بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویرمیباشد ----

اسلاید 1 :

غسلهای واجب هفت مورد است

جنابت

حیض

نفاس

استحاضه

میت

مس میت

غسلی کهبه واسطه نذر و قسم و مانند اینها واجب می شود

اسلاید 2 :

عوامل جنابت

جماع

بیرون آمدن منی ، درخواب یا بیداری ،کم یا زیاد ، با شهوت یابی شهوت ، با اختیاریا بی اختیار

اسلاید 3 :

چیزهایی که بر جنب حرام است

رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا به اسم خدا...

اسامی مبارکه پیامبر و امامان علیهم السلام به احتیاط واجب حکم اسمخدا را دارد

رفتن به مسجدالحرام و مسجدالنبی اگر چه ازیک در داخل وازدر دیگرخارج شود

توقف در مساجد دیگر ، ولی اگر از یک در داخل و از در دیگر خارج شودیا برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد

احتیاط واجب آن  است که در حرم امامان هم توقف  نکند

گذاشتن چیزی در مسجد

اسلاید 4 :

چیزهایی که بر جنب  مکروه است

 

 

*خوردن و آشامیدن .{ با وضو این کراهت بر طرف می شود}

*خواندن بیش از هفت آیه از قرآن .

*رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خطهای قرآن.

*همراه داشتن قرآن .

*خوابیدن .{ولی با وضو کراهت بر طرف می شود}

*رنگ کردن مو به حنا و مانند آن.

*مالیدن روغن. { انواع کرمها به بدن}

*جماع بعد از احتلام .

اسلاید 5 :

غسل جنابت 

*غسل جنابت به خودی خود مستحب است و برای خواندن نماز واجب و مانند آن واجب می شود ولی برای نماز میت و سجده شکر و سجده های واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست.

*لازم نیست در وقت غسل نیت کند که غسل واجب یا مستحب می کنم و اگر فقط به قصد قربت یعنی : انجام فرمان خداوند عالم غسل کند کافی است.

*غسل چه واجب باشد چه مستحب به دو قسم ترتیبی و ارتماسی انجام می شود.

اسلاید 6 :

غسل ترتیبی 

اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته چنانچه از طرف چپ باشد ، شستن همان مقدار کافی است و اگر از طرف راست باشد باید بعد از شستن آن مقدار ، دوباره طرف چپ را بشوید و اگر سر و گردن باشد باید بعد از شستن آن مقدار ، دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید.

اسلاید 7 :

احکام غسل کردن 

*در غسل ارتماسی باید بدن پاک باشد ولی در غسل ترتیبی پاک بودن تمام بدن لازم نیست و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتی را پیش از غسل دادن آن قسمت آب بکشد کافی است.

*اگر در غسل به اندازه سر مویی از بدن نشسته بماند غسل باطل است ولی شستن جاهایی از بدن که دیده نمی شود مثل توی گوش و بینی واجب نیست.

*جایی را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن:

شستن آن لازم نیست ولی احتیاط در شستن است.

اسلاید 8 :

*چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است باید بر طرف کند و اگر پیش از آن که یقین کند بر طرف شده غسل نماید ، غسل او باطل است.

*در غسل باید موهای کوتاهی را که جزء بدن حساب می شود بشوید ولی موهای بلند :

*احتیاط {واجب } در شستن آنهاست.

' بهجت : {شستن } موهای بلند لازم نیست.

اسلاید 9 :

*اگر شک کند غسل کرده یا نه ، باید غسل کند ولی اگر بعد از غسل شک کند که غسل او درست بوده یا نه ، لازم نیست دوباره غسل نماید.

*اگر در بین غسل جنابت حدث اصغر ( مثل ادرار ) از او سر بزند :

' امام:غسل باطل نمی شود.

'فاضل، خامنه ای :غسل را تمام کند بعد وضو بگیرد.

'بهجت، مکارم : غسل را از سر شروع کند و برای نماز و کاری که وضو نیاز دارد ، وضو بگیرد.

اسلاید10 :

*کسی که چند غسل بر او واجب است می تواند به نیت همه آنها یک غسل به جا آورد یا آنها را جدا جدا انجام دهد.

*کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد ولی با غسلهای دیگر نمی شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت.

'مکارم : با هر غسلی می توان نماز خواند و وضو واجب نیست ، جنابت یا غیر آن ، واجب یا مستحب ولی احتیاط مستحب آن است که در غیر غسل جنابت وضو بگیرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید