دانلود پاورپوینت برنامه نویسی پیشرفته

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت برنامه نویسی پیشرفته توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت برنامه نویسی پیشرفته قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

قالب بندی نوع داده

üنوع داده یک متغییر را میتوان به طور موقت تغییرداد شکل کلی این عمل به صورت زیرخواهد بود

(       متغییر  (نوع داده;چ

تبدیل نوع داده درعبارتها

üقاعده موسوم به ترفیع نوع بدین صورت می باشد که خروجی نهایی هرعبارت ازنوع بزرگترین نوع داده موجود دران عبارت می باشد.

üترفیع نوع فقط درطی ارزیابی ان عبارت موثرمی باشد یعنی متغییر ازنظر فیزیکی بزرگتر نخواهد شد.دراصل کامپایلر کپی موقتی از مقدار ان متغییر تهیه خواهد نمود.

 

اسلاید ۲ :

تبدیل نوع داده دردستورات انتساب

üاگرسمت چپ دستورانتساب بزرگتر از سمت راست باشد مشکلی ایجادنمی شود.

üاگرسمت چپ دستورانتساب کوچکتر از سمت راست باشد مقداری از داده ها گم می شود.

üدرعمل تبدیل از یک مقدار اعشاری به صحیح قسمت اعشاری عدد حذف میشود.

üقاعده کلی در تبدیل نوع از عددصحیح بزرگتر به عدد صحیح کوچکتر ویا از عدد صحیح به کارکتر بدین صورت است که از بیتهای با مرتبه بالاتر کاسته خواهد شد.

 

اسلاید ۳ :

سرریز وپاریز

üشیوه رفتار با سرریز دربیشتر کامپیوترها این گونه است که قاعده چرخش اتفاق می افتد.بنابراین عددی که پس از بیشترین مقدار می اید ،کمترین مقدار است.

رفتار با ثابتها

üبه طورپیش فرض کامپایلر یک ثابت عددی را در کوچکترین نوع داده ای که می تواند ان را نگاه دارد ،جای می دهد.

 

اسلاید ۴ :

üمثلا ۱۰یک int،۴۶۰۰۰یک unsignedو۱۰۰۰۰۱یک longتلقی می شود.

üتنها استثنا ثابت های اعشاری هستند که فرض می شود از نوع doubleمی باشند.

üدرمواردی که درمورد یک ثابت عددی بخواهیم پیش فرض را تغییردهیم می توان با بکار بردن یک پسوند این کارراانجام داد

üبرای اعداد اعشاری از پسوند FوL استفاده میشود.

üبرای اعداد صحیح از پسوند UوLاستفاده میشود.

اسلاید ۵ :

عدد نویسی درمبنای ۸و۱۶

üC++اجازه می دهد به جای سیستم عدد در مبنای ۱۰از سیستم مبنای ۸(octal)ویا ۱۶(hexa)استفاده نمود.

üبرای مشخص کردن عدد در مبنای ۱۶انرا با۰xودر مبنای ۸با۰شروع نماییم.

üهمچنین با استفاده از یک هدایت کننده میتوان یک عدد را در مبنای ۸ویا۱۶از ورودی دریافت ویا چاپ کرد.این هدایت کننده درفایل سرایند iomanip قرار دارند.

اسلاید ۶ :

فایلهای سرایند

üیک فایل سرایند مجموعه ای از متغییرها ،ثابت ها ،زیربرنامه ها وانواع داده می باشد.

üبرای استفاده از یک فایل سرایند در برنامه باید ان را قبل از قسمت اجرایی به شکل زیر تعریف نماییم

#include <.نام فایل سرایندh>

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 28 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد