بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

كزاز(آرواره قفل)
تعريف:
كزاز نوعي بيماري عصبي است كه با افزايش تون واسپاسم ماهيچه ها مشخص مي شودكه در مرحله اول با انقباض دردناك عضلات جونده وگردن وسپس با انقباض عضلات شكم تظاهر مي كند اسپاسم عضلات گاهي موجب آسيب هاي جدي نظير شكستگي دنده ها ومهر ها وخفگي شده وممكن است با محرك هايي چون نسيم  ، ‌باد، صدا، نور بروز مي نمايد.

اسلاید 2 :

عوامل اتيولوژيك:

كلوستريديوم تتاني با سيل گرم مثبت بي هوازي مولد هاگي است كه بفراواني.در خاك ومدفوع حيوانات اهلي وانسان يافت مي شود.در صورتي كه حيواناتي مانند اسب گاو وفضولات آنها در محيط وجود داشته باشد ميزان باسيل كزاز در دستگاه گوارش انسان ودر محيط زيست افزوده مي شود.

نكته:نوع رويشي كلستريديم تتاني نسبت به حرارت،مواد ضد عفوني كننده،پاذزسيت ها بخصوص پني سيلين حساس است ولي اسپورهاي آن نسبت به عوامل ضد عفوني كننده ي فيزيكي وشيميايي مقاوم به طوري كه در اتوكلافي 121به مدت 15-10 دقيقه زنده مي ماند.

اسلاید 3 :

علايم:

اسپسم شديد عضلات صورت وگردن باعث حالت خاص چهره مشهور به خنده شيطاني و اسپاسيم شديد عضلات تنه باعث قوسي شدن كمر وقفل شدن ماهيچه هاي جونده مي گردد.تب بي قراري تحريك پذيري سردرد نيز در اين بيماري وجود دارد.

اسلاید 4 :

اپيد ميولوژي توصيفي ورويداد بيماري(برجسته)

دوره كمون:

دوره كمون عبارت است از فاصله ورود باسيل به بدن وبروز اولين ترسيموس.

دوره كمون 12-3روزه است معمولاً در حدود 2هفته طول مي كشد.در پنچاب هند به كزاز بيماري روز هشتم مي گويندزيرا بسياري از كودكان در اثر كزاز روز هشتم فوت مي كنند.

نكته: هر چه فاصله محل زخم وسيستم اعصاب مركزي بيشتر باشد دوره كمون نيز افزون تر و در صورتيكه زخم مركزي يا بر روي سر وگردن باشد دوره كمون كوتاه تر مي باشد..

دوره كمون متوسط كزاز نوزادان در حدود 6روز است وميتواند از 28تا3روز متغير باشد.

اسلاید 5 :

سير طبيعي:

اولين وشايعترين خودنمايي باليني كزاز،ترسيموس است كه باعث قفل شدگي فك مي گردد.

ميزان مرگ ناشي از كزاز در نوزادان بيشتر از سالمندان است و در سالمندان بيشتر از جوانان 20-10ساله است وحدود 75%الي60%مواردمرگ ناشي از بيماري،در هفته اول كزاز رخ ميدهد كه بيشتر بر اثر آسپراسيون وعفونت ششي حاصل مي شود.

اسلاید 6 :

انواع كزاز:

  • كزاز ناشي از جراحت
  • كزاز نفاسي كه پس از سقط يا هنگام زايمان ايجاد مي شود.
  • كزاز ناشي از اوتيت
  • كزاز سفاليك(پيش آگهي بد)
  • كزاز نوزادان
  • كزاز موضعي (پيش آگهي خوب)
  • كزاز ايديوپاتي بدو.ن راه ورود مشخص
  • كزاز ژنرانيره(شايع نرين شكل)

اسلاید 7 :

انتشار جغرافيايي:

وضيعت جهاني منطقه بيماري:

كزاز در سراسر جهان روي مي دهد وعلي رغم وجود واكسن كار ساز هنوز همه ساله دست كم يك ميليون نفر در سطح جهان قرباني كزاز مي شوند كه نيمي از آنها در نوزادان تشكيل مي دهند شيوع كزاز در كشور ها در حال پيشرفت بيشتر است به طور يكه در اين مناطق گاهي كزاز نوزادان عامل بيش از 10% مرگ ومير دوره نوزادي مي باشد.

اسلاید 8 :

درمناطقي نظير اروپا وآمريكاي شمالي كه از نظر اقتصادي پيشرفته اند اين بيماري به طور كلي نادر است.زيرا سطح بهداشت مردم بالاتر است وايمن سازي افراد در سطح وسيعي انجام مي شود ودر اين مناطق كزاز نوزادان ريشه كن شده وكزاز بيشتر به صو.رت كزاز سالمندي در آمده است زيرا در اين سنين پاسخ موضعي نسبت به عفونت كاهش يافته وايمني آنها نقصان پيدا كرده است.

اسلاید 9 :

كزاز نوزادانNT:

اين بيماري يكي از معضل هاي مهم در كشور هاي در حال توسعه است زيرا در اين كشور ها امكانات زايشگاهي وايمن سازي بر ضد كزاز به نحو مطلوبلي وجود ندارد بيشتر نوزادان مبتلا به كزاز در خارج بيمارستان از مادران غير ايمن و در شرايط غير بهداشتي متولد مي گردند در اين بيماري اسپور هاي كلستريدم تتاني به طور معمولي پس از زايمان در اثر بريدن وبستن وپوشاندن بند ناف با وسايل وموارد آلوده وارد ناف نوزاد مي گردد پس از رشد ميكروب و توليد توكسين باعث ايجاد بيماري مي شود.

اسلاید 10 :

وضعيت بيماري در ايران:

طي بيماري بر روي 382بيمار مبتلا به كزاز در اصفهان صورت گرفته است مشخص شده است كه 297نفر (8/77%)از نقاط روستايي و85نفر (2/22%)از مناطق مختلف شهر اصفهان بوده اند ونسبت مرد به زن 2به1بدست آمده است.

همچنين مشخص شده است كه كاربرد درمان هاي خانگي مانند استفاده از فضولات دام بر روي زخم ها،سوراخ كردن گوش،اقدام به سقط جنين وختنه با وسايل غير بهداشتي در پسران مهم ابتلا به كزاز در مناطق روستايي بوده است كه معرف عدم آگاهي به وسايل بهداشتي واحتياج به آموزش بهداشتي بين افراد روستايي مي باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید