بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه :  
توسعه جوامع ، پيشرفت  اقتصادي  و اجتماعي  و در نهايت  بهبود  و رفاه زندگي انسان به استفاده درست  و صحيح  از منابع و امكانات  مـادي و معنـوي  موجود  بستگي دارد .
اين امر  زماني  محقق  مي شود كـه بشر  بعد از يك روز كاري سنـگين در جائي  آرام و دلنشين  استراحت   كرده و تجديد قوا   نمايد .  با اين حال  وجود  چنين مـأمني  احساس  مي شود .  در چنيـن  مكاني   كه خانه ناميده مي شود  وسايـل و امكانات  موجود  تا حدي مي تواند اين آرامش را تحقق ببخشد و چـون در اين بين چوب داراي خاصيت گرم و آرامش بخش بوده به عنوان نقشي از زنـدگي  بشر در آمده است . در اين  بين نرده هاي چوبي چنـدين  نقش را مي توانند  ايفا  كنند  از آن جمـله  نقـش زيبائي  در خانه يـكي از اركـان  آن  و نقش  ديگر آن  حفـاظت  از محلهائي مي باشد كـه احتمال  سقوط  افراد وجود دارد . كه در اين پروژه روشهاي تهـيه و نصب  اين ابـزار  مفيد  و ضروري  در پـلكان ساختمان را تشريح مي كنيم .

اسلاید 2 :

                                ديباچه شركت  صنايع چوبي اميد

 شركت  صنايع چوبي  اميد در سال 1372  هجري شمسي  با سـرمايه اي بالغ  بر هشتاد  ميليون ريال   توسط  جناب آقاي جواد قـرباني  و جناب آقاي  شوزب   رضائي   در      شهر ستان  خـرم دره تأسيس شد . از علل  تأسيس  اين شركت  كه ابتدا با سرمايه اي اندك آغاز شده بود.  تهيه و توزيع مبلمان  درب هاي چوبي ، دكوراسيون ، بوفه ، نرده هاي چوبي و …  بود   كه  هم اكنون بعد از گذشت  12 سـال از تأسيس  آن افتخار  اين را دارد كه پيشگام  در عرصـه هنر صنايع  چوبي  وخدمات  آن  به مردم عزيز  باشد  اين شركت  هـم اكنون  كه داراي  8 نفر  كار گر   بوده به نوبه خود   سهم خوبي در اشتغال   زائي داشته است  و اميد دارد  در آينده  اي  نه چنـدان  دور  با استفاده از دستگاههاي پيشرفته CNC  تحولي در هنر  صنايع چوب  در استان  را بوجود آورد .

                    با تشكر  از كلية عزيزان شركت صنايع چوبي  اميد

اسلاید 3 :

                                ديباچه شركت  صنايع چوبي اميد

 شركت  صنايع چوبي  اميد در سال 1372  هجري شمسي  با سـرمايه اي بالغ  بر هشتاد  ميليون ريال   توسط  جناب آقاي جواد قـرباني  و جناب آقاي  شوزب   رضائي   در      شهر ستان  خـرم دره تأسيس شد . از علل  تأسيس  اين شركت  كه ابتدا با سرمايه اي اندك آغاز شده بود.  تهيه و توزيع مبلمان  درب هاي چوبي ، دكوراسيون ، بوفه ، نرده هاي چوبي و …  بود   كه  هم اكنون بعد از گذشت  12 سـال از تأسيس  آن افتخار  اين را دارد كه پيشگام  در عرصـه هنر صنايع  چوبي  وخدمات  آن  به مردم عزيز  باشد  اين شركت  هـم اكنون  كه داراي  8 نفر  كار گر   بوده به نوبه خود   سهم خوبي در اشتغال   زائي داشته است  و اميد دارد  در آينده  اي  نه چنـدان  دور  با استفاده از دستگاههاي پيشرفته CNC  تحولي در هنر  صنايع چوب  در استان  را بوجود آورد .

                    با تشكر  از كلية عزيزان شركت صنايع چوبي  اميد

اسلاید 4 :

تعريف نردة چوبي :
نردة چوبي به حفاظي گفته مي شود  كه در پلكان  ساختمانها مورد استفاده قرار مي گيرند و از لحاظي  هم جنبة تزئيني  داشته وبه انواع و اشكال  مختلف  ساخته مي شود  .
اجزاء تشكيل دهنده نرده چوبي :
ستوني يا پايه اصلي (Newel ) :
ستون يا پايه اصلي در نرده چوبي كه نقش تحمل  بار و نقش اصـلي تزئيناتي برعهده دارد  در انواع و اشكال  گوناگون  بنا به سليقه هاي  مختلف  ساخته مي شود . ( شكل شماره 1 )

اسلاید 5 :

ستونها  بنا به مورد استفاده آنها به دو گونه ساخته مي شود  .
 الف : ستونهائي كه در روي پله ها  مورد استفاده قرار مي گيرند  و دست انداز بر روي  آن سوار شده و ممكن است  قسمت  انتهائي و فوقاني  آنها داراي  يك نري باشد  كه در داخل دست انداز  و بشقاب زيرين  جا مي گيرد  و يا اصلاً  هر دو قسمت آن صاف  يوده ويا يك طرف   صاف و طرف ديگر  داراي نري باشد . و داراي  اندازه هائي استاندارد  مي باشد   كه بر  حسب  نوع استفاده  آنها متفاوت  مي باشد  كه در اصطلاحات علمي   با نام over - the- post  شناخته  مي شود   . كه در شكل زير  انواع آنها نشان داده شده است .
 (شكل 2 )

اسلاید 6 :

ب :‍
 ستونهايي که در پاگردهها مورد استفاده قرار مي گيرد و به عنوان ستونهاي  اوليه شناخته مي شود  اين گونه ستونها   ممكن است  داراي زيبائي بيشتري  نسبت به ستونهاي  ثانويه  باشد و همچنين اندازه آنه هم  كمي بيشتر از ديگر ستونها  بوده است  و دست انداز  هم در داخل  آن جا سازي   مي شود  اينگونه ستونها  داراي اندازه هاي استاندارد بوده و در اصطلاح  علمي  با نام p o s t- to- post  مورد استفاده قرار مي گيرد  كه در شكل  زير به آن اشاره  شده است  ( شكل  3 )

اسلاید 7 :

دست انداز يا ستوني افقي نرده ها :
دست انداز  قطعه چوبي است  كه در روي ستونها  به منظور تكيه گاه دست و پوشش  سر ستونها مورد استفاده قرار  مي گيرد  دست اندازها بر حسب   نوع  پلكان ممكن است  متفاوت باشد در پلكان مستقيم  دست اندازها  قطعه چوبي  صاف بوده و براي تزئين آن ممكن  است  كناره هاي آن  توسط فرز  نيمگرد  شده باشد  و در پاگردها ممكن است  داراي طرح و نقش خاصي باشد كه اغلب  اين دست اندازها  پيش ساخته بوده و توسط  كپي  تراشها ساخته مي شود و به صورتهاي  مختلف  اعم از  قوسدار ، منحني ، نيمگرد وحلزوني مي باشد كه در شكل  زير به آن اشاره شده است  .
( شكل شماره 4 ) اما در پلكان قوسدار اين دست اندازها فرق مي كند و دست انداز بايد با قوس پله نيز  همخواني  داشته باشد و به همان  صورت قوس  بردارد روشهاي  مختلفي براي قوس  دادن  به دست انداز  وجود دارد كه يكي از اين روشها  اينست  كه دست انداز را توسط  اره  فلكه قاچ زده و نصب مي كنيم  كه در فصل خود اجمالاً  توضيح داده خواهد شد .

اسلاید 8 :

3              نگه دارنده ها يا بشقابها

نگه دارنده ها يا بشقابها  قطعاتي هستند  كه بر روي پلكان نصب شده و ستونها بر روي آانها قرار مي گيرد  اين  نگه دارنده ها   داراي  يك سوراخ به قطر  مشخص   بوده كه توسط پيچ ، كه از وسط  سوراخ مي گذرد به پلكان متصل  مي شود  و بعد  ستونها  در داخل  بشقابها  جا سازي شده و محكم مي شود .
سپس  دست انداز بروي آن نصب  مي شود  كه در شكل  زير نمونه اي از قطعات  آماده شده را مشاهده مي كنيد  . ( شكل  5 )

اسلاید 9 :

          گونه هاي  مورد مصرف  در نرده هاي چوبي 

در مورد اينكه نرده ها از چه جنسي مي باشد اين را بايد بدانيم  كه اغلب نرده ها وانواع  متخلف  آن از  جنس سوزني برگان  و از چوبهاي  بلوط  ،ماهاگوني  و روسي  تهيه   مي شود . در ايران  نيز از پهن  برگان بخصوص  گردو به خاطر  سخت بودن آن استفاده مي كنند .
اشكال مختلف  نرده چوبي
فصل اول
نرده هاي چوبي مستقيم  يا موازي 
اين گونه نرده ها در پلكان  مستقيم  و موازي  به كار مي رود  كه ستونها  به طور موازي  و پشت سر هم  بر وي پلكان نصب مي شود  و دست انداز هم به  طور موازي روي آنها قرار  مي گيرد  كه براي نمونه  به شكل زير مراجعه كنيد  شكل 6

اسلاید 10 :

مراحل  اجراي نرده چوبي مستقيم :
 الف : پرداخت  : براي اجرا ونصب   نرده هاي چوبي  در يك ساختمان ابتدا بايد ستونها  و دست انداز و بشقابها  را به خوبي  پرداخت  كنيم تا براي رنگ كاري آماده شود  احتمالاً اگر  گره يا تركي بر روي  قطعات  باشد آنها را بوسيله بتونه چوب پر مي كنيم . تا سطح عاري از هر گونه ناصافي و خلل و فرج باشد . ابتدا پرداخت  را با سنباده هاي زبر شروع كرده ورفته رفته  از سنباده هاي  نرم استفاده مي كنيم تاسطحي صاف  و بي نقصي بدست  بيايد  هر چه  در مرحله  پرداخت سطح  صاف باشد در آخر و بعد از رنگ كاري شاهد  سطحي شفاف و زيبا خواهيم بود .  بعد از اين مرحله نوبت  به مرحله رنگ كاري  مي رسد  .
ب: رنگ  كاري نرده هاي پرداخت شده : 
بعد از پرداخت   نوبت  به رنگ كاري قطعات  مي رسد  كـه اين رنگ كاري  ممكن است  قبل از نصب   يا بعد از نصب نـرده ها بـر روي قطعات  انجام  شود . كه اغلـب  قبل از   نصب  قطعات  ، آنها را در كار گاه رنگ كاري  كه فضاي   مناسبي  براي اين كار مي باشد رنگ ميزنند  . زيرا كه اگر  در محيط  نصب رنگ كاري انجام   شود ممكن است  كه به ساير قسمتهاي  ساختماني  نيز  رنـگ آغشته شده و جلوة  نامناسبي   به محل   بدهد .از اينرو آنها را در كار گاه رنگ زده و به  محيط نصب انتقال مـي دهند . در هر حـال  ابتدتا قطعات  نرده چوبي را يك  دست سيلر مي زنيم تا خلل و فرج و ناصـافي هاي آن پر شده و سطـحي يكنواخت  بدست آيد  بعد از خشك شدن سيلر  آن رابا سنباده نرم پرداخت مي كنيم در اين مرحله بسته به اين كه  چه نوع  رنگي را مي خواهيم  براي  نرده ها انتخاب كنيم  همرنگي  مورد نظرمان را آماده مي كنيم .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید