بخشی از مقاله

گزارش كار آزمايشگاه
مكانيك خاك


استاد مربوطه : آقاي مهندس فرامرز


عنوان آزمايش :


دانه بندي مكانيكي خاكاسامي گروه :
1- کیانوش صادقی
2- حمید باغیشانی
3- منصوریان
4- ضمیری
5-

هدف از انجام آزمايش :

منظور از دانه بندي خاك عبارت است از جدا سازي دانه هاي خاك در اندازه مختلف است كه هر قسمت به صورت درصدي از ذرات نسبت به كل نمونه خاك بيان مي شود .

معادلات و روابط مورد استفاده در آزمايش :

وزن خاك مانده روي هر الك
100* = درصد مانده روي هر الك
وزن كل نمونه

درصد مانده روي هر الك – 100 = درصد رد شده از هر الك


وسايل مورد نياز :

1- الك : سري الك هاي استاندارد در آزمايشگاه مطابق آنچه كه در شكل نشان داده شده است مي باشد .

2- ترازو : حساسيت آن بايد 2/0 درصد وزن نمونه تحت آزمايش باشد . ترازوي مورد استفاده در آزمايشگاه مطابق شكل مي باشد .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید