دانلود مقاله مروری بر روش های مدیریت پسماند در حفاری چاه ها ینفت و گاز

word قابل ویرایش
11 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

به دلیل استراتژیک بودن منابع نفت و گاز، اکتشاف و بهرهبرداری از این منابع روز به روز در حال افزایش است. که به نوبه خود حجم بالایی از پسماندها حفاری را تولید میکند. یکی از آسیبهای جدی که محیط زیست با آن موجه است، آلودگیهای ناشی از تخلیه پسماندهای حفاری به محیط میباشد. به همین دلیل مدیریت پسماند به عنوان یک چالش مهم در سطح جهانی مدنظر قرار میگیرد. چرا که پسماندها تهدید کننده بهداشت عمومی و محیط زیست بوده است و حتی در مواقعی به عنوان مانع بر سر توسعه اقتصادی تلقی میگردند.

مطالعه تاریخچه مدیریت پسماند به ویژه اثرات مدیریت گل و کندههای حفاری بر جلوگیری از آلودگی هوا، مدیریت منابع، حفاظت از تنوع گونههای زیستی، فعالیتهای مدیریت پسماند را به عنوان نمادی از ارزیابی بسیار وسیع از همه پسماندها و هماهنگی و مطابقت آن با حفاری و تولید از چاهها معرفی مینماید.

بنابراین با آشنایی و شناخت هرچه بیشتر سیستمهای مدیریت پسماند در حفاری چاههای نفت و گاز میتوان با توجه به شرایط خاص هر منطقه و هر چاه, بهترین گزینه را برای مدیریت پسماند آن پیشنهاد داد. بدیهی است با استفاده از تجربههای اجرایی و بهینهسازی آنها از نظر عملیاتی میتوان بازدهی سیستمهای مدیریت پسماند را افزایش داد.

در این مقاله ضمن مروری بر پسماندهای تولیدی در عملیات حفاری, اهداف عمده اجرای سیستمهای مدیریت پسماند به اختصار بیان شده و مطالعات موردی انجام شده مرور شدهاند.

واژه هایکلیدی

سیستم مدیریت پسماند، پسماند حفاری، کنترل جامدات حفاری، سیالات حفاری، کندههای حفاری

۱ عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

۲ عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
۳ شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

۴ شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

.۱ مقدمه: مروری بر فرآیندهای اکتشاف و تولید نفت و گاز

در سیستمهای نوین مدیریت، مواد از بدو تولد تا مرگ مورد مطالعه قرار میگیرند. مهمترین مراحل در مدیریت نوین مواد زائد تولید و نگهداری مواد زائد خطرناک، جلوگیری از تولید آلودگی و حداقلسازی ضایعات، بازیابی و بازیافت، جمعآوری و انتقال، تصفیه، دفع نهایی میباشند. با داشتن اطلاعات جامع و دقیق در خصوص نوع و میزان ماده خطرناک تولیدی، میتوان برنامهریزی دقیقی برای سایر مراحل مدیریت انجام داد. [۷]

بنابراین ارزیابی و شناخت اثرات کاربرد سیالات حفاری، راهکاری منطقی برای ارائه پیشنهاد جهت کاهش آسیبها و خسارات احتمالی ناشی از دفع و دورریزهای ناشی از حفاری به محیط زیست میباشد. یکی از مهمترین عوامل در کاهش اثرات منفی زیست محیطی پسماندها، مدیریت صحیح آنهاست. به گونهای که در برخی موارد هزینههای مورد نیاز جهت حذف آلودگیهای یک پسماند و یا کنترل آلودگی آن، با اعمال مدیریت صحیح به میزان چشمگیری کاهش پیدا میکند. در نتیجه قادر خواهیم بود آلودگیهای ناشی از سیالات حفاری را تا حدود زیادی کاهش داده و در برخی موارد تخلیه صفر پسماند به محیط را داشته باشیم.

بدیهی است با استفاده از تجربههای اجرایی و بهینهسازی آنها از نظر عملیاتی میتوان بازدهی سیستمهای مدیریت پسماند را افزایش داد.

.۲ مروری بر پسماندهای تولیدی در عملیات حفاری چاههاینفت و گاز

عملیات حفاری به طور عمده با بهرهگیری از دو بخش اساسی انجام میشود: دکل حفاری و سیستم چرخنده. در بحث دکل حفاری پسماندهایی که تولید میشوند، نتایج اولیه عملیات حفاری و نگهداری تجهیزات دکل هستند. این پسماندها شامل آب شستشو (شستشوی دکل)، روغنهای روانکننده استفاده شده و فیلترها، حلالها، سیالات هیدرولیک، واشرها، متههای حفاری استفاده شده و لولهها، محافظهای رشتهای مستعمل، خط برش حفاری شده، کانتینرهای خالی روغن و خطوط لوله، مواد جاذب (مانند خاک رس و نمدها) هستند. (لازم به ذکر است که آب شستشوی دکل یا آبی که برای شستشوی کف دکل استفاده میشود، ممکن است حاوی مقادیر کمی از مواد شوینده باشد که برای تمیز کردن و ایمنسازی محوطه کار در دکل استفاده میشود.)

در بحث سیستم چرخنده عملیات حفاری که شامل سیال حفاری و مخازن نگهداری است، عمده پسماندهایی که تولید میشوند، سیالات حفاری (گل) و جامدات، سیمان بازگشتی، آب نمک، نفت، ساختارهایی از کندهها (مانند سنگریزه، سنگ آهک، نمک و دولومیت) هستند. [۱۰]

پسماندهای گل یا سیال حفاری خود به سه بخش تقسیم میشوند: مواد پایهای لازم برای حفاری چاه (سیال حفاری پایهای)، افزایههای لازم برای سیال حفاری پایهای و بخش سوم شامل محصولات جانبی طبیعی ناشی از حفاری زمین مانند کندههای حفاری میباشد. (بدیهی است حجم پسماند تولیدی بر اساس اندازه و ابعاد، عمق و نوع سیستم گل حفاری و سایر فاکتورهای عملیات حفاری متغیر خواهد بود.)

سایر فعالیتهایی که در دکل حفاری انجام میشوند از نظر پشتیبانی در عملیات حفاری اهمیت بسزایی دارند. این تجهیزات شامل مخازن سوخت، ژنراتورهای الکتریکی و تجهیزات استفاده شده برای پشتیبانی و نگهداری از اقامتگاههای پرسنل هستند. پسماندهای ناشی از این فعالیتها میتوانند مواردی باشند نظیر: فیلترها و روغنهای استفاده شده، باقیمانده سوخت، پسماندهای خانگی و فاضلابهای بهداشتی، پسماندهای جامد (شامل بطریها، قوطیها و کیسههای کاغذی)، پسماندهای مربوط به اقامتگاهها، زبالهها و سایر مواد.

۲

به طور خلاصه پسماندهایی که هنگام عملیات حفاری ممکن است تولید شوند، به شرح جدول ۱ هستند. [۱۱]

جدول :۱ فهرست پسماندهای تولیدی در عملیات حفاری چاههای نفت و گاز

مواد جاذب کئyغکلاژطت ۲کصهغططپئلاطyئپب جBهبهاض
ضدیخها ماسه تولید شده
باتری ها آب تولیدی
ماسه بادی/ مواد بادی پسماندهای رادیواکتیو، LSA (فعالیت ویژه پایین) (برای مثال
مواد ردیاب)

سیمان بازگشتی وسایل مندرس، کهنه و روغنی
رشته تکمیلی/ سیالات بهینهسازی خواص چاه فاضلاب بهداشتی
نخالههای ساختمانی/ باقیمانده فلزات قراضه
پسماندهای خانگی خاک آلوده
فاضلاب خانگی حلالها
کنده های حفاری زائدات تمیز کردن خردهها، هیدروکربنها
سیالات حفاری آب باران
صافی ها محافظهای رشتهها
زائدات کمکهای اولیه تایرها
سیالات آزمایشهای هیدرولیک مواد استفاده نشده، دورانداختنی
سیالات هیدرولیک روغنهای استفاده شده
خاکستر سوزانده شده گیاهان
مواد عایقکاری آب شستشوی دکل
کیسههای گل آب (به عنوان مثال آب برای خنک کردن و یا آب آتشنشانی)
مواد مربوط به نقاشی چوب
پالتها (تختههای پهن)

در فرآیند حفاری لآبل نقشی بسیار مهم و اساسی ایفا میکند. به گونهای که گاه به دلیل بروز مشکلاتی در تأمین آب لازم، انجام عملیات با تأخیر مواجه میشود و در نتیجه کل عملیات حفاری دچار وقفه میشود. این امر هزینههای بسیار سنگینی را در پی خواهد داشت. (زمان انتظار طولانی برای دکل یکی از معضلات عمده در حفاری است.)

.۳ اهداف عمده اجرایسیستم مدیریت پسماند در عملیات حفاری چاههای نفت و گاز

به طور کلی میتوان هدف از اقدام جهت کاهش مقدار پسماند تولیدی را در قالب موارد زیر بیان نمود:  حفاظت از بهداشت عمومی مردم و همچنین بهداشت و ایمنی کارگران

۳

 حفاظت از محیط زیست
 شناسایی اهداف سازمانی، استانی و ملی در خصوص کاهش پسماندها

 صرفهجویی در هزینهها بوسیله کاهش هزینههای بهسازی خواص پسماند و دفع مواد زائد و همچنین سایر هزینههای عملیاتی

 کاهش بالقوه عواقب و مسئولیتهای محیط زیستی

از دیگر سو همچنان که پیشتر ذکر شد، در فرآیند حفاری به ویژه در خصوص سیالات حفاری پایه آبی، گاه به دلیل بروز مشکلاتی در تأمین آب لازم، انجام عملیات با تأخیر مواجه میشود و در اصطلاح زمان انتظار۱ برای دکل حفاری منظور میگردد. پس عملیات حفاری دچار وقفه شده و در نتیجه آن کل روند برنامهریزی عملیات حفاری و بهرهبرداری از چاه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. بدیهی است این رخداد صرف هزینههای بسیار گزافی را در پی خواهد داشت. پس چنانچه جهت بازیافت آب استفاده شده اقدام شود، میتوان با استفاده مجدد آن در روند ساخت گل حفاری در زمان و هزینههای جاری دکل صرفهجویی بسیاری نمود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 11 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد