بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

سابقة تاريخي زبان C

زبان B

زبان BCPL

زبان C :

در سال 1972 توسط دنيس ريچي طراحي شد.

اسلاید 2 :

ويژگيهاي بارز زبان C

.1C يک زبان مياني است

اسلاید 3 :

سطوح زبانهاي برنامه‌سازي

زبانهاي سطح پايين

Assembly

زبانهاي مياني

Java، ‍‍‍‍C

زبانهاي سطح بالا

Pascal، Ada، Cobol، Basic

اسلاید 4 :

ويژگيهاي بارز زبان C

.2C يک زبان ساختيافته است.

.3C زبان برنامه‌نويسي سيستم است.

.4C يک زبان قابل حمل است.

.5C زباني قابل انعطاف و قدرتمند است.

اسلاید 5 :

کليات زبان C

  • حساس به حروف (Case Sensitive)

INT و int

  • کلمات کليدي کم

مثال: for ، if ، while

نکته: کليه کلمات کليدي با حروف کوچک هستند.

اسلاید 6 :

کليات زبان C

  • ; جدا کنندة دستورات از يکديگر:

هر دستور در يک يا چند سطر

چند دستور در هر سطر

اسلاید 7 :

کليات زبان C

  • توضيحات بين /* و /* يا بعد از //

/* this is a sample comment. */

// this is another sample comment.

اسلاید 8 :

استانداردسازي زبان C

  • گونه‌هاي مختلف زبان C
  • استانداردسازي زبان C :

ANSI C

اسلاید 9 :

کامپايلر پيشنهادي زبان C

Borland C++ 3.1

اسلاید 10 :

مجموعة دستورات هر زبان برنامه‌نويسي

  • دستورات کامپايلر زبان
  • دستورات ورودي - خروجي
  • دستورات محاسباتي و منطقي
  • دستورات کنترل روند برنامه
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید