دانلود مقاله استفاده ترکیبی ازپرتودهی با باریکه الکترون و تصفیه بیولوژیک به منظور تصفیه پساب کارخانجات نساجی در مقیاس نیمه صنعتی

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

تصفیه بیولوژیکی، مؤثرترین روش برای کاهش موادآلی موجود در آب و پساب است.دراینروش میکروارگانیسمها عامل اصلی واکنشهای تجزیه موادآلی هستند و انرژی حاصل از این سوخت و ساز را برای ادامه حیات و اعمال زیستی بکار میبرند. محصولات حاصل از این سوخت و ساز، مواد پایداری نظیر CO2، آب و آمونیاک میباشد. قسمتی از موادآلی نیز برای ساخت سلولهای جدید مورد استفاده قرار میگیرد. در طول واکنش، سوخت و ساز دریک مخزن هوادهی و یا روی بستر باکتری انجام میگیرد و بایستی به طور مداوم به این محیط واکنشگر اکسیژن تزریق شود و مقدار اکسیژن مورد نیاز بستگی به کاهش مقدار BOD مورد نظر در تصفیهخانه دارد. پسابی که وارد مخزن هوادهی میشود، دارای موادآلی است که منبع تغذیه باکتریها میباشد. باکتریها، موادآلی و اکسیژن موجود در پساب را مصرف کرده و CO2 تولید میکنند. سایر میکروارگانیسمها نیز از باکتریها تغذیه میکنند. بنابراین بعد از مرگ باکتریها، مقداری از مواد مصرف شده

428


به سیستم برگردانده میشود.[1]در این روش ما با تیمار پساب نساجی به وسیله پرتوهای الکترونی پرانرژی، مولکولهای آلی قابل هضمتری برای میکروارگانیسمها فراهم کرده تا در نهایت با راندمان بالاتری BOD پساب اولیه را کاهش دهیم.[2]


مواد و روشها

-1 دزیمتری و پرتودهی: در تصفیهی پساب نساجی با پرتو الکترونهای 10 MeV ناشی از شتابدهندهی Rhodotron مدل (IBA, Belgium) TT 200 در مقیاس نیمه صنعتی، اندازهگیری دز جذبی سیال درون راکتور در هر لحظه از پرتودهی، به روش کالریمتری انجام شده است. در سیستم اندازهگیری دز به روش کالریمتری اساس کار بر اندازهگیری اختلاف دمای سیال، قبل و بعد از پرتودهی بنا نهاده شده است. به عبارت دیگر در این سیستم تغییرات دمای حاصل از پرتودهی سیال، به عنوان شاخص دزیمتری، بر اساس دز جذبی کالیبره شده است. در نمونه مورد بررسی دز جذبی میانگین 3/5 kGy اندازهگیری شده است.

-2تصفیه بیولوژیک: پس از واردکردن مقدار زیادی از میکروارگانیسمها به یک مخزن پساب و دمیدن هوا در آن برای چند ساعت، مواد آلی موجود در آب به مصرف میکروارگانیسمها میرسد و سپس همین موجودات ذرهبینی به صورت لختههایی ته نشین میشوند و آب خروجی که مواد آلی خود را از دست داده به صورت شفاف از مخزن خارج میشود و لختههای تهنشین شده به مخزن هوادهی بازگشت داده میشوند تا فرآیند تکرار شود.[3]در این پروژه پساب نساجی پس از پرتودهی با دز جذبی 3/5کیلوگری توسط سیستم پایلوت تصفیه بیولوژیک فاضلاب که نمای کلی آن در شکل 1 آورده شده است وجزئیات آن توضیح داده شده است تیمار گردید.


شکل -1 آرایش کلی پایلوت تصفیه بیولوژیک

429


-1 مخزن ذخیره فاضلاب : T-B1 مخزن فاضلاب ورودی(پساب پرتودهی شده)600 لیتری و دارای حسگر سطح میباشد.

-2 پمپ : P-B1 پمپ پریستالیک با دبی ماکزیمم 1 لیتر در دقیقه، که فاضلاب را با دبی قابل تنظیم وارد تانک هوادهی میکند.

-3 تانک مواد غذایی : T-B 2 با حجم 50 لیتر که مواد غذایی مورد نیاز لجن فعال را در آن میریزند.

-4 پمپ : P-B 2 یک پمپ که مواد غذایی را با ماکزیمم ظرفیت 90 میلی لیتر در دقیقه وارد تانک هوادهی میکند.

-5 تانک هوادهی : T-B 3 جایی که هوا (اکسیژن) به مخلوط فاضلاب و لجن فعال تزریق میشود. دارای حجم 250 لیتر و زمان ماند هیدرولیک 12 ساعت میباشد.

-6 تانک تهنشینی (شفاف کننده نهایی یا تانک تهنشینی ثانویه) : T-B 4 که در آن توده بیولوژیک تهنشین شده و لجن بیولوژیک از آب تیمار شده شفاف جدا میشود. با حجم 125 لیتر و زمان ماند 4 ساعت، دارای یک اسکریپر ( جارو کننده کف) (M-B3) با دور قابلتنظیم، سرریز فاضلاب تصفیهشده از این تانک وارد تانک ذخیره میشود.

-7 پمپ برگشت دهنده لجن : P-B 3 یک پمپ پریستالیک با دبی ماکزیمم 1 لیتر در دقیقه، که لجن تهنشین شده در تانک تهنشینی را به تانک هوادهی بر میگرداند.

-8 پمپ هوادهی : P-B 4 پمپ قابل تنظیم که هوا را وارد تانک هوادهی میکند.

-9 تانک ذخیره فاضلاب تصفیه شده : T-B 5 با حجم 40 لیتر و دارای حسگر سطح .

-10 پمپ : P-B 5 پمپ انتقالدهنده فاضلاب تصفیه شده به مخزن ذخیره، که عملکرد آن با سنسور سطح آب موجود در تانک ذخیره تنظیم میشود

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله تصفیه و باز یافت پساب نساجی

word قابل ویرایش
33 صفحه
18700 تومان
مطالعه و توسعه مفهوم بازيافتبراي راهبردهاي يك كارخانه تكميل نساجي و بازيافت و دوباره سازي مواد شيميايي با ارزش اين امر توسعه يافته است. يك مطالعه كامل از مصرف منابع كارخانه و نمايه نشر انجام شده است. بر اين اساس انتهاي لوله و تنظيمات بازيافت در آزمايش ادغام شده اند. هنگامي كه براي تصفيه جريان پساب مخلوط، مخلو ...

دانلود مقاله تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان

word قابل ویرایش
32 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادانمقدمه:دیر زمانی نیست که یکی از اهداف مهم واصلی در قانون تاًسیس شرکتها و کارخانجات صنعتی در ایران حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن تعیین شده است. به موجب این قانون کارخانجات صنعتی می بایست نظارت و دقت مضاعفی در خصوص جلوگیری از تخریب محیط زیست به هر نحو به عمل آو ...

دانلود مقاله تصفیه و پساب صنعتی

word قابل ویرایش
28 صفحه
18700 تومان
تصفيه و پساب صنعتيمقدمه تمام فاضلابهاي صنعتي به نحوي بر محیط زیست اثر مي گذارند، هنگاميكه در نتيجه اين تاثير ديگر نتوان محيط زيست را به منظور بهترین بنزين كاربرد آن مورد استفاده قرار داد،. مي گويند آلودگي بوجود آمده است.تفاوتهاي زيادي چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي بين فاضلابهاي صنعتي و فاضلاب شهري وجود دارد ...

مقاله در مورد تصفیه فاضلابهاو پسابهای صنعتی

word قابل ویرایش
38 صفحه
18700 تومان
تصفيه فاضلابهاو پسابهاي صنعتي-تعريفپساب يا فاضلاب , آب كثيف ياآلوده مايعي آغشته به انواع موادآلي ومعدني وسازوارههاي ريز بيماري زااست كه ازكارخانه هاي صنعتي بيمارستانها محلهاي مسكوني يااداري... تخليه مي شوندويكي ازعاملهاي عمده آلودگي محيط زيست است.پساب رامي توان به طوركلي به سه دسته بخش كرد:1)فاضلابهاي خانگي ي ...

گزارش کارآموزی تصفیه پسابهای صنعتی

word قابل ویرایش
132 صفحه
34700 تومان
گزارش کارآموزی تصفیه پسابهای صنعتیفـصـل اوّلآشنـائـی کلـی بـا مکـان کـارآموزی( شرکـت پتـروشیمـی اراک ) پتروشیمی اراک در یک نگاه 1- هدف ایجاد یک مجتمع پتروشیمی جهت تولید مواد پایه ای و میانی با استفاده از خوراک اصلی نفتا و تبدیل آنها به فرآورده های نهایی پلیمری و شیمیایی . 2- سهامداران شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ...

دانلود پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

PowerPoint قابل ویرایش
257 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
اسلاید 1 : 1-فصل اول آب در طبیعت 1-1- مقدمهnدر قرآن کریم آمده است: «من الماء کل شیء حی» یعنی:همه شی ها از آب زنده اند.n آب مهمترین ماده شمیمیایی استn در قرن جاری منابع آب شیرین از چاههای نفت با ارزش تر خواهند بود.n 80% سطح زمین از آب پوشیده شده است.n 97% از آب های موجود شور هستند.n2% از آب های جهان به صورت یخ ...

دانلود فایل پاورپوینت تصفیه بیولوژیکی فاضلابها و پسابهای صنعتی

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : 1- ملاک های میزان آلودگی پساب ها و فاضلاب ها مهم ترین ملاک هایی که از روی آن ها میتوان به میزان آلودگی پساب ها و فاضلاب ها پی برد ، عبارتند از الف) BOD ( اکسیژن مورد نیاز زیست شیمیایی ب)COD ( اکسیژن مورد نیاز شیمیایی )   اسلاید 2 : 2- میکروبیولوژی ...

مقاله بررسی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر سراب به منظور استفاده مجدد درکشاورزی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر سراب به منظور استفاده مجدد درکشاورزی چکیده: امروزه با توجه به مشکل کمبود آب در کشور ایران، استفاده از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی برای غلبه بر مشکلات کم آبی به ویژه در مناطق دارای کمبود آب امری معمول و متداول است. استفاده مجدد از فاضلاب به منظور تامین نیازهای روز افزون ...