دانلود مقاله پمپهای سوخت (بنزینی)

word قابل ویرایش
23 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

پمپ بنزینی مکانیک :
عملکرد : در تحول ضربات مکشی ، چرخش خارج از مرکز میل بادامک باعث می شودکه بازوهای متحرک که دیافراگم را به طرف بالا می رانند حرکت کنند و باعث می شود که سوخت که به دریچه ورودی یک راهه رانده شود . این مکش باعث بسته شدن دریچه خروجی می گردد. در طول برگشت ضربات ، دیافراگم توسط یک فنر به سمت پایین می رود . فشار سوخت باعث باز شدن دریچه های خروجی می شود و دریه ورودی را می بندند . سپس سوخت از دریچه خروجی وارد کاربراتور می شود .

عملکرد بخش خلاء :
این بخش ترکیبی از پمپهایی است که با یک سرعت ثابت عمل می کند و خشک کنندهاند . چرخش میل بادامک خارج از مرکز در این پمپها باعث می شود که بازوی پمپ فعال شود و حلقه را حرکت دهد به سمت پایین دیافراگم براند و هوا را در محفظه خلاء و توسط دریچه ان وارد کند و موتور را خنک کند . در ضربه برگشتی بازوی پمپ ، دیافراگم به طرف بالا حرکت می کند و یک محفظه خلا را ایجاد می کند. این بخش به صورت خلاء عمل می کندو هوا را از دریچه ورودی محفظه هوایی می گذرد .

عملکرد پمپ بنزینی :
لازم است که پمپ بنزین سوخت کافی را برای موتور و تحت شرایطی که موتور کار می کند و فشار را در خط میان پمپ و کاربراتور به گونه ای نگهدارد که سوخت حرارت نبیند و مانع از ایجاد بخار شود .
فشار پمپ سوختی باعث می شود که کاربراتور دریچه سوزنی آن خاموش باشد و باعث شود که گازوئیل زیادی در محفظه مسطح وارد شود و باعث افزایش مصرف گازوئیل گردد .

آزمایش پمپ سوخت :
این پمپ می تواند با سنجش فشار و بررسی لوله خرطومی و پیمانه ها بررسی شود . با این وسایل می توان پمپ سوخت را بررسی کرد و دیدکه آیا گازوئیل کافی و در یک فشار مناسب وارد موتور می شود یانه .

آزمایش فشار :
برای انجام آزمایش فشار ، باید لوله سوخت را از کاربراتور (ورودی) قطع کرد و آن را به معیار فشار (وسیله) و لوله خرطومی میان ورودی کاربراتور وصل کرد . وقتی موتور روشن است فشاررا بخوانید . این فشار می تواند در هر بخش ماشین بسته به مدل پمپ و ماشینی که این پمپ رادارد ، غرق کند . فشار باید ثابت بماند و باز به صفر به آرامی برگردد. (وقتی موتور خاموش می سوزد).

آزمایش حجم وتوانایی :
برای این آزمایش ، لوله خرطومی را به گونه ای به پمپ وصل کنید که پمپ گازوئیل را به همان اندازه مصرف کاربراتور بفرستد . موتور باید با یک سرعت آرام روشن شود و باید زمان اندازه گیری گردد . به طور میانگین این کار ۲۰ تا ۳۰ ثانیه طول می کشد که بستگی به پمپ دارد که دارد آزمایش می شود .

وقتی که فشار کم است :
فشار کم نشانگر پوسیدگی یک قسمت و فشار زیاد نشانه پوسیدگی تمام قسمته هامی باشد . (شکستگی دیافراگم ، کثیفی دریچه ها یا چسبنده بودن دریچه ها .)معمولاً پوسیدگی پمپ در بخش بازوی متحرک و سنجاق محور در بخش اتصالی دیده می شود . مشخص است که پوسیدگی بسیار جزئی باعث کاهش ضربه به دیافراگم می شود . بخشهای پوسیده باید تعمیر و جایگزین شوند. میله ای که دیافراگم را به طرف بالا نی راند دارای دریچه روغن است و باعث می شود که بخار روغن داغ از بخش اتصال هندل به دیافراگم خارج شود. اگر این سر پوش صدمه ببیند ، بخارهای روغن باعث کوتاه شدن عمر دیافراگم می شوند .
در سه حالت اول – پوسیدگی یک قسمت ، پوسیدگی جزئی همه قسمتها و شکستگی دیافراگم – با استفاده از وسیله مشخص می شود ولی سوخت بد و بی کیفیت باعث ایجاد مشکل در دریچه ها می شود .

وقتی فشار زیاد است :
فشار زیاد باعث گرفتگی دیافراگم می شود وسوخت میان لایه های دیافراگم ، فنری قوی دیافراگم و پمپ بازوی متحرک را گرفتاری می کند .
دیافراگم توسط ضربه کمی کشیده می شود .وقتی پمپ روشن است ، دیافراگم در حالت ضربه ب موقعیت عادی خود بر می گردد و وقتی که به طور ناگهانی کشیده می شود ، اصطکاک می یابد . این برگشت به حال نخستین باعث می شود که در محفظه فشاری بیش از حد نرمال ایجاد شود .
از بین رفتن مهره نگهدارنده دیافراگم و یا پرچهای ضعیف روی دیافراگم باعث می شود که سوخت میان لایه ای دیافراگم تراوش کند .این امر باعث شکم دادن دیافراگم می شود و باعث می شود که دیافراگم خراب شود .

فنر دیافراگم باید قوی باشد تا فشار دیافراگم را در زمان کار موتور تحمل کند . فشار زیاد سوخت روی دیافراگم باعث از بین رفتن نیروی فنر دیافراگم می شود .
در یک پمپ ترکیبی با زمانهایی که وجود دارد که بخشهای فعال موتور بد کار می کنند و با بازوی متحرک در گیر یم شوند. در این حالت ، پمپ مستمر کار می کند و این باعث افزایش فشارمی شود ودر کاربراتور جریان ایجاد می کند . در حال همه این موارد ، باز کردن موتور و تعویض یا تعمیر آن با استفاده از راهنمای تعمیر (کیت) است .
وقتی توانایی موتور کم است :

معمولاً کاهش توانایی توسط نشت هوا در لوله ای جذب در این نقاط ایجاد می شود : محل اتصال لوله سوخت در پمپ ، لبه های کاسه یا لبه دیافراگم ، کاسه های سوخت . (تصور شده که در این شرایط سوخت کمی وجود دارد و پمپ به سختی کار می کند).نشت هوا در لوله سوخت براثر نصب نادرست پمپ یا نقص وسیله ایجاد می شود . این وصل کردن باید بررسی شود و اتصالات محکم شوند یا عوض شوند.

نشت هوا به لبه دیافراگم باعث پوسیدگی پوشش ، از بین رفتن پیچ های بخش پوشش یا مواد خارجی میان دیافراگم و پوشش .
تراوش هوا به پیچ های کاسه ای پوشش معمولاً با نصب یک محافظ خارجی اصلاح می شود . پوسیدگی پوشش نشان می دهد که پمپ باید تعویض شود .
ممکن است که خرده شیشه و یا خم شدن صفحه فلزی باعث تخریب لایه محافظ و مواد خارجی می شود . کاسه شیشه ایی باید جایگزین شود ولی کاسه فلزی باید اصلاح و تعمیر گردد .

مشکل در پمپ خلاء : برای ارزیابی خلاء در این موتورها باید عملکرد پمپ خلاء بررسی شود . البته نسبت ثابت مربوط به محفظه هوای مرطوب است و نمی تواند با برف و یخ پوشیده شود . در سیستم خلاء پمپ ، موتور خنک کننده محفظه هوایی یا لوله ها و اتصالات ، رسیدن به این شاخص را مشکل است .
نشانه های مشکل در بخش خلاء در ۴ صورت مشخص می شود :مصرف روغن ، عملکرد خشک کنندگی آرام این محفظه ها ،حرکت ضعیف و سر و صدا .
در برخی موارد مشخص شده که موتوری که روغن در ان خوب حرکت می کند از روغن استفاده می کند. در این بررسی ها ، اغلب مشخص می شود که واشرهای این محفظه خراب شده و بخار روغن باعث این خرابی شده است . این می تواند با برداشتن سرپوش بخش خلاء اصلاح شود .

وقتی که این خشک کننده محفظه هوایی در زمان روشن بودن موتور زیاد فعالیت می کند . نشانگر خرابی دیافراگم خلاء و یا نقص دریچه ای در پمپ خلاء است . این شرایط بلافاصله قابل تشخیص نیست و نیاز به زمان دارد .

روغن در صورتی که دیافراگم شکسته است ،وارد محفظه می شود . این پمپ باید باز شود و دیافراگم عوض شود . در برخی ماشین ها موتور در زمانی که دیاراگم خلاء شکسته است آرام کار می کند . وقتی لوله های پمپ که به انتهای محفظه چسبیده عوض شده این مشکل اصلاح می شود . نشت هوا به منطقه خلاء بر اثر از بین رفتن سرعت و یا کاهش سرعت واشر است . در بسیاری از موارد این ا مر باعث می شود که ما فکر کنیم دریچه های موتور خراب هستند ولی اگر این طور باشد باز هم باید واشر را عوض کرد .

این شرایط باید با باز کردن لوله پمپ خلاء بررسی شوند . اگر واشر از بین برود . مشکل نشت هوا به پمپ یا اتصالات لوله ایی که وجود دارد . این پمپ باید برداشته و تعمیرو مشکل رفع گردد .
گاهی اوقات پمپ صدای عجیبی دارد در این حالت باید حلقه لوله خرطومی را باز کرد و پمپ را بررسی نمود .
آزمایش پمپ خلاء :
با ترکیب پمپ سوخت و خلاء خشک کشیده باید ۸۰ تا ۱۰۰ ضربه بزند . (در دقیقه) که بستگی به سرعت و بار ماشین دارد . این محفظه باید وقتی آزمایش انجام می شود مرطوب باشد و در غیر این صورت کار آرام پیش می رود .

بررسی توسط خلاء سنج :
بررسی بخش خلاء با باز کردن لوله های ورودی و خروجی و وصل کردن آنها به خلا سنج در بخش ورودی انجام می شود . تصورشده که موتور ، موتور خشک کننده محفظه هوایی و تیغه ها و لوله اتصالی باید بررسی شوند ودر شرایط مساعدی قرار گیرند .
از روی خلاء سنج وقتی که موتور دورش ۱۰۰۰rpm است ان را بخوانید . عدد خوانده شده باید ۷ تا ۱۲ اینچ خلاء را در پمپ نرمال نشان دهد . اگر این عدد کمتر از ۷ باشد پمپ باید تعویض یا تعمیر شود . وقتی آزمایش انجام می شود . لوله باید بسته شود و خروجی پمپ هم همیشه باید باز باشد .

بررسی بدون استفاده از معیارها :
باز کردن لوله خروجی از پمپ و انتهای دستگاه لازم است .سپس باید موتور با سرعتی آرام یعنی ۴mph بچرخد . اگر خشک کننده حدود ۱۵mph بچرخد و سرعت آن به ۴۰mph برسد بخش خلاء خوب کار می کند . اگر این بخش فعال نباشد موتور خشک کننده خراب است . این کار با بررسی تماس مستقیم لوله ای خشک کننده امکان پذیراست پس به آسانی می توان سرعت موتور را به ۲۵ mph رساند خشک کننده باید با سرعت کامل کار کند . اگر این طور نباشد می توان گفت که موتور یا لوله ۱ نقص دارد .
سرویس پمپ سوخت :
توجه : بسیاری از پمپهای پیشرفته مهر و موم هستند و واحد سرویسی ندارند . این پمپها را نمی توان تعمیر کرد و باید تعویض شوند .
این مطلب به شرح پمپهای سوختی می پردازد که مدلهای زیادی دارد . قبل از باز کردن هر پمپ باید به گونه ای عمل کرد که بستن پمپ امکانپذیر باشد و سوراخهای ورودی و خروجی سر جای خود قرار گیرند .

وقتی موتور را باز می کنیم بایدهمه بخشهای آن را تمیز کرد و به جزء دیافراگم ، و با کمپرس هوا گرد و خاک را از آ‎ن گرفت . باید دید که دیافراگم شکسته نباشد . اگر صدمه زیاد باشد باید دیافراگم جدیدی نصب کرد . می توان پره های جدیدی را استفاده نمود . بازوی متحرک از پوسیدگی باید بررسی شود . اگر این بازو شکسته یا پوسیده است باید از بازوی جدیدی استفاده نمود .
وقتی پمپی را باز می کنید از لاک و روغن جلا یا دیگر چسب ها در دیافرگم استفاده نکنید .

پمپ سوختی الکتریکی :
این مدلها از نوع پمپ های الکتریکی توربین هستند که در انتهای پائین لوله سوخت در ته تانک قرار دارند .
این پمپ با کلیدی کنترل می شود که نزدیک فیلتر روغن است و اتصال هیدرولیکی به موتور و سیستم روغن آن دارد به طوریکه فشار روغن با سوئیچ کنترل می شود .

عملکرد :
در طول هندل زدن ، جریان از یک استارتر سلنوئید شروع می شود و تا وقتی استارتر انرژی دارد و فشار روغن زیر ۳psi است جریان در لوله ادامه دارد .
با روشن شدن سوئیچ ، موتور حرکت می کند و فشار روغن به بالایی ۳psi می رسد و جریان پمپ در سوئیچ کنترل می شود . اگر فشار روغن زیر۳psi برسد و سوئیچ افروزش به موقعیت اول برگردد ، سوئیچ الکترونیکی کنترل باعث باز شدن جریان و قطع پمپ می شود .

آزمایش پمپ سوختی :
۱- سوئیچ افروزش را آزمایش کنید تا مطمئن شوید که روغن و ژنراتور چراغهایش روشن است . اگر اینطور نیست آن را چک کنید .
۲- مطمئن شوید که چراغهای روغن با روشن شدن موتور خاموش است . اگر این طور نیست ، فیوز را در آمدید (از بالای استوانه اصلی ) و فیوز جدید ۴amp نصب کنید .
۳- لوله خرطومی سوخت را درآورید و از فشار سنج استفاده کنید . وقتی موتور کار نمی کند حداقل فشار۴/۵ psi است .
۴- لوله خرطومی سوخت را در محل مناسب بگذارید با خاموش شدن موتور ، این مقیاس به ۳۰ ثانیه می رسد .
۵- اگر فشار کم است ، ولتاژ را در محل اتصال تانک بررسی کنید . اگر ولتاژ رضایت بخش است و موتور پاک است ، پمپ باید بسته شود . اگر فقط جریان سوخت کم است ، باید لوله های خرطومی را بررسی کرد .

۶- اگر جریان سوخت کم نیست ، دو شاخ را باید از سوئیچ فشار رغن دراورد و آن را بررسی کرد .
۷- اگر جریان در یکی از دو سوراخ است ، وایر را بین دو سوراخ نصب کنید و جریان را مجدداً بررسی کنید .
۸- اگر جریان سوخت وجود ندارد ، اتصال تانک سوخت را بررسی کنید . اگر جریان وجود دارد و اتصالات تمیز است خط سوخت را از تانک قطع کنید و جریان سوخت را بررسی کنید و پیچ را به لوله خرطومی ببندید . اگر جریان سوخت باز هم برقرار نشد ، پمپ ا عوض کنید .
۷۲- ۱۹۷۱ :
یک پمپ الکتریکی که در تانک سوختی است و بخش اصلی تانک را تشکیل می دهد و شامل واحد سنجش سوخت است . از آنجا که نمی توان این پمپ را تعمیرکرد ، می توان پمپ را عوض کرد .
عملکرد : این پمپ وقتی که سوئیچ افروزش روشن می شود ، دارای انرژی می گردد . پس از استارت موتور ، این پمپ جریان را از طریق سوئیچ فشار سوخت دریافت می کند. بر اثر این فشار ۲ پوند سوخت مصرفی می شود . اگر بنا به هر دلیل فشار سوخت زیر ۲ پوند باشد باید سوئیچ فشار را خاموش کرد تا فعالیت پمپ تمام شود .

آزمایش پمپ سوخت :
توجه : عملکرد پمپ برای بیش از ۳۰ ثانیه باعث خطراتی جدی می شود مگر اینکه پمپ در گازوئیل باشد .
می توان بررسی های زیر را انجام داد :
۱- بررسی جریان سوخت .
۲- بررسی ولتاژ پمپ و آمادگی پمپ .
۳- اگرجریان در تانک وجود ندارد ، باید منبع را بررسی کرد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 23 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد