دانلود پاورپوینت خرپا

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت خرپا توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت خرپا قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

۱- خرپا Truss 

خرپا سازه ای است که برای تحمل بارها و جلوگیری از حرکت طراحی می شود. اجزا یااعضای خرپا از قطعات لاغر ( باریک )، مستقیم تشکیل شده اند که در انتهای خود به یکدیگر متصل می شوند و گره ها را به وجود می آورند . در صورتی که این گره ها به صورت اتصالات فاقد اصطکاک ، در نظد گرفته شوند. و اگر وزن ععضو ، ناچیز ( قابل اغماض ) در مقایسه با نیروهایی که در گره ها منتقل می شوند ، عضو را می توان دو نیرویی(  two-force member ) در نظر گرفت. این بدان معنی است که تنها نیروهای مؤثر به عضو، نیروهای وارد بر گره های اتصال می باشد و این نیروها در راستای محور اعضاء منتقل میشوند . اعضای مستقیم یا تحت اثر کشش یا فشار بوده و تحت اثر خمش یا پیجش نمی باشند.

 در نتیجه ،این امر امکان  طرح سازه های خیلی سبک متشکل از اعضای لاغر ، طویل  ( دراز)  بوجود می آید. در صورتی که عضو توسط نیروهای گره کشیده شوند ، عضو تحت کشش خواهد بود و اگر نیروهای گره به عضوفشار آورد، عضو تحت فشار می باشد. یک عضو تحت کشش از طرف لولای    pin)  ( واقع در گره ، کشیده می شود ( تمایل به دور شدن از گره را دارد ) و یک عضو تحت فشار ، به سمت لولا فشار می آورد ( تمایل به  نزدیک شدن به گره را دارد ) . خرپاها ممکن است صفحه ای (مسطح) باشند یعنی تمامی اعضای خرپا در یک صفحه قرار داشته باشند  یا این که ممکن است خرپا فضایی باشد یعنی اعضای خرپا در یک صفحه تکی قرار نداشته باشند و قادر به تحمل بارها درهر جهتی باشد .  یک خرپای صفحه ای (plane truss  ) در شکل الف و یک خرپای فضایی ( space truss ) در شکل ب ، نشان داده شده است.

اسلاید ۲ :

۲– قاب Frame 

یک قاب برای تحمل بارها و ممانعت از حرکت طراحی می شود ولی برخلاف یک خرپا، قاب حداقل دارای یک عضو است که بطش از دو نیرو بر آن اثر کند. این بدان معنی است که بعضی قسمت ها (اجزای) قاب را نمی توان به صورت اعضای کششی یا فشاری ساده مدل نمود، بلکه طراح باید اثرات خمشی وپیچشی را منظور دارد. این اعضای چند نیرویی (                                      ) ممکن است به علت اتصال یک جزء به اجزای دیگر در نقاطی غیر از نقاط انتهایی یا به علت وزن یک عضو که به مرکز ثقل آن اثر می کند و به اندازه کافی برای در نظر گرفتن، بزرگ است، به وجود آید.                   

یک قاب ساده در شکل زیر نشان داده شده است.                                                            

اسلاید ۳ :

فرهنگ لغات webster ، ماشین machine را بصورت “ مجموعه ای از اعضا که نیروها، حرکت و انرژی از یکی به دیگری به طرزی که از پیش تعیین شده است، انتقال می دهد “ تعریف می کند. بنا به تعریف ماشین ها ، دارای اجزاء متحرک بوده و حداقل دارای یک عضو چند نیرویی می باشند.

 بنا براین دو قطعه انبردست به صورت یک ماشین طبقه بندی می گردند و با آنکه اهرم های ساده نیروها و حرکت را انتقال می دهند ولی در زمره ماشین ها قرار نمی گیرند چون به صورت اعضای تکی می باشند.                   

ماشین برای انتقال یا تبدیل نیروها طراحی می شود و دارای قطعات متحرک بوده و ممکن است ثابت نباشد.

اسلاید ۴ :

یک حالت خاص تعادل، زمانی پیش می آید که فقط نیروها در دو نقطه واقع بر یک جسم صلب اثر کند . در اغلب اوقات از وزن جسم جشم پوشی می شود و به جسم صلب، جسم دو نیرویی two-force body گفته می شود و اگر در حال تعادل باشد، دو نیرو به لحاظ مقدار برابر و هم امتداد و مختلف الجهت باشند. 

  مطابق شکل زیر، گر چه در نقاط A و B ممکن است بیش از یک نیرو اثر کند( مثلا، مؤلفه ها) با ید آنها را جمع زد تا یک نیروی معادل تکی در هر نقطه به دست آید و این نیروهای معادل باید شرط عضو دو نیرویی را بر آورده نماید.

                                                                                                           

اگر سه معادله عددی تعادل برای عضو دو نیرویی نوشته شود، نتیجه آن، نشان می دهد که نیروها مساوی ، مختلف الجهت و هم امتداد می باشند . بنابراین با آنکه برای تحلیل لازم نمی باشد، رابطه نیرویی برای یک عضو دو نیرویی را می توان برای کاهش تعداد مجهولات مورد استفاده قرار داد. این امر به ویژه در تحلیل سازه ها صادق خواهد بود.                                                                                               در بسیاری از کاربردها، عضو دو نیرویی عضوی مستقیم و لاغر و خط اثردو نیرومنطبق با محور عضو ، مطابق شکل ( ۲ ) می باشد. عضو مستقیم نشان داده شده در شکل ۲- الف، تحت فشار و عضو مستقیم نشان داده شده در شکل ۲- ب، تحت کشش می باشد.

 خرپاها به صورت مجموعه ای از اعضای دو نیرویی که تحت فشار یا کشش می باشند، مدل می گردند.

اسلاید ۵ :

     اگر جسمی فقط تحت اثر سه نیرو قرار گیرد، به آن جسم سه نیرویی three-force body  می گویند . اگراین جسم سه نیرویی در حال تعادل باشد، سه نیرو باید صفحه ای و یا به صورت متقارب یا موازی باشند. به سادگی مشهود است که نیروهای وارد به یک عضو سه نیرویی باید صفحه ای باشند. چون هر دو نیرو از این سه نیرو معرف صفحه ای در فضا می باشند و نیروی سوم باید در این صفحه قرار گیرد و اگر قرار نگیرد، مؤلفه ای عمود بر این صفحه خواهد داشت و در آن صورت جسم در حال تعادل نخواهد بود .

     مثال هایی از این دو مورد در شکل (۱ ) نشان داده شده اند. 

     چون نیروهای وارد بر یک عضو سه نیرویی، صفحه ای می باشند چنین عضوی را همیشه می توان به صورت یک جسم دو بعدی تلقی نمود ( در نظر گرفت) . از این مشاهدات مربوط به اعضای سه نیرویی    می توان برای کاهش کار حل معادلات و همچنین اساس بعضی از راه حل های ترسیمی یا مثلثاتی استفاده نمود. همانند اعضای دو نیرویی، اعضای سه نیرویی را می توان به صورت هر جسم صلب دیگری که در حال تعادل است مورد آنالیز قرار داد.

     یکی از و یقینا یکی از ساده ترین مثالها در مورد عضو سه نیرویی یک اهرم می باشد که در شکل (۲)  صفحه بعد  نشان داده شده است

 

اسلاید ۶ :

یک مقطع مار بر اعضای  BC ،BG،HF  و GH(مقطعb-b ) مطابق شکل الف عبور می دهیم تا چهار نیروی داخلی مجهول را آشکار سازد که دو تا از آنها نیروهای خواسته شده می باشند . معادلات تعادل را نمی توانیم به طور کامل حل کنیم مگر آنکه یک یا تعداد بیشتری از این نیروها ، از طریق دیگری معلوم شوند . بدین منظور ترکیبی از روش مقطع و روش گره را به کار می بریم تا نیروهای خواسته شده را محاسبه نماییم.

ابتدا یک مقطع را از وسط خرپا در مجاورت اعضایی که نیروهای آنها را می خواهیم حساب کنیم، عبور می دهیم . مقطعa-a  در شکل الف، اعضای HF,CG.CD, را قطع می کند . پیکره آزاد شده قسمت سمت راست خرپا را مطابق شکل ( ب) رسم می کنیم . اکنون با جمع زنی لنگرها نسبت به نقطه H خواهیم داشت:

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 21 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد