بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

ساختمان داده روشی است برای معرفی و دستکاری داده

و کلیه برنامه های معرفی داده

برای معرفی داده نیازمند یک الگوریتم میباشد.

اسلاید 2 :

در مورد ساختمان داده

روش های طراحی الگوریتم نیازمند پیشرفت برنامه هایی است که برای نگهداری داده است.

در علوم کامپیوتر مطالعه ساختمان داده ها مهم وضروری میبا شد.

 

اسلاید 3 :

C++

پیچیدگی

Big oh , theta a d omega otatio

اسلاید 4 :

ترتیب زیر را در نظر بگیرید:

    a[0],a[1],…, a[ -1]      

 پس از مرتب سازی صعودی داریم:

    a[0] <=a[1] <= ….<=a[ -1]

     example:8,6,9,4,3 => 3,4,6,8,9

اسلاید 5 :

لیست ترتیبی زیر را در نظر بگیرید:

       i put:  3, 6, 9, 14

عنصر 5 را به لیست فوق اضافه کنید.

       output: 3, 5, 6, 9, 14

اسلاید 6 :

.1لیستی با سایز1 در نظر بگیرید.”اولین عنصر را داخل لیست قرار دهید.“

.2عمل  i sertio را تکرار کنید بطوریکه ترتیب داده ها حفظ شود

اسلاید 7 :

یک نمونه کاراکتری از را در نظر بگیرید، که در آن طول لیستی باشد که می خواهیم روی آن  

I sertio sort را انجام دهیم.

و تعداد توابع این نمونه کاراکتری را بشمارید.؟؟؟؟

Determi e cou t as a fu ctio of this i sta ce characteristic.???

اسلاید 8 :

یک مرحله از محاسبات وابسته است به مقادیر   

برای مثال :

10 add , 100 subtracts,1000 multiplies

فقط یک  step محسوب میشود .

وبه این مفهوم نمی باشد که با افزایش یک مرحله نیز به تعداد step اضافه شود.

اسلاید 9 :

                                                                     s/e

For (i=1 ; i<a.le gth ; i++)                              1

{// i sert a[i] i to a[0:i-1]                                 0

     //code to i sert comes here                      1

i t t =a[ j]                                                        0

i t j;                                                                1

For ( j=i-1 ; j>=0 && t <a[ j] ; j--)                     1

A[ j+1] = a[ j]                                                   1

A[ j+1] = t ;                                                      0

}

 

 

اسلاید 10 :

L= (e0,e1,e2,e3,….,e )

روابط زیر بر قرار است:

   : e0  عنصر جلوی لیست میباشد. “zeroth eleme t”

:e -1   عنصر آخرلیست میباشد.   “last eleme ts”

: ei+1   دقیقا بعدازei قرار می گیرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید