بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

    از زماني كه استفاده از ماشين آلات دوار در صنايع مختلف آغاز شد مشكل بازرسي آنها نيز فكر مهندسين را به خود مشغول ساخت .

   در ابتدا حواس پنجگانه جهت ارزيابي وضعيت ماشين بكار برده مي شد. بعد از آن به مرور استفاده از دستگاههاي ساده جهت اندازه گيري و مقايسه با مقادير حدي آغاز گرديد.هرچند كه در اين حالت ارزيابي كلي وضعيت ماشين نسبت به روش قبل داراي نقاط مثبتي بود اما با پيشرفت وپيچيده تر شدن ماشين آلات دوار؛اين نحوه بررسي؛ عيب يابي كامل ماشين را ميسر نمي ساخت.

اسلاید 2 :

مقدمه(ادامه.....)

   در حال حاضر استفاده از دستگاه هاي پيشرفته جهت عيب يابي ماشين آلات؛در صنايع مختلف رونق فراوان يافته است بطوريكه با صرف هزينه ناچيزي نسبت به سرمايه هاي موجود (دستگاه ها) مي توان عيوب را در مراحل اوليه و قبل از بروز مشكلات جدي وتوقف ماشين؛تشخيص وتعميرات پيشگويانه را بعنوان روش پيشرفته و كارآمد بكار گرفت.

اسلاید 3 :

مقدمه(ادامه....)

   بازرسي اولين مرحله براي شناخت صحيح عيب ورفع آن مي باشد.با توجه به اينكه مشكلات وعيوب مختلفي در انواع سيستم هاي مكانيكي و ماشين آلات مورد استفاده به وجود مي آيد لذا برطرف كردن هر گونه عيب مستلزم شناخت دقيق رفتارهاي ظاهر شده ناشي ازعيوب مختلف مي باشد.

   بازرسي دستگاه ها باعث تشخيص به موقع عيب و كاهش هزينه هاي تعمير ونگهداري وافزايش عمر مفيد آنها مي شود.

اسلاید 4 :

  آنچه مسلم است ميزان موفقيت براي رفع عيوب؛آشنايي كامل با انواع روشهاي بازرسي وعيب يابي ورفتارهاي ارتعاشي وحرارتي؛.......ناشي از انواع عيوب بستگي دارد.

   هدف از اين بررسي آشناي بيشتر با روشهاي بازرسي چرخدنده هاوشناخت بهتر عيوب به منظور بهره وري بيشتروبهتر از سيستم ها؛حفظ و تداوم عمر مفيد آنها وبالاخره صرفه جويي در انرژي مصرفي براي بكار بستن آنها مي باشد.

اسلاید 5 :

تعريف چرخدنده ها

چرخدنده ها اجزاي از ماشين هستند كه جهت انتقال حركت وقدرت بدون واسطه بين دو محور بكار برده مي شوند.

تقسيم بندي كلي چرخدنده ها:

1.دنده هاي صنعتي

2.دنده هاي خودرو

دنده هاي صنعتي:

1.گيربكس ها

2.دنده هاي باز

اسلاید 6 :

مشخصات كلي چرخدنده ها

 dk قطر خارجي چرخدنده

بزرگترين قطر قطعه استوانه اي كه روي آن دندانه وشيار دنده ايجاد مي شود.

do   قطر متوسط يا دايره تقسيم

دايره فرضي كه غلتش دو چرخدنده روي آن صورت مي گيرد دايره تقسيم گويندوقطري كه روي اين دايره بوجود خواهد آمد قطر متوسط گويند.

 df قطر داخلي

دايره اي كه از كف دنده ها بوجود مي ايد دايره داخلي و قطر آن را قطر داخلي گويند.

t –p گام دنده

فاصله يك نقطه از دنده تا نقطه مجاور قرينه از دنده ديگر را كه بر روي دايره تقسيم اندازه گيري ميشود گام دنده گويند.

B عرض چرخدنده

hارتفاع دنده

فاصله دايره خارجي از دايره داخلي چرخدنده را ارتفاع دنده گويند.

اسلاید 7 :

hk ارتفاع سر دنده

فاصله دايره خارجي و دايره تقسيم را ارتفاع سر دنده گويند.

hf  ارتفاع پاي دنده

فاصله دايره تقسيم تا دايره داخلي را ارتفاع پاي دنده نامند.

Sضخامت دنده

اندازه دنده در روي محيط متوسط را ضخامت دنده گويند.

s` شيار

اندازه شيار بين دو دنده در روي محيط متوسط را شيار دنده گويند.

 Eتاج دنده

فاصله بر آمدگي پيشاني دنده تا كف شياردنده را تاج دنده گويند.

dn ناف دنده

فاصله بر آمدگي پيشاني دنده تا مركز دنده را ناف آن گويند.

Z-nتعداد دندانه

تعداد دندانه هاي كه روي محيط خارجي چرخ دنده ايجاد مي شود.

اسلاید 8 :

مشخصات دو چرخدنده كه با هم كار مي كنند

خط درگيري

مكان هندسي نقاط تماس دو چرخدنده را هنگام گردش خط درگيري دنده ها گويند.

زاويه فشار

زاويه اي كه دنده تحت آن به چرخدنده ديگر فشا ر مي آورد.

فاصله محور دو چرخدنده

كوتاهترين فاصله بين محورهاي چرخدندههايي كه با هم درگير مي باشند فاصله محوري آنها گويند.به عبارت ديگر خط المركزين دو چرخدنده درگير باهم را فاصله محوري آنها گويند.

لقي بين دو چرخدنده clearance

فاصله آزاد بيس سر و ته دنده دو چرخدنده اي كه با هم درگير مي باشند لقي بين دو چرخدنده گويند.

لقي جنبي back lash

اختلاف ضخامت يك دنده پر و خالي را لقي جنبي گويند.

 

 

اسلاید 9 :

پيتينگ Pitting                             

     پيتينگ ها روي سطح درگيري دنده ها ايجاد مي شود و داراي لبه ها وزواياي تيز وتند مي باشد اين لبه هاي تيزتمركز تنش ايجاد مي كنند. به اين معني كه تنش نرمالي كه به دو طرف دنده هاي درگير وارد مي شود در محل پيتينگ درفاكتور تمركز تنش ضرب مي شود كه ممكن است خيلي زياد باشد (در بعضي از موارد به بيش از 100 مي رسد). در نتيجه بدليل تمركز تنشها وتنش موضعي بالا پيتينگ ها سريعاْ رشد مي كنند.براي جلوگيري ازرشد پيتينگ ها نكته مهم كاهش اين تمركز تنشها است كه اين عمل با سنگ زدن عيوب وگرد كردن لبه هاي تيزانجام مي شود.

اسلاید 10 :

شكستگي دندانه      Tooth breakage

    شكست ناگهاني درمقطع دنده كه علت آن مي تواند وارد شدن يك جسم خارجي بين دنده يا باراضافه باشد.

    شكست خستگي كه علت آن خوردگي وخرابي سطح دنده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید