بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

دينام مولد جريان مستقيم مي باشد که بطور کلي از قطعات زير تشکيل
مي گردد.

اسلاید 2 :

بررسي عملکرد مدار ساده دينام
از حرکت دادن يک سيم هادي در ميدان مغناطيسي به طريقي که خطوط قواي ميدان مغناطيسي را قطع کند، نيروي محرکه اي القاء مي شود که اين نيرو به وسيله آمپرمتر در هادي قابل تشخيص است. با تغيير جهت حرکت هادي جهت حرکت عقربه آمپرمتر نيز تغيير مي کند. اگر سيم هادي در جهتي حرکت کند حرکت آن با خطوط قوا موازي باشد،  هيچ  نيروي محرکه اي در آن القاء
نمي شود.

اسلاید 3 :

¨در دينام حرکت هادي بصورت دوراني است. حرکت دوراني هادي به اين صورت قابل انجام است که سيم هادي بصورت قاب در مي آيد. جريان ايجاد شده در قاب بصورت متناوب خواهد بود که در زمان اندازه گيري آن به وسيله آمپرمتر، عقربه آمپرمتر بين صفر منفي و مثبت در نوسان است.

¨

اسلاید 4 :

¨براي تبديل ولتاژ متناوب به ولتاژ يکسو، حلقه هادي را به دو نيم حلقه تبديل مي کنند که بين نيم حلقه ها عايق مي شود. آنگاه ذغال روي حلقه ها قرار مي دهند که جريان را از  طرف (ذغال مثبت) ميگيرد و به مصرف کننده انتقال مي دهد. ذغال ديگر مدار جريان را مسدود مي کند. به دو نيم حلقه اي که به منظور يکسو سازي جريان، نسبت به هم عايق بندي شده اند کلکتور (کموتاتور) مي گويند.

¨

¨ساختمان يک دينام ساده

¨در ساده ترين صورت دينام فقط يک کلاف يا يک سيم پيچ و دو تکه کلکتور به کار رفته است. در اين دينام جريان لازم براي بالشتکها از ذغال مثبت تامين مي شود، يعني مقداري از جريان توليد شده دينام براي مغناطيس کردن قطبها به مصرف مي رسد. چنين دينامي را خود تحريک گويند.

¨

اسلاید 5 :

¨در چنين دينامهايي شدت نوسانات ولتاژ زياد است و براي کاهش دادن آن بجاي استفاده  از يک کلاف سيم پيچ از کلافهاي متعدد استفاده کنند و مجموعه کلافها را در بدنه آرميچر قرار دهند و در ميدان مغناطيسي به دوران در مي آورند.

¨

اسلاید 6 :

¨نوسانات بوجود آمده در واقع همان منحني هايي هستند که از چرخش هادي در جريان خطوط قوا بوجود مي آيند. با اضافه شدن تعداد سيم پيچ، تعداد منحنيها در يک دوره گردش آرميچر آنقدر زياد مي شود که تواتر آنها حالت خط مستقيم را بوجود مي آورد.

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨در نتيجه ازدياد حلقه هاي سيم پيچ آرميچر، منحني ولتاژ و جريان ايجاد شده به خطوط مستقيم نزديکتر مي شود و اين حالت است که به آن کم کردن نوسانات ولتاژ دينام مي گويند.

¨

¨

اسلاید 7 :

¨افزايش ولتاژ خروجي دينام

¨براي افزايش ولتاژ خروجي دينام، يعني رساندن آن به حدي که بتواند پاسخگوي نياز مصرف کننده ها باشد، به نسبت لازم عوامل زير بايد افزايش يابد.

¨1-طول سيم

¨2-سرعت حرکت آميچر

¨3-شدت ميدان قطبين

¨4-زاويه بين خطوط ميدان و مسير حرکت

¨در حرکت دوراني، مسير هادي بين صفر تا 360 درجه است و نمي توان آن را افزايش داد، اما سرعت حرکت آرميچر تابع سرعت موتور است و به شرايط کار موتور بستگي دارد. شدت ميدان قطبين (ميدان مغناطيسي ) تابع قدرت خروجي دينام است. با چنين وضعيتي براي افزايش ولتاژ و جريان خروجي دينام بهترين کار ازدياد طول سيم کلافهاي آرميچر است.

¨در ديناميهاي 6 ولتي در حدود 8 دور سيم بدور شيار آرميچر پيچيده مي شود که اين کار به خاطر ازدياد طول سيم انجام مي گيرد. در دينامهاي 12 ولتي پيچش در بيش از 10 دور انجام مي گيرد.

¨

اسلاید 8 :

¨آفتامات (رگولاتور)

¨رگولاتور (آفتامات) در مدار شارژ وظايفي را بعهده دارد که اين وظايف عبارتند از :

¨کنترل ولتاژ خروجي دينام.

¨کنترل جريان توليد شده دينام.

¨دادن اجازه شارژ به باطري سالمي که خالي شده است.

¨قطع عمل شارژ پس از پر شدن باطري.

¨ممانعت از تخليه جريان باطري در دينام به هنگام خاموش بودن موتور.

¨

اسلاید 9 :

¨ساختمان آفتامات (رله ولتاژ)

¨رله ولتاژ داراي يک هسته آهني با چندين دور سيم پيچ است که آن را بطور موازي پيچيده اند. روي هسته يک جفت پلاتين تعبيه شده که در حالت عادي بسته است.

¨جريان مصرفي بالشتکهاي دينام و سيم اتصال بدنه خارجي از ذغال مثبت گرفته مي شود و پس از تغذيه قطبها به F آفتامات مي رود و در حالت عادي که ولتاژ خروجي دينام کم است، از طريق پلاتين ها اتصال بدنه مي شود. با  افزايش دور موتور ولتاژ دينام نيز بالا مي رود و همزمان ولتاژ موثر بر سيم پيچ رله ولتاژ افزايش مي يابد. زماني که ولتاژ توليد شده دينام از حد معيني تجاوز کند نيروي کشش هسته بيش از نيروي فنر پلاتين متحرک مي شود و در نتيجه هسته پلاتين متحرک را جذب مي کند. با باز شدن پلاتينهاي رله ولتاژ، اتصال بدنه قطبين به وسيله مقاومت کامل مي شود. افت مقاومت در مدار قطبها باعث کم شدن جريان مصرفي بالشتکها شده، در نتيجه شدت ميدان مغناطيسي تضعيف مي گردد و ولتاژ خروجي دينام کم مي شود. اين کاهش ولتاژ باعث مي گردد که هسته رله ولتاژ نيروي خود را از دست بدهد و فنر آن پلاتين متحرک را بکشد و با پلاتين ثابت تماس دهد و مجددا جريان ميدان از طريق پلاتينها اتصال بدنه شود. عمل قطع و وصل پلاتينها در ثانيه چندين بار انجام مي شود و به اين ترتيب مقدار ولتاژ در حدلازم تثبيت مي گردد.

اسلاید 10 :

¨در دينامهايي که اتصال بدنه داخلي است، جريان D آفتامات به پلاتينهاي رله ولتاژ به ميدان دينام فرستاده  مي شود و در دينام اتصال بدنه مي شود. در زمان باز شدن پلاتينهاي رله ولتاژ از طريق مقاومت جريان به ميدان وارد مي شود و مقدار آن کاهش مي يابد. آفتامات نيسان از نوع اتصال بدنه داخلي است.

¨

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید