مقاله در مورد آز مکانیک خاک

word قابل ویرایش
24 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

آز مکانیک خاک

موضوع: آزمایش دانه بندی خاک
وسایل مورد نیاز: ۲۰۰۰ گرم شن- ترازو- الکهای دسته بندی شده- دستگاه لرزاننده.
نحوه انجام کار: ابتدا ۲۰۰۰ گرم شنی را توسط ترازوی دیجیتال کشیده و سپس آن را داخل الک نمره۴/۳ ریخته البته الکها را از بالا به ترتیب قرار می‌دهیم که عبارتند زا الک نمره ۲۰۰,۱۰۰, ۶۰, ۵۰, ۴۰, ۲۰, ۱۶, ۱۰, ۴, ۴/۸٫

سپس شن را داخل الکها ریخته (الک رویی) و آن را روی دستگاه لرزاننده قرار می‌دهیم و آن را به مدّت یک دقیقه روش کرد و پس از اطمینان از خوب جدا شدگی دانه‌های شن الکها را برداشته و دانه‌های بوجود بر روی هر الک را با ترازوی دیجیتال وزن می‌کنیم و سپس آن را در داخل جدول قرار می‌دهیم.
درصد رد شوه درصد مانده روی الک وزن مانده روی الک شماره الک
۱۰۰ ۰ – ۱

۱۰۰-۷٫۴۵=۹۵٫۵۵ ۷٫۴۵ ۱۴۹g ¾
۴۴٫۸۴ ۴۷٫۷ ۹۵۴g 3/8
2.3 42.55 851g 4
0.3 2 40g 10
0.25 0.05 1g 16
0.15 0.1 2g 20
0.1 0.05 1g 40
0.05 0.05 1g 50

۰ ۰٫۰۵ ۱g 60
0 0 0 100
0 0 0 200
2000g

آزمکانیک
موضوع: آزمایش هیدرومتری
وسایل مورد نیاز: ۵۰g خاک روشده از الک ۲۰۰- محلول هگزافسفات سودیم- لوله مندرج آب
نحوه کار: ابتدا ۵۰gخاک را کشیده و از الک نمره ۲۰۰ رو می‌کنیم سپس %۴ از محلول هگزا فسفات سدیم با مقدار آب در ظرفی ریخته و داخل هم زن قرار داده و هم می‌زنیم سپس مایع را در لوله مندرج ریخته و با اضافه کردن آب حجم آن را به ۱۰۰۰cc می‌رسانیم سپس به همین میزان یعنی ۱۰۰۰cc از آب و محلول هگزا فسفات سدیم در داخل لوله مندرج دیگری ریخته و عنوان محلول شاهد درست می‌شود تا ذرات چسبیده به لوله از آن پاک شود و در طی زمام که در جدول مشخص است این آزمایش انجام می‌شود.
تأثیر رقم تصحیح –R=
a=1

آزمکانیک خاک
موضوع:حدود اتر برگ
وسایل مورد نیاز: ترازو – خاک رس- شیارکش- کارتک – الک – کاسگرانده
نحوه انجام کار: ابتدا خاک رس را به اندازه نیاز الک نمره ۴۰ عبور می‌دهیم سپس با اضافه کردن آب خاک را چنان مخلوط می‌کنیم تا بصورت یک خمیر یکنواخت درآید.
سپس خمیر بدست آمده ر اتوسط کارتک داخل دستگاه کاساگرانده می‌کشیم باید خمیر را کاملاً داخل دستگاه ورز دهیم تا هوای آن خارج شود و خمیر را کاملاً بصورت افقی میکشیم و سپس توسط شیارکش از وسط دستگاه شیاری می‌کشیم پس از کشیدن شیار باید ته ظرف کاملاً مشخص شود ضمناً شیار کش را باید به رطوبت خمیر آغشته کرده و پس از کشیدن شیار دستگاه را روشن می‌کنیم سپس شروع می‌کنیم به شمردن تعداد ضربات و سپس در محل که ۱۲٫۵ mm به هم نزدیک شدند دستگاه را خاموش کرده و سپس تعداد ضربات و وزن آن قسمت از شیار می‌کشیم و این کار را چند بار تکرار می‌کنیم.
شماره ظرف وزن+ خمیر تعداد ضربه
۱۱ ۶۵٫۸g 19
20 65.9g 25
41 56.3g 33
13 51.5g 20
12 49.7 13
سپس در مرحله بعدی رطوبت و حد روانی را توسط همان خمیر که آزمایش قبلی انجام شده بود به این طریق عمل می‌کنیم به این صورت که خمیر بدست آمده را آنقدر ورز می‌دهیم تا رطوبت آنی از دست برود و سپس مقدار کمی از خمیر را بعد از این که کاملاً بدست نچسبید بر روی سطح صاف می‌کشیم بعد از این که ترکهای ریزی روی خمیر ایجاد شد آن قسمت را کنار می‌گذاریم وبه این طریق چند نمونهن بر می‌داریم و درون ظرف قرار می‌دهیم و سپس تمامی نمونه ها را داخل اون قرار می‌دهیم و بعد از ۲۴ ساعت نمونه ها را از اون خارج می‌کنیم و وزن خاک و میزان رطوبت را محاسبه می‌کنیم.

A: وزن قوطی
C: وزن قوطی + خاک خشک
B: وزن قوطی + خاک مرطوب
ظرف پر ظرف خالی شماره ظرف
۳۷٫۹g 29.3g 17
32 26.4 85
LL=PL=PL
13 12 20 11 41 شماره ظرف
۶۷٫۶ ۴۴٫۹g 6.13g 62.g 52.1g
وزن جرم ظرف ۴۱

وزن ظرف پر وزن ظرف خالی شماره ظرف
۳۷٫۹ ۲۹٫۳g 17
32 26.4 85
برای محاسبه نشانه خمیری خاک از فرمول و اعداد بدست آمده طبق عملیات زیر استفاده می‌کنیم.
LL-PL=PI

میانگین جرم ۱۷و ۱۸ بعنوان PL محسوب می‌شود.
نشانه خمیری خاک
طبق حدود اتربرگ خاک ما با نشانه خمیری ۷٫۱ جز خاکهای رسی سیلیتی می باشد .

آزمکانیک خاک:
موضوع:تراکم
۱-تراکم معمولی:
A: از قالب ۴ اینچ + ۳ لایه و هر لایه ۲۵ ضربه- چکش کوچک (پونه۵٫۵)- ارتفاع سقوط چکش ۱۲ اینچ
B: ازقالب ۶ اینچ ( خاکهای درشت دانه +۳ لایه و درهر لایه ۵۶ ضربه ) چکش کوچک ۵٫۵ پوند ارتفاع سقوط چکش ۲ اینچ.

۲٫ اصلاح شده:
C: از قالب۴ اینچ (خاکهای ریز دانه)+ ۵ لایه ودر هر لایه ۵۶ ضربه- چکش بزرگ(۱۰ پوند) ارتفاع سقوط چکش ۱۸ اینچ.
وزن مخصوص مرطوب خاک
وزن مخصوص خشک وزن مخصوص مرطوب خاک
روش کار:
به اندازه ۴ کیلو خاک در قالب باندازه ۲۵ ضربه در۳ لایه در قالب
خاک به اندازه ۸ کیلو، درصد رطوبت ۳ تا ۴ درصد، بهم زده
سپس شروع به کوبیدن می‌کنیم قالب خالی را وزن سپس قالب پر را وزن
کرده تفاوت این دو می‌شود خاک مرطوب.
قوطی خالی را وزن کرده یک مقدار خاک داخل قوطی ریخته سپس وزن می‌کنیم
شماره قوطی قوطی خالی قوطی+خاک رطوبت قوطی+خاک خشک

نحوه انجام کار:
ابتدا ۴kg خاک کشیده بعددر ۳ لایه آن را در قالب ۴ اینچ می‌ریزییم که در هر لایه ۲۵ ضربه با چکش ۵٫۵ پوندی آن را کوبیده (در۳لایه) وسپس داخل قالب را خالی می‌کنیم بعد از خالی کردن قالب مقداری از خاک وسط قالب را برداشته داخل قوطی که از قبل وزن شده ریخته و داخل اون می‌گذاریم
۴۳g= وزن قوطی خالی شماره ۲۲ ۴ inch= قالب
۱۱۸g= وزن قوطی +مقدار خاک ۳٫۶۳kg= وزن خاک
۵٫۶۹۹kg=وزن قالب با خاک کوبیده
سپس %۵ رطوبت به آن اضافه می‌کنیم و بعد در سه لایه و در هر لایه ۲۵ ضربه با چکش می‌کوبیم و کار مراحل قبل را انجام می‌دهیم.

۴۴g= وزن قوطی خالی شماره ۳۴
۱۸۶g= وزن قوطی + مقدار خاک
۵٫۷۳۷kg= وزن قالب با خاک کوبیده با رطوبت ۵%
در مرحله انتهایی به اندازه به میزان ۵/۲% آب را به خاک اضافه کرده سپس کار مراحل قبل را تکرار می‌کنیم و سپس تمامی نمونه های برادشته شده را به مّدت ۲۴ ساعت داخل owen قرار می‌دهیم.
۴۵g= وزن قوطی خالی شماره ۱۷
۲۷۹g= وزن قوطی + مقدار خاک
۵٫۷۲۰kg= وزن قالب+ خاک کوبیده با رطوبت۲٫۵%
بعد از ۲۴ ساعت ازoven در می‌آوریم. ۹/۱۶۸= وزن قوطی ۳۴
۱/۱۱۳= وزن قوطی ۲۲
۳/۲۴۷= وزن قوطی ۱۷
۳٫۶۴kg= وزن قالب
: حجم قالب

برای بار اول: ۲٫۰۵g: وزن خاک
برای درصد رطوبت:
وزن قوطی وزن ظرف+خاک مرطوب وزن ظرف+خاک خشک
۴۲g 118g 113.1g

وزن خاک ۲٫۰۹۷kg
برای درصد رطوبت: m=12.89
با رسوم: با ۲٫۵% رطوبت:
۲٫۰۸: وزن خاک

m=15.67%
برای درصد رطوبت:

آزمکانیک خاک:
موضوع آزمایش: تعیین وزن مخصوص خاک به کمک مخروط ماسه
= وزن سند باطل + ماسه استاندارد (اولیه)
وزن مخصوص ماسه استاندارد = وزن سند باطل+ ماسه استاندارد(ثانویه)

وزن ماسه استاندارد داخل گودال + وزن:
ماسه استاندارد داخل قیف دستگاه
حجم قیف V=V-V حجم گودال
وزن مخصوص خاک کوبیده

وزن مخصوص خاک صحرائی (خاک خشک در محل)
= درصد تراکم خاک

وزن ماسه داخل قیف: ، وزن ماسه داخل قیف + استوانه مخصوص
وزن ماسه داخل استوانه مخصوص:

نحوه انجام کار: ابتدا وزن سند باطل + ماسه اولیه را گرفته: ۴٫۷۰۰kg بعد سند باطل و صفحه زیرین را به بیرون از آزمایشگاه و در نقطه مورد نظر مستقر می‌کنیم بعد صفحه را محکم گرفته و با قلم و چکش داخل سوزاخ صفحه را می‌کنیم بطوری که صفحه تکان نخورد تا وزن مخصوص خاک را بدست آوریم سپس سند باطل را روی صفحه پلیت قرار داده و دریچه قرار داده و دریچه را باز

می‌کنیم تا ماسه داخل گودال بریزد بعد دریچه را بسته و مقدار خالی که از گودال برداشت کرده و سند باطل را به آزمایشگاه برده وزن می‌کنیم بعد می‌خواهیم وزن ماسه داخل قیف سند باطل را بدست آوریم دستگاه را بیرون برده و روی سطح زمین قرار می‌دهیم و دریچه را باز می‌کنیم تا ماسه های داخل قیف تخلیه شو د بعد دوباره سند باطل را وزن می‌کنیم بعد دو وزنی که بدست آورده بودیم را از هم کم کرده وزن ماسه داخل قیف بدست می‌آید.

۶۰۶g= وزن مقدار خاک برداشته از گودال
۴kg=وزن سند باطل+ماسه استاندارد(ثانویه)بعد از ریختن داخل گودال.
۳۶۰۰g= وزن سند باطل بعد از تخلیه ماسه داخل گودال.
دانسیته در محل

حجم گودال وزن ماسه داخل گودال
وزن ماسه داخل قیف
وزن ماسه داخل چاله+قیف
سند باطل + ماسه ثانوی
سند باطل+ماسه اولیه

۲۲۷٫۲۷۲=
۷۰۰-۴۰۰=۳۰۰ ۴۰۰g 700g 4000g 4700g
400-3600=400g

آزمکانیک خاک:
موضوع:آزمایش CBR
آزمایش CBR
1-CBR ماکزیمم-CBR-2 مدول تراکم
۵۶ ضربه برای پروژه های مهم راهسازی
۹۵% تراکم معمولاً در راه سازی
۹۰% تراکم خاک ریزسازی پی فونداسیون
نحوه کار: خاک را در قالب ۶ اینچ در ۵ لایه می‌ریزیم و با چکش بزرگ در هر لایه ۵۶ ضربه به خاک وارد می‌کنیم و خاک را می‌کوبیم سپس قالب را باز کرده و روی دستگاه CBR قرار می‌دهیم و اهرم آن را می‌چرخانیم به ازای هر یک را قرائت می‌کنیم.
دستگاه CBR دو گیج دارد ۱-گیج نیرو
۲-گیج نفوذ نسبه

خاکCBR

گیج نیرو گیج نفوذ پذیری
۱ ۰۵
۲ ۱
۳٫۵ ۱٫۵
۴٫۵ ۲
۵٫۵ CBR
2.5
6.5 3
7 3.5
10 4
11 4.5
13

۵٫۵
۶
۶۵
۷
۷٫۵
۸

آزمکانیک خاک:
موضوع:نفوذ پذیری آب درخاک
نفوذ پذیری آب در خاک
برای بدست آوردن هر ثابت از فرمول زیر استفاده می‌شود.
Q: دبی L: طول نمونه A: سطح مقطع قالب
h: کف دستگاه تا ارتفاع میله که آب میماند t: زمان
برای بدست آوردن هر متغییر از فرمول زیر استفاده می‌شود.

a: سطح مقطع لوله L: طول A:سطح مقطع قالب t: زمان
:هد اولیه : هد ثانویه

نحوه انجام کار: ابتدا مخزن را از مادهای که باید نفوذ پذیری روی آن باشد پرمی کنیم سپس در مخزن را محکم می‌بندیم تا هوا نکشد سپس شیر آب را باز کرده تا آب داخل استوانه بالا دستگاه پر شود و سر ریز کند سپس شیلنگ را روی سوراخ استوانه متصل می‌کنیم تا وقتی که کاملاً اشباع شد واز سوراخ پایین آن آب بیرون زد سپس مزور را زیر آن گرفته در مدت ۲ دقیقه تا میزان آبی که خارج می‌شود مشخص شود.
Q=62MM

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 24 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد