بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

قالب بندی نوع داده

üنوع داده يك متغيير را ميتوان به طور موقت تغييرداد شكل كلي اين عمل به صورت زيرخواهد بود

(       متغيير  (نوع داده;چ

تبدیل نوع داده درعبارتها

üقاعده موسوم به ترفیع نوع بدین صورت می باشد که خروجی نهایی هرعبارت ازنوع بزرگترین نوع داده موجود دران عبارت می باشد.

üترفیع نوع فقط درطی ارزیابی ان عبارت موثرمی باشد یعنی متغییر ازنظر فیزیکی بزرگتر نخواهد شد.دراصل کامپایلر کپی موقتی از مقدار ان متغییر تهیه خواهد نمود.

 

اسلاید 2 :

تبدیل نوع داده دردستورات انتساب

üاگرسمت چپ دستورانتساب بزرگتر از سمت راست باشد مشکلی ایجادنمی شود.

üاگرسمت چپ دستورانتساب کوچکتر از سمت راست باشد مقداری از داده ها گم می شود.

üدرعمل تبدیل از یک مقدار اعشاری به صحیح قسمت اعشاری عدد حذف میشود.

üقاعده کلی در تبدیل نوع از عددصحیح بزرگتر به عدد صحیح کوچکتر ویا از عدد صحیح به کارکتر بدین صورت است که از بیتهای با مرتبه بالاتر کاسته خواهد شد.

 

اسلاید 3 :

سرریز وپاریز

üشیوه رفتار با سرریز دربیشتر کامپیوترها این گونه است که قاعده چرخش اتفاق می افتد.بنابراین عددی که پس از بیشترین مقدار می اید ،کمترین مقدار است.

رفتار با ثابتها

üبه طورپیش فرض کامپایلر یک ثابت عددی را در کوچکترین نوع داده ای که می تواند ان را نگاه دارد ،جای می دهد.

 

اسلاید 4 :

üمثلا 10یک int،46000یک unsignedو100001یک longتلقی می شود.

üتنها استثنا ثابت های اعشاری هستند که فرض می شود از نوع doubleمی باشند.

üدرمواردی که درمورد یک ثابت عددی بخواهیم پیش فرض را تغییردهیم می توان با بکار بردن یک پسوند این کارراانجام داد

üبرای اعداد اعشاری از پسوند FوL استفاده میشود.

üبرای اعداد صحیح از پسوند UوLاستفاده میشود.

اسلاید 5 :

عدد نویسی درمبنای 8و16

üC++اجازه می دهد به جای سیستم عدد در مبنای 10از سیستم مبنای 8(octal)ویا 16(hexa)استفاده نمود.

üبرای مشخص کردن عدد در مبنای 16انرا با0xودر مبنای 8با0شروع نماییم.

üهمچنین با استفاده از یک هدایت کننده میتوان یک عدد را در مبنای 8ویا16از ورودی دریافت ویا چاپ کرد.این هدایت کننده درفایل سرایند iomanip قرار دارند.

اسلاید 6 :

فایلهای سرایند

üیک فایل سرایند مجموعه ای از متغییرها ،ثابت ها ،زیربرنامه ها وانواع داده می باشد.

üبرای استفاده از یک فایل سرایند در برنامه باید ان را قبل از قسمت اجرایی به شکل زیر تعریف نماییم

#include <.نام فایل سرایندh>

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید