بخشی از مقاله


دينامها
به منظور تأمين انرژي مورد نياز موتور استارتر جهت سيستم‌هاي جرقه و سوخت رساني انژكتوري و همچنين به واحد كنترل الكترونيكي (ECU) جهت كنترل تجهيزات الكترونيكي، سيستم روشنايي و نيز سيستم‌هاي ايمني و رفاهي خودرو، خودروهاي موتوري نيازمند دينامي جهت تأمين مناسب منبع انرژي مي‌باشند. اين انرژي بايستي در تمامي زمان‌ها در دسترس بوده و قابليت استفاده و دسترسي در شب و روز را داشته باشد.


اصول طراحي دينام
اولويت‌هاي زير در رابطه با طراحي دينام از اهميت خاصي برخوردار است:
• نوع خودرو و شرايط عملكردي مربوطه
• محدوده سرعت موتوري كه دينام بايد با آن مورد بهره‌برداري قرار گيرد


• ولتاژ باتري سيستم الكتريكي خودرو
• الزامات بارهايي كه متصل خواهد شد (از نظر قدرت)
• بارهاي محيطي وارده به دينام (گرما، آلودگي، رطوبت)
• عمر مفيد استاندارد
• ابعاد و فضاي نصب


الزاماتي كه بايستي در دينام رعايت گردد با توجه به كاربرد و معيارهاي ذكر شده فوق بسيار متغير است. از لحاظ بازده اقتصادي نيز معيار با توجه به زمينه كاربرد تغيير مي‌يابد. به همين علت طراحي دينامي كه تمامي الزامات را رعايت نمايد بسيار نامحتمل مي‌باشد. زمينه‌هاي مختلف كاربرد و محدوده قدرتي اتومبيل‌ها و موتورهاي آنها باعث توسعه مدل‌هاي پايه‌اي شده است.

اصول كار دينام
تئوري القاء الكترومغناطيس
مي‌دانيد كه هرگاه يك سيم هادي را در ميدان مغناطيسي به‌گونه‌اي حركت دهيم كه خطوط قواي مغناطيسي را قطع نمايد، نيروي محركه‌اي در آن القا مي‌شود كه مي‌توان آن را توسط يك ميلي‌آمپر مشاهده نمود. در صورتي‌كه جهت حركت هادي عوض شود، جهت جريان نيز عوض مي‌شود كه در اين صورت انحراف عقربه نيز عوض مي‌شود.
نكته 1: اگر سيم هادي به موازات خط قوا حركت كند، هيچ‌گونه نيروي محركه‌اي در آن ايجاد نمي‌شود كه در اين صورت عقربه آمپرمتر نيز هيچ حركتي نخواهد كرد. به عبارتي مي‌توان گفت كه نيروي محركه القايي توليد شده با تعداد خطوط قوايي كه توسط هادي قطع مي‌شود، متناسب است.


نكته 2: هرگاه يك الكترون از يك سيم هادي در مسير عمود بر جهت ميدان مغناطيسي حركت نمايد، نيرويي بر آن وارد مي‌شود كه امتداد اين نيرو به جهت حركت هادي و نيز جهت ميدان بستگي دارد.


نكته 3: جهت نيروي ايجاد شده طبق قانون دست چپ مشخص مي‌شود به طوريكه هرگاه سه انگشت شست، سبابه و وسطي دست چپ را همانند سه محور عمود بر هم طوري بگيريم كه شست در جهت حركت و انگشت وسطي جهت ميدان و انگشت سبابه، جهت نيروي محركه القايي و جريان حاصل از آن را نشان مي‌دهد.


اطلاعات الكتريكي و ابعاد
اندازه و ابعاد خودرو براي تعيين ميزان بازده خروجي مورد نياز دينام اهميتي ندارد. مشخصات خروجي دينام مورد نظر تابعي است از تجهيزات الكتريكي نصب شده بر روي خودرو.
انتخاب دينام با توجه به شرايط زير صورت مي‌پذيرد:


• ولتاژ دينام (v 28/v 14)
• خروجي قدرت به عنوان تابعي از ولتاژ جريان در محدوده سرعت دوران موتور
• حداكثر جريان
• سرعتي كه پس از آغاز به كار موتور و افزايش دور آن، دينام براي مرتبه اول شروع به توليد و تحويل جريان مي‌كند.
با توجه به اطلاعات الكتريكي و ساختار الكتريكي، ابعاد دينام مشخص شده و اندازه، ابعاد مختلف دينام با حروف و افزايش ترتيب آن مشخص مي‌گردد. يكي ديگر از مشخصات مهم و كاربردي سيستم مورد استفاده دينام يا روتور مي‌باشد (همانند دينام‌هاي نوع Claw – pole) كه بعنوان يك دينام كم حجم با ديود كم حجم و روتوري كه داراي قطب برآمده‌اي مي‌باشد و يا بدون سيم‌پيچ مي‌باشد. اين مشخصات توسط اعداد يا حروف شناسايي مي‌گردد. علاوه بر اين انواع دينام با يك كد مشخص مي‌شوند. ساير تغييرات نيز با توجه به نوع و نحوه نصب، شكل و ساختار پولي و اتصالات الكتريكي امكان‌پذير خواهد بود.


انواع دينام
• دينام‌هاي نوع Claw – pole با رينگ‌هاي كلكتور
• دينام‌هاي يكپارچه ديودي LIT
• دينام‌هاي يكپارچه استاندارد G1، K1 و N1
• دينام‌هاي يكپارچه ديودي نوع T1
• دينام‌هاي يكپارچه ديودي نوع DT1
• دينام‌هاي يكپارچه نوع LIC
• دينام‌هاي يكپارچه نوع B (LIC-B)
• دينام‌هاي يكپارچه نوع E و P (LI-P و LI-E)
• دينام‌هاي يكپارچه نوع X (LI-X)
• دينام‌هاي داراي روتور بدون سيم‌پيچ و حلقه‌هاي كلكتور
• دينام‌هاي يكپارچه ديودي نوع N3
• دينام‌هاي يكپارچه خنك‌شونده توسط سيال و بدون سيم‌پيچ روتور (LIF)
• دينام‌هاي حلقه كلكتوري قطب برجسته نوع U2
ليست قطعات بكار رفته شده (Part List)
1. بدنه
2. شافت
3. آرميچر
4. بالشتك
5. كاسه‌نمد
6. قاب
7. بوش
8. پولي


9. قرقر
10. واشر
11. مهره

نقشه انفجاري دينام

شكل 1. نقشه انفجاري دينام


گام‌هاي مونتاژ
1- شافت و آرميچر را در يكديگر جاي مي‌دهيم.
2- مجموعه حاصل را همراه با بالشتك در بدنه قرار مي‌دهيم.
3- كاسه نمد و قاب را به وسيله سه پيچ به يكديگر متصل كرده و روي شافت قرار مي‌دهيم.


4- مجموعه كاسه نمد و قاب را توسط سه پيچ به بدنه متصل مي‌كنيم.
5- بوش را بر روي شافت قرار مي‌دهيم.
6- پولي را روي شافت قرار مي‌دهيم.
7- قرقر را روي شافت قرار مي‌دهيم.
8- واشر را روي شافت قرار داده و مهره را روي شافت مي‌پيچانيم.
9- به وسيله ضربه چكش مجموعه حاصل را روي شافت محكم مي‌كنيم.

نمودار مونتاژ دينام:


اصول اقتصادي حركت در عمليات خط فرضي مونتاژ دينام
• استفاده از حركت متقارن دست ها
• ايجاد فضاي مناسب جهت نشستن كارگران روي ميز و رعايت اصول آنتروپومتري
• رعايت اصول ارگونوميكي در محيط كار و ميزكاري


• ايجاد محل ثابت براي كليه ابزار و ايستگاه هاي كاري و در نظر گرفتن ترتيب و تقدم و تاخر در خط مونتاژ
• قرار گرفتن قطعات پيش مونتاژ در ناحيه نرمال دست ها
• استفاده از جيگ و فيكسچر در ميز كاري


• رنگ كردن محيط كار و ايجاد شادابي و روحيه بيشتر در كاركنان
طراحي ميز كاري
ميز كاري را مي‌توان به‌گونه‌اي طراحي كرد كه در سمت چپ اپراتور نقاله قرار گيرد به‌طوري‌كه اپراتور بدون نياز به خم شدن بتواند با دو دست دو بدنه اصلي دينام را از روي نقاله بردارد و روي دو فيكسچر كه بر روي ميز كار قرار گرفته است جاي دهد. در بالاي اين ميز كاري طبقه‌اي قرار گرفته به‌طوري‌كه اين طبقه در ناحيه نرمال دست‌ها مي‌باشد و دو جعبه از شافت‌ها روي آن قرار مي‌دهيم. كه اپراتور هنگام كار زماني كه بدنه اصلي را روي فيكسچر قرار داد بتواند با دو دست، دو شافت را بردارد و روي بدنه اصلي مي‌گذارد.

شكل 2. طراحي ايستگاه‌هاي كاري

نمودار دست راست- دست چپ
عمليات: مونتاژ دينام
شماره قطعه: X شماره نقشه: Y تاريخ:
تهيه كننده: زرين كمال- نادمي – بشارتي


دست راست علامت دست چپ
1- برداشتن كاسه نمد
حركت دادن دست به سمت كاسه نمد
گرفتن كاسه نمد


حركت دادن كاسه نمد
Re Re
G G
M M 1- برداشتن قاب
حركت دادن دست به سمت قاب
گرفتن قاب


حركت دادن قاب
2- قرار دادن كاسه نمد روي قاب
قرار دادن و تنظيم
H P 2- نگهداشتن قاب


نگهداشتن
3- چرخاندن قطعه
چرخاندن
M M 3- چرخاندن قطعه
چرخاندن
4- برداشتن سه پيچ
حركت دادن دست به سمت سه پيچ
گرفتن سه پيچ
حركت دادن سه پيچ
تنظيم و قرار دادن
H Re
G
M
A 4- نگهداشتن قاب
نگهداشتن
5- پيچاندن پيچ اول
دراز كردن دست به سمت پيچ‌گوشتي
گرفتن پيچ‌گوشتي
حركت دادن پيچ‌گوشتي
قرار دادن پيچ‌گوشتي در پيچ
پيچاندن پيچ
H Re G
M
P
U 5- نگهداشتن قاب
نگهداشتن
6- پيچاندن پيچ دوم
حركت دادن پيچ‌گوشتي از پيچ 1 به پيچ 2
قرار دادن پيچ‌گوشتي در پيچ
پيچاندن پيچ

 

H M
P
U
6- نگهداشتن قاب
نگهداشتن
7- پيچاندن پيچ سوم


حركت دادن پيچ‌گوشتي از پيچ 2 به پيچ 3
قرار دادن پيچ‌گوشتي در پيچ
پيچاندن پيچ

H M
P
U
7- نگهداشتن قاب


نگهداشتن
8- گذاشتن پيچ‌گوشتي
حركت دادن پيچ‌گوشتي
رها كردن پيچ‌گوشتي
RI M
RI 8- گذاشتن قاب
رها كردن قاب
جدول 1. نمودار دست راست و چپ ايستگاه پبچ شدن كاسه نمد و قاب روي يكديگر

دست راست
علامت دست چپ
1.برداشتن دينام

دراز كردن دست به سمت دينام
گرفتن دينام
حركت دادن دينام

Re Re
G G
M M
1.برداشتن دينام

دراز كردن دست به سمت دينام
گرفتن دينام
حركت دادن دينام

2.قراردادن دينام

قراردادن

P P 2. قراردادن دينام

قراردادن
3.برداشتن كارتن

دراز كردن دست به سمت كارتن
گرفتن كارتن
حركت دادن كارتن


Re Re
G G
M M 3.گرفتن دينام

گرفتن
4.قراردادن كارتن

قراردادن


P H 4.نگهداشتن

نگهداشتن

5.برداشتن دينام
دراز كردن دست به سمت دينام
گرفتن دينام
حركت دادن دينام

Re Re
G G
M M 5.برداشتن دينام
دراز كردن دست به سمت دينام
گرفتن دينام
حركت دادن دينام

6.رها كردن


رهاكردن

U U 6.رها كردن


رهاكردن
جدول 2. نمودار دست راست و چپ ايستگاه بسته‌بندي

دست راست علامت دست چپ
1.برداشتن مهر تاييد
درازكردن دست به سمت مهر
گرفتن مهر
حركت دادن مهر

Re Re
G G
M M
1.برداشتن قطعه
درازكردن دست به سمت قطعه
گرفتن قطعه
حركت دادن قطعه

2.انتخاب قطعه
انتخاب
G
SE 2.گرفتن قطعه
گرفتن

3.بازرسي
بازرسي
I H 3.نگهداشتن
نگهداشتن
4.تاخير و انتظار
انتظار
UD RI 4.رها كردن
رها كردن
جدول 3. نمودار دست راست و چپ ايستگاه كنترل كيفيت

شرح RH TMU LH شرح
1 برداشتن كاسه نمد
حركت دادن دست به سمت كاسه نمد
گرفتن كاسه نمد
حركت دادن كاسه نمد

R10A

G1A

M12B

8.7
2
13.4

R10A

G1A
M12B 1 برداشتن قاب
حركت دادن دست به سمت قاب
گرفتن قاب
حركت دادن قاب
2- قرار دادن كاسه نمد روي قاب
قرار دادن و تنظيم

P3SE

43 2- نگهداشتن قاب

3- چرخاندن قطعه
چرخاندن

T180M

14.8

T180M 3- چرخاندن قطعه
چرخاندن
4- برداشتن سه پيچ
حركت دادن دست به سمت سه پيچ
گرفتن سه پيچ
حركت دادن سه پيچ
تنظيم و قرار دادن

R10C

G4C
M12B
P3NSE

12.9
12.9
13.4
47.8 4- نگهداشتن قاب

5- پيچاندن پيچ اول
دراز كردن دست به سمت پيچ‌گوشتي
گرفتن پيچ‌گوشتي
حركت دادن پيچ‌گوشتي
قرار دادن پيچ‌گوشتي در پيچ
پيچاندن پيچ

R10A
G1A

M12B

P3SE
ABP

8.7
2
13.4

43
16.2
6- پيچاندن پيچ دوم
حركت دادن پيچ‌گوشتي از پيچ 1 به پيچ 2
قرار دادن پيچ‌گوشتي در پيچ
پيچاندن پيچ

M1C

P3SE
APB
3.4

43
16.2
7- پيچاندن پيچ سوم
حركت دادن پيچ‌گوشتي از پيچ 2 به پيچ 3
قرار دادن پيچ‌گوشتي در پيچ
پيچاندن پيچ

M1C

P3SE
ABP

3.4
43
16.2
8- گذاشتن پيچ‌گوشتي
حركت دادن پيچ‌گوشتي
رها كردن پيچ‌گوشتي

M10C

RL1

13.5
2

RL1 5- گذاشتن قاب


رها كردن قاب
0.235 دقيقه TMU 392.9 جمع كل
جدول 4. جدول زمانسنجي ايستگاه پيچ شدن كاسه نمد و قاب روي يكديگر


زمانسنجي به كمك Basic Most

شرح روش انجام كار مدل ترتيب Fr TMU
1 گرفتن و جابجايي اجزاء از ظروف تا ميز كار A P B A G B A
0 0 0 1 1 0 1 30
2 بلند كردن اجزاء 0 6 0 1 1 0 1 90
3 جابجايي اجزاء به سمت ميز كار 0 1 0 1 2 0 1 42

A I X M G B A
4 بستن پيچ ها در محل اتصال 0 3 0 3 1 0 1 10
جمع 172
جدول 5. جدول زمانسنجي به كمك روش Basic Most

گزارش 3
مقدمه
در راستاي عملياتي كردن آموخته‌هاي درس ارزيابي كار و زمان، ما سه نفر پس از تكميل يك گروه تحقيقاتي كار خود را بر روي پروژه‌اي در رابطه با كمربند ايمني خودرو آغاز نموديم. كارخانه مد نظر ما، كارخانه ايمن‌ خودرو شرق بود. مراحل تكميل اين پروژه طي 5 جلسه بازديد انجام گرديد كه دو جلسه ابتدايي آن مربوط به نمودارهاي OPC، مونتاژ و تقدم و تأخر بود و سه جلسه ديگر مربوط به زمان‌سنجي خط مونتاژ. شايان به ذكر است كه وجود واحد صنايع مستقل در اين كارخانه مسيري هموارتر را براي ما فراهم نمود. پس از پايان يافتن مراحل بازديد و تكميل اطلاعات مورد نياز طي 6 جلسه درون‌گروهي اطلاعات بدست آمده سازماندهي و در قالب جداول و نمودارهاي مورد نياز فراهم آمده است كه نتيجه حاصل در قالب اين پروژه خدمت جنابعالي ارائه شده است. با اميد به آنكه خواسته‌هاي مد نظر شما فراهم آمده باشد.


معرفي شركت و تاريخچه آن
اين شركت تحت پوشش شركت قطعات اتومبيل ايران با هدف توليد كمربند ايمني به عنوان يكي از شركت‌هاي توليد كننده قطعات خودرو در ارديبهشت ماه سال 1376 تحت شماره 11875 به ثبت رسيده است و در كيلومتر 12 بزرگراه آسيايي مشهد واقع گرديده و داراي زميني به وسعت بيش از 7000 متر مربع و حدود 2800 متر مربع زيربنا شامل قسمت‌هاي سالن مونتاژ، قطعه‌سازي، قالب‌سازي، آزمايشگاه، انبار و واحدهاي اداري، توليد، تضمين كيفيت، صنايع و بهره‌وري، مهندسي، بازرگاني و مالي مي‌باشد. اين شركت هم‌اكنون بالغ بر 250 نفر پرسنل دارد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید