whatsapp call admin

مقاله حفاظت کاتدی سازه های بتنی به روش آند فدا شونده در محیط دریایی

word قابل ویرایش
7 صفحه
10700 تومان
107,000 ریال – خرید و دانلود

حفاظت کاتدی سازه های بتنی به روش آند فدا شونده در محیط دریایی
چکیده
خوردگی آرماتورهای فولادی در بتن با افزایش حجم قابل ملاحظه روبرو است . این موضوع منجر به ایجاد تنش های کششی بـالا در بـتن شده و در نهایت منجر به ترک خوردن و تخریب آن خواهد شد. در محیط های دریایی بدلیل وجود عوامل خورنده ، لایه غیر فعال یا پسیو فولاد، از بین می رود و بتن دچار خوردگی شدید خواهد شد. حفاظت کاتدی یکی از روشهای جدید و موثر در حفاظت سازه های بتنـی مـسلح در برابـر خوردگی می باشد. حفاظت کاتدی به دو روش اعمال جریان و روش آند فدا شونده قابل اجرا می باشد. در برخی از سازه های بتنی مثل بتن های پیش تنیده ، بکارگیری روش اعمال جریان از حساسیت بالایی برخوردار است . در این حالت اگر بدلیل طراحی غلـط و یـا دلایـل دیگـر، خروجـی ترانس رکتیفایر بیش از مقدار مورد نیاز حفاظت کاتدی باشد، منجر به تردی هیدروژنی و از دست رفتن چسبندگی آرماتور به بتن خواهـد شـد. در چنین مواردی بکارگیری روش آند فدا شونده توصیه می شود. در این مقاله روش حفاظت کاتدی سازه های بتنی به روش آند فـدا شـونده و نیـز مانیتورینگ آن تشریح خواهد شد.
١-مقدمه
حفاظت کاتدی بتن های مسلح به روش آند فدا شونده ، با استفاده از تکنیک های متعددی به شرح زیر انجام می شود.
١-بکارگیری پوشش فلز روی
٢-بکارگیری پوشش آلیاژAl-Zn-In
٣-بکارگیری آندهای ورقه ای و چسبنده از جنس فلز روی(Zinc adhesive anode )
۴-بکارگیری آندهای ریخته گری از نوع روی و آلومینیوم
۵- بکارگیری آندهای توری از جنس روی
در قسمت های بعدی روشهای فوق توضیح داده می شود
یکی از پارامترهای مهم در سیستم حفاظت کاتدی، انجام نظارت های دوره ای یا مانیتورینگ می باشد. بدین ترتیب از کارآیی و عملکرد خوب سیستم در طول زمان اطمینان حاصل خواهد شد و اگر اشکالی در سیستم بروز کند، در زمان مناسب مشخص و برطرف خواهد شد.
مانیتورینگ حفاظت کاتدی میتواند به روش دستی و یا کنترل از راه دور انجام شود. در حالت دوم از امواج رادیویی، ماهواره و شبکه تلفن همراه برای تبادل اطلاعات استفاده می شود
٢-بکارگیری پوشش فلز روی
سطوح بتنی را می توان از طریق پاشش فلز مذاب روی(metal spray) پوشش داد. بر اساس تجارب موجود جریان خروجی از آند روی(پوشش روی) به میزان زیادی به رطوبت موجود در محیط بستگی دارد. بنابر این جریان خروجی از آنها در ناحیه بالای پاشش آب با گذشت زمان و تشکیل لایه غیر فعال اکسید روی، کاهش می یابد و در نتیجه جریان لازم برای حفاظت کاتدی ایجاد نخواهد شد. در روش آند فدا شونده ، آند بایستی در ارتباط مستقیم با آرماتورهای فولادی باشد. بنابر این بایستی کلیه آرماتورهای فولادی با یکدیگر ارتباط الکتریکی داشته و در نواحی متعدد با پوشش روی ارتباط الکتریکی داشته باشند. از این روش به عنوان روش تعمیر بتن نیز استفاده می شود. در این حالت ابتدا بتن های آسیب دیده را بر طرف می کنند. سپس سطح آرماتورها در محل های مزبور، آماده سازی سطحی شده و پوشش روی در آن محل و اطراف آن اجرا می شود[١]. همچنین این آندها می تواند بصورت ورقه ای و به ضخامت ٠.٢۵ میلی متر بکار رود. پشت این ورق ها توسط لایه ای از چسب هادی جریان الکتریکی پوشانده شده است . این چسب به شکل ژل و بر پایه آب می باشد. بر روی این چسب لاینر قرار دارد و در هنگام نصب آن بایستی لاینر مزبور را برطرف کرده و سپس با فشار دادن آن بر روی سطحی بتنی، آنرا به سطح بتنی چسباند. سطحی بتنی باید قبل از نصب آند بخوبی تمیز شده باشد. اطراف آند مزبور بایستی توسط آب بند های سیلیکونی بخوبی آب بند شود. نصب این آندها آسان می باشد.
مشابه حالت قبل آند مزبور باید در چندین محل در تماس الکتریکی با آرماتورها باشد و کلیه آرماتورها نیز با یکدیگر ارتباط الکتریکی داشته باشند. در شکل (١) بکارگیری این آندها در ناحیه پاشش آب به روش Metal spray و روش Zinc adhesive anode مشاهده می شود.
٣-بکارگیری پوشش آلیاژAl-Zn-In
در این روش آلیاژی از Al-Zn-In از طریق metal spray بر سطح بتن پاشیده می شود. ترکیب این آلیاژ بگونه ای است که لایه غیر فعال بر روی سطح پوشش تشکیل نمی شود و بنابر این جریان خروجی از آند با گذشت زمان کاهش پیدا نمی کند. فلزی که در این حالت برای
metal spray بکار می رود شامل سیم های آلومینیومی توخالی بوده که درون آنها توسط پودر روی و ایندیم پر شده است . مشابه حالت قبل ، ارتباط الکتریکی پوشش با آرماتورها بایستی در نواحی متعدد انجام شود و کلیه آرماتورها ارتباط الکتریکی با یکدیگر داشته باشند[٢].

شکل (١) در این شکل بکارگیری آند روی در ناحیه پاشش آب به روش Metal spray و روش Zinc adhesive anode مشاهده می شود.
۴-بکارگیری آندهای ریخته گری از نوع روی و آلومینیوم
در ناحیه بالای آب (ناحیه اتمسفری، پاشش آب و جزر و مد) می توان از آندهای ریخته گری روی و آلومینیوم در داخل بتن استفاده کرد. این آندها در اطراف یک سیم فولادی ریحته گری می شوند. در هنگام نصب آندها، سیم مزبور را به آرماتورها اتصال می دهند. بدین ترتیب اتصال الکتریکی بین آند و کاتد برقرار می شود. به عبارت دیگر این نوع آندها بایستی قبل از بتن ریزی به آرماتورها متصل شده و همزمان با آرماتورها در داخل بتن مدفون شوند[٣]. در شکل (٢) نمونه ای از این آندها مشاهده می شود.

شکل ٢: در این شکل آندهای فدا شونده از نوع ریخته گری مشاهده می شود.
۵- بکارگیری آندهای توری از جنس روی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 10700 تومان در 7 صفحه
107,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد