بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

Deformation Polarization

Orientation Polarization

پلاريزاسيون تغيير شكل دهنده

پلاريزاسيون تغيير جهت دهنده

اسلاید 2 :

 • وقتي قطعه اي عايق تحت ميدان قرار ميگيرد (بين دو جوشن خازن)هر جزئي از آن تحت تاثير ميدان پلاريزه ميشود يا بعبارت ديگر بارهاي مثبت و منفي از هم جدا ميشوند و باعث گشتاور دوقطبي ميگردند
 • در صورتيكه عايق از ملكولهاي قطبي تشكيل شده باشد اين ملكولها در جهت ميدان مرتب ميشوند
 • جدا شدن بار ها از هم موجب پديد آمدن بارهاي مخالف با بارهاي موجود در سطح جوشن، در سطح عايق ميگردد
 • ميدان ناشي از جداسازي بار در عايق باعث كوچك شدن ميدان در داخل عايق ميگردد(بار ثابت)
 • نسبت ايندو ميدان عددي بزرگتر از واحد است بنام عدد عايقي ((εr
 • اگر ولتاژ دو سر عايق ثابت باشد در اينصورت نسبت دو بار بعدو قبل از ورود عايق همان عدد عايقي خواهد بود
 • ميتوان گفت كه عدد عايقي معرف پلاريزاسيون در عايق است

 

اسلاید 3 :

 • اگر شدت ميدان اعمالي به عايق E باشد و ملكولهاي آنرا كروي فرض كنيم، شدت ميدان موضعي هر ملكول خواهد شد:

EL= (εr+2)E/3

 • از طرفي بردار پلاريزاسيون يا پلاريزاسيون در واحد حجم عايق برابر است با:

P= ε0(εr-1)E

 • كه اين مقدار جمع پلاريزاسيون تك تك ملكولها در واحد حجم است كه با ضريب αe پلاريزه ميشوند

Pe= N αe EL=N αe (εr+2)E/3

 • αeضريب استعداد پلاريزاسيون، N تعداد ملكولها در واحد حجم است

اسلاید 4 :

 • با مساوي قرار دادن دو كميت P:
 • با ضرب طرفين در ρ M/داريم:
 • كه در آن L=NM/ ρ معادل تعداد ملكولها در ملكول گرم جرم ميباشد(عدد لوشميدت) معادل عدد آووگادرو در گاز
 • اين رابطه به نام Clausius _ Mosotti مشهور است

اسلاید 5 :

 • قطبش پذيري در ماده را ميتوان بصورت زير تعريف كرد:
 • كه در حد و طبق لورنتس بفرم زير در ميآيد:
 • بنابراين ارتباط بين عدد عايقي و ضريب شكست در حد چنين است:

n2= εr

اسلاید 6 :

 • ميدان به گشتاور دوقطبي گشتاوري وارد كرده و سعي ميكند آنر در راستاي خود قرار دهد:

T=E X Pm

 • ضريب استعداد پلاريزاسيون در اينحالت بصورت زير توسط Deby محاسبه شده است:

αd= P2m/3kT

 • بهمان ترتيب پلاريزاسيون عبارت خواهد بود از:

Pd=N αdEL=N(P2m/3kT) (εr+2)E/3

اسلاید 7 :

 • اگر فرض كنيم هردو پلاريزاسيون باهم باشند:

P=Pe+Pd= ε0(εr-1)E=N(αe + αd) (εr+2)E/3

 • در نتيجه:

ε0(εr-1)=N(αe + αd) (εr+2)/3

 • با جايگذاري αd= P2m/3kT , و ضرب طرفين رابطه فوق در ρ M/ داريم:
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید