصات موقعیت و وسعت جوش های گلویی (Fillet )

ادامه شکل ۸- مشخصات موقعیت و وسعت جوش های گلویی
شکل ۹- مشخصات محدوده جوشکاری
ادامه شکل ۹- مشخصات محدوده جوشکاری
ادامه شکل ۹-

شکل ۱۰- نمونه ای از کاربرد علائم استاندارد جوشکااری
شکل ۱۱- کاربرد علامت نفوذ کامل
۴- جوشکاری شیاری

۱-۴ کلیات
۱-۱-۴ اندازه شیارهای یکطرفه :
اندازه شیار می تواند در یک طرف خط مرجع در کنار علائم جوش مشخص گردد.
( شکل (A) 12 و (F)12 را ببینید )

۲-۱-۴ اندازه شیارهای دوطرفه :
هر شیار از شیارهای دوطرفه را می توان اندازه گذاری کرد. اگرچه فاصله باز بودن ریشه تنها یک بار مشخص می شود .( شکل ۱۳ )

۳-۱-۴ فلش های شکسته و راست :

۱-۳-۱-۴ فلش شکسته :
یک فلش شکسته زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که لازم است معلوم شود قطعه برای شیار یکطرفه یا دو طرفه پخ جناقی یا شیار نیم لاله ای دارد و قطعه از یک طرف یا دوطرف جوش می خورد.

۲-۳-۱-۴ فلش راست برای جوشکاری شیار یکطرفه :
فلش راست زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شکل لبه قطعه برای جوشکاری شیاری یکطرفه یا دو طرفه مناسب باشد .

۳-۳-۱-۴ فلش راست برای جوشکاری شیار دوطرفه :
فلش راست زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شکل دو طرف لبه قطعه برای جوشکاری جناقی دو طرفه یا نیم لاله ای دوطرفه مناسب باشد. شکل لبه می تواند برای یک قطعه در یک طرف با طرف دیگر متفاوت بوده و برای هر طرف در سمت مناسب خط مرجع ترسیم شود.

۲-۴ اندازه عمق شیار در جوشکاری شیاری :
۱-۲-۴ محل قرار دادن علامت : عمق شیار (S) و اندازه شیار جوش ( عمق نفوذ ) در سمت چپ علائم جوش نوشته می شود ( شکل های ۱۲ تا ۱۷ )

۲-۲-۴ نفوذ کامل اتصال :
در صورتیکه عمق شیار یا اندازه شیار جوش از علائم قراردادی جوش حذف شود یعنی لازم است نفوذ کامل در اتصال انجام گیرد. تنها شیارهای برای اتصالات یکطرفه و اتصالات دوطرفه ای که دارای هندسه اتصال متقارن هستند .
( شکل های (D , E )12 و ۲۱ و (A < B < D ) 22 و ۲۳ و ضمیمه A4.2.2

۳-۲-۴ جوشکاری با نفوذ جزیی ، اندازه ریشه جوش مشخص ، عمق پخ نامشخص :
اندازه ریشه جوش اتصال داخل پرانتز کنار علائم جوش مشخص می گردد
( شکل های (A , C , F) 12 )

۴-۲-۴ اتصال با نفوذ کامل جوش ، اندازه ریشه جوش مشخص ، عمق پخ نا مشخص :
اندازه شیارهای جوش نا متقارن است و در کنار علائم جوشکاری داخل پرانتز نوشته می شود .

۵-۲-۴ عمق پخ مشخص، اندازه ریشه جوش در جای دیگری مشخص گردیده :
یک اندازه در قسمت چپ علائم جوش جناقی یکطرفه ، نیم لاله ای یا لاله ای درج می شود که تنها عمق پخ را نمایش می دهد.

۶-۲-۴ عمق پخ و اندازه ریشه جوش مشخص :
به غیر از ریشه جوش لب به لب (Square) اندازه ریشه جوش (E) به عمق پخ (S) وابسته است و به صورت “S(E) ” در قسمت چپ علائم جوش نمایش داده می شود.
( شکل های ۲۰و۱۷و۱۵و۱۴ )

۷-۲-۴ عمق پخ مشخص ، اندازه ریشه جوش نامشخص :
یک علامت جوش با عمق پخ تعریف شده و سایز ریشه جوشی که کاملا ٌ اتصال را فرا گرفته است و در جای دیگری مشخص نگردیده است می تواند به وسیله عمق ریشه جوشی که کمتر از عمق شیار نیست مشخص گردد.

۸-۲-۴ هندسه جوش نامشخص ، اتصال با نفوذ کامل مورد نیاز :
باید هندسه اتصال اختیاری با نفوذ کامل به وسیله نوشتن کلمات ” CJP ” در دنباله علائم قراردادی جوش مشخص گردد و علامت گرده جوش حذف شود ( شکل ۱۸ )

۹-۲-۴ هندسه جوش نامشخص ، اندازه شیار جوش مشخص :
برای هندسه اختیاری ، اندازه شیارجوش به وسیله نوشتن اندازه ” ( E ) ” روی خط مرجع مشخص می گردد اما علامت جوش حذف می شود ( شکل ۱۹ )

۱۰-۲-۴ درز جوش های گرد :
اندازه ” ( S ) ” جوشهای شیاری لب گرد که تنها با نقطه مماس نشان داده می شوند به وسیله خط اندازه گذاری مشخص می گردند .
( شکل ۲۰ و ضمیمه B4.2.9 )

۳-۴ اندازه شیار
۱-۳-۴ فاصله باز بودن شیار:
اندازه فاصله یک شیار جوش در وسط علامت جوش درج می شود و تنها یک طرف خط مرجع اندازه شیار جوش مشخص می گردد.
( شکل ۲۱ )

۲-۳-۴ زاویه شیار جوش :
زاویه شیار ریشه جوش خارج از علامت جوش درج می گردد ( شکل ۲۲ )

۳-۳-۴ شعاع و سطح ریشه :
شعاع شیار و سطح ریشه شیار لاله ای و نیم لاله ای به وسیله یک برش سطحی ، جزئیات یا اطلاعات دیگر که محل آن دردنباله علائم آمده است مشخص می گردد .
( شکل ۱۱-۳ )

۴-۴ طول ریشه جوش

۱-۴-۴ موقعیت :
اندازه طول جوش در قسمت راست علامت جوشکاری در قسمت علائم قراردادی جوش مشخص می گردد ( شکل A , C 23 )

۱-۱-۴-۴ جوشکاری با طول کامل : وقتی شیار جوش تا انتها ادامه دارد نیازی به درج اندازه طول جوش نیست ( شکل (B)23 )

۲-۱-۴-۴ طول جوش مشخص : مشخصات طول جوش و محل آن را می توان روی خطی مشابه با خطوط اندازه گذاری مشخص کرد و فلش علائم قراردادی جوش را به آن خط متصل کرد . ( شکل ( C )23 )

۳-۱-۴-۴ هاشور : از هاشور می توان برای نمایش گرافیکی شیار جوش استفاده کرد.
۲-۴-۴ تغییر راستای جوش : برای استفاده از علائم و شیوه های مشخص شدن تغییرات در راستای جوش می توانید به قسمت ۲-۳-۹ و شکل ۲۴ مراجعه فرمائید.
۵-۴ درز جوش متناوب ( یک پاس جوش و فاصله و جوش ) :
۱-۵-۴ گام :
گام درز جوش های متناوب را می توان با اندازه مرکز به مرکز دو قسمت جوش همجوار در یک طرف اتصال مشخص کرد. ( شکل ( A )25 )

۲-۵-۴ محل درج ابعاد گام :
گام درز جوش های متناوب را می توان در قسمت راست اندازه طول جوش بعد از علامت ( – ) مشخص کرد . ( شکل ( A )25 )

۳-۵-۴ درز جوش زنجیره ای منقطع :
ابعاد درز جوش زنجیره ای منقطع در دو طرف خط مرجع مشخص می گردد . قسمتهای درز جوش زنجیره ای منقطع باید در مفابل یکدیگر مشخص شوند .
( شکل ( B ) 25 )

۴-۵-۴ درز جوش های شطرنجی منقطع: ابعاد درز جوش های شطرنجی منقطع در دو طرف خط مرجع مشخص می گردد و علائم درز جوش در مقابل هم اما با کمی فاصله روی خط مرجع درج می گردد.( شکل ( C ) 25 )

۵-۵-۴ ادامه جوشکاری :
در مبحث جوشکاری شیاری منقطع، اضافه کردن طول محل جوشی که برای جوشکاری در نظر گرفته شده است به وسیله علائم جوش جداگانه روی خط اندازه گذاری مشخص می گردد ( شکل ( D ) 25 ) وقتی طول محل جوش مشخص شده باشد، طول اتصال نباید از طول کار تجاوز نماید ( شکل ( E )25 )

۶-۵-۴ موقعیت جوش منقطع:
وقتی موقعیت جوش متناوب مشخص نیست ، به عنوان مثال اتصال دایره ای ؛ موقعیت باید به وسیله خط اندازه گذاری ( قسمت ۲-۱-۴-۴ و ۲-۱-۳-۵ را ببینید ) یا به وسیله هاشور( ۳-۱-۳-۵ و ۳-۱-۴-۴ را ببینید ) مشخص گردد .

۶-۴ فرم جوش و عملیات پایانی جوش های شیاری :
۱-۶-۴ فرم حاصله به وسیله جوشکاری :

جوشهای شیاری که تقریبا ً به صورت تخت یا سطح محدب بدون عملیات تکمیلی انجام می شوند به وسیله اضافه کردن علامت تخت یا محدب به عللامت جوش مشخص می گردند .
( قسمت ۱۲-۳ و شکل ( A ) 26 را ببینید )

۲-۶-۴ بدست آوردن فرم جوش به وسیله عملیات تکمیلی :
جوش هایی که فرم آن ها به وسیله عملیات پایانی شکل داده می شود با اضافه کردن علامت پایانی به علائم جوشکاری مشخص می گرددند .
( شکل ( B ) , ( C ) 26 )

۷-۴ جوشکاری از پشت ( Backing welding ) و جوش پشتی ( Back weld )

۱-۷-۴ کلیات :
علائم جوشکاری از پشت وجوش پشتی یکسان هستند تفاوت آن ها در این است که جوشکاری ازپشت ( Backing welding ) بعد از جوشکاری شیاری انجام می شود و جوش پشتی ( Back weld ) قبل از جوشکاری شیاری انجام می شود . ( ۳-۷-۴ و ۲-۷-۴ را ببینید )
۲-۷-۴ علامت ( Back weld ) :
علامت ( Back weld ) روی خط مرجع در جهت مخالف شیار قرار می گیرد .
وقتی تنها یک خط مرجع داریم در دنباله خط مرجــــع علائـــم قراردادی جوش متن ( Back weld ) نوشته می شود.

اگر چند خط مرجــــع داشته باشیـــم علامت ( Back weld ) روی خط مرجع مقدم تر از خط مرجـــع شیـــــار جوش قرار می گیرد. ( شکل ( A ) 27 )

۳-۷-۴ علامت ( Backing welding ) :
علامت ( Backing welding ) روع خط مرجع در جهت مخالف شیار قرار می گیرد. وقتی تنها یک خط مرجع داریم در دنباله خط مرجع علائم قراردادی جوش متن ( Backing welding ) نوشته می شود.
اگر چنــــد خط مـــرجـــع داشته باشیـــم علامــت ( Backing welding ) روی خط مرجع مقدم تر از خط مرجع شیار جوش قرار می گیرد.
( شکل ( B , C ) 27 )

۴-۷-۴ شکل گرده پایانی ( Backing welding ) و ( Back weld ) :

شکل گرده بدست آمده به وسیله جوشکاری ( Backing welding ) و ( Back weld ) که می تقریبا ً می توانند به شکل تخت یا نحدب جوش بخورند به وسیله اضافه کردن علامت تخت یا محدب به علامت جوش مشخص می شود .
( قسمت ۱۲-۳ را ببینید )

۲-۴-۷-۴ بدست آوردن فرم جوش به وسیله عملیات پس جوش :
جوش های ( Backing welding ) و ( Back weld ) که شکل گرده جوش آن ها باید با عملیات پایانی ایجاد شود به وسیله اضافه کردن علامت آن به علائم جوش مشخص می شوند ( ۱۳-۳ را ببینید )

۸-۴ اتصال با پشت بند :
یک اتصال با پشت بند به وسیله علامت پشت بند که روی خط مرجع در جهت مخالف شیار قرارمی گیرد مشخص می گردد . اگرباید پشت بند بعد از پایان جوشکاری برداشته شود یک علامت ” R ” داخل علامت پشت بند قرارمی دهیم ( شکل ( A ) 28) جنس و ابعاد پشت بند در قسمت دنباله یا روی نقشه مشخص می شود.

اتصال با فاصله :
یک اتصال با فاصله مورد نیاز به وسیله علامت مستطیل بین علامت جوش مشخص می گردد.
( شکل ( B ) 28)
در نمونه ای که چند خط مرجع داشته باشد علامت فاصله روی نزدیک ترین خط مرجع به فلش درج می شود.
( شکل ( C ) 28) نوع ماده و ابعاد فاصله دهنده در دنباله علامت جوشکاری مشخص می گردد.

۱۰-۴ الحاق شونده قابل مصرف :
الحاق شونده قابل مصرف به وسیله قراردادن علامت آن روی خط مرجع در جهت مخالف علامت شیار جوش مشخص می شود ( شکل ۲۹ )
کلاس الحاق کننده مصرفی براساس استاندارد AWS در قسمت دنباله علائم جوشکاری نوشته می شود .
برای آشنایی با کلاس بندی الحاق کننده مصرفی به AWS / A5.30 مراجعه نمایید.

۱۱-۴ جوشکاری شیاری با گوجینگ پشت( BACK GOUGE ) :
یک اتصال با نفوذ کامل که احتیاج به گوجینگ دارد می تواند با یک خط مرجع یا چند خط مرجع مشخص شود ( شکل ۳۰ ) و در دنباله آن متن ( BACK GOUGE ) درج گردد

۱- در نمونه ای که دو شیارنامتقارن دارد باید عمق شیار برای هر طرف نشان داده شود ( شکل ( A ) 30) همچنین زاویه شیار و فاصله باز بودن ریشه باید مشخص گردد.
۲- در نمونه ای که شیار یک طرفه یا شیار دو طرفه متقارن دارد تنها زاویه شیار و فاصله باز بودن ریشه با علامت جوش درج می شود ( ۲-۲-۴ و شکل ( B < C )30) را ببینید

۱۲-۴ جوش های آب بندی
وقتی جوشکاری به قصد آب بندی بودن انجام می گیرد ، در قسمت دنباله جوش می توان علامت Seal Weld درج شود.
( ضمیمه B-4.10 را ببینید )

۱۳-۴ وقتی که زاویه بین سطوح اتصال نوع جوشکاری را مشخص می کند و از این جهت روش مناسب جوشکاری مورد سئوال است، جزئیات اتصال مورد نظر و موقعیت جوش همراه با اندازه های مورد نیاز باید در دتایل نقشه نشان داده شوند ( شکل ۳۱ 

شکل ۱۲- مشخصات اندازه عمق ریشه جوش که پخ آن مشخص نشده است

شکل ۱۳- کاربرد ابعاد شیار جوش در علائم جوشکار

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 4900 تومان در 88 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد