بخشی از مقاله

خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی کارخانه تولید تیوپ آلومینیومی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ،

بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

فصل اول
معرفي محصول و بررسي بازار

تعريف محصول :
تيوب آلومينيوم ظرفي استوانه اي يا مخروطي شکل از جنس آلومينيوم نسبتا نرم مي باشد كه بر اثر فشار بر ديواره هاي آن مقدار مورد نياز مواد داخل آن بدون ايجاد آلودگي هاي ثانوي ناشي از تماس با هوا و رطوبت خارج مي گردد .

اصطلاحات لازم در معرفي کامل انواع تيوب
نرم کاري :
نرم کاري عمل حرارتي است که به منظور نرم کردن و همگن نمودن فلز همراه با عمل نفوذي ، آزاد کردن تنش باقيمانده که در نتيجه کار سرد يا کارهاي جوشکاري و يا بلوري شدن مجدد دانه هاي فلز بوجود مي آيد انجام مي گيرد . ميزان حرارت و مدت زمان مورد نياز بستگي به نوع فلز و خواص آن دارد .

دهانه :
دهانه قسمتي از تيوب آلومينيومي است که محصول را هنگام مصرف خارج و کلاهک به منظور دربندي بر روي آن قرار داده مي شود .

پرده دهانه :
پرده اي است که به منظور عدم نفوذ مواد به داخل و يا خارج تا زمان اولين مصرف مواد محتوي روي دهانه را پوشانده است .

کلاهک :
کلاهک در پيچي است که بر روي دهانه به منظور مسدود کردن دهانه تيوب قرار مي گيرد .

سرشانه :
سر شانه عبارتست از حد فاصل بين دو ديواره و دهانه تيوب آلومينيوم .

ويژگي هاي آلومينيوم مصرفي :
جنس تيوب براي مصارف دارويي و بهداشتي از نوع آلومينيوم با حد درجه خلوص 7/99 درصد و نوع آلياژ آن 1070 مي باشد . در مواردي که تاثير محتوي بر روي فلز کم باشد ، از آلومينيوم با درجه خلوص حداقل 5/99 درصد نيز مي توان استفاده نمود . مشروط بر اينکه خواص متالوژيکي و مکانيکي آلياژ بکار رفته مناسب توليد تيوب باشد . مشخصات شيميايي انواع آلومينيوم 1050 و 1070 در جدول زير منعکس گرديده است :


جدول 1-1- مشخصات شيميايي انواع آلومينيوم 1050 و 1070
نوع آلياژ سيلسيوم حداکثر آهن حداکثر مس حداکثر منگنز حداکثر منيزيم حداکثر کروم حداکثر روي حداکثر تينا تيم حداکثر سايرعناصر حداقل آلومينيوم حدقل
1070 2/0 25/0 04/0 03/0 03/0 - 04/0 03/0 03/0 99/7
1050 25/0 40/0 05/0 05/0 05/0 - 05/0 03/0 03/0 5/99
مطالعه بازار :
در مطالعات مربوط به بررسي بازار با بدست سهم بازار قابل کسب مي توان پروژه را از اين نظر مورد ارزيابي قرار داد .

بطور کلي سهم بازار قابل کسب از رابطه زير بدست مي آيد :
( توليدات + واردات ) – صادرات + مصرف داخلي = سهم بازار قابل کسب
با بدست آوردن عناصر معادله فوق و پيش بيني آنها براي سالهاي آينده مي توان سهم بازار قابل کسب را نيز براي چند سال ديگر ( در طرح فوق تا 7 سال پيش بيني شده است ) بر آورد نمود .

واردات و صادرات :
با مراجعه به اداره بازرگاني و با بدست آوردن شماره تعرفه اين محصول از ( 10/7612 – ظروف لوله اي نرم آلومينيومي براي هرگونه مواد ) .
کتب مرجع ، آمار مربوط به صادرات و واردات اين کالا طبق جدول فصل اول ، جدول شماره 1-2 مي باشد .

جدول 1-2 آمار واردات و صادرات طي 10 سال گذشته ( واحد : تن )
سال واردات صادرات
1367 4409 -
1368 6/4552 -
1369 4/4465 -
1370 2/4569 -


1371 4484 -
1372 4601 -
1373 3655 -
1374 2/3008 -
1375 4/2407 -
1376 6/2537 -
1377 2604 -


جدول 1-3- آمار توليدات کارخانجات داخل کشور در 10 سال گذشته
رديف نام شرکت سال 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
1 جام دارو 590 587 575 612 589 538 1752 1740 1797 1783 1802
2 داروپوش 305 297 304 294 243 298 307 304 302 272 298
3 اشاورز - - 235 247 255 288 240 279 287 297 282
4 داروجا - - - 238 - 293 217 235 247 252 289
5 کف - - - - - - - 298 279 286 308


6 لولهالومينيوم ايران - - - - - - - 470 492 518 503
7 پارس مولبيدن - - - - - - 273 268 275
8 بسته بندي البرز 413 447 423
جمع 895 884 1114 1391 1087 1417 2516 3326 4090 4123 4180

جدول 1-4- برآورد تقاضا براي سالهاي مختلف با احتساب مصرف سرانه 17 عدد
سال جمعيت (ميليون نفر) مصرف (ميليون نفر) مصرف (تن )
1367 52 884 5304
1368 3/53 1/906 6/5436
1369 7/54 9/929 4/5579


1370 1/56 7/953 2/5722
1371 5/57 5/977 5865
1372 59 1003 6018
1373 5/60 5/1028 6171
1374 1/62 7/1055 2/6334


1375 7/63 9/1082 4/6497
1376 3/65 1/1110 6/6660
1377 67 1139 6834
1378 7/68 9/1167 4/7007
1379 5/70 5/1198 7191
1380 3/72 1/1229 6/7374
1381 2/74 4/1361 4/7568


1382 1/76 7/1293 2/7762
1383 1/78 7/1327 2/7966
1384 1/80 7/1361 2/8170
1385 2/82 5/1397 4/8384
1386 3/84 1/1433 6/8598
1387 5/86 5/1470 8823

پيش بيني سهم بازار قابل کسب براي سال هاي 81 تا 87
نظر به اينکه در 4 سال گذشته هيچ موافقت اصولي صادر نشده ما در صورتيکه خوشبختانه به امر توليد در سالهاي آينده بنگريم مي توان ميزان توليد را به صورت ذيل در نظر گرفت در حالي که حتي اگر ميزان فوق توليد گردد باز هم طبق جدول فوق مشاهده که همچنان وابستگي به واردات وجود داشته که اين مسئله نشان از نياز بازار به اين محصول در سالهاي آينده را دارد .

جدول 1-5- پيش بيني سهم بازار قابل کسب براي سال هاي 81 تا 87
سال مصرف توليد سهم بازار قابل کسب
1381 4/7568 5080 4/2488
1382 2/7762 5354 2/2428
1383 2/7966 5601 2/2365


1384 2/8170 5881 2/2289
1385 4/8384 6175 4/2209
1386 6/8598 6483 6/2115
1387 8823 6808 2015

فصل دوم
بررسي فني

مراحل ساخت تيوب آلومينيومي :
براي توليد پولک هاي آلومينيومي که شبيه به سکه مي باشند و اندازه هاي آنها بر حسب انواع تيوب متفاوت است وارد اولين مرحله توليد يعني دستگاه پرس اکستروژن مي گردند . در اين قسمت پولک ها به جلو ماتريس حرکت کرده و در اثر ضربه به سمبه به ناچار بعلت نداشتن فضاي

گريز در روي سمبه کشيده شده و توليد يک قطعه حجم دار مي نمايد ، سپس روي کفشک هاي غلطک قرار گرفته و بوسيله لوله مخازن ، تيوب ها روي ماندرول ها در جهت عقربه هاي ساعت که تعداد 10 دست مي باشد صورت مي گيرد اعمال انجام شده بر روي ماندول ها عبارتند از :

2-1-1- ميله جازني لوله ها :
اين ميله بوسيله يک سيستم عقب و جلو رونده به سر لوله ها ضربه اي آرام زده و آنها را به عقب ماندرول ها هدايت مي کند . ماندرول بعدي سر تيوب را زدوده مي کند و در مرحله بعدي انتهاي تيوب بوسيله تيغه اي تراش داده مي شد .

لوله هاي توليدي سالم به طرف کوره آنيل حرکت و داخل کوره مي شود :
حرارت کوره تا 550 درجه سانتيگراد و گردش هر لوله بين 4 تا 5 دقيقه جهت نرم کردن آنها طول مي کشد .


مرحله لاک داخل :
در اين مرحله بعد از خروج لوله ها از کوره آنيل و خنک شده آن توسط ماشيني بطور همزمان ، 6 تيوب را لاک کاري داخلي مي کند و اين لاک در درجه حرارت بين c 350- 220 بمدت 5 دقيقه پخته مي شود .

2-1-4- مرحله لاک خارج :
در اين مرحله همچون مرحله گذشته است ، با اين تفاوت که سطح خارجي لوله هاي لاک خورده ، سپس در کوره با حرارت c 130 بمدت 5 دقيقه لاک خارج را خشک مي کند .

2-1-5- مرحله چاپ :
مرحله چاپ نيز مانند مرحله لاک خارج بوده فقط در اين مرحله از کليه استفاده مي شود .

مرحله کپ بندي :
پس از کوره چاپ ، کپ ها از مخزن بالا يکي يکي وارد گره مخصوص شده و تيوب ها در مقابل آنها با سرعت چرخيده و کپ بر روي تيوب بسته مي شود .

مرحله لاتکس :
لوله ها در روي استوانه متحرکي ، توسط مکش هوا قرار گرفته و توسط سوپاپ 10 ميلي ليتري لاتکس به ضخامت 10 ميکرون به انتهاي تيوب پاشيده مي شود و عمل لاتکس در عين حال يک نوع عايق بندي به منظور محافظت از عبور هوا و خروج مايعات روان داخل تيوب صورت مي گيرد .

مرحله بسته بندي :
در اين مرحله تيوب ها درون کارتن هاي استاندارد قرار گرفته و هر رديف آن بوسيله کاغذ منقسم از هم جدا مي گردد ، در اين مرحله تيوب هاي معيوب جدا مي گردد .

کنترل نهايي :
پس از اينکه تيوب هاي داخل کارتن توسط کنترل گر قسمت کنترل کيفيت مورد تاييد واقع شده براي زدن برچسب بعنوان کالاي قابل عرضه به مشتري به قسمت انبار محصول تحويل داده مي شود .

انبار :
در کارخانه تيوب سازي به سه نوع انبار احتياج است :
1- انبار مواد اوليه : الف ) انبار مواد ب ) انبار کارتن
2- انبار محصول
3- انبار قطعات يدکي


2-2-1- انبار مواد اوليه :
مواد اوليه که در توليد تيوب لازم است عبارتند از :
1- پولک آلومينيومي
2- زينک استئارات
3- لاک داخل


4- لاک خارج
5- چسب لاتکس
6- کپ
7- کارتن
8- کاغذ منقسم


9- نايلون انتهاي کارتن
با توجه به نوع مواد اوليه مورد نياز به دو انبار مجزا براي مواد اوليه نياز داريم که يک انبار مخصوص کارتن ، کاغذ منقسم و نايلون انتهاي کارتن خواهد بود و بقيه اقلام در انبار ديگر نگهداري مي شوند . البته در طراحي ابعاد انبار بايد به ظرفيت آن توجه داشت که در زير ميزان مصرف ساليانه پولک و ساير مواد اوليه در قالب جداول آمده است .


جدول 2-1- مصرف ساليانه مواد اوليه
رديف نام ماده مصرف ساليانه kg
1 پولک آلومينيومي 750000
2 کپ 35000
3 زينک استئارات 1050
4 لاک داخل 462000
5 لاک خارج 84000


6 چسب لاتکس 186000
7 کارتن 336000
8 کاغذ منقسم 186000
9 نايلون انتهاي کارتن 3900

انبار بايد ظرفيت يک دوم ماه ، مواد داخلي و به اندازه 3 ماه مصرف مواد اوليه خارجي را داشته باشد و همچنين در طراحي انبار بايد امکان توسعه کارخانه در نظر گرفته شود با توجه به اين نکات و همچنين جدول زير ابعاد انبار مواد و کارتن برآورد مي گردد .

جدول 2-2- مساحت مورد نياز براي مواد اوليه ( واحد تن )
نام ماده مصرف ساليانه (تن) مساحت مورد نياز
پولک آلومينيومي 750000 m 2 9
زينک استئارات 1050 m 2 2
لاک داخل و خارج 546000 m 2 15


چسب لاتکس 18600 m 2 4
کپ 35000 m 2 15

مجموع مساحت مورد نياز براي مواد فوق m 2 45 مي باشد که با احتساب راهرو مناسب براي عبور ليفتراک و امکان توسعه در آينده مساحتي برابر با m 2 100 مناسب بنظر مي رسد .

2-2-1- انبار کارتن :
مقدار لازم براي مصرف 2/1 ماه ساختي برابر با m 2 24 براي انبار در نظر گرفته مي شود .

2-2-2- انبار محصول :
نوع توليد بر اساس سفارش مشتري مي باشد و بايستي با چاپ خريدار توليد شود . لذا تيوب توليد شده بلافاصله تحويل مشتري مي گردد . اما براي حالات خاص انبار بايد حداقل گنجايش يک هفته توليد را داشته باشد . که بر اين اساس m 2 110 براي آن در نظر گرفته مي شود .

2-2-3- انبار قطعات يدکي :
انبار قطعات يدکي ماشين آلات با 6 خط توليد به اندازه m 2 50 مي باشد که اگر رشد و توسعه کارخانه را در نظر بگيريم همين ابعاد مناسب خواهد بود .

2-3- بخش کنترل کيفيت کارخانه تيوب سازي :
بخش کنترل کيفيت مسئوليت نظارت به عمليات مختلف و تطبيق آن با استاندارد را بعهده دارد . علاوه بر اين از مواد اوليه نمونه برداري کرده و با توجه به کيفيت مواد اوليه صلاحيت آنرا براي ورود به انبار تعيين مي کند . کنترل کيفيت در تمام مراحل توليدي اعمال مي شود و ارسال مواد به مرحله بعدي نياز به تاييد کيفيت دارد .

 

در بخش کنترل کيفيت به دستگاه ها و تجهيزات زير نياز مي باشد :
1. دستگاه نرمي سنج
2. دستگاه تعيين يکنواختي
3. دستگاه آزمون قابليت ارتجاعي
4. دستگاه آزمون چسبندگي پوشش لاک

ليست مواد اوليه مورد نياز :
1. پولک آلومينيومي
2. کپ 6. زينک استئارت
3. لاک داخل 7. کارتن
4. لاک خارج 8. کاغذ منقسم
5. چسب لاتکس 9. نايلون انتهاي کارتن


2-5- مشخصات مواد اوليه :
1-5-2- پولک آلومينيومي :
شکل سکه بوده که با توجه به اندازه تيوب توليدي با قطر و ضخامت متفاوت مي باشد و از داخل تهيه مي شود .

کپ :
در پيچي روي تيوب مي باشد که اندازه آنها بسته نوع تيوب مي باشد . و از داخل خريداري مي شود .

لاک داخل :
پوششي است از جنس رزين هاي اکسي فنل که براي محافظت به داخل تيوب زده مي شود و از خارج وارد مي شود .

لاک خارج :
از جنس رزين هاي پلي استر بوده و براي محافظت و ايجاد زمينه چاپ به قسمت بيروني تيوب زده مي شود که از منابع خارجي تامين مي گردد .

چسب لاتکس :
از نوع چسب هاي لاستيکي مي باشد که به قسمت انتهاي تيوب زده مي شود که پس از پر شدن تيوب توسط شرکت هاي مصرف کننده آن انتهاي تيوب توسط اين چسب بسته مي شود .

زينک استئارات :
براي روان ساختن و آسان نمودن عمل اکستروژن به پولک زده مي شود و از داخل کشور تامين مي شود .
9.8.7- کارتن ، کاغذ منقسم و نايلون انتهاي کارتن : جهت بسته بندي تيوب مي باشد . که از توليد کنندگان داخلي تامين مي شود .

6-2- ماشين آلات و تجهيزات مورد استفاده در کارخانه تيوب سازي :
1. پرس اکستروژن
2. ماشين تراش تيوب
3. کوزه آنيل کردن
4. ماشين لاک داخل
5. کوزه خشک کن لاک داخل
6. انباري لوله

 


7. ماشين لاک خارج
8. ماشين چاپ افست
9. کوزه پخت چاپ و لاک خارج
10. ماشين کپ بندي
11. قطعات و ابزار آلات همراه ماشين

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید