بخشی از مقاله

پمپ بنزيني مكانيك :
عملكرد : در تحول ضربات مكشي ، چرخش خارج از مركز ميل بادامك باعث مي شودكه بازوهاي متحرك كه ديافراگم را به طرف بالا مي رانند حركت كنند و باعث مي شود كه سوخت كه به دريچه ورودي يك راهه رانده شود . اين مكش باعث بسته شدن دريچه خروجي مي گردد. در طول برگشت ضربات ، ديافراگم توسط يك فنر به سمت پايين مي رود . فشار سوخت باعث باز شدن دريچه هاي خروجي مي شود و دريه ورودي را مي بندند . سپس سوخت از دريچه خروجي وارد كاربراتور مي شود .


عملكرد بخش خلاء :
اين بخش تركيبي از پمپهايي است كه با يك سرعت ثابت عمل مي كند و خشك كنندهاند . چرخش ميل بادامك خارج از مركز در اين پمپها باعث مي شود كه بازوي پمپ فعال شود و حلقه را حركت دهد به سمت پايين ديافراگم براند و هوا را در محفظه خلاء و توسط دريچه ان وارد كند و موتور را خنك كند . در ضربه برگشتي بازوي پمپ ، ديافراگم به طرف بالا حركت مي كند و يك محفظه خلا را ايجاد مي كند. اين بخش به صورت خلاء عمل مي كندو هوا را از دريچه ورودي محفظه هوايي مي گذرد .

عملكرد پمپ بنزيني :
لازم است كه پمپ بنزين سوخت كافي را براي موتور و تحت شرايطي كه موتور كار مي كند و فشار را در خط ميان پمپ و كاربراتور به گونه اي نگهدارد كه سوخت حرارت نبيند و مانع از ايجاد بخار شود .
فشار پمپ سوختي باعث مي شود كه كاربراتور دريچه سوزني آن خاموش باشد و باعث شود كه گازوئيل زيادي در محفظه مسطح وارد شود و باعث افزايش مصرف گازوئيل گردد .


آزمايش پمپ سوخت :
اين پمپ مي تواند با سنجش فشار و بررسي لوله خرطومي و پيمانه ها بررسي شود . با اين وسايل مي توان پمپ سوخت را بررسي كرد و ديدكه آيا گازوئيل كافي و در يك فشار مناسب وارد موتور مي شود يانه .


آزمايش فشار :
براي انجام آزمايش فشار ، بايد لوله سوخت را از كاربراتور (ورودي) قطع كرد و آن را به معيار فشار (وسيله) و لوله خرطومي ميان ورودي كاربراتور وصل كرد . وقتي موتور روشن است فشاررا بخوانيد . اين فشار مي تواند در هر بخش ماشين بسته به مدل پمپ و ماشيني كه اين پمپ رادارد ، غرق كند . فشار بايد ثابت بماند و باز به صفر به آرامي برگردد. (وقتي موتور خاموش مي سوزد).


آزمايش حجم وتوانايي :
براي اين آزمايش ، لوله خرطومي را به گونه اي به پمپ وصل كنيد كه پمپ گازوئيل را به همان اندازه مصرف كاربراتور بفرستد . موتور بايد با يك سرعت آرام روشن شود و بايد زمان اندازه گيري گردد . به طور ميانگين اين كار 20 تا 30 ثانيه طول مي كشد كه بستگي به پمپ دارد كه دارد آزمايش مي شود .


وقتي كه فشار كم است :
فشار كم نشانگر پوسيدگي يك قسمت و فشار زياد نشانه پوسيدگي تمام قسمته هامي باشد . (شكستگي ديافراگم ، كثيفي دريچه ها يا چسبنده بودن دريچه ها .)معمولاً پوسيدگي پمپ در بخش بازوي متحرك و سنجاق محور در بخش اتصالي ديده مي شود . مشخص است كه پوسيدگي بسيار جزئي باعث كاهش ضربه به ديافراگم مي شود . بخشهاي پوسيده بايد تعمير و جايگزين شوند. ميله اي كه ديافراگم را به طرف بالا ني راند داراي دريچه روغن است و باعث مي شود كه بخار روغن داغ از بخش اتصال هندل به ديافراگم خارج شود. اگر اين سر پوش صدمه ببيند ، بخارهاي روغن باعث كوتاه شدن عمر ديافراگم مي شوند .
در سه حالت اول – پوسيدگي يك قسمت ، پوسيدگي جزئي همه قسمتها و شكستگي ديافراگم – با استفاده از وسيله مشخص مي شود ولي سوخت بد و بي كيفيت باعث ايجاد مشكل در دريچه ها مي شود .


وقتي فشار زياد است :
فشار زياد باعث گرفتگي ديافراگم مي شود وسوخت ميان لايه هاي ديافراگم ، فنري قوي ديافراگم و پمپ بازوي متحرك را گرفتاري مي كند .
ديافراگم توسط ضربه كمي كشيده مي شود .وقتي پمپ روشن است ، ديافراگم در حالت ضربه ب موقعيت عادي خود بر مي گردد و وقتي كه به طور ناگهاني كشيده مي شود ، اصطكاك مي يابد . اين برگشت به حال نخستين باعث مي شود كه در محفظه فشاري بيش از حد نرمال ايجاد شود .
از بين رفتن مهره نگهدارنده ديافراگم و يا پرچهاي ضعيف روي ديافراگم باعث مي شود كه سوخت ميان لايه اي ديافراگم تراوش كند .اين امر باعث شكم دادن ديافراگم مي شود و باعث مي شود كه ديافراگم خراب شود .


فنر ديافراگم بايد قوي باشد تا فشار ديافراگم را در زمان كار موتور تحمل كند . فشار زياد سوخت روي ديافراگم باعث از بين رفتن نيروي فنر ديافراگم مي شود .
در يك پمپ تركيبي با زمانهايي كه وجود دارد كه بخشهاي فعال موتور بد كار مي كنند و با بازوي متحرك در گير يم شوند. در اين حالت ، پمپ مستمر كار مي كند و اين باعث افزايش فشارمي شود ودر كاربراتور جريان ايجاد مي كند . در حال همه اين موارد ، باز كردن موتور و تعويض يا تعمير آن با استفاده از راهنماي تعمير (كيت) است .
وقتي توانايي موتور كم است :


معمولاً كاهش توانايي توسط نشت هوا در لوله اي جذب در اين نقاط ايجاد مي شود : محل اتصال لوله سوخت در پمپ ، لبه هاي كاسه يا لبه ديافراگم ، كاسه هاي سوخت . (تصور شده كه در اين شرايط سوخت كمي وجود دارد و پمپ به سختي كار مي كند).نشت هوا در لوله سوخت براثر نصب نادرست پمپ يا نقص وسيله ايجاد مي شود . اين وصل كردن بايد بررسي شود و اتصالات محكم شوند يا عوض شوند.


نشت هوا به لبه ديافراگم باعث پوسيدگي پوشش ، از بين رفتن پيچ هاي بخش پوشش يا مواد خارجي ميان ديافراگم و پوشش .
تراوش هوا به پيچ هاي كاسه اي پوشش معمولاً با نصب يك محافظ خارجي اصلاح مي شود . پوسيدگي پوشش نشان مي دهد كه پمپ بايد تعويض شود .
ممكن است كه خرده شيشه و يا خم شدن صفحه فلزي باعث تخريب لايه محافظ و مواد خارجي مي شود . كاسه شيشه ايي بايد جايگزين شود ولي كاسه فلزي بايد اصلاح و تعمير گردد .


مشكل در پمپ خلاء : براي ارزيابي خلاء در اين موتورها بايد عملكرد پمپ خلاء بررسي شود . البته نسبت ثابت مربوط به محفظه هواي مرطوب است و نمي تواند با برف و يخ پوشيده شود . در سيستم خلاء پمپ ، موتور خنك كننده محفظه هوايي يا لوله ها و اتصالات ، رسيدن به اين شاخص را مشكل است .
نشانه هاي مشكل در بخش خلاء در 4 صورت مشخص مي شود :مصرف روغن ، عملكرد خشك كنندگي آرام اين محفظه ها ،حركت ضعيف و سر و صدا .
در برخي موارد مشخص شده كه موتوري كه روغن در ان خوب حركت مي كند از روغن استفاده مي كند. در اين بررسي ها ، اغلب مشخص مي شود كه واشرهاي اين محفظه خراب شده و بخار روغن باعث اين خرابي شده است . اين مي تواند با برداشتن سرپوش بخش خلاء اصلاح شود .


وقتي كه اين خشك كننده محفظه هوايي در زمان روشن بودن موتور زياد فعاليت مي كند . نشانگر خرابي ديافراگم خلاء و يا نقص دريچه اي در پمپ خلاء است . اين شرايط بلافاصله قابل تشخيص نيست و نياز به زمان دارد .


روغن در صورتي كه ديافراگم شكسته است ،وارد محفظه مي شود . اين پمپ بايد باز شود و ديافراگم عوض شود . در برخي ماشين ها موتور در زماني كه دياراگم خلاء شكسته است آرام كار مي كند . وقتي لوله هاي پمپ كه به انتهاي محفظه چسبيده عوض شده اين مشكل اصلاح مي شود . نشت هوا به منطقه خلاء بر اثر از بين رفتن سرعت و يا كاهش سرعت واشر است . در بسياري از موارد اين ا مر باعث مي شود كه ما فكر كنيم دريچه هاي موتور خراب هستند ولي اگر اين طور باشد باز هم بايد واشر را عوض كرد .


اين شرايط بايد با باز كردن لوله پمپ خلاء بررسي شوند . اگر واشر از بين برود . مشكل نشت هوا به پمپ يا اتصالات لوله ايي كه وجود دارد . اين پمپ بايد برداشته و تعميرو مشكل رفع گردد .
گاهي اوقات پمپ صداي عجيبي دارد در اين حالت بايد حلقه لوله خرطومي را باز كرد و پمپ را بررسي نمود .
آزمايش پمپ خلاء :
با تركيب پمپ سوخت و خلاء خشك كشيده بايد 80 تا 100 ضربه بزند . (در دقيقه) كه بستگي به سرعت و بار ماشين دارد . اين محفظه بايد وقتي آزمايش انجام مي شود مرطوب باشد و در غير اين صورت كار آرام پيش مي رود .


بررسي توسط خلاء سنج :
بررسي بخش خلاء با باز كردن لوله هاي ورودي و خروجي و وصل كردن آنها به خلا سنج در بخش ورودي انجام مي شود . تصورشده كه موتور ، موتور خشك كننده محفظه هوايي و تيغه ها و لوله اتصالي بايد بررسي شوند ودر شرايط مساعدي قرار گيرند .
از روي خلاء سنج وقتي كه موتور دورش 1000rpm است ان را بخوانيد . عدد خوانده شده بايد 7 تا 12 اينچ خلاء را در پمپ نرمال نشان دهد . اگر اين عدد كمتر از 7 باشد پمپ بايد تعويض يا تعمير شود . وقتي آزمايش انجام مي شود . لوله بايد بسته شود و خروجي پمپ هم هميشه بايد باز باشد .


بررسي بدون استفاده از معيارها :
باز كردن لوله خروجي از پمپ و انتهاي دستگاه لازم است .سپس بايد موتور با سرعتي آرام يعني 4mph بچرخد . اگر خشك كننده حدود 15mph بچرخد و سرعت آن به 40mph برسد بخش خلاء خوب كار مي كند . اگر اين بخش فعال نباشد موتور خشك كننده خراب است . اين كار با بررسي تماس مستقيم لوله اي خشك كننده امكان پذيراست پس به آساني مي توان سرعت موتور را به 25 mph رساند خشك كننده بايد با سرعت كامل كار كند . اگر اين طور نباشد مي توان گفت كه موتور يا لوله 1 نقص دارد .
سرويس پمپ سوخت :
توجه : بسياري از پمپهاي پيشرفته مهر و موم هستند و واحد سرويسي ندارند . اين پمپها را نمي توان تعمير كرد و بايد تعويض شوند .
اين مطلب به شرح پمپهاي سوختي مي پردازد كه مدلهاي زيادي دارد . قبل از باز كردن هر پمپ بايد به گونه اي عمل كرد كه بستن پمپ امكانپذير باشد و سوراخهاي ورودي و خروجي سر جاي خود قرار گيرند .


وقتي موتور را باز مي كنيم بايدهمه بخشهاي آن را تميز كرد و به جزء ديافراگم ، و با كمپرس هوا گرد و خاك را از آ‎ن گرفت . بايد ديد كه ديافراگم شكسته نباشد . اگر صدمه زياد باشد بايد ديافراگم جديدي نصب كرد . مي توان پره هاي جديدي را استفاده نمود . بازوي متحرك از پوسيدگي بايد بررسي شود . اگر اين بازو شكسته يا پوسيده است بايد از بازوي جديدي استفاده نمود .
وقتي پمپي را باز مي كنيد از لاك و روغن جلا يا ديگر چسب ها در ديافرگم استفاده نكنيد .

پمپ سوختي الكتريكي :
اين مدلها از نوع پمپ هاي الكتريكي توربين هستند كه در انتهاي پائين لوله سوخت در ته تانك قرار دارند .
اين پمپ با كليدي كنترل مي شود كه نزديك فيلتر روغن است و اتصال هيدروليكي به موتور و سيستم روغن آن دارد به طوريكه فشار روغن با سوئيچ كنترل مي شود .


عملكرد :
در طول هندل زدن ، جريان از يك استارتر سلنوئيد شروع مي شود و تا وقتي استارتر انرژي دارد و فشار روغن زير 3psi است جريان در لوله ادامه دارد .
با روشن شدن سوئيچ ، موتور حركت مي كند و فشار روغن به بالايي 3psi مي رسد و جريان پمپ در سوئيچ كنترل مي شود . اگر فشار روغن زير3psi برسد و سوئيچ افروزش به موقعيت اول برگردد ، سوئيچ الكترونيكي كنترل باعث باز شدن جريان و قطع پمپ مي شود .


آزمايش پمپ سوختي :
1- سوئيچ افروزش را آزمايش كنيد تا مطمئن شويد كه روغن و ژنراتور چراغهايش روشن است . اگر اينطور نيست آن را چك كنيد .
2- مطمئن شويد كه چراغهاي روغن با روشن شدن موتور خاموش است . اگر اين طور نيست ، فيوز را در آمديد (از بالاي استوانه اصلي ) و فيوز جديد 4amp نصب كنيد .
3- لوله خرطومي سوخت را درآوريد و از فشار سنج استفاده كنيد . وقتي موتور كار نمي كند حداقل فشار4/5 psi است .
4- لوله خرطومي سوخت را در محل مناسب بگذاريد با خاموش شدن موتور ، اين مقياس به 30 ثانيه مي رسد .
5- اگر فشار كم است ، ولتاژ را در محل اتصال تانك بررسي كنيد . اگر ولتاژ رضايت بخش است و موتور پاك است ، پمپ بايد بسته شود . اگر فقط جريان سوخت كم است ، بايد لوله هاي خرطومي را بررسي كرد .


6- اگر جريان سوخت كم نيست ، دو شاخ را بايد از سوئيچ فشار رغن دراورد و آن را بررسي كرد .
7- اگر جريان در يكي از دو سوراخ است ، واير را بين دو سوراخ نصب كنيد و جريان را مجدداً بررسي كنيد .
8- اگر جريان سوخت وجود ندارد ، اتصال تانك سوخت را بررسي كنيد . اگر جريان وجود دارد و اتصالات تميز است خط سوخت را از تانك قطع كنيد و جريان سوخت را بررسي كنيد و پيچ را به لوله خرطومي ببنديد . اگر جريان سوخت باز هم برقرار نشد ، پمپ ا عوض كنيد .
72- 1971 :
يك پمپ الكتريكي كه در تانك سوختي است و بخش اصلي تانك را تشكيل مي دهد و شامل واحد سنجش سوخت است . از آنجا كه نمي توان اين پمپ را تعميركرد ، مي توان پمپ را عوض كرد .
عملكرد : اين پمپ وقتي كه سوئيچ افروزش روشن مي شود ، داراي انرژي مي گردد . پس از استارت موتور ، اين پمپ جريان را از طريق سوئيچ فشار سوخت دريافت مي كند. بر اثر اين فشار 2 پوند سوخت مصرفي مي شود . اگر بنا به هر دليل فشار سوخت زير 2 پوند باشد بايد سوئيچ فشار را خاموش كرد تا فعاليت پمپ تمام شود .


آزمايش پمپ سوخت :
توجه : عملكرد پمپ براي بيش از 30 ثانيه باعث خطراتي جدي مي شود مگر اينكه پمپ در گازوئيل باشد .
مي توان بررسي هاي زير را انجام داد :
1- بررسي جريان سوخت .
2- بررسي ولتاژ پمپ و آمادگي پمپ .
3- اگرجريان در تانك وجود ندارد ، بايد منبع را بررسي كرد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید