بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ساختار برنامه در C++

                       برنامه محاسبه مساحت دایره                                                     

  #include <iostream.h>

const pi=3.14

main(){

float r,s,p;

cin>>r;

s=pi*r*r;

cout<<s;

             }

اسلاید 2 :

هر دستور اجرایی به یک سمی کالن ختم می شود.

هربلوک از برنامه با اکولاد باز شروع وبا اکولاد بسته پایان می یابد.

زبان C++بین حروف بزرگ و کوچک تفاوت است وهمچنین کلمات کلیدی با حروف کوچک نوشته می شوند.

اسلاید 3 :

اعلان ثابتها

برای تعریف متغییرهایی که در طول برنامه مقدار ثابتی دارند ازکلمه کلیدی constاستفاده می کنیم:

const نام متغییر=مقدار;

اعلان متغییرها

برای اعلان متغییرها درC++به شکل زیر عمل می کنیم:

نوع دادهمتغییرها  ;

اسلاید 4 :

دستورات اجرایی

انتساب

انتساب درونی

انتساب زنجیره ای

دستورات خروجی

برای چاپ نتایج وخروجیها می توان از دستورcoutبه شکل زیر استفاده نمود.

اسلاید 5 :

cout<<اقلام خروجی;

اگربخواهیم عبارتی عینا درخروجی چاپ شود کافی است انرا عینا داخل گیومه نوشت.

a=6; b=2;

cout<<“a+b=”<<a+b;

دردستور coutمی توان از فرمت های کنترلی به شکل زیر استفاده می کنیم:

اسلاید 6 :

دستور ورودی برای دریافت داده ها از ورودی مورد استفاده قرار میگرد برای این کار ازدستور cinاستفاده می کنیم شکل کلی این دستور به شکل زیر است

اسلاید 7 :

cin>>اقلام ورودی;

برای کمیتهای کاراکتری میتوان از توابع ورودی وخروجی به شکل زیر استفاده نمود:

اسلاید 8 :

عملگرهای ریاضی

اسلاید 9 :

عملگرهای رابطه ای

اسلاید 10 :

عملگرهای منطقی

هر مقدار صفر را میتوان معادل نادرست وهرمقدار غیرصفری را میتوان معادل درست گرفت.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید