دانلود مقاله مقایسه ی جداسازی اورانیوم ، نیکل و منیزیم در سیستم الکترودیالیز پیوسته

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان


با توجه به خطرات پسمانهای خطرناک برای سلامت عمومی، توسعه روشهای ارزان و با کارایی بالا بسیار ضروری است .[1] اورانیوم به دلیل سمیت شیمیایی و رادیواکتیویته آن، یکی از خطرناکترین فلزات سنگین به شمار میرود و به همین دلیل حذف اورانیوم از پسمانهای فاز مایع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است .[2]

گزارشهای شماره 408 و 431 آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد کاربرد فرایندهای غشایی و تبادل یونی در تصفیه پسمانهای رادیواکتیو فاز مایع و تجارب بدست آمده در این زمینه، به خوبی بیانگر کارایی این فرایندها میباشد 3] و .[4 یکی از فرایندهای مهم غشایی، الکترودیالیز است که نیرومحرکهی جداسازی در آن اختلاف پتانسیل الکتریکی میباشد .[5] جداسازی اورانیوم به روش الکترودیالیز ناپیوسته و توسط Zaki انجام شد .[6] بررسی پارامترهای ولتاژ، دبی و غلظت بر جداسازی اورانیوم به روش الکترودیالیز پیوسته نیز نشان داد که این روش میتواند به منظور جداسازی اورانیوم از محلولهای آبی بسیار موثر باشد .[7] هدف از این تحقیق، بررسی اثر حضور نیکل و منیزیم بر جداسازی اورانیوم از محلولهای دو جزیی و سه جزیی در یک سیستم الکترودیالیز پیوسته میباشد.

روش کار


967


در الکترودیالیز، محلول خوراک از محفظهای بسته بین غشاهای تبادل یونی عبور داده میشود. به دو طرف این محفظه، یک میدان الکتریکی اعمال میشود. یونهای موجود در محلول تحت نیروی میدان الکتریکی به سمت الکترودها کشیده میشوند. سر راه آنیونها و کاتیونها به سمت الکترودها به ترتیب از غشاهای تبادل آنیونی و تبادل کاتیونی استفاده میشود. بنابراین یونها با عبور از این غشاها از محفظهی خوراک جدا شده و خوراک عاری از یون میشود (شکل .[5] (1 واحد آزمایشگاهی الکترودیالیز پیوسته در مقیاس آزمایشگاهی از بخشهای مختلفی شامل محفظهی غشایی، مخزن خوراک، مخزن محصول رقیق، مخزن محصول غلیظ، مخزن محلول الکترودی، پمپ پریستالتیک و منبع تغذیه تشکیل شده است (شکل .(2


شکل :1 شماتیک جداسازی در فرایند الکترودیالیز

شکل :2 شماتیک فرایند الکترودیالیز پیوسته

نتایج

968


برای بررسی اثر حضور یونهای منیزیم و نیکل بر جداسازی اورانیوم، آزمایشات مناسبی طراحی شد. در این آزمایشات محلولهایی دو و سه عنصری ساخته شد که همواره یکی از این اجزا اورانیوم بوده است. غلظتهای مولی عناصر در محلولها یکسان در نظر گرفته شده است. همچنین غلظت مجموع عناصر در هر محلول برابر 0/84 میلیمولار میباشد (جدول .(1 برای هر محلول، 3 آزمایش در شرایط مختلف ولتاژ و دبی انجام شد (جدول .(2 نتایج آزمایشات فوق شامل درصد جداسازی عناصر مختلف بطور جداگانه در شکلهای 3 تا 5 ارائه شده است.


جدول :1 غلظت محلولهای دو و سه عنصری

غلظت (ppm) محلولها

نیکل منیزیم اورانیوم


0 10/2 100 1
24/7 0 100 2
16/4 6/8 66/7 3

جدول :2 شرایط آزمایش محلولهای دو و سه عنصری

دبی (میلیلیتر بر دقیقه) جریان (آمپر) ولتاژ (ولت) شماره آزمایش
5 0/1 10 1
15 0/2 20 2
30 0/3 30 3


969


شکل :3 مقایسه جداسازی اورانیوم و منیزیم در محلول دو جزیی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مقایسه جداسازی استرونسیوم و سزیم از پساب رادیواکتیو در روش الکترودیونیزاسیون با طراحی آزمایش تاگوچی و تحلیل نرمافزار مینیتب

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
مقدمهحذف رادیونوکلیدهای با طول عمر بالا از پساب خروجی هستهای یک چالش زیستمحیطی مهم در مدیریت پسماند هستهای است. آلودگی رادیواکتیو زیستمحیطی میتواند به دلیل انتشار اتفاقی در هر یک از مراحل چرخه سوخت هستهای اتفاق بیافتد .[1]همچنین آزمایشگاههای تحقیقاتی رادیوشیمی در تحقیقات و فرایندهایشان به مقدار زیادی پساب مای ...

دانلود مقاله مقایسه تکثیر داده در سیستم های توزیع شده

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
برخی از منابع: Kavitha Ranganathan and Ian Foster, 2002. “Identifying Dynamic Replication Strategies for a High-Performance Data Grid”, Department of Computer Science, The University of Chicago, Chicago, America. Houda Lamehamedi, Boleslaw Szymanski, and Zujun Shentu, 2002. “Data Replication Strategies ...

دانلود فایل پاورپوینت سری فوریه سیستم های زمان پیوسته و زمان گسسته

PowerPoint قابل ویرایش
53 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : 3-1- تعاریف 3-1-1-سیگنال متناوب سیگنال متناوب است اگر                               ٍ T>0   بوده  و  دوره تناوب اصلی سیگنال x(t)  کوچکترین مقدار مثبت غیر صفر  T است که در رابطه بالا صدق می کند                 فرکانس اصلی سیگنال خواهد بود. اسلاید 2 : 3 ...

مقاله استفاده از سیستم استنتاجی فازی عصبی و پرسپترون چند لایه در برآورد مقادیر تبخیر و تعرق حوضه دریاچه ارومیه و مقایسه آنها با مدل های تبخیر و تعرق پتانسیل

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** استفاده از سیستم استنتاجی فازی عصبی و پرسپترون چند لایه در برآورد مقادیر تبخیر و تعرق حوضه دریاچه ارومیه و مقایسه آنها با مدل های تبخیر و تعرق پتانسیل چکیده در این تحقیق مقادیر تابش خورشیدی روزانه، دمای هوا، رطوبت نسبی و سرعت باد در حوضه ...

مقاله مقایسه سسیتم سقف کرومیت با سایر سیستم ها

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه سسیتم سقف کرومیت با سایر سیستم ها چکیده هدف از تهیه این مقاله برسی روش هاي نوین مهندسی در بخش سقفها و مقایسه آن با روش هاي قدیمی کمی باشد در این مقاله به شناخت انواع سقف ها کاربرد انواع سقفها مزایا و محاسن و معایب و برتري آنها نسبت به هم می پردازیم. سقفهاي کاذب پس از حذف شدن طاق هاي ضربی روي کار آ ...

مقاله مقایسه عملکرد دو الگوریتم سیستم جستجوی ذرات باردار ( CSS ) و الگوریتم ژنتیک ( GA ) در حل مسائل مقید با متغیرهای پیوسته

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** مقايسه عملکرد دو الگوريتم سيستم جستجوي ذرات باردار (CSS) و الگوريتم ژنتيک (GA) در حل مسائل مقيد با متغيرهاي پيوسته چکيده در اين مقاله ابتدا به بيان اصول کلي عملکرد الگوريتم هاي CSS و GA پرداخته مي شود. سپس عملکرد اين دوالگوريتم در حل چند ...

مقاله ارزیابی بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا TDABC و مقایسه با روش سنتی

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ارزیابی بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمانگرا TDABC و مقایسه با روش سنتی چکیده حسابداری بهای تمام شده را می توان به عنوان بازوی مدیریت جهت برنامهریزی و کنترل عملیات و فعالیتهای اقتصادی سازمان تلقی کرد. سیستم حسابداری بهای تمام ...

مقاله بررسی مقایسه ای حسابداری و حسابرسی دولتی در کشور تایلند و ایران به همراه پشنهاداتی جهت بهبود وضعیت سیستم حسابداری کشور

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی مقایسه ای حسابداری و حسابرسی دولتی در کشور تایلند و ایران به همراه پشنهاداتی جهت بهبود وضعیت سیستم حسابداری کشور چکیده یکی از اهداف دولتها ارائه خدمات به واحدهای زیرمجموعه خود میباشد. این واحدهای زیر مجموعه غالباً هدف ارائه خدمت داشته و در قبال خدمات ارائه کردهای خود درآمدی کسب نمی کنند. این واحدها ...