بخشی از مقاله

فونداسیون


فنداسيونها شناژها شامل پي هاي نواري كه پي نواري اصلي به عرض1.4وپي هاي نواري فرعي به عرض 1.2 كد پي ها ي نواري به تعداد S1+7=1.4 عدد آرموتورنمره 18در پا يين 8q18BOT / 8q18TOPكه سراسري در طول پي هاي اصلي بسته مي شود و در پي هاي اصلي بسته ميشود ودرپي ها ي نواري فرعي 1.2=6+1 تعداد 7 آرموتور نمره 18در بالا و 7 آرموتور نمره 18در پا يين سراسري گذاشته مي شود 7q18BOT / 7q18TOP و نوع آرموتور از نوعIII Aيا

اصطلاحا آرموتور خشك با حد جاري شدن 4200 و خاموت هاي ارموتور هاي اصلي و فرعي پي هاي نواري به فاصله 20تا 25سانت دور آرموتور گذاشته مي شود . يا به صورت وبا مفتول 1.5 بسته مي شود ودرنقاط زيرفونداسيونها و نقاط مياني پي ها آرموتور تقويتي كه با توجه به محاسبه تعداد آن مشخص گرديده به

طول هاي مختلف 2 يا 2.5متر بريده وگذاشته ميشود فرضا 4 عدد در بالا و 3عدد درپايين البته ناگفته نماند كه قبلا پي هاي نواري با آجر چيني مشخص شده و كف آن را بتن مگر به ضخامت 5 تا10سانتيمتر با بتن 150كيلوگرم سيمان تميز كرده باشند و دركناه هاي آن پي هاهم در مجاورت آجر چيني پلاستيك مي اندازند كه شيره بتون خارج نشود وآرموتورهاي ريشه ستونها را داخل پي هاي نواري سر جاي خود ستونهاي و با توجه به آكس بندي ستونها در دومحور طولي و

عرضي با دقت بسيار بالا طبقه نقشه اجرايي كه آكس به آكس ستونها را در هر مسير طول وعرض مشخص مي كندميگذارند مثلا 24 عدد q20 كه آرموتورهاي ستونها باسرخم آن داخل فنداسيونهاگذاشته ميشود و حدود 1متر آرموتور انتظار از داخل پي هاي نواري بالاترمي آيدو دربعضي ساختمانهاآرموتورهاي ستونهاتا طبقه همكف يكسره گذاشته مي شود 1 يا 1.5متر بالاي طبقه هم كف آرموتور هاي ستون ها گذاشته مي شود كه اين روش كمي سخت است و بيشتر از

روش آرموتور انتظاراستفاده مي كنند و آرموتور هاي ستونهابه تعداد مثلا 24q20 درچهار طرف ستونها كه فرضا ابعاد ستون به طول و عرض 50 در 50 مي باشد مي گذارند و دور آن را با خاموت مي بندند با يك يا دو سنجاقك انها را محكم مي كنند و فاصله ي خاموت ها در نقاط تحتاني هر10 سانت و بالاتر از1 متر هر 15 سانت بسته مي شود. و با ارموتور نمره q8 / q10 در اين حالت فونداسيونها پي هاي نواري اماده بتون ريزي شده است يكبار ديگر مجددا اكسهاي ستونها را با نقشه چك مي كنند كه فاصله هاي طولي وعرضي رعايت شده باشد با نقشه محاسباتي و معماري واصطلاحا ريسمان كشي مي كنند واز اين به بعد آماده بتن

ريزي مي شود كه بين فونداسيون هاي300 كيلوگرم بر متر مكعب مي باشد كه به صورت اماده از محل هاي بتن سازي گرفته مي شود كه با پمپ ميريزند وويبره ميكنند و يا با بتونيرساخته ميشود كه هر باكت بتونير معمولا نيم متر مكعب و بعضي 75 متر مكعب ظرفيت دارد كه مرتب ساخته و ريخته و ويبره مي گردد كه بتن دستي با فرقون برده و ريخته ميشود كه در هر حال ويبره فنداسيونها مهم است كه فضاي خالي وجود نداشته باشد ولي بايد توجه كرد زياد ويبره زده نشود كه شيره بتن جا به جا نشود و شن ماسه باقي بماند .در اين حالت كار فنداسيونها و شناژها تمام مي شود و با يستي چند روز مرتب به آن آب داد در دو نوبت صبح و عصر كه رطوبت داشته باشد وهر چه رطوبت طولاني تر گردد ومقاوم تر مي شود و عيار بتن 300 يا 350كيلوگرم بر متر مكعب مي باشد و از نوع سيمان تيپ 2يا 5ضد سولفا ت پس از آن ستون ها را كه آرماتور انتظاران به طول مثلا 1 متراز شناژهاي نواري بالاتر مي باشد با آرموتور هاي ستون به تعداد 24q20 تا با لاي هر سقف كه باز 1متر انتظارباقي به ماند

مي بندند و دور ان را با قالب فلزي محكم ميكنند و نحوه آرموتورگذاري ستونها را با خاموت وسنجاقك مي بندند و وقتي ستون ها محكم شد بتن ريزي وويبره مي كنند و متوسط هر5يا6ستون را در يك روز مي ريزند مثلا هر طبقه 2يا 3 روز طول مي كشد كه ستون هاي آن در آن طبقه ريخته شود و فرداي آن روز قالب

هاي فلزي را باز مي كنند و شروع به آب دادن مي نمايند كه چند روز متوالي بايد آب داد و بهتر است با گوني دور ستون ها را بپوشانيم كه رطوبت را بهترنگه دارد و آب آن تبخير نشود و بعد از آن اجراي سقف كه ابتدا پوتر هاي اصلي و فرعي را با قالب هاي فلزي و جكهاي فلزي مي بندند و به عرض پوترلازم در نقشه مثلا 50 سانتيمتر و يه 10يا 15سانتيمتر اويز و بعد از آن كه زير پوتر ها بسته شد آرموتور گذاري پوترهاي اصلي و فرعي شروع مي شود كه مثلا پوترهاي اصلي با 3 آرموتور نمره q 18 در بالا سراسري وآرموتور18در پايين سراسري گذاشته مي شود و بعد از آن به تعداد هرآموتورها ي تقويتي طبق نقشه كه مثلا در تكيه

گاههاي اطراف ستونها و نقاط مياني 5q18 به فاصله 3/1 در نقاط تکیه گاهها ونقاط میانی دربالا 3q18وتقويتي به همان اندازه در پايين گذشته ميشود و دوراين آرموتور ها را با خاموت به فاصله همان 20 سانتيمتر مي بندند و سپس كه كل پوترها و تقويتي آنها انجام شده تيرچه ها را در داخل پوتر مي گذارند كه بايستي حداقل20سانتيمترآرموتورتيرچه ها داخل پوترها قرار بگيردو بعد از گذاشتن تيرچه ها سفال يا يونو ليت براي پر كردن فضاهاي خالي است وهر 40سانتيمتر يك

تيرچه گذاشته مي شودبلوكهاي سفالي و يا يونوليت ها را مي گذارند و بعد از ان نقاطي را براي لوله هاي فاضلاب و يا هواكش بخواهند خالي مي گذارند و بعد از آن آرموتور هاي حرارتي را با آرموتورنمره q18 به فاصله هر30 سانتي متر بايستي به صورت شبكه روي بلوك ها ي سقفي با تير چه به بندند و در اين حال و بعد از ان آرموتورهاي اوتكا ومنفي را كه داخل پوترها قرار مي گيرد به فاصله 40 سانتيمتر داخل پوتر و سقف قرار مي دهند در پو ترهاي كناري اتكا با يك سر خم و در پوتر هاي مياني دو سر خم گذاشته مي شودو سپس اماده بتن ريزي مي گردد كه در اين حالت از نوع بتن آماده آورده ميشود ويا با بتونيربتن 350كيلوگرم

ساخته و با بالا بر به بالا كشيده و با فرقون روي سقف پخش مي شود و همزمان ويبره زده مي شود و در نهايت كه تمام شد يك ماله روي آن كشيده مي شود كه صاف شود و حد اقل بايستي بتن ضخامت 5 سانتيمترروي سفال را بپوشاندو در سقف رعايت ژوئن هم الزامي است كه براي دهانه 4.5 متر يك ژوئن و براي دهانه ي 4.5 به بالا تا 6 متر 2 ژوئن بايد بگذاريم كه شامل 2 ارموتور نمره 14 يكي در بالا و يكي در پايين و به عرض 10 سانتيمتروبتن ريزي در جهت عكس تيرچه مي باشد واز زير سفت و قالب بندي ميشودوبايد حتماعرض 10 سانتيمتر بتن راداشته باشدوديگرسقفهاهمين حالت كه درسقف پايين اجرا

شداجراميگرددتاسقف طبقه آخرفقط نكته ديگري در ستونهاوجودداردكه مثلا درهر2 طبقه كمي ازعرض ستونهامثلا 5 سانتيمتركوچك ميشودو يا تعدادآرموتورهاي آن دوعدد كم مي شود كه نهايتا به سقف پشت بام وخرپشته تعدادآرموتورهاي ستونهامثلا به 10 يا 12q20 مي رسد.

پله
براي پله هادرهرطبقه آرموتورانتظارميگذارند مثلا2 شبكه به فاصله 10 سانتيمتردرمحورهاي طولي راه پله به عرض 1.2 متر7 عدد آرموتورنمره16درپايين و7 عددآرموتورنمره 16 دربالاوآرموتورعرضي به فاصله 20 سانتيمتربراي پله بسته مي شود .


كه دركناره هاي ستونهاي راه پله آرموتورانتظاربيرون مي گذارندكه باآرموتورپله درگير شودوزيرآرموتورراه پله قالب بندي فلزي ياچوبي بسته مي شودومعمولاقطعات بتوني كوچك زيرآرموتورراه پله به ضخامت 2.5سانتيمترگذاشته مي شودكه آرموتوربه قالب نچسبدوبه ضخامت 15 يا 20 سانتيمترپاگردپله ريخته مي شود ودربعضي ازساختمانهاشبكه بصورت يكي مي باشديعني فقط يك رديف آرموتورطولي q18 مي گذارندودرجهت عرضي آرموتور q14 وضخامت 10يا12سانتيمترقالب بندي مي كنندوبتن راه پله رامي ريزندكه فني واصولي نيست ولي اجرا ميكنندمعمولاكاوربتن 2.5سانتيمترحتما بايستي باشددراين حالت اسكلت بتني مثلا 5 طبقه ساختمان به اتمام ميرسد.


درنوبت بعدي شروع به سفت كاري يا اصطلاحا ديوارچيني ازطبقه همكف وديواره هاي كناري جانبي ازنوع آجرگري به عرض 20سانتيمتروياسفال وياتيغه هاي مياني جداكننده 2واحد مسكوني معمولاتيغه سفالي 15يا20سانتيمترمي گذارندوبقيه سفالهارا10سانتيمتري انتخاب مي كنند.ديوارهاي اتاقهاوسرويس بهداشتي وحمام به دليل سبك بودن سفال بيشترازسفال استفاده مي شودوبعدازآن كه تيغه بندي ويااصطلاحا سفت كاري به اتمام رسيدمي روند سراغ گچ وخاك ديوارهاكه كليه گچ وخاك ديوارهاوسقف راانجام مي دهند.


مرحله بعدي لوله گذاري برق كه خرطومي برق راداخل ديوارهاطبق نقشه برق درديوارهاوكف هامي گذارند وبعدازگچ وخاك داخل لوله هاي برق ازداخل خرطومي هاسيم برق رابافنرعبورمي دهندوهمچنين لوله گذاري سرويسهاي بهداشتي ازنوع پو ليكا است لوله هاي سردوگرم وفاضلاب كارگذاشته شده وبعدازاينكه خرابي نداشت روي آنرادركف باماسه مي پوشانند.دربعضي ازساختنمانهالوله كشي فاضلاب ازنوع چدن مي باشدكه باسرب بهم وصل مي كنندوبهترين نوع لوله كشي فاضلاب مي باشدول امروزه بيشترساختمانها لوله هاي فاضلاب ازنوع PVC سخت است كه البته مقاومت خوبي داردوشكننده نمي باشداستفاده ميشودومسيرهاي لوله گذاري طبق نقشه تاسيساتي مي باشدباسايزهاي مختلف آن ازنوع لوله هايي بانمره 6-8-10فاضلاب گذاشته ميشود.


كف سازي
اول بافرقون خاك دستي مي ريزنندوصاف مي كنندوروي آن آب ريخته ووملات ماسه وسيمان ميكنندوباماله سطح رايكدست ميكنند.
سپس به سراغ كاشي كاري داخل سرويس هاو حمام مي روندوكاش كاري راانجام مي دهندوبعدازكاشي كاري ديوارهاكاشي يا سراميك ميشوندوكف حمام وسرويس را كه ابتداسيمان ميكشندوبعدازآن قيروگوني ميكنند.وقيرگوني بايستي حداقل 30سانتيمتر درديوارها بالابيايد ويا دردستشويي تا پشت لوله هاي ديواري وبعدازآن كاشيكاري بدنه وكف شروع مي شودوبعدازآن به سراغ موزائيك كف اتاقهاوياسنگ ياسراميك سالن وغيره مي روند البته اگردركف اتاقهاياسالن احتياج به پركردن باشدازپوكه معدني استفاده مي كنند وروي آن يك ماسه سيمان نازك مي كشند.


بعدازآن گذاشتن چهارچوب درب هاوپنجره هاراانجام ميدهندكه ديتيل هاي چهارچوب پنجره وكلافي درب هاي چوبي باشاخك داخل ديوارقرارمي گيردوبعدازآن سفيدكاري داخل شروع مي شودكه ابتداقرنيزدورساختمان داخلي 10سانتيمترانجام شده وبعدازآن سفيدكاري انجام مي گردد.


براي آويزهم چون بعضي ازساختمانهاپوترهاي آويز10يا15سانتيمتردارندازنقاطي ازتيرچه آرموتورجوشكاري مي شودوآرموتورانتظارازتيرچه پايين ترمي شود كه به آرموتورتيرچه جوش شده است وبصورت سراسري ويا زير شطرنجي آماده به اين آرموتورهاي آويزبسته مي شودوروي آن گچ مي گردد و آن آويزپوترها مخفي مي شودويابراي گچ بري وزيبايي وياهالوژن ازآن استفاده ميگرددويا ناپديد كردن كانالهاي كولروبعدازآن پوكه ريزي وشيب بندي پشت بام كه كف شورآب باران گذاشته

ميشودبا شيب 1% درسقف پشت بام اگركوچك باشد مساحت يك آبروواگرسقف بزرگ باشددوآبروخواهدداشت وبعدازشيب بندي داخل آنهاراباپوكه معدني پرمي كنند ويك ملات نازك روي آن مي كشندوبعدازآن قيروگوني در2 لايه پوشانيده وروي آن موزائيك مي گرددوياازانواع ايزوگام استفاده مي شودكه باحرارت ايزوگام كمي ذوب شده وبه پشت بام مي چسبد و فضاي كانال كولرهم كه درسقف پيش بيني مي شودكه يك يادوبلوك برداشته مي شودكه كانال

ازآنهاعبورنمايدهمچنين لوله هاي ونت سرويسهاي بهداشتي براي تخليه هواي سرويسهاي بهداشتي براي گازي دراتاقهاوياستونها درديواري ازلوله هاي سيماني نمره 10 استفاده مي شودكه تابه پشت بام برده مي شود. ودرديوارهابه دليل اينكه بلوك چيني ميليمتراست جلوياعقب باشدبا آن باگچ مشخص مي گرددوبعدازآن بتون اين نقاط گچ وخاك ومي شود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید