دانلود مقاله مروری بر تصفیه پساب نفتی با استفاده از سیستمهای ترکیبی غشایی

word قابل ویرایش
10 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

یکی از روشهای تصفیه پسابهای نفتی، فرآیندهای غشایی میباشد. روشهای غشایی علاوه بر سادگی فرآیند و هزینههای سرمایهگذاری اولیه کمتر، محصولاتی با خلوص بالا و یکسان که به کیفیت پساب ورودی وابسته نمیباشند، تولید میکنند. این مقاله با بررسی روشهای ترکیبی سیستمهای غشایی مبتنی بر اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس در تصفیه پسابهای نفتی از حیث عملیاتی و اقتصادی، مشکلات پیشرو جهت صنعتیسازی این روشهای نوین را تبیین مینماید. با بررسی تحقیقات صورت گرفته نشان داده شد که به کاربردن سیستم غشایی اولترافیلتراسیون پیش از اسمز معکوس بهبود عملکرد غشاهای تراوایی اسمز معکوس و کاهش هزینههای عملیاتی را در پی دارد. . همچنین در این مقاله برخی از تحقیقات مرتبط با سیستمهای ترکیبی UF/RO مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص شده است که نتایج تحقیقات در ارتباط با سیستمهای ترکیبی UF/RO جهت حذف نفت و گریس موفقیتآمیز گزارش شده است. پسابهای تصفیه شده توسط این سیستمها، به خوبی با استانداردهای تخلیه در محیطزیست که طبق آن باید غلظت روغن در پساب تصفیه شده کمتر از ۱۰ میلیگرم بر لیتر باشد، منطبق میباشند.

واژههای کلیدی: پسابهای نفتی – سیستمهای ترکیبی جداسازی – اولترافیلتراسیون – اسمز معکوس

-۱ آزمایشگاه تحقیقاتی ترمودینامیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، خیابان فرجام، نارمک، تهران. sharifea@gmail.com -2 آزمایشگاه تحقیقاتی ترمودینامیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، خیابان فرجام، نارمک، تهران. Behzadi@iust.ac.ir

-۱ مقدمه

حضور مقادیر بسیار زیاد از نفت و ذرات معلق درون پسابهای صنعتی و بخصوص پسابهای نفتی، باعث کاهش بسیار زیادی در میزان فلاکس تراوشی و از طرفی ایجاد گرفتگی سریع در غشاهای اسمز معکوس (RO1) میشود. بنابراین در صورتیکه میزان آلودگی پساب مورد تصفیه زیاد باشد، استفاده از سیستمهای ترکیبی((UF2/ROاقتصادیتر است.

استفاده از سیستم UF به عنوان پیشتصفیه فرآیند RO باعث کاهش میزان گرفتگی و در نتیجه افزایش فلاکس تراوش شده خواهد شد. از طرفی میتواند بروی عملکرد غشا تاثیر گذاشته و مدت زمان مفید عملکرد آن را افزایش دهد. انتخاب نوع سیستم پیش تصفیه به مشخصات خوراک ورودی بستگی دارد.[۱]

ترکیب UF با RO روش بسیار مناسبی برای بازیافت یا نمکزدایی از آب در خاورمیانه است. پدیدار شدن UF به عنوان یک روش پیش تصفیه امیدهای بسیاری را در زمینه بهبود فرآیند RO بوجود آورده است. پیش تصفیه به روش UF برای آمادهسازی آبها با آلودگی بالا مانند آبهای سطحی، پسابها و آبهای نیمهشور برای ورود به RO بیشتر استفاده میشود. با توجه به اینکه منابع آب با آلودگی پایین دچار کمبود روزافزون است، استفاده از این روش اهمیت بالایی پیدا میکند.

تا قبل از سال ۱۹۸۰ استفاده از غشاهای MF3 و UF به منظور پیش تصفیه به علل زیر معمول نبود: .۱ سرمایه:۴

بالا بودن هزینه کلی MF-UF در پیش تصفیه آبهای سطحی.
هزینه کلی یک سیستم MF-UF برابر هزینه کلی سیستم RO بود. در حالیکه هزینه کلی پیش تصفیههای سنتی مانند کلاریفایرها، فیلترهای ثقلی، زلالکنندههای آهکی، مولتی مدیا فیلترها و فیلترهای کربنی ۲۰-۵۰٪ هزینه کلی سیستم RO بود.
.۲ هزینه عملیاتی۵
استفاده از MF-UF به عنوان فرآیند فیلتراسیون از سال ۱۹۹۷ در شهرها بسیار رایج شد.
هزینه عملیاتی و هزینه نگهداری MF-UF بالا بوده و امکان استفاده از واحد نیمه صنعتی برای بدست آوردن نتایج تجربی به علت محدودیت در زمان و هزینه مورد نیاز با مشکل روبرو بود.

هزاران سیستم آبرسانی شهری با ظرفیت ۷۵۷۰۰۰m3/day تا سال ۱۹۹۹ وجود داشت. امروزه پلیمرهای شیمیایی مورد استفاده در ساخت غشاهای MF-UF چه از لحاظ تکنیکهای عملیاتی و چه از لحاظ کاهش میزان گرفتگی و کاهش تعداد دفعات مورد نیاز برای شستشو پیشرفت بسیاری داشتهاند و قیمت بسیاری از غشاهای MF-UF تا حدی کاهش پیدا کرده است که با پیش تصفیه های سنتی حالت رقابتی پیدا کرده اند.[۱]

-۲ مقایسه پیش تصفیه با روشهای سنتی و سیستم ترکیبی غشایی

.۱ هزینه کلی MF-UF

۱ Reverse Osmosis 2 Ultra Filtration 3 Micro Filtration 4 -Capital Cost

۵ -Working Capital

امروزه MF-UF از لحاظ هزینه کلی ۰-۲۵ ٪ بیشتر از حالت سنتی است اما با در نظر گرفتن مدت زمان سیکل مصرف و طول عمر غشاها به نظر می رسد که هر دو روش از لحاظ هزینه کلی تقریباً با هم برابرند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 10 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد