بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

    دستگاهي است كه فركانس نور پخش شده از خودش را با فركانس دستگاه در  حال چرخش را يكي كرده در نتيجه دستگاه در حال   چرخش به صورت ساكن  ديده مي شود.

اسلاید 2 :

سختي Hardness                                     

مقاومت در مقابل نفوذ و تورفتگي در اثر ضربه يا فشار را سختي  گويند.وروشهاي سختي سنجي عبارت اند:

qروش سختي سنجي برينل

qروش سختي سنجي راكول

qروش سختي سنجي ويكرز

qروش سختي سنجي شوراسكلرسكوپ

اسلاید 3 :

سختي سنج برينل (HB برينل)

   سختي يك فلز توسط اندازه گيري   مقاومت آن نسبت به نفوذ  يك ساچمه  فلزي  تحت  فشار قرار گرفته است  تعيين مي شود شماره سختي برينل توسط اندازه گيري قطر فرورفتگي كـــه  دراثر نفوذ ساچمه  فولادي  به وجود آمده است بدست مي آيد  هرچه اين قطر بزرگتر باشد نشان دهنده نرمي بيشتر فلز بوده و در جدول برينل عدد كوچكتري را نشان خواهد داد.

اسلاید 4 :

سختي سنج راكول

   در اين روش از يك  مخروط  الماس ( زاويه  مخروط معمولا120درجه)  استفاده مي شود دراين روش به جاي  قطر فرورفتگي  عمق   آن اندازه  گيري  مي شود.و بسته به مقدار بار وارد شده به مخروط راكول HRcوHRb ناميده مي شود.

اسلاید 5 :

سختيسنجويكرز

   اين روش شبيه آزمايش سختي برينل است با اين تفاوت كه در اين روش از يك هرم مربع القاعده استفاده مي گردد و جنس آن الماس و زاويه راس136 درجه است.

اسلاید 6 :

سختي سنج شوراسكلرسكوپ

   در اين روش از يك چكش كه داراي نوك الماس است استفاده  مي شود و مقاومت برگشت آن از جدول اندازه گيري مي شود هر چه فولاد سخت ترباشد برگشت چكش بيشتر خواهد بود.

اسلاید 7 :

بازرسي چرخــدنده

بازرسـي چرخدنده شامل بازرسي ابعادي و سختي سطح مي باشد

و جهت بازرسي ابعادي از كوليس وميكرومتر وجهت اندازه گيري

سختي سطحي از دستگاه تست سختي استفاده مي شود.

اسلاید 8 :

بازرسي استاتيكي

كنترل خور د گي سطح دنده ها

كنترل درگيــري

كنترل ميزان لقي مجاز برينگها

كنترل ميزان شناوري محوري

كنترل محل نشيمنگاه برينگها

اسلاید 9 :

بازرسي ديناميكي

ارتعاشات و صداي غير عادي

درجه حرارت

سطح روغن

نشتي روغن

سيستم تنفس روغن

اسلاید 10 :

دلايل ارتعاش بيش از حد مجازگيربكس

qشكسته شدن دنده

qشل شدن پيچهاي گيربكس

qشل شدن پيچهاي فونداسيون ويا اشكال در طراحي فونداسيون

qپايــه نرم

qسايش سطح دنده ها

qخرابي برينگها

qاز تنظيم خارج شدن اجزاء متصل به گيربكس

qعدم روانكاري

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید