بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

روبات چیست؟

 • موسسه بین المللی استاندارد روبات را بصورت زیر تعریف کرده است:

روبات وسیله ای است که

l بصورت خودکار کنترل شود،

l قابل برنامه ریزی مجدد باشد،

l چند منظوره بوده و

l با داشتن چندین درجه آزادی قدرت جابجائی داشته باشد.

l روبات میتواند متحرک و یا ثابت باشد.

اسلاید 2 :

اهمیت روباتها

امروزه روباتها در انجام بسیاری از کارها به کمک انسان آمده و در برخی کارها نیز جایگزین آدمی گشته اند از جمله:

 • کار در کارخانه، اکتشافات فضائی، جراحی، بصورت دست آموز خانگی! و....
 • بطور کلی روباتها در کارهائی استفاده میشوند که خطرناک بوده ( مثل نیروگاههای هسته ای)، مشکل و تکراری باشند (مثل اغلب کار کارخانه ها) و محیط های کثیف (مثل داخل لوله ها).

اسلاید 3 :

روباتیک چیست؟

علم مطالعه روباتها را روباتیک مینامند.

تعریف جامعتر این علم را میتوان بصورت زیر نیز بازگو نمود:

اسلاید 4 :

اجزا یک سیستم روباتیک

nساختار مکانیکی شامل:

nاتصالات بازو وبدنه، چرخها

nمحرک ها ئی که باعث حرکت روبوت میشوند  نظیر

nموتورها

nسنسورهای مختلف برای ادراک محیط پیرامون روباتها نظیر:

nسنسورهای فاصله، دوربین، لیزر و غیره

nیک کنترلر کامپیوتری که سیگنالهای سنسورها را  خوانده و با پردازش اطلاعات بتواند فرامین لازمه را برای محرک ها ایجاد نماید.

اسلاید 5 :

روباتیک و هوش مصنوعی

 • روباتیک یکی از مهمترین زمینه های استفاده عملی از تکنیک های هوش مصنوعی است.
 • در واقع یک روبات هوشمند برای انجام هوشمندانه اعمال خود ناگزیر است بسیاری از این روش ها را به خدمت بگیرد:
 • Learning,
 • planning,
 • reasoning,
 • problem solving,
 • knowledge representation,
 • computer vision

اسلاید 6 :

توانائی های روبات آدم نما

روباتهائی مثل ASIMO قادرند :

 • در محیط های واقعی عمل کنند
 • اشیا را جابجا کنند
 • در محیطی که برای انسان ساخته شده است راه بروند ، از پله ها بالا رفته و روی صندلی بنشینند
 • چهره انسان ها را شناخته و به خاطر بسپارند.
 • با انسان مکالمه کرده و فرامین او را اجرا نمایند
 • ...

اسلاید 7 :

سنسورهای  روباتهایهوشمند

 • Visionبرای دریافت محیط پیرامون
 • Voice برایصحبتباآدمی
 • Tactile برایحسوحوداشیادرسرراهمسیر
 • Force برایتشخیصنیرودرکاربردهائینظیرمونتاژ
 • Laser برایاندازهگیریفاصلهوتشخیصموانع
 • ....

اسلاید 8 :

یادگیری در روبات

 • اگرچه روباتهائی مثل ASIMO کارهای شگفت انگیزی میکنند اما قادر نیستند یادگیری بکنند.
 • یک روبات باید بتواند در تعامل با محیط و در اثر تجربه یادگیری نماید

اسلاید 9 :

روشهای یادگیری

 

nشبکه عصبي

nدرخت تصمیم

nیادگیری تقویتی

nالگوریتم ژنتیک

اسلاید 10 :

اهميت يادگيری

 • بي‌ترديد بايد گفت كه اهميت يادگيري در رشد آدمي بسي فراتر از چشم‌انداز انديشه‌هاي اوست. روان‌شناسان به تازگي به عظمت شكل‌پذيري نوع آدمي، حتي در سالهاي نخستين او پي برده و محقق ساخته‌اند كه عامل اصلي در اين شكل‌پذيري يادگيري است. به اعتقاد آنان هر رفتاري كه از ما سر مي‌زند معلول يادگيري است. به اين معنا كه يك رشته از يادگيريهاي ساده‌تر موجب يادگيريهاي پيچيده‌تر مي‌شوند. به علاوه چون محيط زندگي افراد آدمي همواره در معرض تغيير است. انسان براي غلبه بر اين دگرگونيها ناچار از يادگيري است.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید