whatsapp call admin

مقاله بررسی مدول الاستیسیته خاک (Es) بر اساس روابط همبستگی Nspt در خاکهای دانه ای

word قابل ویرایش
10 صفحه
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***

بررسی مدول الاستیسیته خاک (Es) بر اساس روابط همبستگی Nspt در خاکهای دانه ای

چکیده
معمولاً انجام آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) به کررات و آزمایش بارگذاری صفحه ای (PLT) به ندرت صورت می گیرد. سؤال در اینجا این است که با توجه به موارد عملی و آزمایش شده، از بین روابط همبستگی متعدد ارائه شده برای Es و NSPT کدامیک بهینه تر می باشند. برای نیل به این هدف از تئوری الاستیسیته کمک گرفته شد. گراف تست PLT می تواند نشستی را کهتقریباً معادل نشست آنی است بدست دهد و بر اساس محاسبات برگشتی فرمول نشست آنی، Es بدست می آید. این Es به مقادیر واقعی نزدیکتر است و آن را مبنا قرار داده و با NSPT مربوط به همان نقطه قیاس کرده تا بهینه ترین رابطه همبستگی این دو پارامتر بدست آید.
کلمات کلیدی: نفوذ استاندارد، بارگذاری صفحه ای، خاکهای دانه ای، مدول الاستیسیته، روابط همبستگی.

.۱ مقدمه
آزمایش نفوذ استاندارد((SPT که در حدود سال ۱۹۲۷ به وجود آمد امروزه متداولترین و اقتصادی ترین امکان به دست آوردن اطلاعات زیر سطحی در خشکی و ساحل می باشد. این روش از سال ۱۹۸۵ تحت عنوان ASTMD1586 استاندارد شده و تا به امروز به صورت دوره ای مورد تجدید نظر قرار گرفته است.
همبستگی های فراوانی بر اساس این آزمایش ارائه شده و به گستردگی مورد استفاده و استناد قرار می گیرد. از این مجموعه روابط بسیاری جهت تعیین Es بر اساس SPTجدولمی باشند که در (۱) برخی از این روابط آورده شده اند. نکته
ای که باید به آن توجه شود آن است که بسیاری از همبستگی های فعلی آزمایش نفوذ استاندارد بر اساس مقدار N حاصل از روش های SPT پیش از حدود سال ۱۹۶۷ تعیین شده اند. برخی از این همبستگی ها براساس بانک اطلاعاتی کوچک یا خاکهای ویژه و یا در مناطقی محدود می باشند. در مواردی که از بانک اطلاعاتی بزرگی استفاده شده این سؤال مطرح می شود که نسبت انرژی((Er در دستگاه مورد استفاده چه بوده است. بسیاری از این بانکها مربوط به نشریات تخصصی است که
زمان انتشار آنها از اوایل ۱۹۴۰ تا به حال متفاوت بوده و محدودهتقریباًمربوط به Er نیز ۳۵تا ۸۰ درصد است. بنابراین اینگونه همبستگی ها مورد سؤال هستند .[۱]

.۲ روش تحقیق
بطور کلی مراحلی که در تحقیق حاضر دنبال شده است را می توان بصورت ذیل بیان کرد:
-۱ در ابتدا به بررسی مراجع و مقالات مختلف در زمینه موضوع تحقیق پرداخته و فرمول های مختلف جمع آوری و دسته بندی شده است.
-۲ مراجعه به شرکت های مشاور و مقالات و منابع دیگر جهت دریافت اطلاعات اولیه. این اطلاعات شامل جداول و گراف های PLT , SPT انجام شده در یک سایت و یک محل می باشند.
-۳ در این مرحله اطلاعات از شکل ها استخراج شدند. از شکل PLT ، (۱/۲)qult , qult و همچنین نشست های معادل این دو تنش استخراج گردید. برای هر PLT ، از گراف و جداول SPT میزان Nave در عمق H=5B در زیر صفحه بدست آمد. این مراحل برای کلیه نمونه های اولیه انجام شد.
-۴ با استفاده از محاسبات برگشتی که بر مبنای فرمول نشست آنی (و فرضیات مربوط به آن) می باشد و با توجه به تذکرات داده شده برای صفحات صلب دایره ای، مقدار مدول الاستیسیته (Es) مربوط به هر مورد آزمایش PLT را با استفاده از (۱/۲)qult و نشست معادل آن بدست آوردیم. از سویی مقادیر Nave بدست آمده از گراف ها و جداول SPT به N55 اصلاح
شددیگری.ازبعضیاز مراجع نیز نیز نوع NSPT را داشتیم که همه تبدیل به N55 شدند.
-۵ با ترسیم گرافی که در آن Es بدست آمده از آزمایش بارگذاریمی صفحهگیرد، در برابر N55 قرار یک همبستگی جدید بین این دو پارامتر بر مبنای نتایج واقعی آزمایشات انجام شده حاصل شد. در تمامی این مراحل مربع ضریب همبستگی R2)به) عنوان کمیتی که تأیید کننده صحت همبستگی ها می باشد مورد توجه قرار گرفته است.
-۶ با داشتن یک خط و فرمول تجربی جدید نیاز به مقیاسی برای سنجیدن آنها بود. به این منظور فرمول های جمع آوری شده در مرحله (۱) از مراجع را در گرافی کلی و سپس گراف هایی تفکیک شده بر مبنای نوع خاک ترسیم شد. لازم به ذکر است که تمامی فرمول های مختلف با توجه به نوع NSPT آنها با N55 تطبیق یافته و همچنین باید توجه کرد، استفاده از N55 در بیان رابطه Es-NSPT بدلیل تذکر داده شده توسط باولز می باشد که در بالای جداول مربوط به این همبستگی به استفاده از N55 تأکید کرده است.[۱]
-۷ در این مرحله از ترسیم فرمول تجربی بدست آمده خود و گراف روابط ارائه شده در مراجع مختلف در مرحله (۶) به یک
قیاس خوب بدستبیانمی آید که می شد.

.۳ حجم جامعه آماری
در ضمن بررسی های بعمل آمده در این پژوهش، اطلاعات مربوط به ۲۸ سایت مختلف مد نظر قرار گرفته است که خروجی آن ۶۴ مورد نمونه بود. هر کدام از نمونه ها شامل گرافها و جداول SPT , PLT بهمراه لوگ گمانه و مشخصات خاک در محل بودند. بعلاوه با کمک مقالات مختلف به ۷۵ مورد نمونه دیگر نیز دست پیدا کردیم که مجموع آنها به ۱۳۹ نمونه می رسد. در گرافها که بصورت Es-NSPT می باشند، هرکدام از این نمونه ها به منزله یک نقطه بوده و همبستگی بین آنها نیل به هدف که همان فرمول بهینه جدید یا بهینه ترین فرمول موجود است را ممکن ساخته است. از بین موارد فوق ۳۱ مورد مربوط به ماسه، ۹۳ مورد مربوط به شن و ۱۵ مورد مربوط به خاکهای ریزدانه می باشند. در جدول((۲ این نمونه ها در دسترس است.
نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که برخی از روابط موجود در مراجع بر مبنای بانک اطلاعاتی چندان بزرگی بنا نشده اما از اعتبار بالایی بر خوردارند. به عنوان مثال رابطه ارائه شده توسط Anagnostopoulos (1990) ، بر مبنای بانک اطلاعاتی۳۰ نمونه ای حاصل ازآزمایشات کنترل شده بر روی پی هایی به عرض ۴ تا ۱ متر بدست آمده است.[۲]

.۴آزمایشچگونگی تعیین Es از PLT
باولز ملاحظاتی را برای پی های گسترده و صفحات دایره ای ارائه کرده است. رابطه مبنا در این تحقیق برای بدست آوردن Es
به کمک محاسبات برگشتی از روی گراف های PLT همین رابطه می باشد. پس از نوشتن این رابطه بر مبنای مدول الاستیسیته فرم آن بصورت رابطه (۱) می گردد. با استفاده از این رابطه و معلوم بودن متغیرهای آن می توانیم Es را به دست آوریم. باید توجه کرد که آزمون بارگذاری صفحه ای بر روی صفحه دایره ای صلب به قطر ۳۰ cm مورد نظر می باشد.

در این رابطه q شدت فشار تماسی می باشد کهبا مقدار آن برابر است و از گراف بارگذاری صفحه ای بدست می
آید. ∆H هم نشست معادل با بار (۱/۲ ) Qult در گراف بار- نشست حاصل از بارگذاری صفحه ای است. D قطر صفحه و برابر
با ۳۰ cm می باشد. ν هم نسبت پوآسن است که براساس جداول برای خاکهای دانه ای بطور متوسط آن را می توان ۰/۳
درنظر گرفت. Is ضریب شکل است که براساس

نکات بیان شده مقدار آن از ۰/۷۹ تا ۰/۸۸ می باشد و بطور متوسط ۰/۸۳۵ فرض گردید. If ضریب تأثیر عمق استقرار پی می باشد که با توجه به ضوابط آزمون بارگذاری صفحه ای در محل طبق استاندارد (ASTM D1194) که شامل درنظر گرفتن فاصله ۱٫۵D از هر طرف برای استقرار صفحه است. اثر عمق استقرار خودبخوددرنظرحذفگرفتهومقدار If =1 شد ( شکل .(۱ بنابراین با این فرضیات به ازای هر نمونه اولیه Es بدست می آید . [۱]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 10 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد