دانلود مقاله نرم افزار سیم هیدرولیک مدل بندی محیطی برای طرّاحی مهندسی و شبیه سازی سیستم های کنترل و برق هیدرولیک از سیمیولینک

word قابل ویرایش
46 صفحه
5700 تومان

توصیف محصول
نرم افزار سیم هیدرولیک مدل بندی محیطی برای طرّاحی مهندسی و شبیه سازی سیستم های کنترل و برق هیدرولیک از سیمیولینک و مطلب است. آن به اساسی رویکرد شبکۀ فیزیکی محیط مدل بندی سیم اسکیپ است و حاوی کتابخانۀ جامعی از بوکها هیدرولیک است که کتابخانه های سیم اسکیپ هیدرولیک پایه و عناصر الکتریکی و عناصر انتقالی یک بعدی و عناصر مکانیکی چرخشی و بلوکهای استفاده (utility) را بسط می دهد.

فرضها و محدودیت ها
نرم افزار سیم هیدرولیک آنالیز گذاریی از سیستم های ههیدرولیک مکانیکی را انجام می دهد. ممکن است که شما قادر به استفاده از بلوکهای کتابخانه از سطح بالاتری با شبیه، ولی ممکن است به ایجاد به کاراندازها از این بلوکهای کتابخانه ای سطح پائین ایجاد کنید. فرم افزار سیم هیدرولیک بویژه برای پوشش دادن به مدلهای مدب دهندۀ سناریو با به کار اندازهای هیدرولیکی بعنوان بخشی از سیستم کنترل توسعه یافته است. همینطور آن برای سیستم هایی مناسب است که امکان ملاحظۀ در پارامترهای مورد نظر را فراهم می آورند.

نرم افزار سیم هیدرولیک از توانائی مدل دهی به انوع سیستم های زیر برخوردار نیست.
– حمل و نقل مایعات
– منبع آب و سیستم های مجرای فاضلاب

– سیستم های پارامترهای توزیع شده
نرم افزار سیم هیدرولیک مبتنی این فرض است که امای مایع طی فاصلۀ شبیه سازی ثابت می ماند و این دما باید بعنوان پارامتری توأم با مقدار نسبی هوای در تله افتادۀ مدنظر باشد.

خانوادۀ محصول و مدل بند فیزیکی
نرم افزار سیم هیدرولیک مبتنی محصول مورد نظر سیک اسکیپ برای خانوادۀ مدل دهی فیزیکی سیمولینک است که شامل مدل بندی و طراحی سیستم ها مطابق با اصول فیزیکی پایه و مقدمع است. نرم افزار سیم اسکیپ در محیط سیمولینک کار می کند و به صورت مطلوبی با بقیۀ خانواده های محصول سیمولینک و مطلب اینترفیس دارد. بر عکس دیگر بلوکهای سیمولینک که نمایندۀ عملیات ریاضی هستند و یا اینکه روی علائم و سیگنالها عمل و فعالیت می کنند، بلوکهای سیم اسکیپ نشانگر و نمایندۀ اجزاء فیزیکی و یا روابط مستقیم هستند.

توجه : فرض و تصور راهنمای کاربر سیم هیدرولیک این است که شما از بقیه ای با مدل بندی سیستم های هیدرولیک و همینطور با ایجاد و کار با مدلها در محیط سیلمولینک برخوردار هستید.
دریافت کمک آنلاین

استفاده از سیستم های کمک مطلب (AAATLAB) برای مستند سازی و نشان دادن : برازر کمک مطلب به شما امکان می دهد که به مدلهای مستندسازی و نشان دادن برای همۀ محصولات مبتنی بر سیمولینک و مطلب دسترسی داشته باشید که نصب کرده اید. کمک آنلاین شامل شاخص آنلاین و سیستم جستجو است.
با بررسی و تجدید نظر کلی برازر کمک ارمستندسازی مطلب اطلاعات بیشتر راجع به سیستم کمک مشاوره کنید.
محصولات مربوطه
در این قسمت
نیازمندیهای محصول در صفحه ۴ – ۱
دیگر محصولات مربوطه در صفحه ۴ – ۱
نیازمندیهای محصول

نرم افزار سیم هیدرولیک سبط و توسعۀ محصول سیم اسکیپ است، که توانائیهای مدل دهی و شبیه سازی عناصر هیدرولیک و ابزار و وسایل آن را توسعه می دهد.
نرم افزار سیم هیدرولیک مستلزم این محصولات است :
– مطلب MATLAB
– سیمولینک Smolensk
– سیم اسکیپ Sims cape
دیگر محصولات مربوطه :

محصولات مربوطۀ فهرست شده در این صفحه محصول سیم هیدرولیک در وب سایت Math works شامل بسته های ابزار و مجموعه های بلوک است که توان و قابلیت های مطلب و سیولینک را توسعه می دهند. این محصولات کاربرد و نرم افزار سیم هیدرولیک از طرف شما در موارد کاربرد متعدد را
برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به محصولات نرم افزار Math Works TW موارد زیر را ببینید :
– مستند سازی آنلاین برای آن محصول اگر نصب شده باشد.

– وب سایت Math Works با آدرمن www.mathworks.com
– مدل دهی شبکه های فیزیکی با بلوکهای سیم هیدرلیک :
محیط مدل دهی سیم اسکیپ رویکرد شبکۀ فیزیکی برای سیستم مدل دهی و حل کننده تحت طراحی شبکه های یک بعدی را فراهم می سازد. نرم افزار سیم هیدرولیک از این اصول مدل دهی پایه استفاده می کند و حاوی کتابخانۀ بلوکهای هیدرولیک ویژه ای است که به صورت مطلوبی با بلوکهای پایۀ سیم اسکیپ تعامل دارد.

اساساً مدلهای سیم هیدرولیک دیاگرامهای بلوک سیم اسکیپ هستند. شما به هنگام ایجاد و ساخت مدل سیستم هیدرولیک از ترکیبی از بلوکهای سیم هیدرولیک با بلوکهایی از کتابخانه های یوتیلتی ها و انجمن سیم اسکیپ استفاده می کنید. هر دیاگرام سیم هیدرولیک حداقل باید دارای یک بلوک ترکیب و شکل حل کننده solver configuration از کتابخانۀ کاربریها سیم اسکیپ باشد. شما می توانید از عناصر هیدرولیک پایه، الکتریکی و عناصر انتقالی یک بعدی و مکانیکی چرخشی از کتابخانۀ انجمن سیم اسکیپ استفاده گکنید و مستقیماً آنها را به بلوکهای سیم هیدرولیک ارتباط دهید. همینطور می توانید از بلوکهای

پایۀ سیمولینک مثل منابع و حیطه ها استفاده کنید، ولی لازم است که آنها را از طریق مبدّل سیمولینک – ps و بلوکها مبدّل سیمولینک – ps از کتابخانۀ کاربریهای سیم اسکیپ ارتباط دهید. شما همینطور می توانید از این بلوکهای مبدّل برای تعیین واحدهای سیگنال خروجی وارون داد مطلوب خود استفاده کنید

. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به تعیین و تشخیص واحدها در دیاگرام سیم هیدرولیک، کار با «واحدهای فیزیکی» در مستند سازی سیم اسکیپ را ببیند.
اصول و حد احد کلی که باید به هنگام ایجاد و ساخت مدل هیدرولیک رعایت کنید. در «اصول پایۀ مدل بندی شبکه های فیزیکی» از مستندسازی سیم اسکیپ توصیف شده است. فصل ۲، «مدل بندی سیستم های هیدرولیک» در این راهنمای کاربر سیم هیدرولیک بطور مختصر و خلاصه این اصول و قواعد را مورد تجدید نظر و مرور قرار می دهد و نمونه های ویژه ای از مدل سبز سیستم های هیدرولیک و اجزاء آنها، از جمله واحدهای برق و والوهای جهت دار را ارائه می دهد.
اجرای مدلهای هیدرولیک

نرم افزار سیم هیدرولیک روشهای متعددی را برای شبیه سازی و تجزیه و تحلیل سیستم های کنترل برق هیدرولیک در محیط سیمولینک به مشا ارائه می دهد. اججرای شبیه سازی هیدرولیک مثل اجرای شبیه سازی هر مدل سیم اسکیپ دیگر استو سبیه سلزی مدلهای فیزیکی، در مستند سازی سیم اسکیپ را برای بحث راجع به موضوعات زیر ببینید :

• توصیف و توضیح نحوۀ اعتبار دادن و شبیه سازی مدل توسط نرم افزار سیم هیدرولیک
• ویژگیها استفاده از فرامین خطر کردن سیمولینک در مدلهای سیم هیدرولیک
• ایجاد کد برای مدلها سیم هیدرولیک

• محدودیتهای موجود در مورد استفاده بطور دقیقتر مثل مدلهای اسکیپ است.
مدلهای رفع اشکال هیدرولیک :

شبیه سازیهای سیم هیدرولیک می تواند قبل از تکمیل با یک یا چند پیام خطا متوقف شود. برای بحث راجع به انواع خطای نزدیک و استراتژیهای رفع خطا، «رفع اشکال خطاهای شبیه سازی» در مستند سازی سیم اسکیپ را ببینید. تفکیک های رفع اشکال زیر ویژۀ مدلهای هیدرولیک است :
• شکل و ترکیب مدل را مورد تجدید نظر و مرور قرار دهید. اگر پیام خطای شما حاوی فهرستی از بلوکهاست، نخست به این بلوکها نگاه کند. همینطور به دنبال موارد زیر هم بگیرید:

• اتصلات غلط : تصدیق کنید که مدل بصورت مستقیم هیدرولیک معنا و مفهوم داشته باشد. مثلاً، انباره های متصل به خروجی به پمپ را بدون چک کردن دالوها، سیلندرهای متصل به همدیگر را جستجو کنید، بطوری که در جهات مخالف حرکت کنند : یعنی والوهای جهت دار با یک سوراخ بزرگ و غیره.
• استفادۀ غلط از عناصر هیدرولیک : بلوکهای سیم هیدرولیک واحدهای هیدرولیک خود را از حیطۀ محدودیت های معینی مدل می دهند. مثلاً، بلوک منبع فشار ایده آل می تواند فقط موقعی پمپی را شبیه سازی کند که فشار ثابت بماند («واحدهای برق» در صفحۀ ۲۷ – ۲ را ببینید. همینیور هم بلوک والو تقلیل فشار مدل بندی نمایشگر حالت ثابتی از والو واقعی است. ممکن ات که بلوکی عملکرد و رفتار غلطی را نشان دهد اگر که در محیط اشتباهی قرار داده شود. همیشه اعتبار مدل را برای محیط میژه و اهداف شبیه سازی چک کنید.

• از جدا شدن بخشهایی از سیستم از سیستم اصلی انتخاب کنید. بخش جدا یا آویزان سیستم می تواند کارآیی محاسبه را تحت تأثیر قرار دهد و حتی می تواند باعث شکست در امر محاسبه شود. از پارامتر منطقۀ نشستی، توصیف شده برای این هدف برای حفظ یکپارچگی عددی مدار استفاده کنید. این پارامتر در همۀ بلوکهای والو جهت دار که بلوکهای والو کنترل فشار، و اکثر سوراخعای متغیر وجود دارد.

• از گرۀ «خشک» در سیستم هیدرولیک اجتناب کنید. شما می توانید با افزودن اطاقک هیدرولیکی به یک گرع و برآمدگی کارآیی و عملکرد متقارن و محاسباتی مدل را ارتقاء دهید. از نظر ریاضی، اطاقک هیدرولیک تقریباً مثل اینرسی مکانیکی در سیستم های مکانیکی عناصر هیدرولیک با بلوک اطاقک Volume ثابت در کتابخانۀ عناصر هیدرولیک سیستم اسکیپ نشان داده می شود. توصیۀ Math Works این است که شما مدل خود را به صورت افزایشی تدریجی ایجاد کرد. و

شبیه سازی و تست کنید. کار را با مدل ایده آل ساده شدۀ مستقیم خود شروع کنید، آنرا شبیه سازی کنید، تصدیق کنید که آیا به همان نحو که توقع در شبیه کار می کند یا نه. سپس بطور تدریجی مدل خود را واقعی نماتر کنید، و مواردی مثل قابلیت فشردگی مایع، اینذسی مایع، و چیزهای دیگری که پدیدۀ جهان واقعی را توصیف می کنند را که نظر قرار دهید. مدل خود را در هر مرحلۀ مورد نظر شبیه سازی و تست کنید. از مجموعه های فرعی برای بدست آوردن سلسله مراتب مدل استفاده کنید و خود را بطور جداگانه ای قبل از تست کردن کل شکل و ترکیب تست کنید. این رویکرد به شما در حفظ سازمان یافته تر مدل کمک می کند و رفع اشکال آنها را آسانتر می سازد.

استفاده از حالتهای ویرایش سیم اسکیپ :
کارآیی ویرایش سیم اسکیپ به امکان می دهد که مدلهای را باز، شبیه سازی و ذخیره کنید که حاوی بلوکهایی از محصولات عمودی مثل بلوکهای سیم هیدرولیک در حالت محدود بدون چک کردن مجوزهای افقی محصول است مادامیکه محصولات روی دستگاه شما نصب شده باشند.

این کارایی به کاربر یعنی توسعه دهندۀ مدل امکان می دهد که مدلی را بسازد که از بلوکهای سیم اسکیپ و سیم هیدرولیک استفاده می کند و آن مدل را با دیگر کاربرها، یعنی کاربرهای مدل سهیم و شریک می سازد. توسعه دهندۀ مدل باید به هنگام ایجاد و ساخت مدلی در حالت کامل هم دارای مجوز سیم اسکیپ باشد هم مجوّز سیم هیدرولیک وقتی که مدل ایجاد و ساخته شده کاربران مدل فقط باید سیم اسکیپ را برای مدل ایجاد شده باشد، کاربران مدل می

توانند در حالت محدود کار کنند و نیازی نیست که مجوۀزهای سیم هیدرولیک را چک کنند. مورد مطلوب دیگر به کاربرهای مختلفی که دارای مجوّزهای سیم اسکیپ هستند امکان و اجازه می دهد که در تعداد اندکی مجوّز سیم هیدرولیک با کار بیشتر در حالت محدود و تغییر موقتی مدلها به حالت کامل سهیم و شریک شوند وقتی که نیاز دارند که کار طراحی ویژه ای را اجرا کنند که مستلزم بودن در حالت کامل است. برای توصیف کامل این عملکرد و کارآیی، «استفاده از حالت ویرایشی سیم اسکیپ» در مستندسازی سیم اسکیپ را ببینید.
۲ ) مدل بندی سیستم های هیدرولیک

* معرفی کتابخانه های بلوک سیم هیدرولیک در ص ۲ – ۲
* مراحل و گامهای اساسی در ایجاد و ساخت مدل هیدرولیک در ص ۵ – ۲
* ایجاد مدل ساده در ص ۸ – ۲
* مدل بندی واحدهای برق در ص ۲۷ – ۲
* مدل بندی والوهای جهت دار در ص ۳۱ – ۲
* مدل بندی سیستم های حمل و نقل مایع تحت فشار در ص ۴۱ – ۲

معرفی کتابخانه های بلوک سیم هیدرولیک
در این قسمت

مرور کلی ساختمان کتابخانه
استفاده از برازر کتابخانۀ سیمولینک برای دسترسی به کتابخانه های بلوک
استفاده از حرکت فوری فرمان برای دسترسی به کتابخانه های بلوک
مرور کلّی ساختمان کتابخانه

نرم افزار سیم هیدرولیک از کتابخانۀ سیم اسکیپ بعنوان کتابخانۀ اصلی و مهم خود استفاده می کند. محیط مدل بندی سیم اسکیپ رویکرد شبکۀ فیزیکی را سیستم های مدل بندی و حل کننده طراحی تحت طراحی شبکه های یک بعدی را فراهم می کند. نرم افزار سیم هیدرولیک از این اصول پایۀ مدل بندی استفاده می کند و حاوی کتابخانه ای از بلوکهای ویژۀ هیدرولیک است که بطور مطلوبی با بلوکهای پایۀ سیم اسکیپ تعامل دارند. شما به هنگام مدل بندی سیستم های کنترل و برقی هیدرولیک از کتابخانه های سیم اسکیپ زیر استفاده می کنید :

• کتابخانه انجمن (اتحادیه) – حاوی بلوکهای سیگنال هیدرولیک پایه، مکانیکی و فیزیکی است.
• کتابخانه سیستم هیدرولیک : حاوی بلوکهای ایاگروم هیدرولیکی به پیشرفته ای مثل والوها، سیلندرها، خطوط نفت، پمپ ها و انباره ها است.
• کتابخانه utilities – حاوی بلوکهای محیط اساسی برای ایجاد مدلهای شبکه های فیزیکی است.

شما می توانید همه این بلوکها را در دیاگرام سیم هیدرولیک خود با هر ترکیب کنید که سیستم های هیدرولیک را مدل بندی کنید. همین طور هم می توانید از بلوکهای سیمولینک پایه در دیاگرامهای خود استفاده کنید که از آن جمله می توان به منابع و یا حیطه ها اشاره کرد :
– استفاده از برازر کتابخانه سیمولینک برای دسترسی به کتابخانه های بلوک :

شما می توانید از طرزیق برازر (browser) کتابخانه سیمولینک به این بلوکها دسترسی داشته باشید.
برای نشان دادن برازر کتابخانه رو دگمه library browser در نوار ابزار دسک تاپ MATLAB (مطلب) و یا پنجره مدل سیمولینک کلیک کنید:
شما می توانید سیمولینک را در پنجره فرمان MATLAB تایپ کنید، سپس ورودی Sims cape در بخش فهرست مطلب را بسط دهید.
تصویر ۳-۲

برای کسب اطلاعات بیشتر به برارز کتابخانه، «براز کتابخانه» در هستند سازی اینتر همین کاربر گرافیکی سیمولینک را ببینید.
– استفاده از حرکت فوری دستور (فرمان) برای دسترسی به کتابخانه های بلوک :
روشی دیگر برای دسترسی به کتابخانه های بلوک باز کردن تک تک آنها با استفاده از فرمان است.
• برای بازکردن صرف کتابخانه سیم هیدرولیک، sh – lib را در پنجره فرمان MATLAB تایپ کنید.
• برای بازکردن کتابخانه سیم اسکیپ (برای دسترسی به بلوک utility ، و همینطور منابع هیدرولیک، حس گرها و دیگر بلوکهای کتابخانه اتحادیه (انجمن))، Sims cape را در پنجره فرمان MATLAB تایپ کنید.

• برای بازکردن کتابخانه سیمولینک (برای دسترسی به بلوکهای سیمولینک)، Simi link را در
پنجره فرمان MATLAB تایب کنید.

کت بخانه سیم هیدرولیک از هشت کتابخانه تاپ سول ( سطح بالا) متشکل می شود پرسشنامه در مشکل زیر نشان داده شده است. برخی از این کتابخانه های کتابخانه های فرعی درجه و سطح دوم هستند. شما می تواند هر کتابخانه را با دابل کلیک کردن بروی آیکون مربوطه سبط و توسعه دهید. برای کسب اطلاعات و جزئیات بیشتر راجع به سلسله کرابت و توصیف طبقه بندیهای بلوک، « رفرانس بلوک» را ببینید.
تصویر ۴-۲

 

مراحل اساسی برای ایجاد و سوخت مدل هیدرولیک:
در این قسمت
مرور کل وصول و قواعد مدل بندی در ۵-۲
کار با مایعات در ۶-۲

مروری کلی بر اصول و قواعد مدل بندی:
اصول قواعد که باید به هنگام ایجاد و ساخت مدل هیدرلیک رعایت کنید در مستند سازی سیم رسکیپ توصیف شده است. این قسمت به طور مختصر و خلاصه این اصول را مرور و تجدید نظر قرار می دهد.
• عموماً بلوکهای سیم هیدرلیک پورتهای فقط کننده و imports و outputs سیگنال فیزیکی را مد نظر دارد.
• سه نوع پورت حفظ کننده فیزیکی مورد استفاده در بلوکهای سیم هیدرلیک وجود دارد:
هیدرلیک ، انتقالی مکانیکی و چرخشی مکانیکی، هر یک دارای though and Across variables خود است.
• شما می توانید پورتهای حفظ کننده را فقط، به دیکر پورتهای حفظ کننده هم نوع کنید.

• خطوط اتصال فیزیکی که پورتهای حفظ کننده را به هم دیگر ارتباط می دهند خطوط دو جهته ای هستند که دارای متغیر های فیزیکی (متغیر های ouch thو Across) هستند و نه سیگنالها شما نمی توانید خطوط فیزیکی را به پورتهای سیم لینک و یا به پورتهای سیگنال فیزیکی وصل کنید.

• دو پورت حفظ کننده متصل به هم بصورت مستقیم باید از مقادیر واحد و یک همه متغییر های Across خود ( مثل فشار و یا سرعت زاویه دار ) بر خوردار باشد.
• شنا می تواند خطوط اتصال فیزیکی را انشعاب دهید. وقتی که چیز کاری را انجام می دهید، جزا و قطعات مستقیماً متصل شده با همدیگر به اشتراک در متغییر های Across واحد و یکسانی ادامه می دهند. هر گونه متغییر ought th (مثل میزان جریان و یا گشتاور) انتقال یافته در طول خط اتصال و ارتباط فیزیکی در بین اجزا متعدد متصل شده توسط انشعابها تقسیم می شود. نحوه تقسیم متغییر ought th با دینامیک سیستم معین می شود.

• برای هر متغییر Through مجموع همه متادیر آن که به داخل نقطعه شاخه جریان دارند معادل مجموع همه مقادیر آن است که به طرف خارج جریان دارد.
• شنا می توانید پورتها سیگنال فیزیکی را به دیگر پورتهای سیگنال فیزیکی با خطوط ارتباط و اتصال منظم مشابه اتصالات سیگنال لینک وصل نکنید.این خطوط ارتباط و اتصال دارای سیگنالهای فیزیکی بین بلوکهای سیم هیدرولیک هستند.

• شمامی توانید پورتهای سیگنال فیزیکی را از طریق بلوکهای مبدل ویژه ی به هم وصل کنید. از بلوک مبدل سیولینک – ps برای انتقال دادن outpost سیتمولنیک به inputs سیتفنال فیزیکی استفاده کنید. از بلوک مبدل سیمولینک – ps برای وصل کن outposts سیگنال فیزیکی به importsسیمولینک استفاده کنید.

• بر عکس سیگنالهای سیمولینک، که اساساً بدون واحد هستند، سیگنالهای فیزیکی می توانند دارای واحدهای مرکتبط با خودشان باشند. اما لوگهای بلوک سیم هیدرولیک به شما امکان و اجاره می دهند که این واحدها را به همراه مقادیر پارامتر تعیین کنید هر جا که کافی و مناسب باشد. از بلوکهای مبدل برای ارتباط دادن واحدها به سیگنال input و برای تعیین واحدهای سیگنال output مطلوب استفاده کنید. در مورد مثالهایی از استفاده از این اصول و قواعد به هنگام ایجاد مدل هیدرولیک واقعی «ایجاد و ساخت مدل ساده» در ص ۸-۲ را ببینید. mathnorkr به شما توصیه می کند که مدل خود را به صورت افزایش تدریجی

ساخته، شبیه سازی و تست کنید. کار را با مدل ساده ایده ال سیستم خود شروع کنید، آن را شبیه سازی کنید، که آیا آن با همان روش مورد انتظارتان کار می کند یا نه سپس به صورت مطلوب و تدریجی مدل خود را واقعی نماتر کنید، و جاذبه ها و تاثیرات و جلوه هایی مثل کاهش اصطکاک، عمل کرد شفت موتور، استاچهار سخت، و دیگر چیز هایی را که آن پدیده جهان واقعی را توصیف می کنند، مد نظر قرار دهید. مدل خود را در هر مرحله با افزایش تدریجی شبیه سازی و تست کنید. از مجموعه های فرعی برای بدست آوردن سلسله مراتب مدل استفاده کنید، و خود را به طور جدا گانه قبل از تست کردن کل ترکیب مدل شبیه

سازی و تست کنید این رویکرد به شما کمک می کند که مدل های خود را منظم برقرار سازی یافته تر نگه دارید و امر رفع اشکال آنها را آسان تر می سازد.
کار با مایعات:

تقییر درمایع در حال کار مدا سیم هیدرلیک شما پارمتر های جهان آنسیستم راعت تاثیر قرار می دهد. پارمتر های جهانی که با نوع تابع در حال کار تغییر شده است در شادیهایی را اکثر بلوکهای هیدرلیک مورد استفاده قرار می گیرد. مثلاً، والو ها،سوراخها و خطوط انتقال نفت از تراکم و فشردگی مایع ووسیکوزتیه جنبشی مایع استفاده می کنند لاقک ها وسلیقه ها از حجم عمده مایع استفاده می کنند و غیره وقتی که نوع مایع را تغییر می دهید تغییرات منایب برای مقادیر پارامتر جهانی برای همه بلوکها در مدار هیدرلیک تکثیر می شود. هر مدار هیدرلیک متمایز از نظر توپولوژی در دیاگرم مستلزم یک بلوک مایع هیدرلیک و یا بلوک هیدرلیک custom است که باید به آن متصل و مرتبط شود.

• بلوک مایع هیدرلیک custom که در کتابخانه اتحادیه سیم اسکیب موجود است به امکان و اجازه ی دهد که به طور مستقیم خواهر مایع نظیر تراکم و فشردگی مایع و سیکوزیته کینماتیک (جنبشی) ، حجم عمده مورد نظر و مقدار هوا به دام افتاده در دیالوگ بلوک را تغییر کنید.

• بلوک مایع هیدرلیک به شما امکان و اجازه می دهد که نوع از مایع را از فرست از قبیل تعریف شده انتخاب کنید و مقدار هوا فشرده متراکم و دمای مایع را تعیین کنید . نرم افزار را سیم هیدرلیک واهر مایع مرتبط با این نوع مایع و این شرایط را تعیین می کند و آنها را در دمالوگ بلوک نشان می دهد.
در هر دو مورد نرم افزار سیم هیدرلیک از خوام مایع پارامتر های جهانی برای بلوکها در مدار هیدرلیک مورد استفاده قرار می گیرد.
ایجاد مدل ساده:

در این قسمت
ایجاد دیاگرم سیم هیدرلیک در ص ۸-۲
تغییر و اصلاح موقعیت های ابتدایی در ص ۱۶-۲
انجام شبیه سازی در ص ۲۰-۲

تنظیم پارامتر ها در ص ۲۲-۲
ایجاد دیاگرام سیم هیدرلیک:
در این مثال قصد شما مدل دادن به سیستم هیدرلیک ساده و مشاهده عملکرده آن تحت شرایط متفاوت است .این بخش تعلیمی مراحل اساسی برای ساخت و ایجاد مدل هیدرلیک را نشان می دهد که در قسمت قبلی توصیف شده است و شما را با استفاده از بلوکها ی پایه سیم هیدرلیک آشنا می سازد.
تصویر ۸-۲

واحد برقی از یک موتور یک پمپ جابجایی (تعریف)شبت و والوتعیل فشار شده استشبه به ویژگیها بیشتر یک چیز واحد برقی را می توان به طرق مختلف مدل بندی کرده چنانچه در «مدل بندی واحد های برقی» در ص ۲۷-۲ توضیع داده شده است . دراین مثال فرفر این است که واحد پمپ به اندازه کافی تو باشد که فشار ثابت در ورودی والو راحفظ کند. بنابراین قصد ما نشان آن در این دیاگرام با بلوک منبع فشار هیدرلیک ایده ال است برای ایجاد دماگرام سیم هیدرلیک معادل این مراحل را رعایت کنید:

۱ ) کتابخانه های بلوک هیدرلیکو سیم اسکیپ را باز کنید چنانچه در « معرفی کتابخانه های بلوک سیم هیدرلیک» در ص ۲-۲ توصیف شده است.
۲ ) مدل جدیدی را تهیه کنید. برای انجام این کار دوی دکمه New را نوار ابزار کتابخانه کلیک کنید و یا اینکه New را از منوی file ویندوز کتابخانه انتخاب کنید و model را انتخاب کنید. این نرم افزار را مدل خاله در حافظه را ایجاد می کند و آنرادر پنجره ویرایشگر مدل جدید نشان می دهد.
نکته: به طور مطلوب شما می توانید sac-new را بر حرکت فوری فرمان MATLAB برای ایجاد مدلپر شده قبلی با بلوکهای مورد کار برو معمول و لازم معین تایپ کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر «ایجاد و تهیه مدل سیم اسکیپ جدید» را ببینید.
۳ ) بخش

Sims cape > foundation library > hydraulic sources library
را باز کنید و بلوک منبع فشار هیدرلیک ایده ال را به داخل به پنجره مدل بکشید.
۴ ) بخش
Sims cape > sum Hydraulics > Hydraulic cylinders library
را باز کنید و بلوک single- Acting Hydraulic cylinder را داخل پنجره مدل قرار دهید.
۵ ) برای مدل دادن به والو ، بخش
Sims cape > sum Hydraulics > valves library
را باز کنید. بلوک والو ۳ طرفه، پیدا شده در قسمت valves sub library perceptional و بلوک valves Actuator 2 و صسفیتی یافت شده در sub library valves Actuator را در داخل پنجره مدل قرار دهید.
۶) بلوکها را جنبه که در شکل زیر داده شده است وصل کنید
تصویر ۱۰-۲

۷) پورتهای T بلوکهای والو جهت دار ۳ طرفه و منبع فشار هیدرلیک ایده ال باید با فشار اعستفری به تانک متصل شود. برای مدل دادن به این اتصال seascape > foundation library > Hydrant lice > Hydraulic Elements را باز کنید و بلوک hydraulic Reference را به دماگرام خود اضافه کنید ، چنانچه در پارامتر نشان داده شده است . برای انجام این کاره فقط پورت بلوک hydraulic Reference را به پورت T بلوک hydraulic pressure source Ideal وصل کنید و سپس این خط اتصال و ارتباط برابر تهیه و ایجاد نقطه منشعب کننده رایت کلیک کنید ، و این نقطه را به پورت T بلوک والو جهت دار ۳ طرفه متصل کنید.
تصویر ۱۱-۲

۸) به پار مکانیکی برای سیلندر مدل بدهید. seascape > foundation library > mechanic cal > Translational Elements را باز کنید . بلوکهای mass Translational spring Translational pamper و سه بلوک mechanical Translational Reference را به دماگرام خود اضافه کنید.
برای نشان دادن اینکه کیس سیلندر تثبیت شده است پورت c بلوک سیلندر هیدرلیک با کار تک موره ی را به یکی از بلوکهای mechanical Translational Reference وصل کنید. بدان چرخهای بدن بلوک mechanical Translational Reference آنرا انتخاب کنید و ctr1+R را فشار دهید شما می توانید اسم این بلوک را به mar هم خلاصه کنید که امر خواندن دماگرام را آسانتر کنید. دیگر بل.کها را به پورت R بلوک سیلند هیدرلیک با عملکرد واحد متصل کمید چنانچه در پاییز نشان داده شده است.
تصویر ۱۲-۲

۹) اکنون نیاز دارد که منابع و حلیقه ها را اضافه کنید. آنها در کتابخانه های سیم لینک منظم یافت می شوند.simulink > sources را باز کنید و بلوک constant و بلوک sine wave را به واخل مدل کپی کنید. سپس simu link >sinks را باز کنید و دو بلوک scope را کپی کنید. یکی از بلوکهای scope را مجدداً valve نامگذار کنید. آن باز شدن والو را براساس تنوع سیگنال ورودی نشان می دهد. دیگر بلوک scope وضعیت میله سیلندر را مانیتور (کنترل) می کند، آن را position را نامگذاری کنید.

تصویر ۱۳-۲

۱۰) برای باز کردن valve scope دابل کلیک کنید. در پنجره scope را برای دسترسی به پارامتر های scope و تغییر Number of axes به دو کلیک کنید و ok را کلیک کنید. پنجره scope اکنون دو مجموعه از را نشان می دهد و scope valve در دماگرام دارای دو پورت ورودی است .
۱۱) هر بار که منبع و یا scope مربوط به simu link رابه دماگرام سیم هیدرلیک وصل می کنید باید که از بلوک مبدل مناسبی برای تبدیل سیگنال های simu link به سیگنالهای فیزیکی و یا جر عکسی استفاده کنید
simu link > utilities را باز کنید و دو بلوک مبدل سیمولینک ps را کپی کنید و دو بلوک مبدل سیمولینک ps را به داخل مدل کپی کنید. بلوکها را چنانچه در پاییز نشان داده شده است متصل کنید.
تصویر ۱۴-۲

۱۲) برای تعیین خوام مایع بلوک Hydraulic fluid را اضافه کنید که در Sims cape > sum Hydraulics > Hydraulic utilizes برای دماگرام خود یافت می شود. شما می توانید این بلوک را در هر جا در مدار هیدرلیک با ایجاد نقطه انشعاب دهنده و اتصال دادن آن به تنها پورت بلوک Hydraulic fluid اضافه کنید.
۱۳) هر شبکه فیزیکی متمایز از نظر توپولوژی در دیاگرام دقیقاً مستلزم یک بلوک saver configuration است که در Sims cape > utilities library یافت می شود. این بلوک را به داخل مدل خود کپی کنید و آنرا به مدار و مشابه بلوک Hydraulic fluid متصل کنید.
اکنون دیاگرام شما باید مثل این باشد:

تصویر ۱۵-۲

۱۴) اکنون دیاگرام بلوک شما کامل است. آنرا به صورت simple. md1 زخیره کنید.
تغییر و اصلاح موقعیت ها و تنظیمات اولیه:
بعد از اینکه دیاگرام بلوک مدل خود را به همدیگر رابط دادید که در قسمت قبل توصیف شده است لازم است که حل کننده ی را انتخاب کنید و مقادیر درست و دقیق برای پارامتر های بلوک را فراهم کنید . همه بلوکها دارای مقادیر پارامتر default هستند که به آنها امکان می دهد که «خارج از بسته» کار کنند و ۳ ممکن است نیاز داشته باشید که برخی از آنها را برای تناسب داشته با کاربری ویژه خودتان تغییر دهید.

برای آماده سازی مدل مراحل زیر را رعایت کنید:
۱) simu link solver را انتخاب کنید. در منو بار خودتان پنجره مدل simu link > configuration parameters را انتخاب کنید.دیالوگ باکس پارامتر های ترکیب و مشکل باز می شود که قسمت solver را نشان می دهد.
زیر قسمت solver options ، solver را به s (stiffly 1NDF) 15 ode تنظیم کنید و MAX Step Sire را به ۲% تنظیم کنید همینطور درشته باشد که Simulation time و زمان شبیه سازی بین صفر و ۱۰ ثانیه است .
تصویر ۱۷-۲

شما می توانید این تنظیمات را در صورت لزوم بعداً انجام دهید روی ok برای بستن دیالوگ با کس پارامتر های شکل و ترکیب کلیک کنید.
۲) مایعی را انتخاب کنید. بلوک مایع هیدرلیک را دابل کلیک بکنید. در دیالوگ با کس پارامتر های بلوک ، Hydraulic fluid را به skydro15 و دیگر پارامتر های بلوک را چنانچه در پاییز نشان داده شده است ، تنظیم کنید.

تصویر ۱۸-۲

روی ok برای بستن دیالوگ با کس پارامتر های بلوک کلیک کنید.
۳ ) واحد های را برای سیگنال ورودی فشار تعیین کنید. سیگنالها سیمولینک بون واحد هستند . وقتی که آنها را به سیگنالهای فیزیکی تبدیل می کنند، می توانید واحد را با استفاده از بلوکهای مبدل بکار ببرید . بلوک مبدل یک ps سیمولینک را دابل کلیک کنید، ps را در تکست با کس unit وارد کنید، ورودی ok کلیک کنید. وقتی که نرم افزار مدل بندی فیزیکی مدل را تشریح و تجزیه می کند ، آن واحد های سیگنال ورودی با پورتهای ورودی بلوک را به هم ارتباط می دهد و پیامهای خطایی را میدهد اگر که مغایرتی وجود داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر «اعتبار مدل » را ببینید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 46 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد