بخشی از مقاله

چکیده
در این مقاله، بین آزمونهای سازگاری الکترومغناطیسی استاندارد نظامی MIL-STD-461F که آخرین نسخه از این استاندارد، ارائه شده
در سال 2007 میلادی است و برای سیستم ها و زیرسیستم هایی که داخل یا بر روی پلتفرم های مختلف نظامی نصب و یا از روی آن ها پرتاب می شوند، الزام آور است؛ با استانداردهای تجاری سری IEC 61000، فضایی ECSS و اویونیک DO-160G مقایسهای انجام گرفته است. در صورتی که

امکانات تست هر یک از بخش های استاندارد نظامی مذکور در دسترس نباشد، می توان با قبول خطای جایگزینی این تست ها، برای انجام و پذیرش استانداردهای مشابه بر روی ادوات نظامی و یا ادواتی که برای مقاصد نظامی و شبه نظامی تهیه می شوند، تصمیم گیری شود.

کلید واژه- استاندارد نظامی، MIL-STD- 461F ، استاندارد ECSS، استاندارد تجاری، IEC 61000 و .DO-160G

-1 مقدمه

امروزه به دلیل تنوع و گستردگی محصولات الکتریکی، الکترونیکی، مخابراتی و الکترومکانیکی که در حوزه های مختلف تجاری، نظامی و فضایی مورد استفاده قرار میگیرد و هر روز بر پیچیدگی و کاربردهای آن ها افزوده می گردد، کیفیت، ایمنی و سازگاری الکترومغناطیسی EMC) یا Electromagnetic (compatibility آن ها ضرورت بیش از پیشی پیدا خواهد کرد به صورتی که در یک محیط الکترومغناطیسی مشترک، بدون تاثیر پذیری و یا اثر گذاری مخرب روی عملکرد یکدیگر قابل اطمینان بوده و عملکرد صحیح خود را نشان دهند. در حوزه نظامی که تداخلات و جنگ الکترونیک همواره تهدیدی جدی به شمار میرود، ضرورت توجه خاص به استانداردهای نظامی سازگاری از جمله استاندارد MIL-STD-461F و MIL-STD-464C از اهمیت بسزایی برخوردار است. در تجهیزات تجاری و صنعتی نیز
اغلب از استانداردهای سری استفاده می شود.


در برخی موارد لازم است تجهیزات مختلف تولیدی یک سازمان، استاندارد های سازگاری متفاوتی را بگذرانند و یا ایجاد شرایط و امکانات لازم برای تست بخشی از قسمت های استاندارد نظامی و حتی غیر نظامی یک محصول خاص، نیازمند هزینه فراوان و ایجاد آزمایشگاههای گران قیمت که میلیون ها دلار هزینه نیاز دارند، باشند. یک اقدام اساسی و ارزان در کسب استانداردهای

مختلف EMC و طراحی مقاوم در برابر تداخلات الکترومغناطیسی، ایجاد یک آزمایشگاه با امکان تست استانداردهای مختلف است که لازمه آن مقایسه ای دقیق بین بخش های مختلف استانداردها و معادل سازی آن ها است. بدیهی است که هزینه مورد نیاز برای راهاندازی چنین آزمایشگاهی بسیار کمتر از هزینه آزمایشگاه های مرجع نظامی خواهد بود.

لازم به ذکر است که جایگزینی بخشی از یک استاندارد با استانداردهای مشابه به خصوص در موارد نظامی دارای ریسک است که در موارد خاص لازم است در مورد آن تصمیم گیری مناسب انجام گیرد. باید به این نکته نیز توجه شود که در برخی موارد چاره ای جز جایگزینی تست به دلیل فراهم نبودن شرایط و امکانات لازم و یا غیر عملی بودن بخشی از استاندارد برای یک محصول خاص نخواهد بود.

در این مقاله مقایسه ای دقیق بین بخش های مختلف استاندارد نظامی MIL 461-F با استاندارد فضایی ECSS و سایر استانداردهای تجاری متداول انجام گرفته است.


-2 سازگاری الکترومغناطیسی

قابلیت سازگاری الکترومغناطیسی برای دستگاه تحت تست، برآورده سازی ایمنی مطلوب از لحاظ شدت میدان ساطع شده از دستگاه و یا عدم اختلال در عملکرد دستگاه تحت تابش انرژی

1

الکترومغناطیسی است که با چهار مفهوم زیر برآورده می شود: -1 گسیلش تشعشعی :(Radiated Emission) در اندازهگیری گسیلش تشعشعی از یک وسیله ( Equipment Under Test یا EUT )، آن را در حالت روشن قرار داده و آنتن گیرنده یک بازه فرکانسی مشخص را جاروب و تشعشع ناشی از وسیله را اندازهگیری میکند. در پایان مشخص میشود که داده های اندازهگیری، تا چه مقدار با مشخصات تصریح شده توسط سازنده دستگاه و استاندارد موردنظر منطبق است.

-2 گسیلش هدایتی(:(Conducted Emission در اندازهگیری گسیلش هدایتی میزان تداخل هدایتی تولید شده از تجهیز در باند فرکانسی مشخص اندازه گیری میشود. این مقدار نباید از میزان تعیین شده در استاندارد مربوطه فراتر رود.

-3 حساسیت تشعشعی :(Radiated Susceptibility) در اندازهگیری حساسیت تشعشعی، وسیله مورد نظر در یک میدان الکترومغناطیسی مشخص ایجاد شده توسط یک آنتن مناسب قرار میگیرد. در حین تست، شدت میدان الکترومغناطیسی تشعشعی را تا مقدار تصریح شده در استاندارد تغییر داده و عملکرد دستگاه در سطوح مختلف شدت میدان بررسی میشود.

-4 حساسیت هدایتی :(Conducted Susceptibility) در اندازهگیری حساسیت هدایتی عملکرد تجهیز در برابر تداخل هدایتی با شدت معین نباید دچار اختلال شود.


-3 استاندارد نظامی MIL 461-F

استاندارد نظامی MIL 461-F، یک استاندارد نظامی برای تست سازگاری الکترومغناطیسی تجهیزات، سیستم ها و ادوات مربوطه می باشد که شامل 18 بخش؛ 3 بخش گسیلش هدایتی CE101)، CE102 و (CE106، 9 بخش حساسیت هدایتی

CS101)، CS103، CS104، CS105، CS106، CS109، CS114، CS115 و (CS116، 3 بخش گسیلش تشعشعی RE101)، RE102 و (RE103 و 3 بخش حساسیت تشعشعی RS101)، RS103 و (RS105 است (تفاوت بین ویرایش F (سال (2007 با ویرایش قبلی آن، E (سال (1999؛ اضافه شدن تست CS106 است. البته در مواردی، محدوده های مجاز برای تست ها و هم چنین؛ مطالب کلی و توضیحات استاندارد نیز تغییراتی داشته است). در ادامه؛ مقایسه بین استانداردها انجام شده است. بخش هایی از تست که در مقایسه آورده نشده است، مورد مشابهی نداشته است.

/CE 101 -1-3 گسیلش هدایتی، لیدهای توان

این تست برای لیدهای توان، شامل لیدهای برگشت که بر روی کشتی های سطحی، زیردریایی ها، هواپیماهای جنگنده نیروی زمینی (شامل (Flight-line و هواپیماهای جنگنده نیروی دریایی نصب می شوند و توان مورد نیاز خود را از منابعی بدست می آورند که جزئی از EUT نیستند؛ بکار می رود. هدف از انجام این تست آن است که مشخص کند امواج الکترومغناطیسی گسیلش شده از EUT از حدود مشخص شده در استاندارد فراتر نرود.

/CE102 -2-3 گسیل هدایتی، لیدهای توان

این تست، برای تمامی لیدهای توان، شامل لیدهای برگشت که توان مورد نیاز خود را از منابعی بدست می آورند که جزءای از EUT نیستند؛ بکار می رود.

در استاندارد MIL-STD-461 تمامی اندازه گیری های تشعشعی و حساسیت در تمامی باند فرکانسی با آشکار ساز پیک انجام می گیرد، لذا؛ برای آشکارساز متوسط گیر (استفاده شده در استانداردهای تجاری)، حدود مجاز به اندازه 6 دسی بل افزایش پیدا خواهد کرد.

-3-3 تست /CS101لیدهای توان، ترمینال آنتن

این تست برای تجهیزات و زیرسیستم های AC، با جریان محدود به 100 آمپر در هر فاز و لیدهای توان وروردی (لیدهای برگشت را شامل نمی شود) بکار می رود. برای EUT با تغذیه DC، این تست در بازه فرکانسی 30 هرتز تا 150 کیلوهرتز انجام می شود و برای EUT با تغذیه AC، از هارمونیک دوم فرکانس تغذیه EUT شروع و تا 150 کیلوهرتز ادامه می یابد.

/CS109 -4-3جریان ساختار (Current structure)

این تست، برای تجهیزات و زیرسیستم هایی که فرکانس کاری 100 کیلوهرتز و یا کمتر و حساسیت کاری 1 9 و بهتر (مثلا (0. 5 9 دارند، بکار می رود. تجهیزات قابل حمل دستی شامل این تست نمی شوند.

/CS114 -5-3تزریق به کابلهای دسته ای (چندسیمی)

این تست، برای کلیه کابل های به هم متصل شده شامل لیدهای توان بکار می رود. هدف از انجام این تست آن است که

2

توانایی EUT در تحمل سیگنال های RF کوپل شده از طریق کابل مشخص شود.

/CS115 -6-3تزریق به کابل دسته ای، ایمپالسی

این تست، برای کلیه کابل های به هم متصل شده ی هواپیماهای جنگنده و سیستم های زمینی و هوایی شامل کابلهای تغذیه بکار می رود. هم چنین؛ برای تجهیزات و زیرسیستم های کشتی های سطحی و زیر دریایی ها، هنگامی که توسط رده بالاتر تعیین شود، قابل اجراست.

/CS116 -7-3حالت سینوسی گذرای میراشونده، کابل ها و لیدهای توان

این تست، برای کلیه کابل های با اتصال داخلی ، شامل کابل های توان و لیدهای توان منفرد( Individual high side power (leads بکار می رود. کابل های توان بازگشتی و نول لازم نیست به تنهایی تست شوند. هم چنین برای تجهیزات زیر دریایی فقط برای کابل ها و لیدهای خارج شده از بدنه فشار قابل اجراست. هدف از انجام این تست آن است که توانایی EUT در تحمل حالت سینوسی گذرای میراشونده کوپل شده از طریق کابل ها و لیدهای توان مشخص شود.

/RE101 -8-3 میدان مغناطیسی

این تست، برای گسیلش تشعشعی از تجهیزات و محفظههای یک زیر سیستم، شامل کابلهای الکتریکی واسط بکار می رود. این الزام، برای تشعشع صورت گرفته از آنتنها اعمال نمیشود. برای ناوگان نیروی دریایی، این نیازمندی تنها قابلیت اجرائی بر روی هواپیماهای جنگنده با قابلیت جنگ ضدزیردریایی (ASW) را دارد. هدف از انجام این تست آن است که مشخص کند گسیلش میدان مغناطیسی توسط EUT و رابط های الکتریکی مرتبط، از سطوح تعیین شده فراتر نرود.

/RE102 -9-3 میدان الکتریکی

این تست، برای گسیلش تشعشعی از تجهیزات و محفظههای یک زیر سیستم، شامل کابلهای به هم متصل شده و آنتنهای طراحی شده برای نصب دائم بر روی EUTها (گیرندهها و فرستندهها در حالت آماده به کار)، بکار می رود و در فرکانس-های اصلی فرستنده و هم چنین پهنای باند اشغال شده ی مورد

نیازِ سیگنال، اعمال نمیشود. این تست به شرح زیر قابل اجراء میباشد:

زمینی: 2MHz to 18GHz

کشتیهای سطحی: 10kHz to 18GHz

زیردریاییها: 10kHz to 18GHz

هواپیمای جنگنده (نیروی زمینی و نیروی دریایی (ASW

10kHz to 18GHz

هواپیمای جنگنده (نیروی هوایی و دریایی)

2MHz to 18GHz

فضا: 10kHz to 18GHz

هدف از انجام این تست آن است که مشخص کند گسیلش میدان الکتریکی توسط EUT و کابل های مرتبط از سطوح تعیین شده فراتر نرود.

/RE103 -10-3 خروجی های هارمونیکی و ناخواسته آنتن

این تست، ممکن است به عنوان جایگزین تست CE106، و برای فرستنده ها با آنتنهای در نظر گرفته شده، استفاده شود. این الزام، زمانی که گسیلشها از حدود قابل اجراء RE102 تجاوز نکند، قابل اجراست. در حالت کلی، CE106 نیازمندی ارجح است مگر اینکه ویژگی های طراحی تجهیزات و یا زیر سیستم ها، مانع استفاده از آن شود. این تست، در پهنای باند سیگنال ارسال شده از EUT و یا در داخل -5% از فرکانس اصلی، هر کدام که بزرگتر است، قابل اجرا نیست.

فرکانس انتهایی تست، 40 گیگاهرتز و یا بیست برابر برزگ ترین فرکانس تولید شده در داخل EUT، هر کدام که کمتر است، می-باشد. برای تجهیزاتی که از موجبر استفاده میکنند، این تست در فرکانسهای زیر هشت دهم فرکانس قطع موجبر، استفاده نمی شود.

هدف از انجام این تست آن است که مشخص کند گسیلشهای هارمونیکی و ناخواسته تشعشع شده از فرستنده ، از سطوح تعیین شده فراتر نرود.

/RS101 -11-3 میدان مغناطیسی

این تست برروی تجهیزات و محفظه های زیرسیستم ها، از جمله رابطهای کابل الکتریکی، قابل اجرا میباشد ولی برای کوپلینگ


3

الکترومغناطیسی از طریق آنتنها قابل اجرا نیست. این الزام، برای تجهیزات نصب شده بر روی جنگندههای نیروی دریایی تنها برای هواپیمای با قابلیت ASW و برای تجهیزات نیروی زمینی، تنها برای وسایل نقلیهای که قابلیت تشخیص مین را دارند، و برای زیردریاییها، تنها برای تجهیزات و زیر سیستم هایی که دارای فرکانس عملیاتی 100KHz یا کمتر و حساسیت عملیاتی 1 9 و یا بهتر باشند - به طور مثال- 0.5 9 قابلیت اجرایی دارد.


هدف از انجام این تست آن است که توانایی EUT در برابر میدانهای مغناطیسی گسیلش شده، مشخص شود.

/RS103 -12-3 میدان الکتریکی

این تست بر روی تجهیزات و محفظه های زیرسیستم و تمام کابل های به هم متصل، قابل اجرا میباشد. در فرکانس تیون شده آنتنِ متصل به گیرنده، به جز برای کشتی های سطحی و

زیردریایی ها، هیچ الزامی نیاز نمی باشد.

هدف از انجام این تست آن است که توانایی EUT و کابل های به هم متصل آن، در برابر میدانهای الکتریکی گسیلش شده مشخص شود.

/RS105 -13-3 میدان الکترومغناطیسی حالت گذرا

این تست بر روی محفظه های تجهیزات و زیرسیستم هایی انجام می شود که تجهیز یا زیرسیستم در خارج از پلت فرم های شیلد شده قرار می گیرد. هم چنین؛ برای تجهیزاتی که منحصرا بر روی پلت فرم های غیرفلزی بکار می رود و توسط رده بالاتر مشخص می شود، لازم الاجراست. این تست بر روی تجهیزات ایمنی حیاتی و زیرسیستم های قرار گرفته در خارج از هواپیماهای جنگنده نیروی زمینی نیز بکار می رود.

هدف از انجام این تست آن است که توانایی محفظه ی EUT، در برابر میدانهای الکترومغناطیسی گذرا مشخص شود. این تست

در TEM Cell یا parallel plate transmission line یا سیستم های معادل انجام می شود.

جدول :1 مقایسه CE101 با استانداردهای مشابه

-4 نتیجهگیری

در این مقاله، مقایسه ای بین آزمونهای سازگاری الکترومغناطیسی استاندارد نظامی MIL-STD-461F و استانداردهای تجاری سری IEC 61000، فضایی ECSS و اویونیک DO-160G انجام گرفته است. در صورتی که امکانات تست هر یک از بخش های استاندارد نظامی مذکور در دسترس نباشد، می توان با قبول خطای جایگزینی این تست ها، برای انجام و پذیرش استانداردهای مشابه بر روی ادوات نظامی و یا ادواتی که برای مقاصد نظامی و شبه نظامی تهیه می شوند، تصمیم گیری شود.


مراجع

RI &RQWURO WKH IRU "5HTXLUHPHQWV [1] MIL-STD-461)'
Electromagnetic Interference Characteristics of Subsystems and
,QWHUIDFH 6WDQGDUG' HIHQVH HSDUWPHQW RI (TXLSPHQW'" 86
Washington DC, December 2007.
of Control the for "Requirements [2] MIL-STD-461E'
Electromagnetic Interference Characteristics of Subsystems and
,QWHUIDFH 6WDQGDUG' HIHQVH HSDUWPHQW RI Equipment'" 86
Washington DC, December 1999.

[3] DO, RTCA. "160." Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment, Radio Technical Commission

for Aeronautics, (2010).


4

/CE101 گسیلش / ECSS/CE مد تفاضلی(بخش
استاندارد هدایتی، لیدهای IEC 61000-3-2× IEC 61000 -3-8
اول)/لیدهای توان
توان


AC:
220/230/240 V,
موارد کاربرد DC جریان کمتر مساوی 16 آمپر به ازای هر AC: تمامی لیدهای توان ورودی
فاز،

or AC: 115V, 50 فقط برای سیستم های توزیع توان- شامل لیدهای برگشت
400Hz 50 or 60 Hz سیگنال


برای سیستم های با ولتاژ 115 ولت در
صورتی که حدود 2 برابر شود قابل
استفاده است.

فرکانس 30 هرتز تا 10 دومین تا چهلمین هارمونیک 3 هرتز تا 30 مگاهرتز 30 هرتز تا 100 کیلوهرتز
کیلوهرتز


تجهیزات/روش پروب جریان، تغذیه هارمونیک سنج جریان، سیگنال ژنراتور سه نوع LISN پروب جریان، LISN، سیگنال
LISN) اختیاری) اختصاصی ژنراتور همراه با تقویت کننده


اشاره شده در تعدادی از محدوده ها با استاندارد نظامی با داشتن امپدانس خط زمین LISN
محدوده ها قابل مقایسه است ولی اختلافاتی نیز ولتاژ اندازه گیری شده به جریان قابل اشاره شده در استاندارد
استاندارد
وجود دارد. تبدیل خواهد بود

جدول :2 مقایسه CE102 با استانداردهای مشابه


5

استاندارد


موارد کاربرد


فرکانس

تجهیزات/روش

محدوده ها


/CE102 گسیلش CISPR 22 DO-160G: 21
هدایتی، لیدهای توان

تمامی لیدهای توان،
شامل لیدهای برگشت که
توان مورد نیاز خود را از تجهیزات هواپیما/لیدهای توان و اتصالات
منابعی بدست می آورند تجهیزات فناوری اطلاعات
بین آن ها
که جزءای از EUT

نیستند
10 کیلو هرتز تا 10 150 کیلوهرتز تا 30 مگاهرتز 150 کیلوهرتز تا 30 مگاهرتز
مگاهرتز

EUT بر روی میز و مشابه CE102 ولی معمولا بر مشابه CE102 ولی فقط تجهیزات قرار
معمولا بر روی صفحه روی صفحه زمین قرار نمی گیرد و گرفته برروی میز به زمین متصل است، اندازه
زمین، اندازه گیری از بر روی میز با ارتفاع 80 سانتی گیری از طریق پورت LISN تجاری(LISN
طریق پورت LISN متری از صفحه زمین است، اندازه مشابه MIL-STD-461 است با این تفاوت
نظامی و با وجود تضعیف گیری از طریق پورت LISN که در حوالی 20 کیلوهرتز رزونانس دارد) یا
کننده 20 دسی بل تجاری پروب جریان
150 کیلوهرتز و بالاتر قابل
قبول(پایین تر از آن محدودیتی
وجود ندارد)
بر حسب دسته بندی دو نوع
اشاره شده در استاندارد محدودیت تعریف شده است. یکی 150 کیلوهرتز و بالاتر قابل قبول
از محدوده ها در حدود سایر
استانداردهای تجاری و دیگری
بالاتر از سایر استانداردهای تجاری
و نظامی است

/ ECSS/CE مد

تفاضلی(بخش دوم)و مد مشترک/ لیدهای توان


تمامی لیدهای توان ورودی، شامل لیدهای برگشت

100 کیلوهرتز تا 100
مگاهرتز

طبق قوانین EUT
طراحی به زمین باند می ×شود.

پروب جریان در فاصله 10 سانتی متری LISN و لیدهای توان در فاصله 5 سانتی متری از صفحه زمین

اشاره شده در استاندارد

جدول :3 مقایسه CS101 با استانداردهای مشابه

6

استاندارد

موارد کاربرد


فرکانس

تجهیزات/روش

محدوده ها

/CS101 لیدهای توان، ترمینال آنتن

این تست برای تجهیزات و زیرسیستم های AC،
با جریان محدود به 100 آمپر در هر فاز و لیدهای توان وروردی (لیدهای برگشت را شامل نمی شود) بکار می رود . برای EUT با تغذیه DC، این تست در بازه فرکانسی 30 هرتز تا 150 کیلوهرتز انجام می شود و برای EUT با تغذیه AC، از هارمونیک دوم فرکانس تغذیه EUT شروع و تا 150 کیلوهرتز ادامه می یابد.


30 هرتز تا 150 کیلوهرتز


خط تغذیه همراه با LISNs، ترانسفورمر کوپلینگ به صورت سری
/در تغذیه تک فاز و سه فاز با زمین، فاز با زمین و در سایر موارد فاز-فاز اندازه گیری می شود


دارای دو محدوده برای ولتاژهای بالاتر و پایین تر 28 ولت /اشاره شده در استاندارد


/ ECSS/CS
IEC 61000-4-13 DO-160G:18 مد تفاضلی/
لیدهای توان
فقط برای تجهیزات AC با جریان کمتر از
16 آمپر در هر فاز با فرکانس 60/50 هرتز تجهیزات AC و تمامی لیدهای
DC) DC) در IEC 61000-4-17
DC هوانوردی توان ورودی
پوشش داده می شود) و 400 هرتز را شامل

نمی شود)
هارمونیک های تا چهلمین هارمونیک فرکانس
اصلی(تا 2.4 کیلوهرتز)interharmonics / 750 :AC هرتز
از 16 هرتز تا 2.4 کیلوهرتز( در صورتی که تا 15 کیلوهرتز 30 هرتز تا
منبع اصلی تداخل روز خط با فرکانس تغذیه 10 :DC هرتز تا 100 کیلوهرتز
هم هامونیک باشد با تست CS101 قابل 150 کیلوهرتز
قیاس است.)
خط تغذیه بدون
LISNs، مشابه پروب ولتاژ بالای
ژنراتور تست اختصاصی CS101 ولی تفاضلی، پروب
جزییات تست ذکر جریان، LISN
نشده است
محدوده های متفاوت از /CS101 محدوده به جز برای پلت
های کلاس 3 تا 2.4 کیلوهرتز قابل قبول فرم های با سنسور
است.( این استاندارد دارای 3 کلاس -1 ELF در رنج اشاره نشده
تجهیزات با تغذیه محافظ -2 تجهیزات متصل فرکانسی تعریف است.
به شبکه سراسری یا محیط صنعتی غیرخشن شده قابل قبول
-3 تجهیزات محیط صنعتی خشن است.) است.

جدول :4 مقایسه CS109 با استانداردهای مشابه

7

استاندارد


موارد کاربرد

فرکانس

تجهیزات/روش

محدوده ها

/CS109جریان ساختار

برای تجهیزات و زیرسیستم هایی که فرکانس کاری 100 کیلوهرتز و یا کمتر و حساسیت کاری 1 9 و بهتر (مثلا (0. 5 9 دارند، بکار می رود. تجهیزات قابل حمل دستی شامل این تست نمی شوند.

60 هرتز تا 100 کیلوهرتز

تراسفورمر ایزولاسیون، پروب جریان

کابل های ورودی زمین قطع و EUT روی سطح غیرهادی قرار می گیرد و به صورت تک نقطه ای زمین می شود. تزریق به صورت مستقیم انجام و جریان توسط پروب اندازه گیری می شود.

هنگامی که EUT در معرض سیگنال با سطح جریان مشخص شده در استاندارد قرار گرفت، نباید هیچ گونه نقص، کاهش کارآیی یا انحراف از شاخص های تعیین شده (خارج از خطاها و تلورانس های در نظر گرفته شده برای زیرسیستم ها و تجهیزات جزئی) را از خود نشان دهد.

IEC 61000-4-16

بدون محدودیت/ در درجه اول تست کابل
است ولی جریان ساختار هنگامی که جریان به شیلد کابل تزریق شود بوجود می آید. *برای کابل شیلد دار تزریق از طریق شیلد و

به طور مستقیم

*کابل بدون شیلد: CDNs

*خطوط مخابراتی: شبکه T

DC تا 150 کیلوهرتز

شبکه ایزولاسیون برای حفاظت از سایر تجهیزات متصل

EUT زمین شده همانطور که در عمل بکار می رود.


اشاره شده در استاندارد

جدول :5 مقایسه CS114 با استانداردهای مشابه


8

استاندارد


موارد کاربرد


فرکانس

تجهیزات/روش


محدوده ها


/CS114 تزریق به
کابل های دسته IEC 61000 -4-6
ای(چندسیمی)
تمامی کابل های به هم
متصل شده شامل بدون محدودیت
لیدهای توان
10 کیلوهرتز تا 200 150 کیلوهرتز تا 80 مگاهرتز
مگاهرتز

سه روش مختلف تزریق:
coupling and decoupling ) CDNs*
(networks
*تزریق مستقیم به شیلد
پروب تزریق القایی، EM clamp* یا )current clampاندازه
LISNs، نمایشگر گیری با پروب جریان)
جریان، موج مربعی بدون نمایشگر جریان و فقط اندازه گیری
باندینگ EUT به ولتاژمدار باز، موج سینوسی
صفحه زمین چیدمان متفاوت(استفاده از صفحه زمین فقط
برای تجهیزات اندازه گیری و عدم اتصال
EUT به صفحه زمین، استفاده از کابل های
از لحاظ فیزیکی کوتاه )
برخلاف تست CS114، تست کابل های توان
بدون نال انجام نمی شود.
دارای 5 سطح سه سطح


DO-160G:20


تجهیزات

هوانوردی

10 کیلوهرتز
تا 400

مگاهرتز

پروب جریان


دارای 5 سطح، برخی از گروه های قابل قبول


/ ECSS/CS مد مشترک / تزریق به کابل های دسته ای

لیدهای توان و سیگنال و کابل ها/ کوپل موج سینوسی


50 کیلوهرتز تا 100 مگاهرتز


پروب تزریق جریان، پروب اندازه گیری جریان، ژنراتور پالسی، LISN، اسپکتروم آنالایزر(اختیاری)، اعمال موج مشخص نشان داده شده در استاندارد

اشاره نشده است.

جدول :6 مقایسه CS115 با استانداردهای مشابه


9

استاندارد /CS115 تزریق به کابل های دسته ای(چندسیمی)،
تحریک ایمپالسی
موارد کاربرد برای کلیه کابل های به هم متصل شده هواپیماهای

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید