مقاله نظریه و ریشه های شکل گیری سبک معماری های- تک((High-tech

word قابل ویرایش
15 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
8700 تومان

نظریه و ریشه های شکل گیری سبک معماری های- تک((High-tech

چکیده

های -تک سبکی از معماری است که در سال های ۱۹۸۰- ۱۹۷۰ در اروپا و آمریکا شکل گرفته است. در دوره ای که بسیاری نابودی قریب الوقوع معماری مدرن را پیش بینی می کردند به صورت چهره ی دیگری از معماری مدرن خود را به نمایش گذاشت. هدف آن به تصویر کشیدن صنعت و تکنولوژی در ساختمان بود . از آنجایی که سبک ها به یکباره ای ایجاد نشده اند ویک ریشه و خاستگاهی داشته اند مقاله حاضر به بررسی ریشه ها و نظریه های شکل گیری سبک های -تک پرداخته است.به این منظور یک دوره ۲۰۰ ساله و ۲۰ ساله از تاریخ شکل گیری سبک های -تک بررسی شده است . اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای در قالب تحقیقات توصیفی بدست آمده است. دوره ۲۰۰ ساله از شروع مدرنیسم و صنعتی شدن جهان و نخستین پل آهنی بررسی شد و سپس مکتب های فوتوریسم ،کانستراکتویسم و بروتالیسم و اصول فکری آنها و همچنین بررسی مدرسه( A-A )و مدرسه ییل که معماران های- تک در آن به تحصیل پرداختند و تاثیر افرادی نظیر پل رودولف و لوکوروزیه بر معماران بزرگ های- تک شامل ریچارد راجرز و رنزو پیانو نورمن فاستر و نیکولاس گرمیشاو بررسی شد . در انتها اصول فکری سبک های -تک که شامل گسست از گذشته ،عدم استفاده از تزیینات ،استفاده از تکنولوژی استفاده از مصالح جدید مانند شیشه و بتن و آهن و … مورد بررسی قرار گرفت.در نتیجه این اصول نشان دهنده تاثیری که از سبک های پیشین و زیر بنای فکری سبک های فوتوریسم ،کانستراتویسم و بروتالیسم که همین اصول را داشته اند گرفته شده است.

واژگان کلیدی:سبک های-تک ،نظریه ها و ریشه ها،تیم ۴، اصول فکری های-تک

-۱مقدمه

همواره در طول تاریخ معماران ،مهندسان و اندیشمندان به دنبال ساختن بنا ها و مسکن های مناسب بوده اند.به همین دلیل از مهم ترین مشکلاتی که آنها با آن رو به رو بودند شامل روش ها ی ساخت و تولید مسکن،تهیه مصالح مناسب و ارزان قیمت و نیز حل مسائل و مشکلات حاشیه ای ساخت بنا های متفاوت بوده است.با گذشت زمان و پیشرفت بشر و صنعتی شدن مهمترین مسئله ای که وجود داشت تغییر در نوع ساخت و ساز بود که باعث گسترش تکنولوژی و فن آوری و ارتقای ارتفاع ساختمان ها و بلند مرتبه سازی شد .به همین دلیل در زمان های مختلف با توجه به فرهنگ مردم و امکانات موجود طراحی ساختمان ها به شیوه های متفاوتی ارائه شد .همین موضوع باعث به وجود آمدن سبک هایی در معماری گردید. هر کدام از سبک ها ویژگی های منحصر به فردی داشتند. از قرن هفدهم به بعد به دلیل انقلاب فکری و فرهنگی عقل و خرد انسانی در راس همه چیز قرار گرفت و نقادان دکارتی قواعد خرد گرایانه را تنها وسیله توجیه عصر پیدا کردند(ونتوری ،.(۱۳۸۴ارنست کاسیرز۱ از قول دانشمندان آن دوره می نویسد :این که محسوس کجا اعتبار حقیقی دارد معنای خود را از دست می دهد،آن چیزی که نام آن حقیقت ،عینیت و ضرورت گذاشته می شود دیگر معنای مطلقی ندارد، و معنای آن نسبی می شود(کاسییر ،۱۳۸۲،.(۱۶۵قرن هجدهم فقط به نسبیت فکر می کند و همه موضوعات مربوط به اخلاق و عقلی و دینی وابسته به حس نسبی می شوند.دکارت انسان را محور اصلی جهان قرار می دهد ،از این دوره به بعد بحث هایی نظیر سلیقه ،ذوق ،نو آوری ،ابداع و طبع انسان پا به عرصه فرهنگ و هنر می گذارد ( پازوکی ، .(۱۳۸۱بنابراین سبک های هنری به تعداد انسان ها خلق میشود و هر اثر هنری اگرچه با سنت های پیشین در تعارض بود ولی به دلیل قرار داشتن نام خلاقیت بر روی آنها سبک نامیده می شدند علت آن همه سبک از آن دوره تا به امروز هم همین دلیل می باشد. زمانی سبک و زبان های مختلف هنری و معماری به اصول و ویژگی های پایدار گذشته پایبند نبودند که انسان از پایداری های فکری گذشته خود را رها کرد و مشخصه بارز بر عرصه معماری رنگارنگی و زود گذری سبک ها بود.معماران به وسیله تکنولوژی برتر وسازه های هوشمند و رسیدن به پهنه های نامحدود توانستند تصور و خیال آزاد را به نمایش بگذارند،و در ادامه آن معماری را از قید و شرط های گذشته رهایی دهند.اگر چه در دنیای غرب که خود سبک های جدید و امکانات بی حد و مرز و ساخت و ساز های جدید را به وجود آورد در بعضی از موارد با اعتراض اندیشمندان مواجه شد. (تقوایی،۱۳۹۱، (۶۷ یکی از سبک های به وجود آمده در سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ سبک های -تک (High-Tech) در اروپا و آمریکا بوده است ، ویژگی شاخص آن استفاده از فن آوری و صنعت پیشرفته روز دنیا در طراحی و ساخت بنا های متفاوت بوده است. در واقع پلی بین مدرنسم و پست مدرن بوده است و با توجه به این که سبک های به وجود آمده به یک باره ایجاد نمی شوند و یک خاستگاه و ریشه ای دارند هدف از انجام این تحقیق نظریه های شکل گیری سبک های- تک و زیر بنای فکری بزرگان این سبک که گروه ۴ (ریچارد راجرز ۲ ،نورمن فاستر۳ ، رنزو پیانو۴،نیکولاس گرمیشاو(۵ هستند را به روش کتابخانه ای در قالب تحقیقات توصیفی مورد بررسی قرار می دهد.

نام های-تک((High-Tech

های -تک((High-tech در لغت از دو کلمه ( (Highبه معنای پیشرفته و (Tech)6 به معنای تکنولوژی تشکیل شده است .یعنی اثر معماری که نقش اساسی را در آن سازه دارد و در آن نمایان و آشکار است و نشان می دهد با تکنولوژی پیشرفته کار هایی را که تاکنون انجام نشده است می توان انجام داد.(رئیسی،(۶۱ این سبک نام خود را از کتاب (High Tech:The industrial style and source book for the home) 7گرفته است، در این کتاب عکس هایی از به کار بردن مواد و مصالح محیط های صنعتی پیشرفته در منازل مسکونی قرار داشت.

پیشینه سبک های-تک

در سبک های-تک اکثر ساختمان ها در اروپا و شمال آمریکا ساخته شده اند .در طول جنگ جهانی دوم که بسیاری از ساختمان های تاریخی تخریب شدند ،تعمیر آنها کار دشواری بود،و معماران و مهندسان یا باید عناصر تاریخی را تکرار می کردند ویا با مصالح جدید آن ها را تعمیر می کردند ،آن ها مجبور شدند دومین روش را انتخاب کنند.در سال ۱۹۷۰ پیشرفت های تکنولوژی و علمی بر روی جوامع فشار زیادی را وارد می آورد .در سال ۱۹۶۹ رقابت های فضایی جهت دستیابی به تکنولوژی که به وسیله آن بتوانند فضای بیرونی را تسخیر کنند به وسیله فرود نیل آرمسترانگ۸بر روی کره ماه به اوج خود رسید و همچنین پیشرفت هایی زیادی در زمینه نظامی صورت گرفت باعث شد مردم فکر کنند با پیشرفت های جدید به وسیله ابزار تکنولوژی می توانند موفق شوند. این موضوع باعث شد ساختمان های های -تک هر روز برای مردم بیشتر نمایان شوند.

-۲روش تحقیق

برای بدست آوردن اطلاعاتی درمورد نظریه های شکل گیری سبک های -تک و مبانی فکری بزرگان این سبک و بررسی دوره ۲۰۰ ساله و ۲۰ ساله شکل گیری این سبک از روش کتابخانه ای استفاده شده است، و اصول فکری سبک ها ی مدرنسم تا فوتوریسم و کانستراکتویسم و بروتالیسم وتاثیر آن ها بر سبک های -تک را در قالب تحقیقات توصیفی بیان شده است .

-۳نظریه های شکل گیری سبک های -تک (High Tech)

بحث های -تک با تاریخ گره خورده است و ریشه آن را باید در دوره مدرن و یا خیلی قبل تر از آن جستجو کرد. اگر به دوره ای های-تک می گویند به این دلیل است که این موضوع در نمای ساختمان ها نمایان تر بیان شده است(رئیسی ،ص.(۶۱

معماری های – تک از کجا آمده است؟دو دیدگاه تاریخی از برد زمانی کوتاه و بلند از ۲۰ سال تا ۲۰۰ سال وجود دارد .برای چشم انداز بلند مدت ما باید به سال ۱۷۷۹ برگردیم زمانی که اولین پل آهنی بر روی رود سورن در کولبروکدیل۹که ساختاری کاملا فلزی و پیش ساخته داشت . بعد از این برای نخستین بار شرکت داربی در سال ۱۷۴۰ در انگلستان شمش آهن تهیه کرد که باعث میسر شدن تولید انبوه شد. در برد زمانی بلند مدت این پل به عنوان اولین سازه ی های- تک در نظر گرفته می شود((Colin Davies,1998,21 .این پل ممکن است بیش از حد دور به عنوان منبع برای به وجود آمدن سبک های- تک در ۱۹۶۰ باشد اما پل هنوز پا برجاست و اما ما نباید تاثیر سازه های مهندسی شده قرن هجدهم و نوزدهم را دست کم بگیریم .مانند خانه دسیموس بارتنز پالم ۱۰در باغ کیو ۱۱در سال ۱۸۴۸ ،برج ایفل در سال ۱۸۸۹ که سازه فلزی نمایان داشت ، نشان از ره آورد تکنولوژی در عصر مدرن بود و البته کریستال پالاس پکستون، در سال ۱۸۵۱ به عنوان نمایشگاه بزرگی که از چند جهت منبع الهامی برای معماری های- تک می توان باشد، شامل قطعات پیش ساخته ،استفاده از مصالح آهن و شیشه و در معرض دید بودن عناصر سازه ای (مزینی ،ص.(۱۰ ساختار آنها معماران های -تک امروز را تحت تاثیر قرار می دهد((Colin Davies,1998,22 .فقط در سازه و ساختار از مهندسی محض صحبت می شود. آلترناتیو های مدرنسم بیشتر در پروژه های تئوری فوتوریسم های ایتالیا و کانستراکتوسم های روسیه زنده نگه داشته اند، در واقع معماری های- تک تاثیر زیادی از آن ها گرفته است(. (Colin Davies,1998,22

-۱-۳مدرنسیم

معماری مدرن به عنوان نقطه عطفی در تاریخ معماری غرب یا به عبارتی در تاریخ معماری جهان بود زیرا برای اولین بار نگرش از سنت، تاریخ و گذشته به عنوان منبع الهام معماری تغییر جهت داد و آینده و پیشرفت به عنوان موضوع و هدف اصلی معماری مطرح شد. معماران و نظریه پردازان مدرن سعی می کردند معماری را به عنوان علم و تکنولوژی با جهان در حال تحول همگون سازند (قبادیان، ۱۳۸۲، .(۸۴ معماری مدرن در قالب سبک جهانی ظهور کرد این سبک پس از جنگ جهانی اول ریشه دواند و در بازسازی اروپا در دوره پس از جنگ جهانی دوم اشاعه یافت. این سبک داعیه ی آن داشت تا با کنار گذاشتن بی برنامگی و مدیریت سنتی از طریق اتخاذ یک نظام معماری جهانی فرآیند معماری و طراحی ساختمان را اصلاح کند. این معماری جدید با موازین عقلی، سازماندهی شده بود و از کارآمدترین مصالح نظیر بتن، فولاد و شیشه استفاده می کرد(مالپاش،۱۳۸۶،.(۴

معماری مدرن تازه و همگانی است و ریشه در مفاهیم ساختمانی دارد .و با یک جامعه ی صنعتی جدید مناسب است به گونه ای دگرگونی و ترکیب آن، جامعه ای در حال آزمون و شدن را هدف می گیرد. فضا در آن با خواص فیزیکی مشابه به کار گرفته می شود. از فرم مجرد استفاده می کند و گرایش به معماری ناب دارد (جودت، .(۷۸ :۱۳۸۴سنجش معماری مدرن معمولاً متوجه مفهوم عملکردگرایی است، پس پیش از هر چیزی به سودمندی و کارایی توجه دارد. حتی برخی معتقدند مدرنیسم بنده ی قدرت حاکمیت سرمایه داری بوده و معماری را قربانی کرده است به این معنا که فرم ها به صورت منطقی از نیازها و منابع کمی قابل دریافتند (نوروز برازجانی، ۱۳۸۲،.(۹۳ هدف معماری مدرن در اولین مرحله به قول میس وندر روهه »کم بیش است« بود و نیز برانکوچی می گوید »سادگی هدف هنر نیست ولی شخص در رهیافت به معنی حقیقی چیزها، علی رغم میل خود به سادگی می رسد.« در این سکنی گزینی جدید این نوع از سادگی واقعیت یافته است. اما هدف در اینجا به سادگی محدود نشد. گیدبن دومین مرحله ی رشد معماری مدرن را »انسانی کردن شهری« و سومین مرحله را تجلی » یادمان گرایی جدید« به معنی خلق ساختمان هایی است که زندگی اجتماعی، آیینی و اشتراکی انسان ها را نمادین می کند تعریف کرده است. او در سال » ۱۹۵۴منطقه گرایی جدید« را به عنوان نکته ی چهارم اضافه کرده و اظهار می کند معماری قبل از ساختن هر پلانی ناگزیر طریقه ی زندگی در مکان را بررسی می کند (نوروز برازجانی، ۱۳۸۲،.(۹۷ معماری مدرن به سه دوره ی اولیه، متعالی و متأخر تقسیم می شود که مدرن اولیه خود به سه سبک شیکاگو، نهضت هنر و جنبش فوتورسیم تقسیم می شود. معماری مدرن متعالی یا به عبارتی اوج معماری مدرن در بین دو جنگ جهانی اول و دوم یعنی عمدتاً در دهه ی بیست و سی میلادی در اروپا شکل گرفت و در دوره ی مدرن اولیه کماکان سبک های تاریخ گرایی همچون نئوکلاسیک، رمانتیک و به خصوص التقاطی به عنوان سبک های مهم و رایج در غرب حایز اهمیت بودند. یکی از موضوعات کلیدی و بسیار مهم در دوره ی مدرن تعالی مسئله ی صنعت، تولیدات صنعتی و تکنولوژی بود (قبادیان، ۱۳۸۲،.(۵۰ لوکوربوزیه استفاده از تیرآهن و بتن و پیش ساختگی را مسیر معماری آینده تلقی کرده و تنها راه حل شهرهای آینده را بلندمرتبه سازی و پیش ساختگی می داند. معماری مدرن متأخر را می توان بعد از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه ی ۷۰ محسوب کرد ( قبادیان، ۱۳۸۲،( ۶۳ تحولات رخ داده در حوزه ی معماری در سه دهه ی پایانی قرن گذشته سبب متزلزل ساختن ارکان تنها سبک فراگیر و جهانی در بخش عمده ای از قرن بیستم یعنی معماری مدرن گردید. این تحولات ریشه در تغییرات بنیادی فکری و اجتماعی و دگرگونی نگرش نسبت به خود و جهان پیرامون در غرب داشته است (قبادیان، ۱۳۸۲،.(۸۹ اما به رغم جنکز شهرک هایی که اصول بنیادی آن بر عقل
گرایی جهان شمول و مهندسی محیط کار استوار بوده است نقطه ی اوج مدرنیسم در حوزه معماری به شمار می رود (مالپاس، ۱۳۸۶،(۵نظریه. عملکردگرایی مدرن بر این باور است که معماری صرفاً با تحلیل علمی برنامه برای تعیین و برآورد نیازهای کارفرما عمل می کند (کیت نسبیت،۱۳۸۶،(۸۸ و مدرنیسم با کاربرد و طبیعت که هر دو ساختاری اندام وارند رابطه ی ستیزه جویانه ای داشته استدر. میان مدرنیسم ها لوکوربوزیه تقریباً تنها کسی است که به جست و جوی یک نظام تناسباتی انسان محور و مدولار پرداخت (کیت نسبیت، ۱۳۸۶ ،.(۹۸ مایکل گریوز می گوید جنبش مدرن با رد نمود انسانی یا انسان گرایی معماری پیشین، شکل شاعرانه را به نفع هندسه های غیر تمثیلی و انتزاعی تضعیف کرد. معماری مدرن با محدود ساختن هوشیارانه مسائل راه حل هایی ناب و خالص به مشکلاتی که باید حل کند ارائه می دهد ، با این وجود آزار دهنده و ملال آورند. در نتیجه معماری مدرن با علم مدرن شعر یا هنر که جملگی پیچیدگی و تضاد را دریافته اند هم سطح نیست (کیت نسبیت،۱۳۸۶،.(۱۲۵ معماری مدرن قیاس ماشینی را به جای قیاس ارگانیک پذیرفت. اگر ماشین اغلب بر پایه ی نظام های طبیعی طراحی می شوند اما کاربرد الگویی فرمال، معماری را از ارجاع مستقیم به طبیعت بازداشت.

-۲-۳فوتوریسم۱۲

نهضت مدرن در معماری برای بیان کامل قرن بیستم احتیاج به دو کیفیت داشت . از طرفی اعتقاد به علم، تکنولوژی، علوم اجتماعی و طراحی منطقه ای و از طرف دیگر یک اعتقاد رومانتیک به سرعت وهیاهوی ماشین. یک دسته از این ارزشها توسط موتزیوس، ورکبونه و بالاخره مدرسه باهاوس گروپیوس مورد ستایش قرا گرفت و دسته دیگر توسط فوتوریست های ایتالیایی و سانت الیای معمار،که در زمینه معماری نه نماینده بلکه پیشروی آنها به حساب می آید . در معماری نیز به همین ترتیب طرحهای سانت الیا و اولین ساختمانهای گروپیوس، معرف دو تعبیر مختلف از تمدن شهری وتکنولوژی قرن بیستم است.ما اذعان داریم که شکوه و عظمت جهان با زیبایی جدیدی « همانطور که در مانیفست این جنبش آمده با این نوشته موضوع محوری فوتوریسم به مثابه واکنشی در برابر » غنی تر شده است، به زیبایی سرعت هنر بورژوازی اواخر قرن تدوین گردید . گسست بحث انگیز از گذشته عبارت بود از فرهنگ ماشینی با لحنی احساساتی و نیز شیفتگی به جنگ در مقیاس جها نی با این امر همراه گردید . شهر منبع الهام هنرمندان فوتوریست است . خانه ها بنا می شوند . مردم در خیابان های شلوغ راه می روند وچراغ های برقی، رستوران ها، بارها، ماشین ها و دوچرخه ها همه جا را پر می کنند . این عناصر نشانه شهرواقعی و هنر است.تصاویر این شهر خیالی بسیار مدرن، شامل یک سری آسمانخراشهای بسیار مرتفع، بدون هیچ گونه تزئینات و رجعت به تاریخ بود . از زیر و مجاور این سازه های بتنی و فولادی عظیم، پلها و خطوط ارتباطی برای اتومبیل، قطار و مترو در چندین طبقه عبور می کرد . معماران این سبک از جمله سانت الیا شهرهایی ر ا در ذهن خود تصور کرده بودند که مشابه آنها در همان زمان در اروپا وجود نداشت. انقلابی ترین نگرش نسبت به جهان مدرن و خصوصیات و مقتضیات آن در جنبش فوتوریسم در ایتالیا در پیش از جنگ جهانی اول ظهور کرد. شایدفقط نمونه های ناقص و ابتدایی آنها را می شد در نیویورک و شیکاگو، پیش از جنگ جهانی اول درآمریکا مشاهده کرد .بانیان این مکتب در اثر انقلاب صنعتی و ظهور تکنولوژی جدید ، خواستار وقف دادن خود با این دوره هستند و هر چیزی که به گذشته مربوط می شود را به فراموشی بسپارند. فوتوریسم نام جنبشی است که در سال ۱۹۰۹ در میلان توسط مارتینی شاعر و نویسنده ایتالیایی شکل گرفت .فوتوریست ها خواستار نزدیکی هنر به زندگی بودند و جنبش را هنر جوهر زندگی امروزی می دانست .(Colin Davies,1998,22)

درطرحهای سانت الیا علاقه ای به پلان و عملکرد دقیق ساختمان نشان داده نمی شود و صرفاَ آنها رااکسپرسیونیستی می یابیم. و از طرفی می توان گفت ،آنتونیوسانت الیا تحت تأثیراندیشه های لوس بود . لوس می خواست یک معماری عملکرد گرا را پایه ریزی کند ولی معماران مدرن بعد از او تحت شرایط سیاسی – اجتماعی فقط در صدد یک نوع معماری بودندکه وابستگی به گذشته نداشته باشد و گرایش تکنولوژی در آن خود را نشاد دهد.

با ورود سانت الیا به این جنبش و انتشار بیانیه در سال ۱۹۱۴ فوتوریسم رسما وارد معماری شد .از اصول این سبک که در معماری تاثیر گذاشت شامل دوری از تمام هنجار های گذشته,مصالح جدید ,معنادار ,عدم استفاده از تزیینات , ماشین منبع الهام جهان ,محیط زیست را با انسان هماهنگ ساختن ,سبک و ناپایایدار و پویا باشد تا هر نسلی بتواند شهر خود را بر پا کند (همانجا،ص .(۲۲آنها معتقد بودند شهر ها باید مانند کار گاه های کشتی سازی پهناور و پر هیاهو ,متحرک و فعال با تمام جزئیاتش ,ایجاد و یا دوباره بازسازی شود.(تصویر (۱خانه های فوتوریسم باید مانند یک ماشین عظیم باشد .آسانسور ها باید مانند اژدها های ساخته شده از آهن و شیشه بر بدنه ساختمان بالا بروند نه این که مانند کرم در گوشه های راه پله پنهان شوندو خود قفسه راه پله به خاطر بلا استفاده بودن باید حذف شوند. خانه های ساخته شده از بتن, آهن و شیشه و عاری از نقاشی و مجسمه و به سبب خطوط و برجستگی هایش غنی و به لحاظ سادگی مکانیکی اش بسیار بد رنگ و با توجه به نیاز ها و احتیاجات و نه بر طبق قوانین شهرداری ساخته خواهد شد . (Colin Davies,1998,22)در پایان باید عنوان کرد که هنرمندان جنبش فوتوریسم ، زبان هنری عصر مدرن را بصورتی شفاف و عریان تبیین کردند و چهره جهان مدرن در قرن بیستم را بسیار پیش از سایرین در تصاویر خود نشان دادند.

تصویر :۱شهر های پر هیاهو فوتوریسم تصویر سازی شده توسط سانت الیا
ماخذ: http://www.nbpars.ir/tabid/251/View/799/id/17182/Default.aspx

-۳-۳کانستراکتویسم۱۳

فوتوریسم ایتالیا نقطه شروعی برای کانستراکتویسم روسیه و سپس معماری های بعدی مانند های -تک بود(ولدی , .(۱۳۸۸ یکی از نهضت های هنری تاثیر گذار در هنر و معماری قرن بیستم و بیست و یکم که در روسیه در سال ۱۹۱۷ شکل گرفت کانستراکتویسم بود.

کانستراکتویسم زاییده تحولات جدید ناشی از انقلاب صنعتی و علمی و چیرگی آن بر زندگی آدمیان بود و مانند فوتوریسم به پیشرفت های علمی و فنی و نتایج آن سخت خوشبین بود(. (Colin Davies,1998,23

کانستراکتویسم ها هم مانند فوتوریسم به تکنولوژی,عمل گرایی و پیشرفت فکر می کردند.کانستراکتویسم به عنوان یک جریان ضد هنری خواستار دگرگونی شیوه های سنتی ساخت و ساز و صنعتی شدن آن بود تا جایی که اولین شعار های آن ها در اوایل دهه ۱۹۲۰ چنین بوده:مرگ بر هنر زنده باد تکنولوژی زنده باد تکنسین های کانستراکتویست.ویژگی دیگر آثار کانستراکتویست هااصرار بر نشان دادن ماهیت واقعی اشیا و اجسام ,به ویژه محصولات صنعتی جدید مانند شیشه ,پلاستیک و آهن بود. کانتراکتیویستها بر این باور بودند ذوق و استعدادشان باید در خدمت به خلق به کار گرفته شود مثل معماری,طراحی صنعتی و … . معماری کانستراکتیویستی با تاکید بر شفافیت ،حرکت،ویژگی مصالح،استفاده از شیشه و فولاد و مصالح زاده تکنولوژی آن روز ها به دنیا آمد. بنای شاخص آنها بنای یادبود سومین کنگره بین المللی کمونیست در مسکو بود که در سال ۱۹۲۱ به وسیله ولادیمیر تاتلین(تصویر (۲ بود که هرگز ساخته نشد

تصویر:۲ولادیمیر تاتلین (یاد بود انترناسیونال سوم (۱۹۲۰-۱۹۱۹)(
ماخذ: مقاله یوسفی،از ظهور کانستراکتویسم تا افول دیکانستراکتویسم

-۴-۳بروتالیسم

یکی دیگر از شاخه های سبک های مدرن که بر سبک های آینده نظیر های- تک تاثیر گذار بود بروتالیسم بود. گرایشی بود که از لوکوربوزیه آغاز شد. یکی از خصوصیات متعدد معماری مدرن در ساختمان ها مورد توجه قرار گرفتن ماهیت مصالح ساختمانی بود. این مصالح به صورت طبیعی خود، تا آنجا که ممکن بود دست نخورده و بدون پوشش و پرده، در ساختمان به کار گرفته شدند، چون استفاده از تزئینات در معماری را کهنه پرستی و ظاهر سازی دانسته و چنین اعلام شد به جلوه آورده ماهیت مصالح که به صورت طبیعی نه ساختگی و مصنوعی بر غنای معماری بیفزاید مورد توجه قرار گرفت. از همین رو، به عنوان مثال، لوکوربوزیه، در پاوین دانشجویان سویسی کوی دانشگاه پاریس در دیوار نمای پشتی، سنگ را به صورت طبیعی و عریان به کار گرفت- میس ون دررو هه اصرار داشت که آهن در ساختمانهایش ، بی هیچ پوششی در معرض دید قرار گیرد، و رایت چوب و آجر را به صورت طبیعی خود به درون خانه های ساخته شده راه داد. معماری مدرن نه تنها نشان داد پله را می توان در معرض دید نهاد، بلکه می توان آن را عاملی ساخت که بر غنای معماری بیفزاید، مراد از صداقت و اخلاق در معماری، از جمله، همین آشکار گذاشتن عوامل ساختمانی و تاکید بر آنها بود. به عنوان مثال، لوکوربوزیه پلکان ویلا ساوای را تندیسگونه ساخت و کارهای میس وندروهه پلکان اکثرا در میان ساختمان و به اصطلاح نقل مجلس بود. اگر چه شرایط برای بروز بروتالیسم که نوعی زنده کردن معماری مدرن در بریتانیا بود مساعدتر به نظر می رسد ، اما بی تردید لوکوربوزیه در آغاز آن سهم بسزایی دارد و نه تنها اصطلاح بتن برو را بر سر زبانها انداخت بلکه در بسیاری از آثار بعد از سالهای ۱۹۵۰ از آن استفاده کرد و با به کار گرفتن کیفیات بروتالیسم برای معماران جوانتر سر مشقی پدید آورد(علامی،.(۱۳۹۰

آغاز بروتالیسم هم به انگلستان و به یک زن و شوهر معمار به نامهای آلیسون و پیتر اسمیتون نسبت داده شده است و هم به لوکوربوزیه. فرامپتن آن را آنتی تزی در مقابل معماری انسان دوستانه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم در انگلستان معرفی می کند و می نویسد :

اسمیتسون ها به سال ۱۹۵۲ خانه سوهو را طرح کردند که با آجر ساخته شود و تیرچه های بالای پنجره ها از بتن آشکار باشد و در داخل خانه دیوارها بدون پوشش گچی بماند، این خانه جعبه مانند که چهار طبقه بالا می رفت اشارات متعدد به انبارهای اواخر قرن نوزدهم به شیوه های معماری مردمی

و بومی انگلستان ساخته می شد داشت و یک سال پیش از انتشار طرح خانه های ژائول اثر لوکوربوزیه که آن نیز کیفیت بروتالیسم داشت ساخته شده بود . واژه (brut)که (t)ی آن در فرانسه تلفظ نمی شود هم در این زبان و هم در انگلیسی به معنای خشن و نخراشیده است و از جمله معرف مصالحی است که در معماری بروتالیسم به کار گرفته می شد . فی المثل ، بتن طوری به کار گرفته می شد که دانه های شن و ماسه در آن دیده اید
و صافکاری نمی شد، یا سطح بتن از سر قصد شیار داده می شد تا خشونت یابداحتمالاً. ایجاد چنین کیفیتی در بتن از آنجا آغاز شد که بتن ماده ای سرد و بی روح است: نه گرمی آجر را دارد و نه سرزندگی طبیعی چوب را نخستین کاری که در شکستن این سردی بتن صورت گرفت این بود که اثر قالبهای چوبی بر روی بتن باقی و محفوظ نگاه داشته شود تا نقش الیاف چوب اندکی از سر زندگی چوب را به تن انتقال دهد. بعدا فکرخشن ساختن بتن با ایده مدرنیستها، یعنی صداقت در مصالح ساختمانی در انطباق بود پا گرفت در سال ۱۹۴۵-۵۴،آلیسون و پیتر اسمیتسون مدرسه هانستانتون را در نور فولک ساختند ، به عنوان اولین ساختمان اجرا شده ی بروتالیستی نوین در نظر گرفته می شود .پند استاد لوکوربوزیه توسط شاگردانش به کار گرفته شد از جمله جیمز استر لینگ۱۳به سال ۱۹۵۸ ،پل رودولف به سال ۱۹۶۰ و نیز بازیل اسپنس۱۴ ساختمان های خود را به همین سبک ساختند. خصوصیات بارز این سبک شامل ماهیت مصالح ساختمانی مورد توجه قرار گرفت و این مصالح به صورت طبیعی خود ،تا آنجا که ممکن بود دست نخورده و بدون پوشش و پرده ،در ساختمان به کار گرفته شدند ،چون استفاده از تزیینات در معماری را کهنه پرستی و ظاهر سازی می دانستند.جایی که بروتالیسم خشونت خود را بیشتر نشان می دهد ساختمان دانشکده معماری و هنر در دانشگاه ییل(تصویر(۳ اثر پل رودلف است در این ساختمان نه تنها بتن به صورت آشکار به کار گرفته شده بلکه به آن شیار داده شده تا خشونت در سیمای این ساختمان بیشتر به دید آید.شیشه هم در این ساختمان به وفور همانند بقیه ساختمان های مدرن به کار گرفته شده است که در واقع این بنا متاثر از مدرسه هانستانتون ساخته شده است.

تصویر :۳دانشکده هنر و معماری در دانشگاه ییل ،طراحی توسط پل رودولف
ماخذ:http://www.curedale.com/categories/project/263

-۵-۳مدرسه ۱۵(A-A)و معماران های -تک

در صفحات آخر کتاب تئوری و طراحی در سال های اول ماشینی شدن رینر بنهام۱۶قرار دارد کسی که فولر را برای معماران بریتانیایی تولید کرد تا امکان توسعه های آینده یا معماری مدرن فراهم شود(.( Banham ,R.1960,24

این در سال ۱۹۶۰ بود و همزمان با پروژه های اختراعی انتزائی و تکنولوژیکی از معلمان و دانش آموزان در مدارس معماری لندن به ویژه مدرسه (A-A)بود.گروه آرشیگرام)۱۷پیتر کوک۱۸وارن چالک۱۹،دیویدگرین۲۰،دنیس کرمپتون ۲۱و مایک وب(۲۲ شروع به انتشار و ارائه پروژه های تئوری دیدنی که به وضوح ویژگی های معماری های -تک سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ را نشان میدهد.فرم های بی ثبات ،تولید انبوه و استفاده از فن آوری در صنعت هوا فضا و مهم تر از همه معماران وظیفه داشتند .شخصیت و انتخاب های محیطی خود را بالا ببرند((Colin Davies,1998,24 .مورخ معماری رابین میدلتون۲۳گفته است در سال ۱۹۶۰ گروه آرشیگرام آن کاری را برای معماری کرد که بیتلز۲۴برای موسیقی انجام داده است . مدرسه( (A-Aمانند مدرسه کوپر یونین دغدغه مسائل تئوری را داشت,و علاوه بر مسائل تئوری بر مسائل تکنولوژی و فنی هم تاکید داشت .(Keir Alexander ,5)ریچارد راجرز نیکلاس گرمیشاو و مایکل هاپکینز دانش آموزان مدرسه (A-A)بودند.از چهار معمار بزرگ های- تک فقط نورمن فاستر در مدرسه معماری لیورپول درس می خواند به طور مستقیم تحت تاثیر مدرسه( (A-Aدر اوایل سال ۱۹۶۰ قرار نداشت.ریچارد راجرز و نورمن فاستر برای مدت کوتاهی در سال ۱۹۶۲ در دانشگاه ییل ۲۵ جایی که آنها تحصیلات کارشناسی ارشد می گذراندند ،همکاری بین آنها برای اولین بار شکل گرفت و همچنین تاثیر پل رودلف۲۶رئیس مدرسه معماری در دانشگاه ییل در بین سال های ۱۹۶۵-۱۹۵۸بود را نباید نادیده بگیریم . (Colin Davies,1998,26) نورمن فاستر معتقد است تحت تاثیر ترسیمات پل رودولف قرار گرفته است و فاستر معتقد است پل رودولف بر خلاف اکثر معماران که کار هایشان جنبه گرافیکی دارد به ساختار و کالبد ساختمان توجه بیشتری دارد . استفاده از تصاویر هاشور زده و بزرگنمایی شده در موتیف های ترسیمی فاستر دلیلی بر این مدعاست( .(Keir Alexander,13شباهت های بسیاری بین پل رودلف و نورمن فاستر وجود دارد ،هر دو فرد توانمند در زمینه ترسیمات سازه و مطلع از قدرت به تصویر کشیدن تاثیر گذار بر بیننده بودند.

در چشم انداز کوتاه مدت ۲۰ ساله از تاریخ های -تک اولین ساختمان بریتانیا به سبک های – تک کارخانه ریلاینس کنترل الکترونیک۲۹ در سال ۱۹۶۷ در سوندن۳۰است.جالب اینجاست که این آخرین ساختمانی است که در آن راجرز و فاستر با هم همکاری کردند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 15 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد