بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

  در این تحقیق  هدف تعیین  میزان تأثیر الیاف پلی پروپیلن  بر خصوصیات رفتاری بتن در شرایط  تحت تنشهای ناشی از بارهای فشاری و کشش غیر مستقیم (کشش ناشی ازخمش) و نیز ضربه پذیری اعضاء تحت اثربارهای ضربه ای میباشد. در تحقیق حاضر درصد وزنی مختلفی از الیاف پلی پروپیلن (1/0، 15/0، 2/0و3/0درصد) و در سه وضعیت مختلف از آزمایشات مورد آزمایش قرار گرفته اند و خصوصیات فشاری وکششی و ضربه پذیری  کلیه نمونه ها در درصدهای مختلف الیافPP  تعیین شده است. طبق نتایج بدست آمده مشاهده گردید

اسلاید 2 :

   که میزان بهینه الیاف مورد استفاده در مقاومت  فشاری در حد 2/0 درصد وزنی و برای مقاومت کششی ناشی از خمش در حد1/0درصد وزنی کل مصالح بکار رفته در اختلاط  بتن می باشد.

  طبق نتایج بدست آمده، مقاومت نمونه های فشاری با درصد وزنی بهینه  الیاف نسبت به نمونه های بدون الیاف در حد 86 درصد افزایش از خود نشان داده اند. برای نمونه های تحت آزمایش خمش (کشش غیرمستقیم) این میزان در حد 25 درصد  می باشد.

  ضمنـا خاطر نشان می سازد کلیه آزمایشات در آزمایشگاه بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر انجام پذیرفته است.

اسلاید 3 :

و جمع شدگی پلاستیک می باشد.  برای تقویت ماتریس ها سیمانی تاکنون  الیاف مختلف از قبیل الیاف فولاد، شیشه ، نایلون ، پلی پروپیلن ، کربن ، کولار ، کنف ، بامبو و سایر مواد استفاده شده است.

با توجه به اینکه عملکرد الیاف در ماتریس های سیمانی، بستگی به مشخصات فیزیکی و مکانیکی الیاف استفاده شده دارد، لذا  در این قسمت سعی براین است که ویژگی های الیاف مناسب دربتن معرفی گردد. این ویژگی های مهم شامل شکل و اندازه الیاف،نسبت ظاهری،خاصیت ضریب ارتجاعی، قابلیت پیوستگی الیاف ماتریس ، خصوصیات بین سطوح، بافت سطحی، ضریب پواسون، ظرفیت کششی

اسلاید 4 :

  کرنش پذیری و نحوه قرار گرفتن الیاف در ماتریس است. در ترکیبهای بتن با الیاف تحت اثر بار، هر اندازه که ضریب ارتجاعی الیاف بیشتر باشد، تنشی که مخلوط ماتریس های سیمانی (مانند ملات یا بتن) تحمل می کنند بیشتر است. میزان ضریب خود ارتجاعی الیاف عامل مهمی برای مقایسه و تشخیص مزایای آنها نسبت به هم می باشد. قابلیت پیوستگی الیاف به ماتریس، یکی از موثرترین عوامل در افزایش مقاومت الیاف است.

اسلاید 5 :

   الیاف پلی پروپیلن درسازه های بتنی

  یک از انواع الیاف مصنوعی پلیمری ، الیاف پلی پروپیلن می باشند که استفاده از آن در کاهش ترکهای موضعی و نیز افزایش شکل پذیری و طاقت بتن و مقاومت ضربه پذیری  بتن موثر میباشد. دراوایل دهه 60 گلدفین این الیاف را بعنوان مسلح کننده بتن در ساخت سازه های مقاوم در برابر ضربه امتحان نمود.

  در آن تحقیق مشاهده گردید که اضافه نمودن مقدار کمی از الیاف  در حد کمتر از 5/0 درصد حجمی باعث بهبود شکل پذیری و مقاومت ضربه ای بتن شد. کار وی برای محققان به مثابه جرقه ای بود که سبب شد درباره جزئیات الیاف پلی پروپیلن تحقیق کنند.

اسلاید 6 :

  تاثیر الیاف پلی پروپیلن در بتن

  وجود الیاف در ماتریس سیمانی شکننده، سبب کاهش عرض ترک خوردگی وافزایش مقاومتهای خمشی و کششی میشودودرنتیجه طاقت شکست افزایش میابد.

  آگاهی از ویژگیهای الیاف اهمیت زیادی در طراحی دارد. عوامل مهم در انتخاب الیاف عبارتند از: مقاومت کششی، بالا بودن نسبت ضریب ارتجاعی ماتریس که انتقال تنش از ماتریس را ممکن می سازد.جدا شدن الیاف و ایجاد  ترکهای سطحی و گسترش ترکها ، در طول فرآیندهای جابجائی، ساخت، عمل آوری، افزایش سن و... بوجود می آید

اسلاید 7 :

  و بر روی ویژگیهای مقاومت ترکیب، اثر می گذارد. کاهش مقاومتی که  بدلیل تشکیل ترکها روی می دهد  به ابعاد ترکهای ایجاد شده بستگی دارد. تا کنون  توجه کمی به اثر ترک در خواص ترکیب الیاف -سیمان شده است.

  با افزایش طول الیاف، مقاومت کششی  آنها کاهش می یابد. همچنین  مقاومت متوسط  الیاف در حالت منفرد و در ترکیب با بتن از مقاومت توده الیاف موجود در بتن، بیشتر می باشد. بعبارتی هرچه توده الیاف را بتوان  بیشتر بطور منفرد و مجزا از  هم در حجم بتن پخش و جاسازی  نمود راندمان عمل بتن الیافی ارتقاء خواهد یافت.

اسلاید 8 :

  انتقال تنش در ترکیب بتن الیافی

  مدلهای تئوری موجود برای مخلوط سیمانی تقویت شده با الیاف مجزا ازهم  که در یک ردیف قرار گرفته و بطور یکنواخت در ماتریس توزیع شده، پیشنهاد  شده اند. در این مدلها معمولا رفتار ماتریس و الیاف تا زمان شکست، ارتجاعی فرض میشود. همچنین سطح تماس  الیاف-ماتریس بصورت یکنواخت پیوسته و بدون تخلخل درنظر گرفته می شود. 

اسلاید 9 :

  توزیع تنش نشان داده شده در شکل  برای پیش بینی  رفتار مقاومتی اکثر سیستمها  مناسب است، هر چند که نظریه های پیچیده تری در مورد توزیع  تنش طولی در سطح تماس مشترک ماتریس-الیاف پیشنهاد شده است. توزیع تنش نشان داده شده در شکل برای پیش بینی رفتار مقاومتی اکثر سیستم ها مناسب است. همانطوریکه در شکل نشان داده شده است، خروج یا لغزیدن الیاف، موقعی اتفاق می افتد که طول الیاف از طول بحرانی کوتاه تر باشد. در شرایط تعادل رابطه زیر صادق است:

اسلاید 10 :

  اصول پیش بینی ویژگیهای ترکیبات سیمانی، بر اساس قوانین اختلاط دوفازی صورت می گیرد. برای ترکیبات حاوی الیاف ناپیوسته،  معادله ضریب ارتجاعی(Ec) ومقاومتهای کششی یا خمشی ترکیبی معمولا  مطابق معادله زیر می باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید