بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

در :

به طور كلي در به جزئي از ساختمان گفته مي شود كه با باز و بسته شدن فضاهاي مختلف خارجي و داخلي را به يكديگر مرتبط و يا مجزا مي نمايد . و امكان دسترسي و در بعضي موارد عبور نور و تبادل هوا را ممكن يا نا ممكن مي نمايد ،لذا در را مي توان ديوار موقتي خواند كه در در گاهي قرار مي گيرد و آن را مي توان براي ايجاد دسترسي ،باز كرد و براي حفظ حريم خصوصي و ايمني بست . وظيفه اوليه در ايجاد امكان دسترسي است و وظايف ثانويه آن به عنوان بخشي از ديوار بر حسب مكان و موقعيت آن عبارت است از :

1-مقاومت و پايداري

در به هر صورتي كه باشد بايد از مقامومت كافي براي تحمل وزن خود و ضربات و آسيبهاي ناشي از استفاده نادرست برخوردار باشد و براي باز و بسته شدن آسان و كامل از پايداري كافي شكلي برخوردار باشد .

اسلاید 2 :

n2-حفظ حريم خصوصي و ايمني

nدر بايد به اندازه ديوار اطراف خود حريم خصوصي داخلي را تامين نمايد و به كمك ساير اجزاي خود (چار چوب ،قفل ،لولا) ايمني لازم را فراهم نمايد .

n3-عايق حرارتي و صوتي

nميزان عايق بندي در ،در برابر حرارت و صوت بستگي به محل استفاده از آن دارد لكن بايد بتواند آسايش لازم را فراهم نمايد .

n4-ميزان محيط از باد و باران

nدرهايي كه با خارج از ساختمان در ارتباط هستند بايد بتوانند محيط داخلي را از نفوذ باد و باران حفظ نمايند .

اسلاید 3 :

nتعاريف و ساختمان در

nلنگه

nقسمتي از دريا پنجره است كه در چار چوب قرار مي گيرد و معمولا متحرك است .

nقاب

nقاب همان چار چوب است و وسيله اي است كه لنگه در يا پنجره (اعم از ثابت يا باز شو ) در آن قرار مي گيرد .

اسلاید 4 :

nآستانه

nآستانه قسمت پاييني قاب در است .‌آستانه به ويژه براي درهاي ورودي و سرويسها پيش بيني مي شود .

nكتيبه

nكتيبه قسمتي از در يا پنجره است كه در قسمت بالايي در قرار مي گيرد و ممكن است باز شويا ثابت باشد

اسلاید 5 :

nوادار

nتقسيم كننده لنگه در يا پنجره به دو يا چند قسمت را وادار يا قيد مي گويند . وادار به منظور تقسيم ابعاد در و يا كوچك كردن ابعاد شيشه يا زيبايي پيش بيني شده است .

nبائو

nوادار عمودي طرفين در يا پنجره كه قفل و لولا نيز به آن متصل و يا درون آن قرار مي گيرد را بائو مي نامند .

nقيد هاي فوقاني و تحتاني

nوادارهاي بالا و پايين  در را قيدهاي فوقاني و تحتاني مي نامند .

اسلاید 6 :

nتنكه

nقسمت صفحه مانندي از در كه ما بين دو وادار قرار مي گيرد را تنكه مي نامند .

nپاخور

nيال پاييني لنگه در كه معمولا پهنتر از يالهايي جانبي بوده و به منظور جلوگيري از صدمه ديدن  در از ضربه پيش بيني مي شود .

nشيشه خور

nشيشه خور قسمتي از يالهايي در است كه شيشه بر روي آن تكيه مي كند بنابراين داراي جزئيات مناسب براي نصب شيشه است .

nدماغه

nقسمتي از لنگه در يا پنجره كه روي نماي قاب قرار مي گيرد و بالعكس قسمتي از قاب كه در نما روي لنگه در قرار مي گيرد را دماغه مي نامند دماغه به منظور جلوگيري از نفوذ هوا به داخل و همچنين حركت بيش از اندازه لنگه در پيش بيني مي شود

اسلاید 7 :

nزهوار

nقسمتي از در كه به منظور زينت يا درز گيري و يا سهولت نصب شيشه بر روي در يا پنجره نصب مي شود .

اسلاید 8 :

nيراق

nقسمتي از لوازم در است كه به منظور باز و بسته شدن و قفل كردن در مانند لولا ،دستگيره ،شب بندو و ... به كار مي رود .

nانواع در

nدرها انواع مختلف دارند و بر حسب كاركرد مود نياز نوع بخصوصي از در را انتخاب و بكار مي بريم درها بر حسب شرايط زير داراي انواع مختلفي هستند .

n1-محل قرار گيري

n2-جهت باز شو

n3-طريق باز و بسته شدن

n4-ابعاد و اندازه

n5-تعداد لنگه

n6-مصالح

n7-نحوه ساخت و مشخات ظاري

n8-مشخاصت ويژه

اسلاید 9 :

nپنجره

nپنجره قسمتي از ديوار است كه امكان ورود نور را از طريق شيشه هاي شفاف يا نيمه شفاف فراهم مي آورد اين وظيفه اوليه پنجره با نصب جام شيشه در قاب پنجره به انجام مي رسد اين نوع ساده پنجره را پنجره ثابت يا نور گير مي نامند هيچ يك از قسمتهاي آن باز نمي شود .

nپنجره ها بخش مهمي از پوشش ساختمان به شمار مي روند و بايد عملكردهاي چندي را انجام دهند . علاوه بر عملكردهاي اوليه كه عبارت است از تامين نور طبيعي به داخل و ارتباط بصري با خارج پنجره ها حفاظتي  هستند در برابر باران باد ،گرما و سرما ،و همچنين عايقي در برابر صداهاي ناهنجار خارج از ساختمان .

nپنجره هاي رايج معمولا به نحوي طراحي مي شوند كه امكان تهيه اتاقها فراهم گردد در اين حالت با باز شدن يك يا چند قسمت از پنجره هواي خارج با داخل عوض مي شوند .

اسلاید 10 :

nخصوصيات پنجره :

n1-فراهم ساختن امكان ورود نور طبيعي

n2-امكان رويت منظره خارجي

n3-ايجاد تهويه

n4-مقاومت و استحكام

n5-حفاظت در برابر باد و باران

n6-عايق بندي حرارتي

n7-عايق بندي حرارتي

n به علاوه پنجره ني زمانند ساختمان بايد در طول عمر مفيدش ،اقتصادي نيازمند به حداقل نگهداري وز يبا بوده و در ايجاد سبك و هويت براي ساختمان سهمي داشته باشد .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید