بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

رئوس مطالب جلسات اول و دوم

1)  سیر تحول سیستمهای ذخیره و بازیابی اطلاعات(Storage and Retrieval Systems)

 

  1-1) مقدمه : نیاز همیشه انسان به اطلاعات

  2-1) تعریف سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات

  3-1) تعریف سیستم واسط ذخیره و بازیابی

  4-1) عناصر تشکیل دهنده یک سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات

  - سخت افزار    (Hardware)

  - نرم  افزار  (Software)

  - كاربر      (User)

  - داده   (Data)

  5-1) تعریف داده و اطلاع

  6-1) مروری بر نسلهای تکنولوژی سیستم واسط

اسلاید 2 :

2)پایگاه داده ها  (Database)         

 

  1-2) تعریف

  2-2) شرح کلمات مورد استفاده در تعریف

           - داده های یکپارچه (Integrated Data)

       - افزونگی              (Redundancy)   

       - ساختار داده ها (Data Structure)     

  3-2) یک مثال مقدماتی برای درک تعریف پایگاه داده

                 - تعریف ناسازگاری داده ها (Data Inconsistency)  

  - تعریف بروز رسانی منتشر شونده (Propagating Updates)

  - تعریف استقلال داده ای (Data Independence)      

اسلاید 3 :

    3)عناصر اصلی محیط پایگاه داده ها

                      1-3)     سخت افزار (Hardware)  

                         2-3)     نرم افزار (Software)

                     3-3)     کاربر (User)  

                     4-3)     داده (Data)

اسلاید 4 :

1)سیر تحول سیستمهای ذخیره و بازیابی اطلاعات(Storage and Real-time Systems)

 

  1-1) مقدمه : نیاز همیشه انسان به اطلاعات :

 

 

 

                شكل 1 – نیاز همیشه انسان به اطلاعات

  - سیر تحول رسانه ذخیره سازی :

  - لوحهای سنگی، گلی ، چوبی، پوستی

  - كاغذ : سیستمهای دستی برای ثبت اسناد و مدارك “دفتر داری” ، “داده داری” ، “ بایگانی” دفترهای مختلفی ایجاد شد.

  - نوارهای مغناطیسی (Tapes)

  - دیسكها، RAIDS

 

اسلاید 5 :

  2-1)تعریفسیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات(Storage and Retrieval System) :

  به هر سیستمی گفته می شود كه به انسان امكان می دهد تا اطلاعات مورد نظرش را ذخیره و در صورت نیاز بازیابی كند و با تولید اطلاعات جدید بر شناختش از محیط عملیاتی اش بیفزاید .

       - انواع  سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات  

 

  - سیستم دستی (Manual)

  - سیستم اتوماتیزه (Automatic)

                - سیستم دستی در

  - درج اطلاعات (Insert)

  - تغییر اطلاعات (Update)

  - بازیابی اطلاعات (Retrieval)  

                                                                             دچار مشكل است .

اسلاید 6 :

   3-1) تعریف سیستم واسط ذخیره و بازیابی - سیستم ذخیره و بازیابی اتوماتیك (كامپیوتری)

  بخش اصلی این سیستم نرم افزاری است . در این بحث این بخش نرم افزاری سیستم ، كه خود نوعی سیستم است را سیستم واسط ذخیره و بازیابی اطلاعات می گوییم .

   انسان برنامه ساز          

       شكل 2 : سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات

  - محیط فیزیكی ذخیره سازی اطلاعات : شامل داده های ذخیره شده روی رسانه ها و خود رسانه ها می باشد .

  انسان

 

     شكل 3 : سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات

اسلاید 7 :

4-1) عناطر تشکیل دهنده یک سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات :

 

  - سخت افزار    (Hardware)

  - نرم  افزار  (Software)

  - كاربر      (User)

  - داده   (Data)

- سخت افزار (Hardware)

 

  شامل : ملزومات و امكاناتی كه به اصطلاح ((رسانه های ذخیره سازی )) گفته می شود و همچنین خود        كامپیوتر.

 

اسلاید 8 :

 - نرم افزار (Software) :

 

  - نرم افزار خود سیستم واسط       ( تهیه كنندگان نرم افزارهای سیستمی )

  - نرم افزار تماس با سیستم واسط     ( كاربران با مهارتهای برنامه سازی )

  - نرم افزار خدماتی : مجموعه ای از واحدهای نرم افزاری كه تماس انسان با سیستم را تسهیل و تسریع می نمایند .  از جمله نرم افزارهایی كه شامل فرمهای ورود و تغییر اطلاعات و گزارشات و …

    می باشند .

 

 

اسلاید 9 :

-كاربر (User)  :

- خود انواعی دارد و طیفی از كاربران با مهارت برنامه سازی تا كاربران فاقد مهارت برنامه سازی را در بر می گیرد.

 

       - مروری بر نسلهای تكنولوژی سیستم واسط

 

  نسل اول (1957 -  1948) : نسل بدون سیستم واسط

    نسل دوم (1966 - 1958) : نسل شیوه های دستیابی (Access Methods)

  نسل سوم (1973 - 1967) : نسل سیستم مدیریت داده ها (Data Management System)

  نسل چهارم (1980 - 1974) : نسل سیستم مدیریت پایگاه داده ها (Database Management System)

  نسل پنجم  (تاكنون - 1981) : نسل بانكهای معرفت (Knowledge Bases)

n

اسلاید 10 :

- نسل اول (1957-1948) : نسل بدون نرم افزار واسط :

  - رسانه ذخیره سازی معمولا نوار بود .

  - نسل فایل های ترتیبی ساده .

  - ركوردها به ترتیب ورود روی رسانه درج می شوند .

  - نرم افزار ابتدایی عملیات ورودی و خروجی را بر عهده دارد .

  - هرگونه تغییر در رسانه های ذخیره سازی یا ساختار فایل منطقی ( فیزیكی ) سبب تغییر در برنامه ایجاد كننده و پردازشگر فایل می شود .

  - تنها روش پردازش فایلها ، پردازش دسته ای (batch) است .

  - نسخه های متعددی از یك فایل نگهداری می شود .

  - نرم افزار تنها عملیات ورودی / خروجی را انجام می دهد و نرم افزار واسطی برای مدیریت پردازش فایلها وجود ندارد .

  - طراحی ساختار فیزیكی فایلها بر عهده كاربر است . ( در برنامه كاربر )

  - داده ها برای كاربرد خاصی طراحی و سازماندهی می شوند .

  - استفاده از یك داده در چندین كاربرد نادر است ( اشتراك داده ها مطرح نیست ) .

  - تكرار در ذخیره سازی داده ها در بالاترین حد است .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید