بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

فهرست

qعوامل موثر بر انتخاب روانكارهاي دنده

qشرايط انتخاب روانكار مناسب براي گيربكسها

qعوامل موثر بر انتخاب روانكار دنده هاي باز

qسيستم هاي روانكاري و انتخاب سيستم مناسب

qروشهاي روانكاري دنده هاي باز

qمشكلات روانكاري سيستم و راهكارهاي پيشنهادي

اسلاید 2 :

مقدمه

هر كجا سرو كا ر با يك ماشين صنعتي است بدون شك  روانكار نيز در آن نقش قابل توجهي دارد. اين موضوع درباره ساده ترين ماشينهاي مكانيكي تا پيچيده ترين مكانيزمها صدق مي كند. بنابراين شناخت روانكارها جزء جدائي ناپذيري ازشناخت سيستم هاي مكانيكي بوده و در واقع يكي از محورهاي شناخت صنعت به شمار مي رود.

اسلاید 3 :

مقدمه(ادامه....)

روانكاري علم تسهيل حركـت نـسبي ســطوح در تمــاس با يكديگر تعريف مي شود.در هر جا كه سطوح در كنـــار و در تماس با يكديگر  داراي حركت نسبي هستند؛روانكاري نقش مهمي در انجام حركت به نـــحو صحيح ؛ مداوم و اقتصادي ايفا مي كند. عدم روانكاري صحيح و اصولي ماشين آلات؛ علاوه بر آن كه بــاعث كاهش راندمان مكانيكي و پائين آمدن بازده ماشـــــــين مي شود به فرسايش بيش از حد؛ فرسودگي واز كــــار افتادگي زودرس آنها مي شود.

اسلاید 4 :

تعريف روانكاري

علم آسان كردن حركت نسبي سطوح در تماس با يكديــگر  مي باشد.

روانكار

ماده اي است كه به منظور كاهش اصطكاك بين دو سطـح كه نسبت به هم داراي حركت هستند قرار مي گيرد.

اسلاید 5 :

وظايف روانكارها

qممانعت از زنگ زدگي و خوردگي سطوح فلزات

qكنترل و كاهش اصطكاك و سايش

qانتقال حرارت

qخفيف نمودن ضربات ناگهاني

qمعلق نگهداشتن مواد زائد و جلو گيري از رسوب آنها  روي قطعات

qآب بنــدي

q

اسلاید 6 :

مزاياي حاصل از روانكاري

qتاخير در سايش در نتيجه افزايش عمر مفيد قطعات

qكنترل دماي قطعات

qكاهش توان مورد نيــاز

اسلاید 7 :

اصطلاحات روانكاري

qويسكوزيته( گرانروي) مقاومت يك سيـــــــال در مقابل جاري شدن را گرانروي مي نامند.

qانديس وسكوزيته(انـــــديس گرانروي) تغـــيرات گرانروي نسبت به درجه حرارت را شاخـــــص گرانروي گويند.

qنقطه اشتعال  كمترين درجه حرارتي است كه در آن به اندازه كافي روغن به بخار تبديل شده و بـا هوا مخلوطي قابل اشتعال بسازد كه در اثر آتـش زدن ؛ دريك لحظه آتش بگيرد و خاموش شود.                                                 

اسلاید 8 :

اصطلاحات روانكاري

qنقطه احتراق كمترين درجه حراتي است كه در آن روغن آنقدر بخار توليد كند كه در اثر آتش زدن؛اتش بگيرد واحتراق آن ادامه پيدا كند.

qنقطه ريزش كمترين دمايي كه روغن مي تواند در آن جاري باشد.

q

q

اسلاید 9 :

تئوريهاي روانكاري

qروانكـــاري هيــدرو دينــاميكي:                   در ايــن نـــوع روانكـــــاري شــــكل و حركـــــت نسبي سطوح لغزنـــده باعث شكل گيري فيلم مايع مي شود كه ايــــن فيـــلم فشـــار كـــــافي را جــــهت جــدا كــردن سطوح دارا مي باشد.

اسلاید 10 :

روانكاري هيدرواستاتيكي :              روانكار تحت تاثــير يك منبع فشار خارجـي بين سطوح وارد شــــده و باعث جدايش آنها از يكديگر مي گردد بر خلاف روانكـــــاري هيدرو دينامـــــيك به حركـــــت يك ســــطح            نسبت به سطح ديگر نياز ندارد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید