بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

    ابرهاتوده هاي قابل رويت قطرات اب يا بلورهاي يخ بوده كه در تروپوسفر زمين (پست ترين لايه جو زمين) شناورندو با نيروي باد حركت مي كنند. ابرها از فضا به صورت پوشش سفيدي كه كره زمين را احاطه كرده اند قابل رويت هستند.

اسلاید 2 :

چگونگي تشكيل ابرهاانواع ابرها :

    ابرها هنگامي تشكيل مي شوند كه بخار اب بر روي ذرات ريز گردوغبار كه در هوا معلقند تقطيرميشود. اين تقطير (تشكيل ابر) در زمان برخورد هواي گرم و سرد اتفاق مي افتد. هنگامي كه هواي گرم از يك سمت كوهستان صعود مي كند يا هنگامي كه بر فراز يك منطقه سرد مانند حجمي از اب خنك حركت مي كند ،خنك مي شود. علت اين پديده اين است كه هواي خنك قادر به حفظ بخاراب كمتري نسبت به هواي گرم بوده واب اضافي به صورت مايع يا يخ فشرده مي شود.

اسلاید 3 :

انواع ابرها

پيشوندها و پسوندهاي مورد استفاده براي توصيف ابرها:

    ابرها با توجه به ظاهر و ارتفاعشان درجو شناخته مي شوند . براي مثال سيرو(به معني دسته مو) پيشوندي استكه براي ابرها در ارتفاع بالا(بالاي 20000 فوت) استفاده مي شود. التو پيشوندي است كه براي ابرهاي مياني(بين6000 تا 20000 فوت)استفاده ميشود. براي ابرها در ارتفاع پائين پيشوندي وجود ندارد. هنگامي كه ابرها نزديك زمين هستند مه نام مي گيرند. نيمبو(به معني باران) پيشوندي است كه براي ابرهاي با قابليت بارش استفاده  مي شود. پسوند نيمبوس نيز همين كاربرد رادارد.كومولو(به معني توده )به ابرهاي انباشته و استارتو(به معني لايه)به ابرهاي پهن،هموار ولايه اي اطلاق مي شود.

اسلاید 4 :

نوع ابر (طبقه):  كومولونيمبوس=ابرهاي غران

نام انگلیسی:  Cumulonimbus

علامت اختصاري:   Sb

ظاهر:   مي تواند باعث ايجاد اذرخش،رعد،تگرگ،بارانهاي قوي،بادهاي قوي و گردباد

تركيب:  _

ارتفاع:   نزديك زمين تا 75000 پا (ابرهاي عمودي)

اسلاید 5 :

نوع ابر (طبقه):  سيرواستراتوس

نام انگلیسی:  Cirrostratus

علامت اختصاري: Cs 

ظاهر:  نازك وكم بوده و به صورت صفحات ظاهر ميشود. بالاي ابرهاي غران قرار دارد.

تركيب:  _

ارتفاع:  بيشتر از 18000 پا(ارتفاع بالا)

اسلاید 6 :

نوع ابر (طبقه): سيروس

نام انگلیسی:  Cirrus

علامت اختصاري:  Ci

ظاهر: نازك،كم،رشته اي يافرفري

تركيب:  بيشتر شامل بلورهاي يخ

ارتفاع:  بالاتر از18000 پا(ابرهاي بلند ارتفاع)

اسلاید 7 :

نوع ابر (طبقه):  سيروكومولوس

نام انگلیسی:Cirrocumulus

علامت اختصاري:  Cc

ظاهر:  كوچك،باد كرده،تكه تكه وباظاهر موج مانند

تركيب:  _

ارتفاع: بالاتر از 18000 پا (ابرهاي بلند ارتفاع) 

اسلاید 8 :

نوع ابر (طبقه): التوكومولوس

نام انگلیسی:Altocumulus

علامت اختصاري: Ac

ظاهر:  ابرهاي متوسط به صورت باد كرده، تكه تكه وپراكنده كه در دسته هاي خطي قرار دارند.

تركيب:  _

ارتفاع:  بين 6500 تا 20000 پا(فوت)(ابرهاي مياني)

اسلاید 9 :

نوع ابر (طبقه):  التواستراتوس

نام انگلیسی: Altostratus

علامت اختصاري:  As

ظاهر: نازك ويكنواخت

تركيب: _

ارتفاع: بين 6500 تا 20000 پا (ابرهاي مياني)

اسلاید 10 :

نوع ابر (طبقه): استراتوكومولوس

نام انگلیسی: Stratocumulus

علامت اختصاري:  Sc

ظاهر: پهن وهمواردر پائين،باد كرده در بالا

تركيب:  _

ارتفاع:  زير6500 فوت (ابرهاي كم ارتفاع)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید