بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

این کنترل از یک کادر لیست تشکیل شده است.در این کنترل میتوان یک یا چندین داده را نمایش داد . در این کنترل می توان گزینه های موجود را انتخاب و کارهایی را با آنها انجام داد در واقع این گزینه ها لیستی از رشته ها می باشند به زبان ساده تر هر گزینه خاصیت رشته ای داردو همه این گزینه ها آرایه ای از رشته ها هستند

اسلاید 2 :

خاصیت های مهم:
 
item: این ویژگی برای اضافه کردن داده بهlistboxاست برروی آن کلیک می کنیم تا کادر محاورهای زیر باز شودبعد از این داده های خود را وارد می کنیم  بعد برروی دکمه ok کلیک می کنیم تا به کنترل اضافه شوند

اسلاید 3 :

خاصیت sorted:
این خاصیت دارای دو مقدار true  یا false است که اگر بخواهیم داده ها را در این کنترل مرتب شده به صورت صعودی  داشته باشیم کافی است مقدار این خاصیت را برابر true قرار بدهیم
این خاصیت تمام گزینه ها
list box  را کارکتر به کارکتر مرتب می کند مثال اسلاید بعد

اسلاید 4 :

این برنامه که گزینه اول ابتدا one است را در جای خود قرار می دهد چون  کارکتر o مقدم بر  t است برای گزینه دوم که دو تا داده با حرف t  شروع شده استودر کارکتر بعدی بین دو گزینه  کارکتر h است که مقدم بر کارکتر w  میباشد پس جایthree و two عوض  می شود

اسلاید 5 :

خاصیت :selectindex

این خاصیت شماره گزینه انتخابی در لیست
box  را نمایش می دهد هر بار گزینه ای را انتخاب کنیم ای شماره عوض می شود اولین گزینه شماره صفر می باشد
  مثال در اسلاید بعد

اسلاید 6 :


برای نوشتن این برنامه ما به یکtextbox  دیگر نیاز

داریم تا شماره گزینه انتخابی در آن نمایش داده شود

بر روی
listbox دو بار کلیک می کنیم تا به محیط کد

نویسی وارد شویم این کد برنامه را می نویسیم

 
textbox1.text = ListBox1.SelectedIndex

اسلاید 7 :

Dim I as integer                         مثال                   
For i = 1 To 10

            listbox1.Items.Add(i^2)
        Next

این برنامه مربع اعداد بین ا تا 10 را در یک list box نمایش می دهد

اسلاید 8 :

خاصیت sorted:
این خاصیت دارای دو مقدار true  یا false است که اگر بخواهیم داده ها را در این کنترل مرتب شده به صورت صعودی  داشته باشیم کافی است مقدار این خاصیت را برابرtrue قرار بدهیم

اسلاید 9 :

برنامه ای می خواهیم بنویسیم که اعدادی را ازورودی بخواند اگر عدد زوج بود در listbox1 و اگر فرد بود در listbox2  قرار دهد برای این  کار فرم را مانند زیر شکل زیر پیاده سازی می کنیمدستوررا مانند اسلاید بعد می نویسیم

اسلاید 10 :

دررویداد کلیک button  برنامه را مانند شکل زیر می نویسیم

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید